Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (dále jen rozpočtová položka)

Čl. 1
Účel Fondu

Rozpočtová položka soustřeďuje finanční prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým osadním výborům za níže uvedených podmínek. Osadní výbory tyto finanční prostředky využijí na komunitní život a zachování tradic v místních částech města Žďáru nad Sázavou.

 

Čl. 2
Tvorba rozpočtové položky

Zdroje rozpočtové položky pro kalendářní rok tvoří:

 1. příděl z rozpočtu města ve výši 390 Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou, a to k 1.1. předcházejícího roku
 2. jiné finanční prostředky (účelově určené dary, účelově určené příspěvky od jiných subjektů)

 

Čl. 3
Použití prostředků rozpočtové položky 

 1. Finanční prostředky z rozpočtové položky jsou určeny pro občany místních části města Žďáru nad Sázavou a to konkrétně Veselíčka, Mělkovic, Stržanova a Radonína (dále jen místní části).
 2. Návrh použití finančních prostředků rozpočtové položky je v pravomoci příslušného osadního výboru.
 3. Správu rozpočtové položky zabezpečuje finanční odbor MěÚ, který zodpovídá za účtování příslušných finančních operací.
 4. V rámci finančních operací je za věcnou správnost odpovědný referent komunálních služeb a příkazcem operace je starosta (místostarosta) města.
 5. Z rozpočtové položky je povoleno hradit zejména:
  • nákup materiálu na účel dané akce
  • tiskové materiály, grafické služby, kancelářské potřeby, diplomy, plakáty
  • publicita dané akce do max. výše 10.000,- Kč
  • pronájmy ploch a objektů na účel dané akce
  • pronájem zařízení nutných pro realizaci dané akce
  • příspěvek na občerstvení a stravování pro účastníky dané akce
  • příspěvek na drobné odměny ve smyslu cen pro účastníky dané akce 
  • ochranné pracovní pomůcky
  • honoráře účinkujícím dané akce do max. výše 10.000,- Kč
  • materiál pro drobné opravy a údržbu
  • likvidace odpadu
  • barvy, štětce a další materiál
  • vývěsky, lavičky, informační tabule
  • úklid a údržba veřejného prostranství a věcí umístěných na veřejném prostranství
  • údržba a opravy nemovitostí ve vlastnictví města
 6. Z rozpočtové položky nesmí být hrazeno:
  • mzdové náklady
  • nákup oblečení vyjímaje kostýmů
  • pořízení výpočetní techniky
  • zahraniční cesty
  • cestovné
  • dary (pozornosti)
  • ubytování účinkujícím
 7. V případě, že je z rozpočtové položky pořízen z finančních prostředků movitý majetek, který podléhá evidenci, je referent komunálních služeb povinen zajistit tuto evidenci na majetkoprávním odboru MěÚ a je za tento majetek odpovědný.
 8. Výdaje z rozpočtové položky lze uskutečňovat jen do výše zastupitelstvem města schválených finančních prostředků této rozpočtové položky pro každý z osadních výborů.
 9. Z roku 2021 do roku 2022 lze přesunout nevyčerpané zůstatky ročního přídělu z rozpočtu města. V případě, že v následujících letech nebude roční příděl vyčerpán, lze jej do následujícího roku přesunout, a to maximálně ve výši 50 % ročního přídělu z rozpočtu města na obyvatele.
 10. Na poskytování finančních zdrojů do rozpočtové položky není právní nárok. 

 

Čl. 4
Osadní výbor

 1. Osadní výbory spolupracují při čerpání rozpočtové položky s referentem komunálních služeb, který odpovídá za řádné čerpání této položky jednotlivými osadními výbory

 2. Osadní výbory předkládají referentovi komunálních služeb každoročně plán údržby a drobných oprav v místních částech. Obyvatelé místních částí se budou podílet na údržbě a opravách i svojí dobrovolnou prací, která bude koordinovaná osadními výbory. 

 

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou byla schválena zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 10.02.2022 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.02.2022.

Nabytím účinnosti těchto pravidel se ruší pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou platná od 1.1.2016.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r.
starosta
Rostislav Dvořák, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

místostarosta

místostarostka