Zaostřeno na Žďár 2019

zveřejněno: 8. 1. 2019

Témata pro rok 2019:

I. Zaostřeno na detail

II. Zaostřeno na umění v nás a okolo nás

III. Zaostřeno na bílou stopu

IV. Zaostřeno na dopravu všeho druhu

V. Zaostřeno na probouzející se přírodu

VI. Zaostřeno na Svatojánskou pouť

- posílejte do 10. července

VII.-VIII. Zaostřeno na Den Žďáru 2019
- posílejte do 21. srpna

IX. Zaostřeno na vodní hrátky
- posílejte do 18. září

X. Zaostřeno na kouty Vysočiny
- posílejte do 23. října

XI. Zaostřeno na památky UNESCO
- posílejte do 20. listopadu

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)
- posílejte do 18. prosince

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Spolu se zasláním fotografií nezapomeňte uvést i celé jméno autora, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu e-mailu napište Zaostřeno na Žďár 2019.

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže.