Zápis z 10. schůze rady města konané dne 5.3.2007

zveřejněno: 5. 3. 2007

Počet přítomných členů: 6

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 10. schůze rady města:

 

 1. Žádost obyvatel bytového domu Veselská
 2. Informace–související investice ZR 3
 3. Žádost HC-M o finanční příspěvek
 4. Žádost FOS ČR o finanční příspěvek
 5. Žádost TJ ŽĎAS o finanční příspěvek
 6. Žádost Svazu rehabilitovaných učitelů o finanční příspěvek
 7. Změna organizačního řádu PO Sociální služby města
 8. Žádost o přidělení náhradního bytu
 9. Majetkoprávní úkony RM
 10. Majetkoprávní úkony ZM
 11. Nebytové prostory a byty – vyhlášení záměrů
 12. Souhlas s provedením technického zhodnocení majetku města
 13. Žádost o finanční příspěvek - Mgr. Sobotka
 14. Žádost o finanční příspěvek – Cetrum pro zdravotně postižené
 15. Dohoda o pořízení ÚP s obcí Březí nad Oslavou
 16. Odměňování členů nových komisí
 17. Rozpočtová opatření č. 1
 18. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

 

1. Usn. 126/07/TSBM

Žádost obyvatel bytového domu Veselská

Rada města po projednání schvaluje slevu nájemného dle předloženého návrhu a pověřuje MěÚ vymáháním schválené slevy nájemného na dodavateli stavby.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 142/07/OKS

Informace – související investice ZR 3

Rada města bere na vědomí informaci o souvisejících pracích na akci Rekonstrukce kanalizace ZR 3 a pověřuje MěÚ doplněním materiálů o informace – již provedené úpravy a celkové náklady na úpravy povrchů s vyjádřením podílu města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 140/07/ŠKS

Žádost HC-M o finanční příspěvek

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Hockey clubu – mládež Žďár nad Sázavou o finanční příspěvek ve výši 2.500.000,-Kč na zajištění činnosti Hockey clubu – mládež Žďár nad Sázavou pro rok 2007.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 137/07/ŠKS

Žádost FOS ČR o finanční příspěvek

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit finanční částku na přípravu jubilejního 10. ročníku Národního krojového plesu Folklórnímu sdružení České republiky, Praha 1, Senovážné náměstí 24 ve výši 100.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 138/07/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 ve výši 320.000,-Kč na pořízení kompletní projektové dokumentace rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 139/07/ŠKS

Žádost Svazu učitelů

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Okresnímu sdružení Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na setkání politicky postižených učitelů okresu Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 130/07/PO SSm

Změna organizačního řádu PO Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje změnu organizačního řádu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou od 1. 3. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 136/07/ZŠ Palachova

Žádost o přidělení náhradního bytu

Rada města bere na vědomí žádost na přidělení náhradního bytu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 127/07/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění již schválené směny pozemků v ZM dne 14. 12. 2006 z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 - p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. - p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

Doplnění se schvaluje tak, že se směna rozšiřuje o získání pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Dr. Kinského, ZR 2 o p. č. 281/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 281/9 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 254 m2, p. č. 362/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 344 m2 – vše zbytkové pozemky v ul. Purkyňova, ZR 2, p. č. 341 – ost. pl., svah, skála ve výměře 103 m2 u RD v ul. Sychrova, ZR 2 a p. č. 571 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 392 m2 – býv. polní cesta pod Zelenou horou, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6548 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6539 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemků p. č. 2129, 2118 a 2109 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Libušínská – přeložení kabelů VN a NN (SB-6406-050)“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN a NN včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k byt. domům v souvislosti s rekonstrukcí ul. Brodská a ul. Revoluční, ZR 3 - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1361, 1362, 1367, 1368, 1372, 1373 a 1377 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k byt. domům ul. Revoluční 32-36, 38-42, 44-46 a 54-58, ZR 3 - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1137/2 a 1103 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky v ul. Žižkova – Dr.Drože, ZR 1 v souvislostí se stavbou „Přeložka horkovodu – parkoviště před MěÚ Žďár n. Sáz.“.- včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 128/07/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 do vlastnictví fyzických osob:

- pozemek p. č. 7997/7 (pův. č. 7) ve výměře 938 m2 manželům Ditě Zbořilové a Milanu Zbořilovi (SJM), Žďár nad Sázavou za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 28.2.2007 a to za cenu ve výši 920,- Kč/ m2

- pozemek p. č. 10167 ve výměře 594 m2 a p. č. 10168 ve výměře 594 m2 (pův. č. 42) manželům PetruKuncovi a Zuzaně Kuncové (SJM), Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2

- pozemek p. č. 10165 ve výměře 594 m2 a p. č. 10166 ve výměře 594 m2 (pův. č. 43) Radku Suchému a Haně Pospíšilové, Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2

 

- vše za účelem výstavby rodinných domů tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31.12.2007

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31.12.2007, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12.2010

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

b) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4. 4. 2005 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci ze dne 7. 4. 2005 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví VODASERVIS, s. r. o. Brněnská 1146, ZR 1 a to částí p. č. 9512/1 – orná půda a p. č. 9516 – louka v celkové výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby provozního a výrobního objektu, souvisejících inž. sítí a komunikačního připojení této firmy, zabývající se výrobní činností a poskytováním služeb v oblasti úpravy pitných a průmyslových vod, jejich filtrací, změkčováním a demineralizací s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 5. 2005 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 5. 2007.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2005 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje původně stanovený termín pro dokončení stavby nejpozději do 24 měsíců od vydání pravomocného SP s kolaudací stavby nejpozději do 31. 5. 2007 s tím, že se nově stanovuje termín pro dokončení stavby a to tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2007.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

c) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 12. 6. 2006 a 4. 9. 2006 a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 a 21. 9. 2006 ve věci odprodeje pozemků a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9524 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 5 800 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MOBILBOX TECH, s.r.o. se sídlem Šmejkalova 92, 616 00 Brno v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly k provozu výrobní činnosti OKEČ 34.20 – výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů včetně obslužných a parkovacích prostor.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Částečná revokace usnesení se schvaluje tak, že se původně schválený termín pro vydání SP do 31. 3. 2007 nově prodlužuje o 6 měsíců, tj. nejpozději do 30. 9. 2007, tzn. v případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4. 9. 2006 a 19. 2. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 21. 9. 2006 ve věci prodeje části pozemku p. č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II., ZR 3, z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví společnosti IP systém, s. r. o. se sídlem M. Horákové 27, 772 00 Olomouc a ing. Milana Pelikána, ZR 1, IČ 18117422.

– za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30.6.2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

- Tato částečná revokace se schvaluje tak, že v souvislosti se vznikem obchodní společnosti s ručením omezeným společníků ing. Milana Pelikána, a S4-Investment, s. r. o., IČ 26845547, se sídlem 77200 Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, kterou byla založena obchodní firma VÝSTAVBA KLAFAR s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1., veškeré závazky ze shora uvedeného schváleného odprodeje pozemků přebírá Spol. S4-Investment, s. r. o., IČ 26845547 se sídlem 77200 Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27 bude za tyto závazky ručit.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

e) Rada města doporučuje částečnou revokaci usnesení ve věci prodeje pozemku p. č. 119/9 k.ú. Město Žďár s tím, že termín vydání pravomocného stavebního povolení se prodlužuje do 31.3.2008.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 129/07/OP

Nebytové prostory a byty – vyhlášení záměrů

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 36, umístěný v obytném domě č.or. 35 na ulici Brodská 1936 ve Žďáře nad Sázavou, sestávající se z jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v obytném domě na ulici Brodská č.or. 51 (č. p. 1977) ve Žďáře nad Sázavou za podmínek doporučených Komisí pro vyhodnocení nebytových prostor.

 

Rada města schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v obytném domě na ulici Brodská č.or. 53, č. p. 1976 ve Žďáře nad Sázavou a v obytném domě č.or. 21, č. p. 12 na ulici Veselská ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 131/07/PO CERUM

Souhlas s provedením technického zhodnocení majetku města

Rada města po projednání souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku města a pověřuje ředitele PO CERUM jeho zajištěním.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 132/07/OS

Žádost o finanční příspěvek – Mgr. Sobotka

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit panu Mgr. Martinu Sobotkovi finanční příspěvek ve výši 100.000,-Kč z rezervy rozpočtu na zajištění jeho osobní asistence.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 133/07/OS

Žádost o finanční příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené

Rada města po projednání schvaluje Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč z položky Sponzoring rady města na doplnění věcí do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 134/07/ORÚP

Dohoda o pořízení ÚP s obcí Březí nad Oslavou

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení územně plánovací dokumentace s obcí Březí nad Oslavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 141/07/OF

Odměňování členů nových komisí

Rada města hlasovala o schválení odměňování členů kulturní komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města následovně:

- člen komise za účast na zasedání komise 200,-Kč

- předseda komise za účast na zasedání 300,-Kč

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

Rada města schvaluje odměňování členů sportovní komise, komise pro rozvoj města a komise pro partnerskou spolupráci se zahraničím, kteří nejsou členy zastupitelstva města následovně:

- člen komise za účast na zasedání komise 200,- Kč

- předseda komise za účast na zasedání 300,- Kč

do 31.12.2007.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení navýšení položky Městské zastupitelstvo – neuvolnění členové ZM o částku 85 tis.Kč na úhradu odměn členům komisí a výborů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn.135/07/OF

Rozpočtové opatření č. 1/2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1a, 1b/2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Použití znaku města

Rada města souhlasí s použitím znaku města ve výroční zprávě za rok 2006 Sdružení Nové Město na Moravě – sociální služby.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Darování modřínové kulatiny

Rada města částečně revokuje usnesení o darování modřínové kulatiny v části množství na 14 m3 dle požadavku NPÚ Praha.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta