MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Městská policie města Žďáru nad Sázavou (dále jen městská policie, MP), zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města a plní další úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Výkon služby je městskou policií města zabezpečován nepřetržitě.

 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 


Zpráva o činnosti městské policie za rok 2023