Zápis z 2. schůze rady města konané dne 13.11.2006

zveřejněno: 13. 11. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Bazén u 4. ZŠ – plán předpokládaných nákladů
 2. Koupaliště Pilák
 3. Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek
 4. Projekt Partnerství
 5. Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
 6. Žádost o finanční příspěvek – SVATOPLUK
 7. Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2007
 8. Oslavy města 2007
 9. Žádost dr.Kinského
 10. Žádost HC-M a TJ ŽĎAS
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Nebytové prostory
 13. Bytové záležitosti
 14. Bytová komise
 15. Mandátní smlouva – Správa budovy č.p.165 na ul.Dolní, ZR
 16. Poplatek za komunální odpad
 17. Informace o výběrovém řízení fa Gordion
 18. Udělení výjimky DPS
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva/RM
Změny pořadu 2. schůze RM

Rada města schvaluje přesunutí bodu č. 19 – Návrh rozpočtu města na rok 2007 – na příští jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

2. Usn. 4/06/ORUP
Bazén u 4.ZŠ – plán předpokládaných nákladů

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plánu předpokládaných nákladů na rekonstrukce a opravy objektu bazénu u 4.ZŠ a ukládá MěÚ předložit projekt nutných oprav a rekonstrukcí bazénu včetně podvarianty přístavby sauny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 5/06/ORUP
Koupaliště Pilák – smlouva o dílo – projekt stavby

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD stavby „Letní koupaliště u Pilské nádrže, Žďár n.S.“ – podle předložených kritérií.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 6/06/ORUP
Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek

Rada města odkládá projednání do doplnění žádosti žadatelem včetně zajištění režimu prohlídek ke schválení do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 19/06/ORUP
Projekt Partnerství

Rada města po projednání schvaluje seznam akcí, které budou zařazeny do projektu Partnerství.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 20/06/Taj
Smlouva o úplatném převodu cenných papírů

Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, Smlouvu o obstarání a vypořádání obchodu s akciemi a Plnou moc pro obchodníka s CP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 7/06/ŠKS
Žádost o finanční příspěvek – SVATOPLUK

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu starosty města pro Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou na vánoční koncert dne 27. 12. 2006.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 15/006/ŠKS
Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2007

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VÍTÁNÍ JARA 2007“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 16/06/ŠKS
Oslavy města 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v rozpočtu 2007 finanční objem oslav města v roce 2007 ve výši 1.100 tis.Kč a bere na vědomí realizaci připravovaného programu oslav výročí 400 let povýšení města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

10. Usn. 17/06/ŠKS
Žádost p. MVDr.Kinského

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 284.022,-Kč z rezervy města na celkovou opravu kanalizace v části areálu zámku Žďáru nad Sázavou 2 MVDr. Radoslava Kinského, Žďár nad Sázavou.

Rada města ukládá vedení města sjednat písemnou dohodu o časové realizaci investic do budovy MŠ Santiniho.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn. 18/06/ŠKS
Žádost HC-M a TJ ŽĎAS

Rada města schvaluje čerpání a zúčtování poskytnutého příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou, Hockye clubu – mládež Žďár nad Sázavou a FC Žďas Žďár nad Sázavou do 30. 6. 2007.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 8/06/OP
Majetkoprávní úkony


a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 517/2 ve výměře 10 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu čp. 256 v ul. Srázná 1, ZR 2 v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky a přestěhování do byt. domu.


b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár za obchodním domem Staplast na nám. Republiky 150, ZR 1 - za účelem vybudování příručního skladu pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.


c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651/8 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování technického zázemí stávajících firem.


d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to objektu čp. 383 postaveném na pozemku p. č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 207 m2 (budova Městské policie Žďár n. Sáz.) nám. Republiky 44, ZR 1 včetně pozemku v k. ú. Město Žďár.

Přihláška na záměr bude obsahovat:

- stručný záměr využití
- nabídka kupní ceny

Jediným kritériem pro vyhodnocení je výše nabídnuté kupní ceny.


f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 269/4 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 223 m2 ve vlastnictví p. Miloslava Melichara, Stržanov a p. č. 269/2 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 175 m2 ve vlastnictví p. Milana Zicha, ZR 5 – vše v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů rybářů v lokalitě u Pilské nádrže.


g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Oldřicha Straky,Soběslav a to p. č. 639/2 – orná půda ve výměře 322 m2, p. č. 641 – orná ve výměře 1 398 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha - silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“.

- RM ukládá MěÚ jednat s vlastníkem o snížení kupní ceny.


h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 269/3 ve výměře cca 300 m2 ve vlastnictví p. Stanislava Krčála, Polnička za část p. č. 269/1 o stejné výměře ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Stržanov – za účelem narovnání trasy odvodňovací struhy dešťové vody do Pilské nádrže a majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky Žďár n. Sáz. – Polnička s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Stanislavu a Aleně Dvořákovým, ZR 1 a to p. č. 6290 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 10,-- Kč/m2/rok.


j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 149, 186/1 a 556 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení plynovodní přípojky k rekonstruovanému objektu čp. 376 Husova 3, ZR 1 - dle zhotoveného geometrického plánu pro zaměření věcného břemene č. 2467-149/2006 ze dne 27.10. 2006 včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného s tím, že právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.


k) Rada města po projednání schvaluje darování movitých věcí Základní škole Švermova 4, Žďár nad Sázavou v celkové pořizovací hodnotě 1.700,-- Kč (6 ks židlí).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 9/06/OP
Nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemních smluv v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 1.200,-- Kč/m2/rok na kanceláře a 800,-- Kč/m2/rok na sklad.

Rada města po projednání prodlužuje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000,-- Kč/m2/rok kanceláře a 600,-- Kč/m2/rok na ostatní prostory a sklad.

Rada města po projednání prodlužuje záměr Z-379/2006-OP – pronájem nebytových prostor v suterénu bývalé budovy města MěÚ Žďár nad Sázavou čp.75, nám. Republiky 2, Žďár n.S. 1 – za účelem využití jako skladovací prostory o výměře 165 m2 s tím, že výše nájemného činí minimálně 150,-- Kč/m2/rok a podmínkou nájmu je, že nájemce umožní městu přístup do sousedních prostor hlavním vstupem a to o 1 měsíc.

RM neschvaluje žádost Sboru křesťanského společenství Žďár nad Sázavou na pronájem horního sálu v objektu čp. 766/15, Na Úvoze, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 10/06/OP
Bytové záležitosti

Rada města neschvaluje žádost paní Lakatošové o mimořádné přidělení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 11/06/OP
Bytová komise

 Rada města:

1. Odvolává na vlastní žádost paní Pavlu Domesovou a p. Bc. Ladislava Bártu z bytové komise.
2. Jmenuje jako další členy bytové komise:

paní Bc. Janu Hrdličkovou
paní Pavlu Müllerovou

3. Jmenuje předsedou bytové komise pana Jiřího Pulkrábka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 12/06/OP
Mandátní smlouva – Správa budovy č.p. 165 na ul. Dolní, Žďár n.S.

Rada města:

1. Schvaluje Mandátní smlouvu o obstarání správy budovy č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou v předloženém změní
2. Schvaluje dodatek č. 7 ke Smlouvě o individuálních pracovních a platových  podmínkách v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 3/06/KS
Obecně závazná vyhláška č. 4

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 4/2006, kterou se mění vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle pozměněného návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 14/06/KS
Informace veřejná soutěž

Rada města ruší své usnesení č. 1309/05/KS o dohodě o výpovědi smlouvy o dílo s fa Odas, Stako, Sofi, Zahrada Vysočina a pověřuje MěÚ k provedení kroků s tím souvisejících. Současně ukládá MěÚ vypracování návrhu nových smluv o dílo s uvedenými firmami.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 13/06/OS
Udělení výjimky DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Martu Stupkovou, bytem Křižanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města