Zápis z 18. schůze rady města konané dne 25.6.2007

zveřejněno: 25. 6. 2007

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:
Rostislav Dvořák
Ing. Karel Straka
 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 18. schůze rady města:

 

  1. Žádost o použití fondu
  2. Dopis obyvatelů ZR 1 – lokalita park „U Ivana“
  3. Výběrové řízení na CAS
  4. Informace související práce ZR 3
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Byty a nebytové prostory
  7. Žádost o finanční příspěvek –Rádio Proglas s.r.o.
  8. Žádost o finanční příspěvek – Jakub Pustina
  9. Sdružení DK – informace
  10. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 243/07/ZŠ Palachova

Žádost o použití finančních prostředků z fondu

Rada města souhlasí s použitím prostředků na uvedenou akci podle bodu 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 249/07/ORUP

Dopis obyvatel ZR 1 – lokalita park „U Ivana“

Rada města projednala otevřený dopis obyvatel Žďáru n.S. 1 a schvaluje znění odpovědi.

Rada města souhlasí s umístěním hřiště dle přiloženého výkresu Revitalizace stávajícího hřiště na hřiště Modré dny z 7/2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 242/07/OI

Doplnění a schválení komise pro výběrové řízení na CAS

Rada města po projednání schvaluje doplnění o člena komise pana Rostislava Dvořáka a náhradníka ing. Karla Straku a potvrzení komise pro výběrové řízení na nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 244/07/KS

Informace – související práce ZR 3

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu prací na rekonstrukci kanalizace ZR3.

Rada města ukládá MěÚ pokračovat v opravách komunikací dle předloženého návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení způsobu financování pokračování prací.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 245/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 306/1 ve výměře 18 317 m2 a p. č. 324/1 ve výměře 143 011 m2 v k. ú. Stržanov v lokalitě pod býv. skládkou komunálního odpadu u křižovatky Stržanov – Světnov - za účelem sečení trávy s tím, že předmětné pozemky jsou dle schváleného lesního hospodářského plánu určeny k trvalému zalesnění.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Lesní čp. 245/28, ZR 2 u byt. domu na p. č. 568/11 – za účelem dostavby prostor pro potřebu majitele nemovitosti Občanského sdružení Lesní 245 ZR 2 a na dostavbu části bytové jednotky v 1. NP.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9524/1 – orná ve výměře cca 750 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání areálu a zřízení manipulační plochy v souvislosti s výstavbou výrobní haly firmy KOVO-Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88.

 

d) Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3372 a části p. č. 3373 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 200 m2 za účelem parkování vozidel s tím, že užívání pozemku a parkování vozidel nebude nijak prostorově, časově ani finančně omezeno. Účinnost nájemní smlouvy nastane dnem právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Rozšíření a stavební úpravy parkoviště před poliklinikou“, povolené Stavebním povolením č.j. SÚ/1720/06/Ba-4-StPo. Nájemní smlouva bude uzavřena se společností LIDL Česká republika v. o. s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodůlky na dobu určitou 5 let a nájemné je stanoveno ve výši 1 500 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 28, 50 a 69 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Nábřežní, úpravy DS NN, Fiala“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a nové pilířové přípojkové skříně k novostavbě RD a provozovny firmy Fiala v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: bod a) – e): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.246/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměry na pronájem bytů dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brněnská 10/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na ulici Brodská 43/17 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a na ulici Brodská 53/6 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města schvaluje poskytnutí náhradního ubytování a to bytu 1+1 na ulici Brodská 35/36 ve Žďáře nad Sázavou 3 paní Anežce Ptáčkové

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 247/07/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek – Rádio Proglas s.r.o.

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu rady města pro Radio PROGLAS, s.r.o. Brno, Barvičova 666.

 

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

8. Usn. 248/07/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek – Jakub Pustina

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města zapojení Města Žďáru nad Sázavou do pořadatelství mezinárodní pěvecké soutěže a vyčlenění finanční částky ve výši 130.000,-Kč jako pevné částky rozpočtu města 2008 pro pana Jakuba Pustinu, Žďár nad Sázavou 4 na zajištění organizačních záležitostí soutěže.

Rada města hlasovala o schválení užití znaku města na propagaci mezinárodní pěvecké soutěže ve Žďáře nad Sázavou pro Jakuba Pustinu, Žďár nad Sázavou 4.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

9. Usn. 250/07/OŠKS

Sdružení Domu kultury – informace

Rada města po projednání bere na vědomí stanovisko ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. k řešení situace ve sdružení Dům kultury Žďár nad Sázavou, Libušínská 183.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Různé

Pověření Rady města

Rada města pověřuje paní MUDr. Marii Košťálovou přijímáním písemností ve správním řízení a vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí vydaným ve správním řízení ve dnech 16. 7. 2007 až 31. 7. 2007 za Město Žďár nad Sázavou.

 

 

Návrh p.Milana Salaje

Rada města bere na vědomí návrh pana Milana Salaje.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Účast zastupitelů na Zemské výstavě ve Schmöllnu

Rada města schvaluje účast zastupitelů – p. ing. Josef Mička, p. Vratislav Knoflíček, p. Miloslav Odvárka a p. ing. Karel Straka – na Zemské výstavě ve Schmöllnu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta