Odpověď jednotlivá

9. 1. 2019
Předmět: zvláštní užívání komunikace V - 29.11.2018
Dotaz: Dobrý den, Vámi tvrzený výklad zásady neveřejnosti s odkazem na ust. § 38 SŘ vnímám jako nesprávný, poněvadž upravuje úkon účastníka řízení. Naproti tomu zásada neveřejnosti (nikoliv utajování) je jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů, je primárně upravena v ust. § 15 odst. 3SŘ - viz. J. Vedral: Správní řád. Komentář. BOVA POLYGON Praha, 2006, str. 140 - a ta neřeší postavení účastník vs "neúčastník". Proto nadále žádám o uvedení jmen osob, zabezpečujících akci ze dne 29.11.2018.
Odpověď (odbor dopravy):
Znovu opakuji, že můžete požádat o sdělení jmen osob pořadatelské služby, které mohly případně zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Případně můžete požádat (avšak ne jako anonym zde v dotazovně) ve smyslu ust. § 38 odst. 2 Správního řádu o nahlédnutí do spisu, kde jsou konkrétní jména uvedena.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy