Zápis z 16. schůze rady města konané dne 28.5.2007

zveřejněno: 28. 5. 2007

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 16. schůze rady města:

 

 1. Majetkoprávní úkony pro RM
 2. Majetkoprávní úkony pro ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Parkoviště u DPS – rozpočtové opatření
 5. Lávka u mostu ČD ul.Brněnská
 6. Koupaliště u Pilské nádrže
 7. Nařízení RM – Lesní hospodářské osnovy Přibyslav
 8. Žádost o rozpočtové opatření
 9. Žádost PO Poliklinika na dofinancování rekonstrukce střechy polikliniky
 10. Žádost Domu kultury o dokrytí finanční ztráty za r. 2006
 11. Žádost HC –M
 12. Žádost TJ Sokol
 13. Stanovení ceny publikace a pohlednice
 14. Rozpočtová opatření
 15. Rozpočtová opatření č. 2
 16. Přezkoumání hospodaření r.2007
 17. Pověření RM ke schvalování dotací
 18. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 215/07/OP

Majetkoprávní úkony pro RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6476 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 3372 a části p. č. 3373 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 200 m2 za účelem parkování vozidel s tím, že užívání pozemku a parkování vozidel nebude nijak prostorově, časově ani finančně omezeno. Účinnost nájemní smlouvy nastane dnem právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Rozšíření a stavební úpravy parkoviště před poliklinikou“, povolené Stavebním povolením č.j. SÚ/1720/06/Ba-4-StPo. Záměr bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3765 a 3766 ve výměře cca 220 m2 – proluka mezi prodejnou nábytku na nám. Republiky 148, ZR 1 a býv. prodejnou Albert – za účelem provozování podnikatelské činnosti.

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 192/4 – louka ve výměře cca 75 m2 v k. ú. Zámek Žďár (cca 2,5 x 30 m) za účelem zajištění možnosti údržby a opravy doplňkových staveb umístěných na sousedním pozemku p. č. 101 u RD čp. 65 na p. č. 99 v ul. Santiniho, ZR 2.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5975- díl „c“ ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2360-361/2005 ze dne 13. 12. 2005 sloučeno do p. č. 5973 ve vlastnictví a. s. Enpeka – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po výstavbě podnikové prodejny Enpeky a. s. v areálu firmy na ul. Jihlavská, ZR 1 a výstavbě oplocení kolem parkoviště.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Jednoty s. d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí a to pozemků p. č. 5550 – zast. plocha ve výměře 76 m2 a p. č. 5555 – ost. plocha ve výměře 67 m2 a objektu samotné stavby skladů Jednoty, umístěném na p. č. 5549 – zast. plocha ve výměře 785 m2 bez předmětného pozemku (pozemek pod objektem ve vlastnictví jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku) vše v k. ú. Město ZR lokalita ul. Brněnská, ZR 1 v areálu Jednoty – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s přípravou kruhové křižovatky ul. Jihlavská x Brněnská a propojovací komunikace z ul. Brněnské na Jamskou, ZR 1.

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 1473/9 – louka ve výměře 775 m2 a p. č. 1473/40 – louka ve výměře 482 m2 ve vlastnictví p. Miroslavy Sáblíkové, Veselíčko za pozemek p. č. 1160/1 – louka ve výměře 919 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – spoluvlastníkům bytového domu Luční 1062/46, ZR 5 - manželům p. Josefu a p. Cecilii Trojanovým, p. Josefu Muchovi a p. Petru Novotnému, všichni ZR 5 a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění studny u byt. domu Luční čp. 1062/46, ZR 5 na p. č. 2752 v k. ú. Město Žďár.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. ing. Jitce Jílkové, ZR 6 a to p. č. 6503 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě Coca-Cola Beverages ČR, s. r. o., provozovna Brno, Řípská 20, 627 00 Brno – Slatina a to části p. č. 313 – ost. plocha ve výměře cca 1 m2 – nám. Republiky, ZR 1 (naproti budově OO Policie ČR), části p. č. 214/1 – ost. plocha ve výměře cca 1 m2 - ul. Radniční, ZR 1 (u prodejny zeleniny) a části p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 1 m2 - městská tržnice, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění lednic nealko nápojů firmy Coca-Cola Beverages ČR, s. r. o., provozovna Brno, Řípská 20, 627 00 Brno – Slatina, vedle již umístěných prodejních novinových stánků.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše ročního nájemného 10 000,-- Kč za 1 nápojový automat.

 

k) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS (dále jen TJ ŽĎAS) dne 9. 9. 1998, předmětem kterého bude závazek TJ ŽĎAS po skončení platnosti Smlouvy o výpůjčce bezúplatně převést do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou hřiště s umělým povrchem, vybudované na pozemku ve vlastnictví města.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Výstavbou Klafar s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár n. Sáz. – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č.8007 – v k. ú. Město Žďár, lokal. Klafar II, ZR – za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí – vodovodní, plynovodní, splašková a dešťová kanalizace, VO, elektro, telefonní a příp. kabelové televize, objekt venkovního parkoviště – včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, Žďár n. Sáz. 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 a p. č. 6398 – vše v k. ú. Město Žďár, lokal. sídliště „Přednádraží“, ZR 6 – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k obchodnímu centru Kaufland – včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Českými drahami, a. s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 – jako oprávněným a dále mezi společností InterCora, spol.s r. o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, okres Plzeň-město, PSČ 301 00 (tato se zavázala uhradit úplatu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s přeložkou inž. sítí – zhotovení GP) - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6399, 6402, 6410 a 6102 – vše v k. ú. Město Žďár, lokal. sídliště „Přednádraží“, ZR 6 – za účelem uložení a užívání sítě technického vybavení, provádění údržby, oprav, přeložení nebo jiných staveb. úprav včetně případného odstranění, přístupu a příjezdu k tomuto technickému vybavení – ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a ČR – Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 14, 143 06 Praha 4 - Komořany – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7637/2 v k. ú. Město Žďár, ul. Strojírenská, ZR 1 – za účelem umístění a provozu Limnigrafu a dále vstup a vjezd za účelem zajištění provozování, údržby, úprav, oprav a přístup v případě poruchy nebo havárie – ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 5 000,-- Kč.

 

p) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provozu vodovodu mezi městem Žďár n.S., Žižkova 227/1, Žďár n.S. a Vodárenskou akciovou společností a.s., Studentská 1133, Žďár n.S. o provozování vodovodu – rozváděcích řadů technické infrastruktury obytného souboru Klafar II, ve Žďáře n.S. v celkové délce 1372,9 m DM 200, 150, 100, 80, povolených rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře n. S. odborem životního prostředí č.j. ŽP/1180/06/MB ze dne 28. 4. 2006, který je ve vlastnictví města Žďáru n.S.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2007, za provedené práce spojené s provozováním budou zhotoviteli vystavovány faktury na základě soupisu provedených prací a za ceny dle platného ceníku prací za příslušné období ihned po provedení prací.

 

Hlasování body a) – p): Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 216/07/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

 

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Jaroslav Procházka – A-WORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování podzemního základu a nadzemního pylonu pro umístění reklamního poutače v souvislosti se záměrem na výstavbu obchodního centra aWORLD na pozemku p. č. 9651/13 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

2. Rada města po projednání schvalujea doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Leoše a Mgr. Simony Eichlerových (SJM), ZR 5 a to části p. č. 3825 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 80 m2, části p. č. 3826 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2, části p. č. 3827 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 45 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 – za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vlastní údržbu a provoz nemovitosti čp. 1128/2 na p. č. 3824 – zast. plocha (v rámci údržby objektu bude nutné provést opravu zpevněných částí ploch bezprostředně souvisejících s objektem a jejich odvodnění do kanalizačního systému z důvodu úpravy odtokových poměrů dešťových vod a z důvodu stavebně technického stavu stávajících ploch a okapového chodníčku tak, aby nedocházelo k podmáčení předmětného objektu) se záměrem výhledově vybudovat na pozemcích parkoviště pro osobní vozy a jízdní kola pro objekt čp. 1128/2, ZR 4 – provozovnu firmy Eichler Company se skladovací, odbytovou a administrativní částí s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

3. Rada města po projednání schvalujea doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy BENAWOOD, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou, část Veselíčko 74, IČ 25320131, a to částí p. č. 9512/2, p. č. 9523 a p. č. 9525 v celkové výměře cca

8 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 – za účelem investiční výstavby (I. etapa) v oboru zpracovatelského průmyslu – truhlářské výroby a dalších činností dle OKEČ č. 20 (výroba a prodej truhlářských výrobků – malosériového nábytku a realizace zakázkových interiérů) s následným vytvořením příslušného počtu nových pracovních míst – cca 50 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

 

4. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Josefa Kutílka, Stržanov a to části p. č. 504 – ost. plocha a části p. č. 505 – zahrada v celkové výměře cca 85 m2 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem rozšíření zahrady a oplocení parcely z důvodu zabránění poškozování sousedního rodinného domu čp. 97/41 postaveného na p. č. 502 ve výměře 333 m2 a zahrady p. č. 503 ve výměře 202 m2 v k. ú. Zámek Žďár s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

5. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Jana a p. Hany Synkových, ZR 6 a to části p. č. 5921/2 – louka nově p. č. 5921/10 – zast. plocha ve výměře 1 m2 dle GP č. 2547-80/2007 ze dne 20. 4. 2007 – pod novostavbou objektu na části p. č. 5931 – zahrada a p. č. 5921/8 – louka u ŘRD čp. 1769/58 ul. Palachova, ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku+ úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

6. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6. Kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

- Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Neumannova čp. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 ve Žďáře nad Sázavou 4 na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc. č. 3717 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6. Kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

 

 

7. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. PhDr. Vlasty Dvořáčkové, Praha 4 – Krč a to p. č. 9042 – orná půda ve výměře 3 022 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové oblasti „Jamská“ ZR 1 – za účelem dalšího rozšíření plánované výstavby.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

 

8. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků p. č. 9041 - orná půda ve výměře 3 541 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Petra Čepla, 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a pozemku p. č. 9017 - orná půda ve výměře 4 175 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Dagmary Daňhelové, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

 

9. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 773/3 - trvalý travní porost ve výměře 924 m2 a p. č. 773/6 - trvalý travní porost ve výměře 1 839 m2 z vlastnictví p. ing. Josefa Bílka, ZR 5, dále p. č. 774/39 – orná půda ve výměře 3 805 m2 ze spoluvlastnictví p. Petra Tonara, ZR 1 a p. ing. Zdeňka Tonara, ZR 2 - každý (1/2), dále p. č. 774/40 – orná půda ve výměře 3 848 m2 z vlastnictví p. Vladimíra Krajiny, Hamry n.S., dále p. č. 774/43 – orná půda ve výměře 5 730 m2 z vlastnictví p. Josefa Škarky, ZR 2 a dále p. č. 774/44 – orná půda ve výměře 6 494 m2 z vlastnictví p. Martina Škarky, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem bytové výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

 

10. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi společností A+R s. r. o. se sídlem 250 90 Jirny 353 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod – dar stavby „Autobusové zastávky pro Penny Market ve Žďáře nad Sázavou“, postavené na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 758 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 618 m2, p. č. 759 – ost. plocha, zeleň ve výměře 87 m2 a p. č. 7637/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 1 498 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita ul. Strojírenská, ZR 1, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti A+R s. r. o. se sídlem 250 90 Jirny 353. Hodnota daru je vyčíslena částkou 1 248 990,-- Kč bez DPH.

 

 

11. 1.

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 2201/20 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 368 m2, p. č. 2201/24 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 428 m2, p. č. 2201/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 65 m2, p. č. 2201/26 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 326 m2, p. č. 2201/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 144 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 834 m2, p. č. 75/23 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 284 m2, p. č. 75/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 78 m2, p. č. 75/29 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 251 m2, p. č. 75/30 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 638 m2 a p. č. 75/31 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 508 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

 

 

11.2

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ze správy Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2201/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 21 m2, 2202/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 43 m2- v k. ú. Město Žďár a p. č. 75/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do správy ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 3289/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/14 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 64 m2 – v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/13 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2, p. č. 360/12 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2 a p. č. 360/11 – ost. plocha, silnice ve výměře 172 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

V případě daru i směny pozemků se jedná o majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům v úseku mezi ul. Jungmannova ZR 1, ul. Bezručova a Santiniho ZR 2 dle GP č. 529-276/2003 z 20. 10. 2003 a GP č. 550-94/2004 z 25. 3. 2004 po provedené rekonstrukci silnice I. třídy I/37 (průtah městem počínaje Brněnskou ulicí ZR 1 po ulici Bezručovu ZR 2).

- Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 82,57 Kč/m2.

- Pozemky ve vlastnictví ŘSD – viz příloha č. 10

 

 

12.1.

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8529 – orná půda ve výměře cca 144 m2, p. č. 8532 – orná ve výměře cca 857 m2, p. č. 8642 – orná ve výměře cca 885 m2 a p. č. 9002 – orná ve výměře 387 m2 – vše v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Jarmily Kůrkové, Poděbrady a dále části p. č. 8530 – orná půda ve výměře cca 297 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Jiřího Kristiana, ZR 6

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

 

 

12.2.

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou směnu pozemkůa to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky , 592 02 Svratka do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 7,28 Kč/m2 a doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků bude p. Břečkovou doplacen ve výši 150,-- Kč/m2.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra pozemků bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

 

 

13. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění již schválené směny pozemků v ZM dne 14. 12. 2006 z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 - p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. - p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 - včetně doplnění na vyhlášení záměru schváleného v RM dne 5. 3. 2007, týkající se získání pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Dr. Kinského, ZR 2 a to dále i p. č. 281/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 281/9 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 254 m2, p. č. 362/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 344 m2 – vše zbytkové pozemky v ul. Purkyňova, ZR 2, p. č. 341 – ost. pl., svah, skála ve výměře 103 m2 u RD v ul. Sychrova, ZR 2 a p. č. 571 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 392 m2 – býv. polní cesta pod Zelenou horou, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

 

- Nové další doplnění se schvaluje tak, že se směna pozemků rozšiřuje o nabytí pozemku (dle schválení doplnění vyhlášení záměru v RM 30. 4. 2007) a to p. č. 776/1 – orná půda ve výměře 18 657 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě podél úvozu ke Klafárku k soše Mamlasa z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského, Zámek 13/13, ZR 2, dále p. č. 582/7 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 600 m2 a p. č. 591/3 – lesní půda ve výměře 2 050 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Zelenou horou z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a majetkoprávní vypořádání pozemků po výstavbě rozšíření nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2 a to část p. č. 318/8 – lesní pozemek – nově dle GP č. 624-160/2006, 169-160/2006 ze dne 5. 12. 2006 p. č. 318/13 – ost. plocha, hřbitov ve výměře 25 m2 z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 318/5 – lesní pozemek – nově dle GP p. č. 318/14 – lesní pozemek ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského – vše v k. ú. Vysoké.

- Výše uvedená měna je prováděna za účelem celkového majetkoprávního vypořádání mezi oběma subjekty s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

 

 

14. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi státním podnikem Lesy ČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106 – soupis pozemků je uveden v příloze B – č. 13 - pozemky v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, Račín u Polničky, Újezd u Žďáru n. Sáz., Vepřová, Sklené u Žďáru n. Sáz., Světnov a Hluboká u Krucemburku v celkové hodnotě 4,303.038,-- Kč a mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) za pozemky p. č. 1350 ve výměře 9 934 m2 v k. ú. Obyčtov, p. č. 553 ve výměře 5 983 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1422/1 ve výměře 67 592 m2, p. č. 1422/2 ve výměře 12 764 m2 a p. č. 1422/3 ve výměře 29 400 m2 v k. ú. Suky - vše kultura lesní pozemek v celkové hodnotě 4,266.860,- Kč – za účelem ucelení lesního majetku podílnických obcí a vyřešení spoluvlastnictví s Lesy ČR s. p. v k. ú. Hluboká u Krucemburku.

Rozdíl cen ve výši 36.178,-- Kč zvýšený o 50% nákladů vynaložených 1. smluvní stranou (Lesy ČR s. p.) na směnu ve výši 10.095,-- Kč bude uhrazen na účet 1. smluvní strany. Město Žďár n. Sáz. uhradí částku odpovídající podílu 6/710 a to 391,-- Kč (z toho 306,-- Kč za pozemky a 85,-- Kč činí náklady).

 

 

15. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) a to p. č. 843/3 - zahrada o výměře 2 007 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz., p. č. 400/3 - ost. plocha o výměře 2 125 m2 a p. č. 424/3 - zahrada ve výměře 1 436 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru n. Sáz., p. č. 981/3 - ost. plocha ve výměře 363 m2 v k. ú. Přibyslav, p. č. 555 - orná půda ve výměre 10 189 m2 a p. č. 551 - ostatní plocha ve výměře 7 972 m2 v k. ú. Kohoutov u Žďírce nad Doubravou a mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav za pozemky p. č. 216 ve výměře 3 966 m2, p. č. 218 ve výměře 5 386 m2, p. č. 221 ve výměře 928 m2, p. č. 225 ve výměře 1 641 m2 - vše lesní pozemek a p. č. 223/3 - trv. trav. porost ve výměře 3350 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1546/1 ve výměře 450 m2, p. č. 1546/2 ve výměře 58 m2, p. č. 1551/1 ve výměře 407 m2 a p. č. 1551/2 ve výměře 16 m2 - vše lesní pozemek v k. ú. Veselíčko u Žďáru n.. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání.

 

 

17. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS (dále jen TJ ŽĎAS) k objektu č.p. 1496, postavené na pozemku p.č. 2159 a pozemku p.č. 2159 zastavěná plocha ve výměře 5434 m2 , vše k.ú. Město Žďár, ve které bude sjednáno předkupní právo uvedeným nemovitostem, s tím, že si město vyhrazuje, že TJ ŽĎAS, pokud bude chtít uvedené nemovitosti v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo, nabídne je nejprve prodávajícímu a to za kupní cenu ve výši 1 Kč, ke které budou přičteny veškeré finanční prostředky, které TJ ŽĎAS vynaložila na úpravu, rekonstrukci nebo modernizaci objektu č.p. 1496 (zimní stadion) od roku 2007. V případě, že město Žďár nad Sázavou nevyužije svého předkupního práva, zavazuje se TJ ŽĎAS uhradit městu Žďár nad Sázavou veškeré finanční prostředky, které město Žďár nad Sázavou poskytlo TJ ŽĎAS na opravu, údržbu, úpravu, rekonstrukci nebo modernizaci objektu č.p. 1496 (sportovní haly) od 1.1.2007 a to nejpozději do 20ti dnů ode dne uzavření smlouvy, předmětem které bude převod vlastnického práva k objektu č.p. 1496 včetně zastavěného pozemku p.č. 2159 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví jiné osoby, než je Město Žďár nad Sázavou. Předkupní právo bude sjednáno jako právo věcné a to v souladu s ustanovením § 603 občanského zákoníku.

 

 

18. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení zástavního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Čochtan klubem ŽĎAS k objektu č.e. 60, Polnička, postavené na pozemku p.č. 1288/1 a pozemkům p.č. 1288/1 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 234 m2, p.č. 1289 ostatní plocha ve výměře 48 m2 a p.č. 1290/2 ostatní plocha ve výměře 111 m2, vše k.ú. Polnička, obec Polnička, ve které bude sjednáno zástavní právo uvedeným nemovitostem, kterým bude zajištěná půjčka, poskytnutá Městem Žďár nad Sázavou Čochtan klubu ŽĎAS.

 

 

19. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohody o uznání dluhů dle předloženého návrhu.

 

 

20. Rada městapo projednání schvaluje revokaci usnesení MR ze dne 4. 3. 2002 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 11. 3. 2002 ve věci nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Okresního úřadu Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to p. č. 686/5 – ost. plocha ve výměře 179 m2, p. č. 686/15 – ost. plocha ve výměře 11 m2 a p. č. 686/16 ve výměře 5 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s vybudováním příjezdové komunikace k hotelu Tálský mlýn v lokalitě „Pilská nádrž“ ZR 2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených touto stavbou dle zaměření geometr. plánem č. 483-3/2002 ze dne 16. 1. 2002 s tím, že převod bude uskutečněn z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to formou odprodeje za úředně stanovenou cenu dle znaleckého posudku.

 

 

21. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4. 9. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 21. 9. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na odprodej pozemků a zařízení distribuční plynové soustavy z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP a. s. Brno a to části pozemku pův. p. č. 9513/1 – orná - dle GP č. 2253-67/2005 ze dne 26. 5. 2005 nově vzniklé p. č. 9513/8 – zastav. plocha – tech. vybavení ve výměře 11 m2 a p. č. 9513/9 – ost.plocha ve výměře 115 m2 včetně stavby VTL RS plynu 2000 na pozemku p. č. 9513/8 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 683 200,-- Kč bez DPH, tj. 3 188 220,-- Kč včetně DPH, která je tvořena těmito položkami:

technologická část 1 491 963,50 Kč

stavební část 997 482,-- Kč

(z toho příp. NN ….. 705 500,-- Kč)

oplocení 66 727,-- Kč

plynoměr 40 600,-- Kč

zpevněné plochy 61 227,50 Kč

pozemky 25 200,-- Kč

- Částečná revokace se schvaluje s tím, že výše uvedená kupní smlouva bude uzavřena se společností JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

- V ostatním se původní usnesení nemění.

 

 

22. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 5. 3. 2007 a doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 14. 3. 2007 ve věci prodeje části pozemku p. č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví obchodní firmy VÝSTAVBA KLAFAR s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1,– za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30.6.2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

Tato částečná revokace se schvaluje tak, že termín pro vydání pravomocného SP se prodlužuje do 31. 8. 2007.

 

 

23. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006 a 14. 12. 2006 ve věci zřízení předkupního práva pro společnost KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88, k pozemku p. č. 9524/2 k. ú. Město Žďár s tím, že tato částečná revokace se schvaluje tak, že předkupní právo pro společnost KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88, se zřizuje k části pozemků p. č. 9524/2, p. č. 9525, p. č. 9527, p. č. 9528, p. č. 9541/1, p. č. 9541/2 a p. č. 9542 – vše v k. ú. Město Žďár, lokalita průmyslové zóny Jamská, ZR 1, v celkové výměře cca 6 000 m2. Předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.

Hlasování body 1) - 15) a 17) – 23): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 217/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města odvolává na vlastní žádost paní Irmu Poděbradskou z komise pro vyhodnocení záměrů na pronájem bytů a schvaluje paní Janu Michalovou za členku komise pro vyhodnocení záměrů na pronájem bytů.

 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 9.7.1997 dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici: Revoluční ulici 56/10, U Klafárku 5/12, Brněnská 10/1, Brněnská 10/3, Brněnská 10/7, ve Žďáře nad Sázavou, dle návrhu předloženého bytovou komisí .

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 224/07/ORUP

Parkoviště u DPS - rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření u položky 12.9 Parkoviště za DPS Libušín.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 225/07/ORUP

Lávka u mostu ČD ul. Brněnská

Rada města bere na vědomí žádosti o vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes trať ČD na ul. Brněnské. Prodloužení chodníku do komerční zóny vč. lávky bude řešeno spolu s rekonstrukcí stávajícího mostu.

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 223/07/ORUP

Koupaliště u Pilské nádrže

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o nákladech čerpaných z rozpočtu města na přípravu stavby Koupaliště ve Žďáře nad Sázavou od jejího zahájení do 21. 5. 2007.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

7. Usn. 214/07/OŽP

Nařízení rady města o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) Přibyslav –správní obvod města Žďár nad Sázavou

1. Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 1/2007 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení § 25, odst. 2 zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2, písm.d) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

 

2. Rada města na základě žádosti odboru ŽP Městského úřadu Žďár nad Sázavou pověřuje městský úřad zajištěním výběru zpracovatele LHO postupem dle § 12, odst. 6 zák.č.137/2006 Sb.

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

8. Usn. 218/07/POMŠ

Žádost o rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření ve výši 200.000,-Kč na instalaci zabezpečovacího a docházkového systému v objektech MŠ.

 

Hlasování: 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 229/07/Pol

Žádost PO Poliklinika na dofinancování rekonstrukce střechy polikliniky

Rada města schvaluje odvod příspěvkové organizace ve výši 78.540,- Kč z fondu reprodukce majetku do rozpočtu zřizovatele a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření na dofinancování rekonstrukce střechy.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 228/07/DK

Žádost Domu kultury o dokrytí finanční ztráty za r. 2006

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit úhradu reálné ztráty Sdružení DK za rok 2006 ve výši 245.000,- Kč.

 

Hlasování: Pro 1, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

11. Usn. 227/07/ŠKS

Žádost HC–M Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí žádost HC-M Žďár o finanční příspěvek ve výši 1.150.000,- Kč na provozní náklady klubu na sezónu 2007/2008.

 

Rada města požaduje doplnění materiálu a projednání ve sportovní komisi:

1. O věrohodné prokázání celkových skutečných výdajů za rok 2006 a jejich rozbor z hlediska věcnosti výdajů s ohledem na věkové kategorie – zvláště pak sportovce nad 18 let věku.

 

2. Rozbor příjmů roku 2006

 

3. Připravit přechod na roční financování (nikoli sezónní) nejlépe za pomoci účetního auditu a vytvoření pravidel čerpání.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 230/07/ŠKS

Žádost TJ SOKOL

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na opravu balkonu budovy Sokolovny ve Žďáře nad Sázavou 1.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

13. Usn. 226/07/ŠKS

Stanovení ceny publikace a pohlednice

Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu publikace k výročí 400 let povýšení Žďáru na město ve výši 120,- Kč/kus.

 

Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu pohlednic, vydané Regionálním muzeem Žďár nad Sázavou, ve výši 8,- Kč/kus.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 219/07/TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření na úseku TSBM dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

 

15. Usn. 220/07/OF

Rozpočtová opatření č. 2

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 221/07/OF

Přezkoumání hospodaření r. 2007

Rada města po projednání schvaluje realizovat přezkoumání hospodaření města za rok 2007 podle varianty č. 1 předloženého návrhu a zmocňuje starostu města k uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 222/07/OF

Pověření rady města ke schvalování dotací

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Různé

Účast zástupců města na zemských slavnostech v družebním městě Schmöllnu

Rada města schvaluje účast p. Miloslava Odvárky, p. Vratislava Knoflíčka a p. ing. Karla Straky na zemských slavnostech v družebním městě Schmöllnu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta