Zápis z 22. schůze rady města konané dne 17.9.2007

zveřejněno: 17. 9. 2007

Počet přítomných členů: 5


Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Karel Straka
Mgr. Luboš Straka
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 22. schůze rady města:

 

 1. Prohlídka rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, ZR 2
 2. Prohlídka rekonstrukce Táborek
 3. Odpis pohledávek
 4. Hospodaření PO města k 30.6.07
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Nabídka Parola, s.r.o.
 8. Informace o stavu a dalším fungování sdružení Dům kultury
 9. Odprodej dopravního hasičského automobilu DA 12
 10. Hodnocení ředitelů PO a organizační složky za I. pololetí r. 2007
 11. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Prohlídka rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie ZR2

 

 

2. Prohlídka rekonstrukce Táborek

 

 

3. Usn. 293/07/PO SSm

Odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši Kč 17.621,- z dlužného nájemného na Azylové ubytovně pro muže do nákladů PO Sociální služby města Žďár n.S.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 292/07/PO

Hospodaření PO k 30. 6. 2007

Rada města po projednání schvaluje Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2007 dle upravené přílohy.

Rada města bere na vědomí hospodaření PO Poliklinika a ukládá řediteli předložit ke schválení Zprávu o hospodaření k 30. 9. 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 294/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění již schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 6. 9. 2007 v souvislosti s projektem na výstavbu objektu občanské vybavenosti – obchodního centra firmy Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč na pozemcích části p. č. 6222 – ost. plocha, části p. č. 6211 – orná půda a části p. č. 6209/4 – ost. plocha – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – stavba „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ a to o část pozemku p. č. 6210 – orná půda ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6.

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene v souvislosti s připravovanou výstavbou - investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou, na části dotčeného pozemku p. č. 254/19 – orná v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Jaroslava Beránka, Stržanov, spočívající v umístění sloupu veřejného osvětlení, přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav předmětné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch oprávněného – Město Žďár nad Sázavou.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 9651/9 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Brněnská - úpravy DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení přípojky NN k objektům AMPO s. r. o. a J. Procházka aWORLD v lokalitě za benzinovou čerpací stanicí ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a) – c): Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 295/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Revoluční 30/28, Brodská 27/8, Brodská 35/31 a Brodská 43/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu na ulici Revoluční 25/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na ulici Revoluční 25/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 297/07/MST

Nabídka firmy PAROLA

Rada města bere na vědomí nabídku firmy PAROLA, spol. s r.o.


Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 298/07/DK

Informace o stavu a dalším fungování sdružení Dům kultury

Rada města bere na vědomí celkovou situaci sdružení Dům kultury.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 296/O7/OI

Odprodej dopravního hasičského automobilu DA 12

Rada města po projednání schvaluje žádost SDH Žďár nad Sázavou 2 k odprodeji hasičského dopravního automobilu AVIA 31.10k, DA 12, RZ ZR 86-73.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

10. Usn. 299/07/Taj.

Hodnocení ředitelů PO a organizační složky za I. pololetí r. 2007

Rada města odkládá hodnocení ředitelů a výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a organizační složky Regionální muzeum na příští zasedání rady města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Různé

Schválení použití znaku města

Rada města schvaluje použití znaku města dle žádosti SK LH Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák  v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta