Zápis z 19. schůze rady města konané dne 9.7.2007

zveřejněno: 9. 7. 2007

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:
Mgr. Luboš Straka
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 19. schůze rady města:

 

 1. Upřesnění informací o RLP a LSPP ve Žďáře nad Sázavou
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Návrh a.s. SATT
 5. Dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007
 6. Udělení výjimky z trvalého pobytu DPS
 7. Žádost o finanční příspěvek
 8. Žádost MV ČR – Integrace azylantů
 9. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999
 10. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník Radonín“
 11. Hřiště-Modré dny
 12. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 253/07/Pol.

Upřesnění informací o RLP a LSPP ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí změny v organizaci a zabezpečení LSPP s účinností od 1. 1. 2008 a posílení výkonu zdravotnické záchranné služby ve Žďáru nad Sázavou na úrovni RLP.

 

Rada města ukládá řediteli polikliniky navrhnout možnosti zajištění provozování LSPP od 1. 1. 2008 včetně finančního zajištění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 251/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6167/2 ve výměře 6 098 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Střední zdravotní školy mezi ul. Dvořákova, Smetanova, ZR 1, ul. Nádražní, Palachova, ZR 6 – za účelem výstavby objektu obchodního charakteru.

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Slanému, Dolní Rožínka a to p. č. 6476 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

c)

1. Rada města schvaluje odpověď na žádosti manželů Klímových dle předloženého návrhu.

 

2. Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 7998/7 - orná půda ve výměře 949 m2 a pozemku p. č. 8001/4 - orná půda ve výměře 859 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar II, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domů za předpokladu dodržení stanovených podmínek v Pravidlech postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II včetně technických informací a stanovených regulativů, které jsou součástí uvedeného záměru, za stejných podmínek s tím, že se mění termín pro vydání stavebního povolení a to do 30. 6. 2008 a pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, t.j. do 31. 12. 2011.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 10162, 10149, 10148, 7999, 7998/1, 8001/1, 8002, 8007, 7995, 7977, 2047 a 2035/1 v k. ú. Město Žďár a dále na částech p. č. 774/3, 774/46, 774/47 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „M-073-2- Žďár nad Sázavou, sídliště Klafárek II, ÚPS, ZTV“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k novostavbám RD v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 308, 316 a 483 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „M-073-2-1430/1 Žďár nad Sázavou, ul. Zelenohorská, ÚPS, E-on“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k RD v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 252/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostoru v budově č.165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého seznamu volných nebytových prostor.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Zbigniewem Majem, bytem Ostrov nad Oslavou v souladu se žádostí o pronájem nebytových prostor.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brodská 11/30, Revoluční 27/24, Revoluční 30/9, Revoluční 30/21 a Revoluční 30/34 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 254/O7/TSBM

Návrh Satt a.s.

Rada města bere na vědomí nabídku firmy SATT a.s.

 

Rada města nedoporučuje pokračovat v jednání o nabídnutých variantách.

 

Hlasování:Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

5. Usn. 255/07/ŠKS

Dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dodatečného kola grantového programu SPORT 2007 s uznáním nákladů celého kalendářního roku 2007 s vyčleněním celkového objemu finančních prostředků pro dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši

 

SPORT 2007 ……………….1 100 tis.Kč.

 

Rada města zváží zvýšení finanční podpory sportu v případě zvýšení příjmů rozpočtu města, který nemá v současné době žádnou rezervu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

Usn. 258/07/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou manželům Mudrovým, bytem Praha.

 

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou panu Miroslavu Vajglovi, bytem Velké Meziříčí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 259/07/OS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 260/07/OS

Žádost Ministerstva vnitra ČR – integrace azylantů

Rada města po projednání s lítostí konstatuje, že vzhledem k nedostatku volných bytů, nemůže město Žďár nad Sázavou poskytnout ubytování krajanům z Kazachstánu, kterým byl udělen v naší republice azyl.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 257/07/taj.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999

Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 256/07/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník Žďár nad Sázavou – Radonín“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Chodník Žďár nad Sázavou – Radonín“, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Ústní zpráva/ORUP/zástupci občanů

Hřiště modré dny

Rada města bere na vědomí informace a připomínky obyvatel okolí připravovaného hřiště MODRÝCH DNŮ a nabízí jim účast při projednávání projektové dokumentace.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta