Zápis z 13. schůze rady města konané dne 16.4.2007

zveřejněno: 16. 4. 2007

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 13. schůze rady města:

 

 1. Udělení volného dne pro 4. ZŠ
 2. Žádosti o finanční příspěvky
 3. Žádost organizace Modrý svět o změnu účelu smlouvy
 4. Vyhodnocení grantových programů KULTURA 2007 a VOLNÝ ČAS 2007
 5. Změna pojistného odpovědnosti za úrazy v ZŠ
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Bytové záležitosti
 8. Dohoda o spolupráci na ÚP Znětínek
 9. Výběrové řízení – parkoviště Dr.Drože – II. etapa
 10. Vyhlášení výběrového řízení stavby „Rekonstrukce ul.Nábřežní“
 11. Zajištění smlouvy o komunálních službách
 12. Informace – související práce ZR 3
 13. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 163/07/4.ZŠ

Volno pro žáky – Základní škola Źďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve dnech 30. 4. 2007 a 25. 5. 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 164/07/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno ve výši 10.000,-Kč na Diecézní pouť rodin.

- Domu dětí a mládeže, Dolní 3, Žďár nad Sázavou ve výši 15.000,-Kč na soutěž Paragraf 11/55

- VOŠ a SPŠ, Studentská1, Žďár nad Sázavou ve výši 20.000,-Kč na účast na výstavě technických projektů ESI 2007 v Durbanu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 165/07/ŠKS

Žádost organizace Modrý svět o změnu účelu smlouvy

Rada města po projednání schvaluje změnu účelu smlouvy o poskytnutí příspěvku pro MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

4. Usn. 166/07/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu Kultura 2007 a Volný čas 2007

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvky z grantového programu Kultura 2007 ve výši 460 tis.Kč a Volný čas ve výši 240 tis.Kč dle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 169/07/ŠKS

Změny pojistných smluv pojištění odpovědnosti základních škol

Rada města doporučuje ředitelům příspěvkových organizací základní škol ve Žďáře nad Sázavou uzavřít dodatky pojistných smluv odpovědnosti škol se zvýšením pojistného plnění ze současných 2.000.000,-Kč na pojistné plnění 20.000.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 167/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 s tím, že případné pronájmy nebo odprodeje pozemků v této lokalitě budou řešeny až po dokončení a uvedení do provozu přeložky komunikace v lokalitě za budovou ŠECRu a Biskupského gymnázia.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2043/1 ve výměře cca 490 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 – za účelem vybudování plánované obslužné komunikace za budovou ŠECRu a Biskupského gymnázia potřebné pro dopravní obsluhu a zásobování zadního traktu budovy školy.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 - orná vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 - za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro výstavbu dle Postupu a zásad při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to byt. domu ve Žďáře nad Sázavou 3 na ul. Brodská čp. 1866 č.or. 30 postav. na p. č. 946, čp. 1867 č. or. 28 postav. na p. č. 945, čp. 1868 č. or. 26 postav. na p. č. 947, čp. 1869 č. or. 24 postav. na p. č. 948 a čp.1870 č. or. 22 postav. na p. č. 949 včetně pozemků p. č. 945 – zast. plocha ve výměře 228 m2, p. č. 946– zast. plocha ve výměře 171 m2, p. č. 947 – zast. plocha ve výměře 138 m2, p. č. 948 – zast. plocha ve výměře 135 m2 a p. č. 949 – zast. plocha ve výměře 137 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – do osobního vlastnictví na základě žádosti nájemníků uvedeného byt. domu s tím, že bude vytvořena právnická osoba – sdružení vlastníků bytů.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 504 – ost. plocha a části p. č. 505 – zahrada v celkové výměře cca 85 m2 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem rozšíření zahrady a oplocení parcely z důvodu zabránění poškozování sousedního rodinného domu čp. 97/41 postaveného na p. č. 502 ve výměře 333 m2 a zahrady p. č. 503 ve výměře 202 m2 v k. ú. Zámek Žďár.

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění studny u byt. domu Luční čp. 1062/46, ZR 5 na p. č. 2752 v k. ú. Město Žďár.

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6503 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2008.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem Smetanova 526/7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2008.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 p. Libuši Koutníkové, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1– umístění a provoz prodejního objektu s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2008.

 

j) Rada města po projednání schvaluje prominutí pronájmu za r. 2007 ze zahrádek u byt. domů umístěných na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dotčených stavbou rekonstrukce kanalizace ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jiřímu a Marii Špinarovým, ZR 5 a to p. č. 2411 – zahrada ve výměře 466 m2 v k. ú. Město Žďár u rodinného domu v ul. Luční 991/9 na p. č. 2410, ZR 5 (dar z vlastnictví zemřelé p. Márie Jíchové) – za účelem majetkoprávního vypořádání a využití na zahradu k přilehlému RD.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou – výše nájemného 1Kč/rok.

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. MUDr. Michaelu Jirčíkovi, ZR 6 a to p. č. 6548 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Bedřichu a Věře Vašíčkovým, ZR 4 a to p. č. 6539 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 5487 a 5489 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., kabelová smyčka VN, TBG Vysočina“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV k připojení nové odběratelské kioskové trafostanice pro firmu TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč, s názvem „TS TBG VYSOČINA“ v lokalitě průmyslové zóny mezi ul. Jamská – Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby a umožnění přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Město Žďár, úprava DS, dom. přípojka NN, Čtverák“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5 včetně rozpojovací skříně vedení NN, včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

p) Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy o zřízení VB na základě schválené (v RM dne 26. 9. 2005) a uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2193/1, 2193/2, 2201/10 a 2201/11 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přeložky stávajícího venkovního vedení do podzemního kabelu NN el. energie - stavba „Ždár n. Sáz., Bezručova – přeložka NN – ATX“ pro firmu ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s. r. o. se sídlem Nová 486, Žďár nad Sázavou 2 - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce - ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Dle zhotoveného GP č. 2454-127/2006 ze dne 2. 10. 2006 se právo zřízení věcného břemene doplňuje o pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2191/3 v k. ú. Město Žďár.

 

r) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou MAZEL s. r. o. se sídlem Makovského 1591/42, ZR 7 – jako oprávněným a to částech p. č. 5266 a 5267 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení příjezdové komunikace z hl. komunikace ul. Novoměstská, ZR 1 k novostavbě vzorkovny fy MAZEL, s. r. o. Žďár n. Sáz. na pozemcích p. č. 4977 a 4978 v k. ú. Město Žďár s tím, že dle ÚP je sjezd řešen z pozemku p. č. 4981.

 

Hlasování bod a) – r): Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 168/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje pronájem bytu o velikosti 1+1, nacházejícího se na ulici Brodská č. 35/36 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého komisí

 

Rada města bere na vědomí žádost paní Valerie Kovačové, schvaluje navržený postup řešení a ukládá majetkoprávnímu odboru informovat o tomto postupu žadatelku

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, nacházejícím se v objektu DM Centra, nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou dle návrhu předloženého komisí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 170/07/ORÚP

Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Znětínek

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Znětínek.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 171/07/ORÚP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkoviště dr. Drože – 2. etapa“, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště Dr. Drože – 2.etapa“, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 172/07/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce místní komunikace a veřejného osvětlení ul. Nábřežní“ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce místní komunikace a veřejného osvětlení ul. Nábřežní“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

11. Usn. 159/07/KS

Smlouva na nakládání s komunálním odpadem

Rada města schvaluje předložený návrh k zajištění činnosti na úseku komunálních služeb.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

12. Usn. 173/07/KS

Informace – související práce ZR 3

Rada města bere na vědomí informaci – související práce Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Různé

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání vedeného z pověření rady města Ing. Sedlákem a občanským sdružení Neumann, Ing. Zbyňkem Havelkou a panem Ivanem Sýkorou včetně návrhu předloženého Ing. Havelkou.

 

Rada města schvaluje odpověď panu Havelkovi na jeho žádost o poskytnutí informace ze dne 16. 4. 2007 ve znění:

Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. 4. 2007 Vás rada města Žďáru nad Sázavou, v souladu s ustanovením §6 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. v platném znění odkazuje na „Zásady privatizace obecního bytového fondu“ pro 1., resp. 2. a 3. vlnu privatizace bytového fondu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města ukládá MěÚ předat návrh na smír pana Havelky a pana Sýkory občanskému sdružení Neumann.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta