Zápis z 12. schůze rady města konané dne 2.4.2007

zveřejněno: 2. 4. 2007

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Miloslav Odvárka
Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 12. schůze rady města:

 

  1. Základní poslání a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb
  2. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2006
  3. Hospodaření PO Poliklinika
  4. Hospodaření PO ZŠ Palachova
  5. Vyhlášení záměru na pronájem bytu
  6. Žádost p.Tomka
  7. Zajištění činností na úseku komunálních služeb
  8. Dohoda o spolupráci při pořízení změny č. 2 ÚP Nové Dvory
  9. Výstava fotografií Martiny Sáblíkové
  10. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 155/07/PO SSm

Základní poslání a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní předpis PO Sociální služby města Źďár nad Sázavou č. 2/2007 – základní poslání, cílové skupiny uživatelů, kapacita sociálních služeb poskytovaných PO Sociální služby města a pravidla pro výběr nových obyvatel Domova pro seniory z evidence žadatelů – v přílohách budou vypuštěny odstavce s názvem vize.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0 zdrž. 0

 

 

2. Usn. 156/07/PO MŠ

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje rozdělení hospodářského výsledku PO MŠ dle přílohy předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 160/07/Pol.

Rozbor hospodaření PO Polikliniky Žďár nad Sázavou za rok 2006

Rada města schvaluje rozbor hospodaření PO Polikliniky Žďár nad Sázavou za rok 2006 a ukládá řediteli předkládat zprávy o vývoji hospodaření za každé čtvrtletí roku 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

 

4. Usn. 161/07/PO ZŠ Palachova

Hospodaření PO Palachova 2189/35 za rok 2006

Rada města po projednání schvaluje hospodaření PO Palachova 2189/35 za rok 2006 a rozdělení hospodářského výsledku organizace.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 154/07/OP

Vyhlášení záměrů na pronájem bytů

Rada města po projednání schvaluje:

· vyhlášení záměru na pronájem bytu vel.1+1, ul.Brodská 27/4 ve Žďáře n.S. 3

· vyhlášení záměru na pronájem bytu vel.1+1, ul.Revoluční 30/18 ve Žďáře n.S.3

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 158/07/KS

Žádost p. Tomka

Rada města nevyhovuje žádosti p. Tomka. Pověřuje odbor komunálních služeb vyhodnocením parkování na ul. Tyršova za období 4/07 – 10/7 a na základě výsledků případně předložit řešení šikmého stání v ulici.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 159/07/KS

Smlouvy na nakládání s komunálním odpadem

Rada města odkládá projednání předloženého materiálu po projednání majetkoprávním odborem MěÚ.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 157/07/ORÚP

Dohoda o spolupráci při pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nové Dvory

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny územního plánu Nové Dvory.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 162/07/ŠKS

Výstava fotografií Martiny Sáblíkové

Rada města po projednání schvaluje bezplatné poskytnutí prostor v 1. patře městského divadla k zajištění výstavy fotografií Martiny Sáblíkové ve Žďáře nad Sázavou pro uměleckého fotografa Jiřího Hokůva bydlištěm Kladno.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

10. Různé

Stanovení odměn ředitelům PO a organizační složky

Rada města schvaluje odměny ředitelů PO a organizační složky města za dosažené výsledky v 2. pololetí roku 2006 dle provedeného hodnocení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta