Zápis z 21. schůze rady města konané dne 3.9.2007

zveřejněno: 3. 9. 2007

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 21. schůze rady města:

 

  1. Změna lokality hřiště „Modré dny“
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Zajištění LSPP ve Žďár n.S. od 1. 1. 2008
  5. Rozpočtová opatření
  6. Materiál dle „Pravidel…“ – Pololetní zpráva o hospodaření
  7. Smlouva TJ ŽĎAS
  8. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 291/07/ORÚP/Modré dny

Změna lokality Hřiště Modrých dnů

Rada města po projednání schvaluje umístění Hřiště Modrých dnů ve standardním rozměru volejbalového hřiště na části pozemku parc.č. 761/1 v k.ú. Město Žďár a vyhlašuje záměr na výpůjčku části tohoto pozemku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 288/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 757 – ostatní plocha - části ve výměře cca 12,5 m2(5,2 m x 2,4 m) v k. ú. Město Žďár pro umístění reklamního nosiče – billboardu v lokalitě ul. Barákova naproti Penny Marketu, ZR 1 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej byt. jednotky v ul. Bezručova 436/50, ZR 2 - bytu č. 436/5, umístěném v 1.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově čp. 435, 436, číslo orientační 48, 50, na pozemcích parc. č. 741/6 a parc. č. 741/7, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 97/2000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 741/6 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 a parc. č. 741/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 o velikosti 97/2000, k. ú. Zámek Žďár.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1726/33, ZR 1 - bytu č. 1726/9,umístěnémv 5.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově čp. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 k. ú. Město Žďár.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ZZN Hospodářské potřeby, a. s. se sídlem Jihlavská 1148/16, ZR 1 a to p. č. 6929/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 476 m2, p. č. 6921 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 363 m2, p. č. 6920 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 a p. č. 6929/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 582 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním vlastnictví příjezdových cest k pozemkům města a k objektům města, městským rybníkům a lesům v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 352/11 – louka ve výměře cca 330 m2 (30 m x 11 m) z vlastnictví p. Jitky Šanderové, Stržanov , dále p. č. 352/12 – louka ve výměře cca 620 m2 (56 m x 11 m) z vlastnictví manželů Miroslava a Marty Stehnových, ZR 3 a p. č. 352/23 – louka ve výměře 727 m2 z vlastnictví manželů Prokopa a Ludmily Šmirausových, Stržanov - vše v k. ú. Stržanov – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku v souvislosti s připravovanou výstavbou - investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene v souvislosti s připravovanou výstavbou - investiční akce „Kanalizace Stržanov“ stoka A 4 – investor Město Žďár nad Sázavou, na části dotčeného pozemku p. č. 352/9 – louka v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Jitky Šanderové, Stržanov, spočívající v umístění a provozu vedení kanalizačního potrubí, přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav předmětné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch oprávněného – Město Žďár nad Sázavou.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města revokaci usnesení ZM ze dne 21. 9. 2006 ve věci bezúplatného nabytí – daru nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to objektu obč. vybavenosti čp. 329 a pozemku p. č. 23 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Tvrz 1, ZR 1 (býv. „Moučkův dům“) - za účelem dalšího využití pro potřeby Regionálního muzea ve Žďáře n. Sáz..

- Revokace spočívá v tom, že bezúplatný převod se nahrazuje návrhem kupní ceny ve výši 1,1 mil.Kč.

 

Hlasování bod f): Pro 1, proti 6, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 115, 119/1, 119/2, 119/8, 119/9, 119/13, 119/14, 137/1, 145, 147/3, 148, 153, 154, 186/1, 751, 752 a 757 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení kabelové televize k objektům v ul. Veselská, ZR 1 – stavba „Kabelový rozvod ul. Veselská, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2032/1 a 2035/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Sýs“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2026 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 200 a 215 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Santiniho, přípojka NN, Stejskal“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

Hlasování bod b) – e), g) – i): Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn. 289/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Revoluční 30/5, Brodská 35/8 a Brodská 43/7 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru, umístěném v obytném domě č.p. 12, č.or. 21 na ulici Veselská ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 201 v budově č. 165/1 na ulici Dolní „Sdružení jóga v denním životě Žďár nad Sázavou“ za nájemné ve výši 600,-Kč za metr2 a rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn. 290/07/Pol.

Zajištění LSPP ve Žďáru nad Sázavou do 1. 1. 2008

Rada města schvaluje zajištění provozu – ordinačních hodin na LSPP ve Žďáru nad Sázavou (17-21 hod. v prac. dny a 8-21 hod. v So,Ne a svátky) včetně finančních požadavků (400,-Kč /hod. v pracovní dny, So,Ne a svátky) od 1. 1. 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 285/07/4.ZŠ

Rozpočtové opatření – snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4, středisko Bazén a následná dotace do FRIM

Rada města po projednání schvaluje snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4, středisko Bazén o 380.400,-Kč a následnou dotaci do FRIM ve výši 380.400,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 286/07/KMJS

Materiál dle „Pravidel…“

Pololetní zpráva o hospodaření PO KMJS

Rada města po projednání bere na vědomí Pololetní zprávu o hospodaření PO KMJS.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 287/07/ŠKS

Smlouva TJ ŽĎAS

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené znění Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na dofinancování výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou ve výši 4.338.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta