Prevence kriminality

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Operační program Zaměstnanost

Financování
Činnost asistentů prevence kriminality a domovníka-preventisty je do 30. 6. 2022 spolufinancována z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Cesta k lepšímu bydlení II, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999.  


U městské policie je zaveden ucelený systém prevence kriminality, který se soustřeďuje na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a prevenci kriminality ve města. Při pravidelných akcích seznamují preventisté žáky mateřských a základních škol a studenty středních a vyšších odborných škol s problematikou prevence kriminality a předcházení mimořádným událostem. Besedy jsou vždy přizpůsobeny věku zúčastněných. U mladších dětí jsou besedy zaměřeny především na bezpečné chování jak na veřejnosti, tak i v místě bydliště, u starší věkové kategorie přidáváme témata týkající se BESIPU (pravidelně využíváme dětské dopravní hřiště na ulici Okružní pro všechny věkové kategorie), pokračujeme se seznámením s obecně závaznými vyhláškami obce a nařízeními obce a dále seznamujeme s pojmem přestupku. Pro seniory máme připraveny besedy, jak se bezpečně chovat v seniorském věku, jak předcházet nebezpečným situacím, popřípadě jak se zachovat, když se do nebezpečné situace dostanou, nebo jak postupovat, pokud se stanou obětí trestného činu.

Další preventivní aktivitou je zapojení městské policie do projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek za pomoci syntetické DNA, kdy preventisté označí uvedené prostředky a dále je zaregistrují do místní a celorepublikové databáze.

Nedílnou součástí prevence kriminality jsou Asistenti prevence kriminality, kteří se podílí především na prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, úzce spolupracují s preventisty, ale plní i další úkoly v rámci města. V současné době pracují čtyři APK v režimu ranní  a odpolední směny, vždy po dvou na každou směnu.

Do systému prevence je zařazeno i šest Bezpečnostních asistentů, kteří pravidelně ve školním roce v ranních hodinách dohlížejí na bezpečnost chodců na frekventovaných přechodech pro chodce zejména v blízkosti školních zařízení.

Nejnovějším nástrojem prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou je činnost domovníka-preventisty, který dohlíží na pořádek v městských bytových domech ve Žďáře 3 a jejich blízkém okolí. 

>> Strategický plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2016 - 2020