Zápis z 11. schůze rady města konané dne 19.3.2007

zveřejněno: 19. 3. 2007

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Oldřich Sedlák
 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 11. schůze rady města:

 

 1. Hospodaření PO města za rok 2006
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Žádost občanů sídliště Žďár n.S. 4
 5. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u polikliniky“
 6. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště ul.Dr.Drože – I.etapa
 7. Dohoda s obcemi – ÚP
 8. Doplnění pořadníku do DPS
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Nabídka spolupráce města Přibyslav
 11. 400 let města Žďáru – scénář oslav
 12. Informace o průběhu soudního sporu ve věci neplatné kupní smlouvy
 13. Různé – Dotace pro Martinu Sáblíkovou
  Schválení člena kulturní komise

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

 

1. Usn. 153/07/OF

Hospodaření PO města za rok 2006

Rada města po projednání schvaluje hospodaření PO za rok 2006, rozdělení hospodářského výsledku a úhradu ztráty jednotlivých příspěvkových organizací vyjma PO MŠ a PO ZŠ Palachova.

Rada města ukládá řediteli PO Poliklinika předložit rozbor výsledku hospodaření za rok 2006 a návrh opatření pro další období.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 145/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů a garážových stání ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to tak, že:

1. pořadník pro přidělování rekonstruovaných bytů vel. 1+1 (svobodáren) se zrušuje

2. uvolňované byty o velikosti 1+1 (svobodárny) budou obsazovány formou vyhlášení záměru a výběrového řízení s tím, že nového zájemce doporučí RM bytová komise tak, jako u ostatních uvolňovaných bytů

 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných vyklizení bytů svépomocí, které budou prováděny v průběhu měsíce dubna 2007

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu AZ centra, Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 6 s paní Hanou Jirků dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v budově č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 144/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1109 – ost. plocha ve výměře cca 80 m2, popř. celé parcely ve výměře 208 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení přístupové cesty do zadní části objektu čp. 231 na p. č. 1110 v ul. Žižkova 3, ZR 1 k dovozu pevného paliva a zároveň k zásobování zadní části objetku RD po zrušení dřívější původní cesty.

 

b) Rada města po projednání schvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3825 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 80 m2, části p. č. 3826 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2, části p. č. 3827 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 45 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 – za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vlastní údržbu a provoz nemovitosti čp. 1128/2 na p. č. 3824 – zast. plocha se záměrem výhledově vybudovat na pozemcích parkoviště pro osobní vozy a jízdní kola pro objekt čp. 1128/2, ZR 4 – provozovnu firmy se skladovací, odbytovou a administrativní částí.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6613 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár – pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – majetkoprávní vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka garáže – dědictví.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru :

- na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8529 – orná půda ve výměře cca 144 m2, p. č. 8532 – orná ve výměře cca 857 m2, p. č. 8642 – orná ve výměře cca 885 m2 a p. č. 9002 – orná ve výměře 387 m2 – vše v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Jarmily Kůrkové, Poděbrady

dále části p. č. 8530 – orná půda ve výměře cca 297 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Jiřího Kristiana, ZR 6

na částečnou směnu pozemků a to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravecké Křižánky, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

 

e) Rada města po projednání ve věci nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Boženy Juránkové, ZR 1 a to p. č. 5503 – ost. plocha ve výměře 86 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby kruhové křižovatky na ulici Jihlavská – Brněnská, ZR 1 (u ENPEKY) trvá v případě výkupu tohoto pozemku na kupní ceně nabídnuté ze strany Města Žďáru nad Sázavou a to max. ve výši 200,-- Kč/m2.

 

f) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2006 ve výši 3,-- Kč/m2/rok s tím, že celková roční výše nájemného 12 600,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč - zastoupenou KV projektstav s. r. o. se sídlem Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč a to části p. č. 5384 ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ za areálem firmy PKS INPOS a. s. Brněnská 38, ZR 1 – za účelem vybudování navržené příjezdové cesty k realizaci podnikatelského záměru na výstavbu provozovny na výrobu transportbetonu na pozemcích p. č. 5486 a 5383/2 po dobu výstavby s tím, že po kolaudaci stavby bude příjezdová komunikace bezplatně převedena do majetku města.

Přesná výměra zapůjčeného pozemku komunikace bude zaměřena oddělovacím geometrickým plánem.

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Petra Klimeše, podnikajícím pod obchodní firmou Petr Klimeš, se sídlem podnikání 592 01 Herálec, Český Herálec 406, IČ 60674211 a to části p. č. 6411 ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického (u hlavního vchodu do haly vlakového nádraží ČD), ZR 6, pod umístěným prodejním stánkem rychlého občerstvení z důvodu změny vlastníka stánku (přerušení živnosti ze zdravotních důvodů).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 15 000,-- Kč/rok.

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Miloslava Kopeckého, ZR 4 a to p. č. 6634 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Jana Kotrcha, ZR 6 a to p. č. 6351 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Pavla Polanského, ZR 3 a to p. č. 6329 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Romana Šilhana, ZR 6 a to p. č. 6547 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6480 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 pro Praktickou školu a speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci se sídlem Komenského 8, ZR 3 a dále p. č. 6481 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 pro Domov důchodců se sídlem Hornoměstská 52, 594 01 Velké Meziříčí – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka pod řadovými PREFA garážemi (stavba na cizím pozemku).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

n) Rada města po projednání nevyhovuje žádosti p. Marcely Matějkové, ZR 6 ve věci pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár za budovou na nám. Republiky 150, ZR 1 (za prodejnou domácích potřeb Staplast) – za účelem umístění automobilů a přívěs. vozíků půjčovny vozidel (služby pro občany, firmy a cestovní ruch) s vybudováním jednoduchého oplocení s bránou na uzamčení na základě žádosti p. Marcely Matějkové, ZR 6 s tím, že nesouhlasí s tímto pronájmem a zároveň RM ukládá starostovi města zaslat p. Matějkové dopis ve věci ukončení užívání pozemku dle předloženého návrhu.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodních přípojek k byt. domům na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 963/1; p. č. 1262, 1264, 1267, 1278, 1279 a 1343; p. č. 1406, 1407/1, 1410 - vše v k. ú. Město Žďár – stavba „Horkovodní přípojka Brodská 90-94, Okružní 76-82, ZR 3“, „Horkovodní přípojka Revoluční 30, Brodská 27, 33, 43 ZR 3“ a „Horkovodní přípojka Revoluční 33, 35, ZR 3“ - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje ke každé stavbě za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodních přípojek k byt. domům na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1292, 1326, 1327 - vše v k. ú. Město Žďár – stavba „Horkovodní přípojky Brodská 47-49, 51-55, 61-65, 67-69, ZR 3“ - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., U Klafárku, přel. DS NN, Město (SB-6406-034)“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a) – r): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 143/07/ORÚP

Žádost občanů Žďár n.S. 4

Rada města po projednání bere na vědomí žádost občanů sídliště Žďár nad Sázavou 4 a ukládá městskému úřadu pokračovat v přípravě stavby.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 150/07/ORÚP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u Polikliniky“

Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u Polikliniky“, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

6. Usn. 151/07/ORÚP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkoviště Dr. Drože – 1. etapa, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště Dr. Drože – 1. etapa, Žďár nad Sázavou“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 152/07/ORÚP

Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP s obcemi Rosička a Újezd

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení územně plánovací dokumentace s obcí Rosička a Újezd.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 146/07/OS

Doplnění pořadníku do DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 147/07/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

 

· Pěveckému sboru FONS BMV, Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2 ve výši 10.000,-Kč na festival Alta Pusteria v Itálii

 

· Hasičskému sportovnímu klubu Žďár nad Sázavou, Jamská 4 ve výši 10.000,-Kč na „Memoriál Luboše Henzela“.

 

· Základní umělecké škole Františka Drdly,Žďár nad Sázavou,Doležalovo náměstí 4 ve výši 7.000,-Kč na 10. ročník soutěže „O žďárského muzikanta“.

 

· Základní umělecké škole Františka Drdly,Žďár nad Sázavou,Doležalovo náměstí 4 – pěveckému sboru Žďáráček ve výši 20.000,- Kč na mezinárodní pěveckou soutěž v Cantonigros

 

· Sdružení ROSKA Žďár nad Sázavou, reg. organizace Unie Roska v ČR ve výši 10.000,-Kč na realizaci putovní výstavy obrazů

 

· Ing. Radku Krejčíkovi, Žďár nad Sázavou 6 ve výši 10.000,-Kč na organizaci mezinárodního turnaje v ledním hokeji žáků 8. tříd.

 

· Ondřeji Vykoukalovi, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na náklady spojené s vydáním CD nosiče vokálního kvartetu „CUATRO“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 148/07/ŠKS

Nabídka spolupráce města Přibyslav

Rada města po projednání schvaluje „Dohodu o vzájemné spolupráci“ s městy Přibyslav a Žďár nad Sázavou v oblasti cestovního ruchu a vzájemné propagace regionů.

 

Hlasování: Pro6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 149/07/ŠKS

400 let města Žďáru – scénář oslav

Rada města po projednání schvaluje celkový scénář a program historické části oslav 400 let města Žďáru realizované agenturou MORGENSTERN Ladislav Konvičný, Žďár nad Sázavou 1, Libušínská 187/30 ve dnech 8. 6. – 10. 6. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Ústní zpráva/p.starosta

Informace o průběhu soudního sporu ve věci neplatné kupní smlouvy

Rada města pověřuje Městský úřad a p. ing. Oldřicha Sedláka jednáním ve věci soudního sporu o neplatnosti kupní smlouvy v termínu do konce dubna 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Různé/RM

Dotace pro Martinu Sáblíkovou

Rada města schvaluje dotaci ve výši 50 tis.Kč a věcný upomínkový dar Martině Sáblíkové za získání titulu mistryně světa a světových rekordů v rychlobruslení na další přípravu a úspěšnou reprezentaci města Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Schválení člena kulturní komise

Rada města schvaluje pana Františka Cihláře za člena kulturní komise.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta