MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Městská policie města Žďáru nad Sázavou (dále jen městská policie, MP), zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města a plní další úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Výkon služby je městskou policií města zabezpečován nepřetržitě.

 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Informace k řešení přestupků městskou policií v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Městská policie Žďár nad Sázavou reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nemocí COVID -19. V případě, že naleznete za stěračem vozidla výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, není nutné řešit tento přestupek neprodleně, tj. do deseti dnů. Tuto výzvu lze nově vzhledem k možným zdravotním rizikům a zákazu volného pohybu osob řešit ve lhůtě dvou týdnů po ukončení stavu nouze na území ČR. To znamená: pokud bude stav nouze trvat např. do 11. dubna 2020 je možné přijít řešit přestupek v době od 12. 4. 2020 do 26. 4. 2020. Dle zákona je možné přestupky řešit ve lhůtě jednoho roku. Strážníci tedy do té doby nebudou přestupky předávat správnímu orgánu. Městská policie Žďár nad Sázavou zajišťuje úřední hodiny i o víkendech a svátcích.
Děkujeme.
Mgr. Martin Kunc
vedoucí městské policie.

 


Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019