Odpověď jednotlivá

28. 2. 2018
Předmět: Podnět na prodloužení územního řízení „Rekonstrukce ZR7“ do 10.3. 2017
Dotaz: Veřejné ústní jednání rekonstrukce ZR7 bylo presentováno jako pravidelné setkání s občany. Veřejnou vyhláškou nebylo sděleno, že se jedná o veřejné ústní jednání (i když vzhledem k počtu účastníků mělo být). Toto „setkání s občany“ proběhlo 2 dny před skončením územního řízení a občané se s ním tak nemohli řádně seznámit jako v jiných oblastech. Domnívám se, že tímto byli dotčení občané této oblasti zkráceni na svých právech a územní řízení by tedy mělo být prodlouženo o 30 dnů - do 10.3.
Odpověď (odbor stavební):
Vážená paní Moravcová,
počet účastníků řízení má vliv na způsob doručování ve správním řízení a nikoliv na stanovení ústního jednání. V daném případě sice stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou, ale vycházel ze znalosti místních poměrů, z úplnosti a dostatečnosti předložených podkladů. Proto v souladu se stavebním zákonem oznámil zahájení správního řízení a současně upustil od konání ústního jednání, od ohledání na místě samém a stanovil lhůtu pro podání námitek, přičemž posledním dnem lhůty bylo 9.2.2018. Zmíněné setkání s občany v termínu stanoveném samosprávou města proběhlo nezávisle na správním řízení. Dle dostupných informací mohou občané předmětné lokality své připomínky směřovat na investora, zastoupeného odborem rozvoje a územního plánování.
S pozdravem, Ing. Libuše Pitková.