Zaostřeno na Žďár 2019

zveřejněno: 8. 1. 2019

Témata pro rok 2019:

I. Zaostřeno na detail

II. Zaostřeno na umění v nás a okolo nás

III. Zaostřeno na bílou stopu

IV. Zaostřeno na dopravu všeho druhu

V. Zaostřeno na probouzející se přírodu

VI. Zaostřeno na Svatojánskou pouť

VII.-VIII. Zaostřeno na Den Žďáru 2019

IX. Zaostřeno na vodní hrátky

X. Zaostřeno na kouty Vysočiny

XI. Zaostřeno na památky UNESCO

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Spolu se zasláním fotografií nezapomeňte uvést i celé jméno autora, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu e-mailu napište Zaostřeno na Žďár 2019.

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže.