Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 30.4.2007

zveřejněno: 30. 4. 2007

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 14. schůze rady města:

 

 1. Žádosti o souhlas s užitím znaku města
 2. Žádost TJ ŽĎAS – dofinancování hřiště na fotbal
 3. Žádost TJ ŽĎAS – oprava zimního stadionu
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Rekonstrukce výtahů – poliklinika
 7. Žádost lékařů Polikliniky ZR – zástupci lékařů pozváni na 16.00 h
 8. Udělení ředitelského volna
 9. Žádost obce Světnov
 10. Rozdělení výtěžku VHP
 11. Hospodaření 03/07
 12. Závěrečný účet 2006
 13. Dohoda o pořízení ÚP Račín
 14. Informace – parkoviště Klafárek
 15. Smlouva o využití systému separace
 16. Vyhlášení poptávkového řízení VO ZR3
 17. Žádost kina Vysočina o příspěvek
 18. Klub Spektrum - Smlouva o poskytnutí příspěvku
 19. Vypovězení podnájemní smlouvy
 20. Žádost Občanské poradny
 21. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 187/07/ŠKS

Žádosti o souhlas s užitím znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro:

- p. Milana Plocka při 11. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2007

- Sdružení hasičů okresu Žďár nad Sázavou na slavnostním praporu

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 188/07/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS o dofinancování hřiště na fotbal s umělým trávníkem

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku do výše 6 mil.Kč dle vysoutěžené ceny díla.

 

Rada města pověřuje pana ing. Karla Straku členem komise výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 192/07/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS o opravu zimního stadionu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek TJ ŽĎAS do maximální výše 8 mil.Kč.

 

Rada města ukládá MěÚ připravit smlouvy k zajištění investičních příspěvků do majetku TJ ŽĎAS.

 

Rada města pověřuje pana ing. Karla Straku členem výběrové komise výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 174/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Město Žďár přiléhající k byt. domu čp. 1062 na p. č. 2752 v ul. Luční 46, ZR 5 – za účelem využití oplocené plochy pro zřízené zahrádky, přístupové plochy a komunikace k byt. domu a plochy potřebné k případným opravám byt. domu.

 

b) Rada města po projednání neschvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1109 – ost. plocha ve výměře 208 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem vybudování stavby určené pro bydlení.

 

c) Rada města po projednání schvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6222 – ost. plocha (v celkové výměře 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (v celkové výměře 1 772 m2), části p. č. 6209/4 – ost. plocha (v celkové výměře 11 607 m2) a části p. č. 6208/1 – ost. plocha (v celkové výměře 1 489 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

d) Rada města po projednání schvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár ve výměře cca 80 m2 – za účelem lepší údržby příjezdové komunikace do garáže v rodinném řadovém domě čp. 261 na p. č. 1170 v ul. Polní 5, ZR 2.

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej bytového domu na ulici Nová čp. 224, č. or. 3, Žďár nad Sázavou 2, postaveného na pozemku p. č. 1114 včetně pozemku p. č. 1114 - zastavěná plocha ve výměře 213 m2, v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví nájemníků domu.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 5. K přihlášce na záměr bude složena záloha ve výši 5 000, -- Kč, kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Neumannova čp. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 ve Žďáře nad Sázavou 4 na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc. č. 3717 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 5. K přihlášce na záměr bude složena záloha ve výši 5 000, -- Kč, kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění již schválené směny pozemků v ZM dne 14. 12. 2006 z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, Zámek 13/13, ZR 2 - p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. - p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, Zámek 13/13, ZR 2 - včetně doplnění na vyhlášení záměru schváleného v RM dne 5. 3. 2007, týkající se získání pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Dr. Kinského, Zámek 13/13, ZR 2 a to dále i p. č. 281/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 281/9 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 254 m2, p. č. 362/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 344 m2 – vše zbytkové pozemky v ul. Purkyňova, ZR 2, p. č. 341 – ost. pl., svah, skála ve výměře 103 m2 u RD v ul. Sychrova, ZR 2 a p. č. 571 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 392 m2 – býv. polní cesta pod Zelenou horou, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

- Nové další doplnění se schvaluje tak, že se směna pozemků rozšiřuje o vyhlášení záměru na nabytí pozemku p. č. 776/1 – orná půda ve výměře 18 657 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě podél úvozu ke Klafárku k soše Mamlasa z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského, Zámek 13/13, ZR 2, dále p. č. 582/7 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 600 m2 a p. č. 591/3 – lesní půda ve výměře 2 050 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Zelenou horou z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a majetkoprávní vypořádání pozemků po výstavbě rozšíření nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2 a to část p. č. 318/8 – lesní pozemek – nově dle GP č. 624-160/2006, 169-160/2006 ze dne 5. 12. 2006 p. č. 318/13 – ost. plocha, hřbitov ve výměře 25 m2 z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 318/5 – lesní pozemek – nově dle GP p. č. 318/14 – lesní pozemek ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského – vše v k. ú. Vysoké s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi státním podnikem Lesy ČR se sídlem v Hradci Králové – soupis pozemků je uveden v příloze B (k nahlédnutí na majetkoprávním odboru MěÚ ZR) pozemky v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, Račín u Polničky, Újezd u Žďáru n. Sáz., Vepřová, Sklené u Žďáru n. Sáz., Světnov a Hluboká u Krucemburku a 44 podílnickými obcemi (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) za pozemky p. č. 1350 ve výměře 9 934 m2 v k. ú. Obyčtov, p. č. 553 ve výměře 5 983 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1422/1 ve výměře 67 592 m2, p. č. 1422/2 ve výměře 12 764 m2 a p. č. 1422/3 ve výměře 29 400 m2 v k. ú. Suky - vše kultura lesní pozemek – za účelem ucelení lesního majetku podílnických obcí a vyřešení spoluvlastnictví s Lesy ČR s. p. v k. ú. Hluboká u Krucemburku s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi 44 podílnickými obcemi (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) - p. č. 843/3 - zahrada o výměře 2 007 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz., p. č. 400/3 - ost. plocha o výměře 2 125 m2 a p. č. 424/3 - zahrada ve výměře 1 436 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru n. Sáz., p. č. 981/3 - ost. plocha ve výměře 363 m2 v k. ú. Přibyslav, p. č. 555 - orná půda ve výměre 10 189 m2 a p. č. 551 - ostatní plocha ve výměře 7 972 m2 v k. ú. Kohoutov u Žďírce nad Doubravou a mezi LDO Přibyslav za pozemky p. č. 216 ve výměře 3 966 m2, p. č. 218 ve výměře 5 386 m2, p. č. 221 ve výměře 928 m2, p. č. 225 ve výměře 1 641 m2, vše lesní pozemek a p. č. 223/3, trv.trav.porost ve výměře 3350 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č.1546/1 ve výměře 450 m2, p. č.1546/2 ve výměře 58 m2, p. č.1551/1 ve výměře 407 m2, p. č.1551/2 ve výměře 16 m2 - vše lesní pozemek v k. ú. Veselíčko u Žďáru n.. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 483, p. č. 308 a p. č. 316 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Zelenohorská, rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně a stožáru NN, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a- j): Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

5. Usn. 175/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, nacházejícím se v obytném domě č.p. 1976 na ulici Brodská č.or. 53 ve Žďáře nad Sázavou vzhledem k uhrazení pohledávky.

 

Rada města schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 16. 4. 2007 č.j. 168/07/OP týkající se schválení pronájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p.1785, č.or. 49, nám.Republiky ve Žďáře nad Sázavou s tím, že tuto část usnesení ruší a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje majetkoprávní dispozice s bytovým fondem města dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, umístěném v obytném domě na Revoluční ulici 30/18 ve Žďáře nad Sázavou 3 a bytu, umístěném v obytném domě na Brodské ulici 27/4 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 176/07/Pol.

Rekonstrukce výtahů – Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce výtahů umístěných v budově Polikliniky a schvaluje Plnou moc dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 177/07/ZŠ Palachova

Ředitelské volno

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 178/07/OI

Žádost obce Světnov

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru obci Světnov dle předložené darovací smlouvy.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 179/07/OF

Návrh na rozdělení výtěžku za rok 2006

Rada města po projednání schvaluje návrh na rozdělení výtěžku z VHP za rok 2006 a doporučuje zastupitelstvu schválit rozdělení výtěžku v rámci rozpočtových opatření roku 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10.Usn. 180/07/OF

Hospodaření města za období leden – březen 2007

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření města za období leden – březen 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 181/07/OF

Hospodaření města za rok 2006, závěrečný účet

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města hospodaření města za rok 2006 ke schválení.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 182/07/ORÚP

Dohoda o pořízení ÚP Račín

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Račín.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 190/07/ORÚP

Informace – parkoviště Klafárek

Rada města bere na vědomí projekt stavby „Parkoviště ul. U Klafárku“.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 183/07/OKS

Smlouva o využití systému separace

Rada města schvaluje návrh znění smlouvy na využití systému města pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 184/07/OKS

Vyhlášení poptávkového řízení VO ZR3

Rada města schvaluje výzvy k předložení nabídek na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Žďáru nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 189/07/TSBM

Žádost kina Vysočina o příspěvek

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení příspěvku 30.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na dodávku tepla pro městské kino.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 185/07/OS

Klub Spektrum – Smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku s Kolpingovým dílem ČR na částečné pokrytí provozních nákladů Kontaktního nízkoprahového centra SPEKTRUM v roce 2007.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 191/07/OSMLR

Vypovězení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje návrh na vypovězení podnájemní smlouvy na rybník Návesník.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 186/07/Pol.

Žádost lékařů Polikliniky Žďár nad Sázavou

Rada města ukládá řediteli PO Poliklinika navrhnout technické řešení měření odběru vody a upravit smluvní ujednání inflačního zvyšování nájemného.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 193/07/Taj.

Žádost Občanské poradny Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje příspěvek na provoz kanceláře sdružení Občanské poradny Žďár nad Sázavou ve výši 20 tis. Kč pro rok 2007 ze sponzoringu rady města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Žádost MUDr. Kazdové

Rada města odkládá posouzení žádosti MUDr. Kazdové do příští rady města po předložení posouzení ekonomického dopadu na PO Poliklinika.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta