Zápis z 20. schůze rady města konané dne 20.8.2007

zveřejněno: 20. 8. 2007

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:
Mgr. Jaromír Brychta
 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Koštálová

 

Schválený pořad 20. schůze rady města:

 

 1. Žádost manželů Kocourkových
 2. Žádost TJ ŽĎAS
 3. Grantový program Vítání jara 2008
 4. Žádosti o použití znaku města
 5. Žádost o dokrytí finanční ztráty Domu kultury
 6. Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ
 7. Změna rozpočtu 2007
 8. Změna úhrad na pečovatelské službě
 9. Žádost PO Polikliniky na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2007
 10. Souhlas s provedením rekonstrukce vnitřních elektrorozvaděčů a rozvodů v budově polikliniky
  Souhlas se zřízením výjezdového stanoviště Rychlé lékařské pomoci v budově polikliniky
 11. Majetkoprávní úkony –RM
 12. Majetkoprávní úkony – ZM
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Pověření odboru
 15. Rozpočtová opatření
 16. Výsledky výběrového řízení:
  Chodník Radonín,
  Rekonstrukce ul.Zelenohorská
 17. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a ÚP 08/2007
 18. Modré hřiště
 19. IWA, areál. ul.Brněnská – Postup MěÚ při řešení povolení stavby
 20. Komunitní plánování sociálních služeb
 21. Výsledky výběrového řízení na dodavatele CAS
 22. Hospodaření 06/2007
 23. Rozpočtová opatření č. 3
 24. Souhlas s prodejem vozidla LADA NIVA
 25. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 272/07ŠKS

Žádost manželů Kocourkových

Rada města po projednání bere na vědomí žádost manželů Kocourkových ve věci postupu Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4 po nahlášení možné šikany.

 

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek šetření stížnosti České školní inspekce Inspektorátu v kraji Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 ve věci postupu Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4 po nahlášení možné šikany žákyně této školy a ukládá odboru ŠKS zaslat ČŠI informaci o výsledku projednání a zajistit seznámení ředitelů ZŠ s danou problematikou.

 

Rada města po projednání vytýká řediteli Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 nedodržení metodického postupu a ukládá mu provést důrazné seznámení s důležitostí metodických pokynů a provedení nového proškolení pedagogického sboru, dále pololetně zasílat na odbor ŠKS informaci o řešení případných problémů.

 

Rada města na základě výsledků šetření ČŠI schvaluje odebrání osobního hodnocení řediteli školy na dobu 2 měsíců.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

2. Usn. 271/07ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních prostředků Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na dofinancování výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou ve výši 4 338 000,- z rozpočtové rezervy – s předpokládaným vrácením DPH v 3/2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 270/07/ŠKS

Grantový program Vítání jara 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků grantového programu pro rok 2008 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VÍTÁNÍ JARA 2008 ……………………200.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

4. Usn. 269/06/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

· firmě Medial Agency s.r.o., Brno Lidická na akci „Pozor zvoní“ – bezpečnostní happening pro děti 2. 9. 2007 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou

· společnosti KOMPAKT s.r.o. Poděbrady, Jiráskova 1424 pro tisk kalendáře Žďáru nad Sázavou pro rok 2008

· společnosti ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4 pro tisk almanachu k 50. výročí MHD ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 284/07/DK

Žádost o dokrytí finanční ztráty za rok 2006

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu reálné ztráty Sdružení DK za rok 2006 ve výši 509.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž.0

 

 

6. Usn. 265/07/POMŠ

Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ

Rada města povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ pro školní rok 2007/2008 dle přiloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 266/07/PO SSm

Změna rozpočtu 2007

Rada města po projednání schvaluje změnu výše příspěvku na provoz PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2007, změnu ukazatelů rozpočtu roku 2007 a změnu plánu investic pro rok 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 267/07/PO SSm

Změna úhrad na PS

Rada města po projednání schvaluje změnu výše úhrad pečovatelských služeb poskytovaných PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou, a to od 1. 10. 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 277/07/Pol.

Žádost PO Polikliniky na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2007

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Poliklinika změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 278/07/Pol.

Souhlas s provedením rekonstrukce vnitřních elektrorozvaděčů a rozvodů v budově polikliniky

Souhlas se zřízením výjezdového stanoviště Rychlé lékařské pomoci v budově polikliniky

Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce elektrorozvaděčů a rozvodů umístěných v budově polikliniky a schvaluje plnou moc dle předloženého návrhu.

 

Rada města souhlasí se zřízením výjezdového stanoviště Rychlé lékařské pomoci v budově polikliniky a schvaluje plnou moc dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

11. Usn. 261/07/OP

Majetkoprávní úkony - RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6952 – ost. plocha ve výměře 4 109 m2, p. č. 6953 – ost. plocha ve výměře 102 m2 a p. č. 6954 – ost. plocha ve výměře 212 m2 v k. ú. Město ZR v lokalitě ul. Jihlavská ZR 1 „U Kamenného rybníka“ mezi vlečkou ŽĎAS a regulační stanicí plynu (VTL a STL) u trati ČD – za účelem parkování firemních vozidel, vozidel zaměstnanců a skladování ocelového materiálu firmy TSE – výroba forem a nástrojů, Strojírenská 6, ZR 1.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6585 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/1, 9517 a 9518 - částí ve výměře cca 10 000 m2 k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem plánovaného rozšíření III. etapy výstavby výr. haly u stávající haly VAMAFIL, s. r. o. Jamská 49 a části pozemku p. č. 9517 – louka ve výměře cca 200 m2 k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření výrobního areálu firmy Vodaservis, s. r. o. se sídlem Brněnská 1146, ZR 1 – vše za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6841/1 - orná ve výměře 620 m2 v k. ú. Město Žďár za p. č. 5538 – ost. plocha v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, bytem Radostín n. Osl. 245 a to v souvislosti s výstavbou a následnou kolaudací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár, ZR 1 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej objektu čp. 701- zast. plocha ve výměře 247 m2 v k. ú. Město Žďár na ul. Dr. Drože 4, ZR 1 na pozemku p. č. 1141 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem bydlení, a to z důvodu, že objekt je určen k využití pro potřeby MěÚ Žďár nad Sázavou.

 

f) Rada města po projednání schvaluje zrušení vyhlášeného záměru č. Z-67/2007-OP ze dne 30. 5. 2007 na pronájem, popř. odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3765 a 3766 ve výměře cca 220 m2 – proluka mezi prodejnou nábytku na nám. Republiky 148, ZR 1 a býv. prodejnou Albert – za účelem provozování podnikatelské činnosti s tím, že pozemek bude ponechán ve vlastnictví města a to z důvodu, že v současné době není vyřešen provoz bývalé prodejny Albert a dále není vhodné zatěžovat tuto lokalitu dalším provozem, který by vedl k zatížení dopravou.

 

g) Rada města po projednání schvaluje úhradu rozdílu daně z převodu nemovitostí mezi kupní cenou a cenou zjištěnou k odvodu daně z převodu nemovitostí pro Finanční úřad ve Žďáře nad Sázavou - ve věci nabytí pozemků (schváleného v RM dne 28. 5. 2007 a dne 7. 6. 2007 v ZM) do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/39 – orná půda ve výměře 3 805 m2 ze spoluvlastnictví p. Petra Tonara, , ZR 1 a p. ing. Zdeňka Tonara, ZR 2 - každý (1/2) v k. ú. Zámek Žďár - za účelem bytové výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3 - za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2. Tento rozdíl na vypočtené dani uhradí Město Žďár nad Sázavou.

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 7688 – louka dle GP č. 2524-59/2007 ze dne 26. 2. 2007 nově p. č. 7688/3 – zast. plocha, tech. vybavenost ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 (za objektem Domu klidného stáří) – za účelem vybudování stavby označené jako „Dešťová zdrž č. 1“

- části pův. p. č. 1087 – louka dle GP č. 2525-59/2007 ze dne 28. 2. 2007 nově p. č. 1087/3 – zast. plocha, tech. vybavenost ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u řeky Sázavy pod ul. Žižkova, ZR 1 x ul. Kopečná, ZR 3 – za účelem vybudování stavby označené jako „Dešťová zdrž č. 2“

- části pův. p. č. 2136/1 – ost. plocha dle GP č. 2526-59/2007 ze dne 1. 3. 2007 nově p. č. 2136/6 – zast. plocha, tech. vybavenost ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jungmannova, ZR 1 (za objektem sportovní haly u zimního stadionu „Bouchalky“) – za účelem vybudování stavby označené jako „Dešťová zdrž č. 3“

- Výpůjčka se schvaluje pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

i) Rada města po projednání schvaluje prominutí nájemného p. Drahoslavě Hotovcové, ZR 3, z pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – části p. č. 6402 v k. ú. Město Žďár pod prodejním novinovým stánkem a to po dobu stavby nákupního střediska Kaufland a kruhové křižovatky ul. Nádražní x Chelčického ZR 6 z důvodu provádění výkopových prací v těsné blízkosti stánku a znemožnění přístupu ke stánku jednak pro zásobování a zcela pro zákazníky.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2035/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Kučera“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2002/2 v lokalitě ul. Vápenická, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8738 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Mělkovice, dom. příp. NN, Pokorný“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 8739 v lokalitě Mělkovice včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 900 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Okružní, úpravy DS NN, Zich“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně k novostavbě RD na p. č. 900 v lokalitě ul. Okružní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k bytovému domu čp. 1992-1994 v ul. Okružní 98-102 na pozemcích p. č. 985, 984 a 983, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k objektu čp. 1385 v ul. Brodská 1 na pozemku p. č. 1060, ZR 3 ve vlastnictví firmy VIKI, s. r. o., ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č. C-07062/3-2-012 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 6176/1, 6179, 6180/3, 6187/4, 6188, 6186/3, 6196/1, 6195, 6200, 6209/4, 6403, 6410, 6409, 6125, 6101, 6102, 6402 a 6399 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „0292/07 Kaufland, Žďár n. S., MK“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k novostavbě obchodního objektu v lokalitě sídliště „Přednádraží“ ul. Nádražní, Chelčického, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene v souvislosti s připravovanou výstavbou - investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou, na částech dotčených pozemků vedoucích z k. ú. Zámek Žďár do k. ú. Stržanov, které jsou ve vlastnictví jednotlivých fyzických a právnických osob – viz tabulka níže, spočívající v umístění a provozu vedení kanalizačního potrubí, přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav předmětné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch oprávněného – Město Žďár nad Sázavou.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč u fyzických osob pro jednotlivé vlastníky, v případě spoluvlastnictví pozemků bude částka poměrně rozdělena.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje v případě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za úplatu ve výši 15,-- Kč/m – celková cena bude upřesněna po zaměření GP.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje v případě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za úplatu dle ocenění na základě znaleckého posudku.

 

Vlastník pozemku – povinný z VB

Číslo pozemku

p.č.

Katastrální území

Oldřich Moučka, Svratouch
Arnošt Kafka, Třebíč – Týn

638, 639/1, 647/10

Zámek Žďár

ATOL Incest, a.s.,Přívrat 1454/12,Brno-Žabovřesky

639/3

Zámek Žďár

* Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Pha 4

75/1

228/1

Zámek Žďár

Stržanov

Vladimír a Ludmila Pešlovi, Stržanov , ZR 2

3/4

Stržanov

** ÚZSVM , odlouč.prac., Dr.Drože 1686/26, ZR 1

50/1

Stržanov

František a Alena Slavíkovi, Stržanov, ZR 2

75

Stržanov

Ing. Roman Krčil,Bc. ZR 5

162/1

Stržanov

Zdeněk Houf, Milena Houfová, Herálec pod Žákovou horou

162/2

Stržanov

Milada Prchalová, Sazomín, ZR 1

202/2

Stržanov

Jaroslav Beránek, Stržanov, ZR 2

254/19

Stržanov

Miloslava Beránková, Stržanov, ZR 2

261/19

 Stržanov

MVDr. Radoslav Kinský, ZR 2

261/3

Stržanov

Evelyna Fenclová, Beroun
Jiří Batelka, Ettlingen,
Hana Konášová, Kladno

261/8

Stržanov

František a Marta Hemzovi, Stržanov, ZR 2

 261/9

Stržanov

Miroslav Stehno, ZR
Libuše Králová, Stržanov, ZR 2
Evelyna Fenclová, Beroun
Jiří Batelka, gen,
Hana Konášová, Kladno

261/15

Stržanov

Marie Slámová, ZR 2

261/17

Stržanov

Renata Slováčková, Lanžhot
Ing. Eva Štěpánková, Opava

261/21, 277

Stržanov

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 262/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 - orná vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 - za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby – viz příloha č. 1.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

  

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5 a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30.6.2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30.6.2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování bod b): Pro 5, proti 2, zdrž. 1.

 

c)

1.Rada města po projednání schvalujea doporučujeZM ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Rada města po projednání schvalujea doporučujeZM ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení použití kupní ceny za prodej uvedených pozemků účelově na dostavbu komunikace Strojírenská – Nádražní

 

d) Rada města po projednání schvalujea doporučujeZM ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů MVDr. Zdeňka a MUDr. Dany Wasserbauerových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár ve výměře cca 80 m2 – za účelem údržby příjezdové komunikace do garáže v rodinném řadovém domě čp. 261 na p. č. 1170 v ul. Polní 5, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Marty Havelkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 718/13 – ost. plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zarovnání a údržby pozemku u RD čp. 480 na p. č. 718/9 a přilehlých pozemků p. č. 718/4, 718/16 v ul. Dvorská 80, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti ENPEKA, a. s. se sídlem Jihlavská 1143/29, ZR 1 a to části p. č. 5975 - díl „c“ ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2360-361/2005 ze dne 13. 12. 2005 sloučeno do p. č. 5973 ve vlastnictví a. s. Enpeka – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po výstavbě podnikové prodejny Enpeky a. s. v areálu firmy na ul. Jihlavská, ZR 1 a výstavbě oplocení kolem parkoviště.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej částí pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10162 – orná půda v celkové výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár přiléhající k následujícím stavebním parcelám stavebníků RD v lokalitě Klafar II., ZR 3:

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10161 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. JUDr. Stanislavy Prokopové, Ph.D., ZR 4

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10160 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů ing. Luboše a ing. Martiny Starých (SJM), ZR 3

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10159 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Petra a Lenky Majorových (SJM), ZR 3

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10158 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Leoše a Jany Chalupových (SJM), ZR 2

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10157 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Luboše a Daniely Landsmannových (SJM), ZR 3

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10156 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Tomáše Synka, ZR 6

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10155 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů ing. Vítězslava a Ivany Moučkových (SJM), ZR 3

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10154 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Tomáše a Evy Ambrožových (SJM), ZR 1

 

- za účelem zrušení proluky mezi zahradami RD na základě žádosti budoucích vlastníků pozemků pro výstavbu RD s tím, že přesná výměra částí pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KOVO-Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to části p. č. 9524/1 – orná ve výměře cca 750 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání areálu a zřízení manipulační plochy v souvislosti s výstavbou výrobní haly firmy KOVO-Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 do vlastnictví fyzických osob:

Ing. Karel a MUDr. Kateřina Klímovi, Praha

- pozemek p. č. 7998/7 (pův. č. 21) ve výměře 949 m2 za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 20.8.2007 a to za cenu ve výši 1.510,-Kč/m2

 

MUDr. Miroslav a MUDr. Jana Klímovi, Boskovice

- pozemek p. č. 8001/4 (pův. č. 10) ve výměře 859 m2 za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 20.8.2007 a to za cenu ve výši 1.460,-Kč/m2

 

- vše za účelem výstavby rodinných domů tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 30.6.2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 30.6.2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

k) Rada města po projednání ukládá MěÚ ZR ve věci odprodeje a směn pozemku, případně jeho částí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984 v celkové výměře 21 665 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálů stávajících firem, jednat se zástupci a. s. ŽĎAS a Hettich o směně pozemků a rozhodnutí ve věci prodeje předložit k projednání v ZM v měsíci prosinci 2007.

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6841/1 - orná ve výměře 620 m2 v k. ú. Město Žďár za p. č. 5538 – ost. plocha v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, Radostín n. Osl. a to v souvislosti s výstavbou a následnou kolaudací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár, ZR 1 s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků bude doplacen za cenu, úředně stanovenou znaleckým posudkem.

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Jednoty s. d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí a to pozemků p. č. 5550 – zast. plocha ve výměře 76 m2 a p. č. 5555 – ost. plocha ve výměře 67 m2 a objektu samotné stavby skladů Jednoty, umístěném na p. č. 5549 – zast. plocha ve výměře 785 m2 bez předmětného pozemku (pozemek pod objektem ve vlastnictví jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku) vše v k. ú. Město ZR lokalita ul. Brněnská, ZR 1 v areálu Jednoty – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s přípravou kruhové křižovatky ul. Jihlavská x Brněnská a propojovací komunikace z ul. Brněnské na Jamskou, ZR 1.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. 656 355,69 Kč

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti InterCora, s. r. o. se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, IČ 47714018 – na základě návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nabytí nemovitostí a to části pozemku p. č. 6416/27 – ostatní plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Nádražní x Chelčického, ZR 6 a stavebních objektů včetně součástí a příslušenství:

a) novostavba okružní křižovatky, parkovacích ploch a komunikace pro pěší – ZR

b) zpevněné živičné komunikace a dlážděné parkovací plochy parkovišť

c) silniční a záhonové obruby

d) chodníky s úpravou přechodů pro OSSPO

e) dělící ostrůvek přechodu pro chodce

f) čočkovité dlážděné dělící ostrůvky a krajnice

g) dlážděný prstenec okružní křižovatky

h) reliéfní dlažby

i) veřejné osvětlení, stožáry a kabely

j) vyvýšený středový ostrůvek okružní křižovatky vč. sadových úprav

k) zeleň – trávník včetně vysazených stromů a keřů

l) uliční vpusti včetně potrubí dešťové kanalizace pod komunikacemi a parkovišti

m) svislé a vodorovné dopravní značení vč. příslušenství

– v souvislosti s výstavbou „Novostavby obchodního centra se službami vč. souvisejících součástí a příslušenství, napojení a přeložky sítí technického vybavení – Žďár nad Sázavou“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

- za kupní cenu:

- pozemek – část p. č. 6416/27 - dle znaleckého posudku

- stavby stavebních objektů včetně součástí a příslušenství viz bod a)–m)

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000,-- Kč

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení dar –nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4 – bezúplatný převod staveb inženýrských sítí – v souvislosti s výstavbou nového obytného souboru RD Klafar II ve Žďáře nad Sázavou 3 dle stavebního povolení čj. ŽP/1180/06/MB ze dne 26. 6. 2006, kolaudace vypsána dne 24. 8. 2007 a to:

vodovod - celková délka – 1 461,7 m

z toho :

TLT DN 80 541,6 m

TLT DN 100 166,8 m

TLT DN 150 373,5 m

TLT DN 200 379,8 m

1x armaturní šachta

12x podzemní hydrant

 

Celková hodnota vodovodu bez přípojek činí 7 402 820,-- Kč.

 

splašková kanalizace - celková délka – 1 520,1m

z toho : KAM DN 300 2007 211,1 m

KAM DN 250 2007 990,9 m

PE DN 200 2007 6,8 m

PVC DN 150 2007 3,2 m

Výtlačné potrubí PE100SDR17PN10 90X5,4 - 308,1 m

Celková hodnota kanalizace bez přípojek činí 5 010 270,-- Kč.

 

p) Rada města po projednání schvalujea doporučujeZM ke schválení předložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 16.5.2007 do 10.8.2007.

 

q) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 19. 2. 2007 a doporučuje ke schválení ZM částečnou revokaci usnesení ze dne 14. 3. 2007 ve věci nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Šprdlíka, 621 00 Brno – Řečkovice (podíl ¼), p. Hany Novákové, ZR 6 (podíl ¼) a p. MVDr. Pavla Kocandy, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 7853 – louka ve výměře 484 m2, p. č. 7855 – ost. komunikace ve výměře 26 m2, p. č. 7857 – louka ve výměře 3 936 m2 a p. č. 7862 – ost. plocha ve výměře 314 m2 – vše v k. ú. Město Žďár pod ul. Okružní v blízkosti zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – za účelem budoucí realizace výstavby pěších stezek, popř. cyklostezek v okolí sídliště „Stalingrad“ ZR 3 - za kupní cenu ve výši 15,-- Kč/m2.

Částečná revokace se schvaluje tak, že nabytí pozemků se doplňuje o pozemek p. č. 78 51 – vodní plocha ve výměře 45 m2 a p. č. 7864 – zahrada ve výměře 69 m2 v k. ú. Město Žďár a kupní cena všech pozemků činí 20,-- Kč/m2.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

r) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 2. 12. 2002 (část. revokace 9. 6. 2003) a doporučuje ke schválení ZM částečnou revokaci původního usnesení ze dne 12. 12. 2002 (část. revokace 26. 6. 2003) ve věci prodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651 – orná ve výměře cca 7 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě vedle čerpací stanice Benzina, Brněnská ul., ZR 1 – do vlastnictví firmy Jaroslav Procházka A WORLD – svět elektrospotřebičů, Nádražní 44, ZR 6 – za účelem realizace podnikatelského záměru – výstavby prodejních a skladovacích objektů včetně administrativního zázemí firmy - za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu – za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 – jako základ, od kterého bude odečten po dokončení infrastruktury – veřejná komunikace, vodovod a plynovod – firmou A WORLD vynaložený investiční náklad na tuto vybudovanou infrastrukturu. Nejvýše odečtená částka bude max. 200,-- Kč/m2 (pův. 100,-- Kč), s tím, že termín nabytí právní moci stavebního povolení je nejpozději do 31. 12. 2003 (pův. 31. 8. 2003). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna: I. etapa do 31. 12. 2005 (pův. do 31. 8. 2005) a II. etapa do 31. 12. 2007 (pův. do 31. 8. 2007). V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2003 (pův. do 31. 8. 2003) toto usnesení pozbývá platnosti.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu firmy Jaroslav Procházka aWORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to do 30. 6. 2008.

 

s) Rada města po projednání schvaluje revokaci svého původního usnesení ze dne 28. 5. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí - bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729 - 1724, číslo orientační 27 - 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328 - parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že ruší schválený odprodej a to u p. Jitky Koubské – spoluvlast. podíl 89/10000, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč a dále u p. Mgr. Markéty Svobodové – spoluvlast. podíl 3/250, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč z důvodu nesplnění podmínek odprodeje.

- Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 28. 5. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí - bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729 - 1724, číslo orientační 27 - 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328 - parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že odprodej byl schválen do vlastnictví samotných fyz. osob a tito je kupují do společného jmění manželů (SJM) – viz níže:

- p. Jiří Počta, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Marie Počtová, bytem dtto

- p. Václav Tobolka, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Libuše Tobolková, bytem dtto

- p. Ilona Piechulová, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněn manžel p. Pavel Piechula, bytem dtto

- p. Antonín Jelínek, ZR 1 – spoluvlast. podíl 89/10000 – nově doplněna manželka p. Zlatuše Jelínková, bytem dtto

- p. Miloš Kadlec, , ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Alena Kadlecová, bytem dtto

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

- Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 28. 5. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí bytových jednotek v bytovém domě na ul. Neumannova čp. 2056 - 2058, číslo orientační 35 - 39 ve Žďáře nad Sázavou 4 na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že odprodej byl schválen do vlastnictví samotných fyz. osob a tito je kupují do společného jmění manželů (SJM) – viz níže:

- p. Robert Horr, ZR 4 – spoluvlast. podíl 39/2500 – nově doplněna manželka Karla Horrová, bytem dtto

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování bod a), c) – s): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 263/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města schvaluje bytové záležitosti a záležitosti týkající se nebytových prostor dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 264/07/OP

Pověření odboru

Rada města pověřuje odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděním kontrol dodržování povinností stanovených zákonem č. 379/2005 Sb., § 10, § 12, odst.1, písm. a),b),c),f) a § 14 a řešením správních deliktů v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 379/2005 Sb.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 268/07/TSBM+KS

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

1. Rozpočtová opatření – přesuny v jednotlivých položkách mezi školami

2. Schválení použití částky ve výši 1,200.000,-Kč na rekonstrukci bytů na svobodárnách z prostředků získaných prodejem bytů – ulice Dolní a Neumannova

3. Schválení částky 400.000,-Kč na opravu havarijního stavu střech z nahodilých příjmů – rezervy

4. Převedení částky 500.000,-Kč z kapitoly zimní údržba do kapitoly veřejná zeleň – údržba 400.000,-Kč a do kapitoly veřejná zeleň – sečení 100.000,-Kč

 

16. Usn. 273/07/ORÚP

Schválení dodavatele stavby „Chodník Žďár nad Sázavou – Radonín“

Schválení dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Zelenohorská“

Na základě doporučení výběrové komise Rada města po projednání schvaluje dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Radonín“.

 

Na základě doporučení výběrové komise Rada města po projednání schvaluje dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Zelenohorská“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 274/07/ORÚP

Rozpočtová opatření – odbor rozvoje a ÚP

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření podle přiloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 275/07/ORÚP

Modré hřiště

Rada města po projednání hlasovala o schválení smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací mezi městem Žďár n.S. a Modrými dny na část pozemku parc.č. 664/1 v k.ú. Město – Žďár za účelem vybudování víceúčelového hřiště v souladu s projektem stavby „Hřiště Modrých dnů“ dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání hlasovala o schválení zahrnutí položky Hřiště Modré dny ve výši 761 tis.Kč do rozpočtu města pro rok 2008. Položka bude tvořena přesunem 500 tis.Kč z rozpočtu pro rok 2007 a navýšením o 261 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města revokuje usnesení 1443/06/RUP, 1464/06/RUP, 194/07/ Modré dny/ORUP a 249/07/ORUP.

 

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 276/07/ORÚP

IWA, areál ul.Brněnská – postup MěÚ při povolování stavby

Rada města bere na vědomí předložený materiál a ukládá MěÚ zahájit jednání s využitím všech možností stavebního zákona a územního plánu města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 281/07/OS

Komunitní plán sociálních služeb

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou a regionu Žďáru nad Sázavou.

 

Rada města po projednání doporučuje městskému zastupitelstvu schválit Komunitní plán sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn. 283/07/OI

„Město Žďár nad Sázavou – cisternová automobilová stříkačka“ – výsledky výběrového řízení

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodávku:

„Město Žďár nad Sázavou – cisternová automobilová stříkačka“, dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

22. Usn. 279/07/OF

Hospodaření města k 30. 6. 2007

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření města k 30. 6. 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Usn. 280/07/OF

Rozpočtová opatření č. 3/2007

Rada města po projednání:

· schvaluje přijaté dotace a jejich použití

· doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 3/2007

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

24. Usn. 282/07/Taj.

Prodej vozidla LADA Niva Practic SPZ ZRK 29 90

Rada města schvaluje odprodej vozidla LADA Niva Practic SPZ 29 90 dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

25. Různé

Rada města ukládá starostovi města projednat s Armádou ČR zvýšený provoz letadel nad městem v posledním týdnu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka