Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 11.6.2007

zveřejněno: 11. 6. 2007

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:
Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Vladimír Novotný
 

Ověřovatel zápisu: p. Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 17. schůze rady města:

 

 1. Dohody o spolupráci s obcemi Sklené a Světnov o pořízení ÚP
 2. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ul.Nábřežní, ZR
 3. Žádost o finanční příspěvek
 4. Žádost ERTEPLE HMLA
 5. Žádost o souhlas s užitím znaku města
 6. Ječmínek – Smlouva o příspěvku
 7. Doplnění pořadníku DPS
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Likvidace s.p.Služby
 11. Forma privatizace BF
 12. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 234/07/ORUP

Dohody o spolupráci s obcemi Sklené a Světnov o pořízení ÚP

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Sklené a Světnov.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 235/07/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ul.Nábřežní, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Nábřežní, Žďár n.S.“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 237/07/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč ze sponzoringu rady města na vydání stolního kalendáře 2008 dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 238/07/ŠKS

Žádost Erteple a Hmla

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města převod finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč organizaci Erteple a Hmla, Haškova 17/54, Žďár nad Sázavou, z grantového programu Vítání jara 2007 do Slavností jeřabin 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 239/07/ŠKS

Žádost o souhlas s užitím znaku

Rada města po projednání schvaluje užití znaku pro Policii ČR, okresní ředitelství, Žďár nad Sázavou do preventivní brožury.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 240/07OS

Ječmínek – Smlouva o příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku s občanským sdružením Ječmínek dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 241/07/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 231/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje žádost p. Jaroslava Šotoly, ZR 1, ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1109 ve výměře 208 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 - za účelem výstavby RD a zřízení přístupové komunikace ke stávajícímu objektu čp. 231 na sousedních nemovitostech ve vlastnictví města s tím, že RM doporučuje ponechat tyto nemovitosti jako rezervu pro případné směny pozemků v budoucnu.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej částí pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10162 – orná půda v celkové výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár přiléhající k následujícím stavebním parcelám stavebníků RD v lokalitě Klafar II., ZR 3:

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10161 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10160 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10159 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10158 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10157 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10156 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10155 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10154 v k. ú. Město Žďár

 

- za účelem zrušení proluky mezi zahradami RD na základě žádosti budoucích vlastníků pozemků pro výstavbu RD s tím, že přesná výměra částí pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou MAZEL s. r. o. se sídlem Makovského 1591/42, ZR 7 – jako oprávněným a to částech p. č. 5266 a 5267 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení příjezdové komunikace z hl. komunikace ul. Novoměstská, ZR 1 k novostavbě vzorkovny fy MAZEL, s. r. o. Žďár n. Sáz. na pozemcích p. č. 4977 a 4978 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 867, 868, 1013 a 1018 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky pro RD čp. 735, 736, 737 a 786 v ul. V Zahrádkách a k čp. 729 (býv. MŠ) v ul. Okružní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 7020 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, dom. přípojka NN, Zikuška“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD v lokalitě Radonín, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Stržanov – rekonstrukce části sítě NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů v lokalitě Stržanov, ZR včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 232/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brodská 35/36 a na ulici Brodská 27/31 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v obytném domě č.p. 12, č.or. 21 na ulici Veselská ve Žďáře nad Sázavou 1 a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v obytném domě č.p. 1826, č.or. 13 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého komisí pro vyhodnocení záměrů na pronájem nebytových prostor

 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných vyklizení bytů, které budou provedeny v průběhu měsíce června 2007

 

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostoru v budově č.165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého seznamu volných nebytových prostor.

 

1. Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Markem dle předloženého návrhu

 

2. Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Markem dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 236/07/OP

Likvidace s.p. Služby

Rada města schvaluje Zprávu o výsledku likvidace podniku Služby, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Uns. 233/07/OP

Forma privatizace BF

Rada města schvaluje návrh formy privatizace bytového fondu dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

p. Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r.  
starosta