Zápis z 23. schůze rady města konané dne 1.10.2007

zveřejněno: 1. 10. 2007

Počet přítomných členů: 8


Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 23. schůze rady města:

 

 1. Změna úhrad na Domě klidného stáří
 2. Správa portfolia u KB
 3. Úvěr – ZR 3
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Problematika sdružení Dům kultury
 7. Městská policie - navýšení počtu zaměstnanců
 8. TJ Žďas – oprávněnost čerpání finančního příspěvku na úpravu lyžařských tratí
 9. Žádost TJ Žďas
 10. Klub seniorů
 11. Hodnocení ředitelů PO
 12. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 300/07/PO SSm

Změna úhrad na Domu klidného stáří

Rada města po projednání schvaluje změnu výše úhrad na Domu klidného stáří na ulici Okružní 67 ve Žďáře nad Sázavou ode dne 1. 10. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž.0

 

 

2. Usn. 306/07/OF

Správa portfolia u Komerční banky a.s.

Rada města po projednání schvaluje ukončení správy portfolia u Komerční banky a.s.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 307/07/OF

Úvěr Žďár III.

Rada města po projednání schvaluje výběr poskytovatele úvěru na výdaje spojené s rekonstrukcí stokové sítě ve Žďáře nad Sázavou III podle varianty b).

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

4. Usn. 301/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7998/1 ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár, sousedícího s parcelou č. 7997/1 – zahrada u rozestavěného rodinného domku v lokalitě Klafar II. ZR 3 – za účelem rozšíření pozemku zahrady s tím, že RM pozastavuje projednávání do doby dokončení celé stavby včetně komunikací pro pěší a veřejné zeleně v této lokalitě.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7618 ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží u býv. „Amylonu“ ul. Strojírenská, ZR 1 – za účelem oprav a údržby přístupové cesty, stání aut a do budoucna možnost rozšíření truhlářské dílny na p. č. 7656.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku p. č. 9019 - orná půda ve výměře 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Bencových, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s přípravou výstavby výrobní zóny a dále za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1.

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Mahelovi, Zvole nad Pernštejnem, přechodně ZR 6 a to p. č. 6585 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a ing. Jaromírem Zídkem – UNIPRESS, Polnička 264 – jako oprávněným, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 9516/1, 9520/3, 9512/2 a 9525 v k. ú. Město Žďár - za účelem uložení podzemního vedení inženýrských sítí – přípojky elektro, vodovodní, plynovodní STL, telefonní a přípojky splaškové a dešťové kanalizace v souvislosti se stavbou průmyslového objektu „Tiskárna Unipress“ v PZ Jamská ZR 1 včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 302/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brodská číslo 1905/33/4 a Brodská číslo 1932/43/5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Rada města po projednání schvaluje změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů a garážových stání ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou týkající se informování o výsledků výběrových řízení dle předloženého návrhu

 

Rada města po projednání neschvaluje změnu Pravidel pro přidělování obecních bytů a garážových stání ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou týkající se doby uzavření smlouvy o nájmu garážového stání

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru Staré radnice – fotoateliér nám. Republiky 24, Žďár nad Sázavou. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši – salonek 1.140,- Kč/m2/rok, sklad-kancelář 990,- Kč/m2, WC 100,- Kč/m2/rok.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 615 v budově č.p. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 1.000,-- Kč/m2/rok s panem ing. Tomášem Kreutzerem, Kladenská 136, 261 01 Příbram 7.

 

Rada města po projednání prodlužuje záměr č. Z-70/2007-OP na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000,-- Kč/m2/rok kanceláře a 600,-- Kč/m2/rok na ostatní prostory a sklad.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v II. NP objektu DM Centrum, nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

6. Usn. 304/07/OP

Problematika sdružení Dům kultury

Rada města bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Stanovám zájmového sdružení Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou a ukládá členům sdružení tento dodatek projednat se ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

7. Usn. 305/07/MP

Městská policie – žádost o navýšení počtu zaměstnanců

Rada města schvaluje vytvoření 3 nových pracovních míst obsazených osobami zdravotně znevýhodněnými pro účely monitorování MKDS na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Úřadem práce Žďár nad Sázavou s následným finančním krytím do rozpočtu 2008 dle předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje vytvoření nového pracovního místa strážníka MP s následným finančním krytím nákladů do rozpočtu na rok 2008 dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 308/07/OFKIA

Tělovýchovná jednota Žďas – oprávněnost čerpání finančního příspěvku na úpravu lyžařských tratí

Rada města projednala výsledky veřejnosprávní kontroly vykonané u příjemce příspěvků a dotací Tělovýchovné jednoty Žďas, Jungmannova č. 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou a bere na vědomí kontrolní zjištění uvedená v Protokolech o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j. OK/10/07/OHZ ač.j.OK/10/07/HZ-1.

 

Rada města ukládá občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Žďas, Jungmannova 1496/10 IČO 00547492 odvod neoprávněně použitých finančních prostředků do rozpočtu města Žďár na Sázavou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 65.736,60 Kč a penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše celkové částky dotace, ode dne 14. 2. 2006 do zaplacení podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 309/07/OŠKS

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města po projednání hlasovala o schválení rozšíření bodu č. IV. Účel smlouvy Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 uvedeného ve Smlouvě o použití provozní dotace, uzavřenou dne 29. 1. 2007 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 o následující znění: dále je možnost dotaci použít na úhradu ztráty provozu Ski areálu Martina Koukala v roce 2005 ve výši 65.736,60 Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

10. Usn. 310/07/OS

Klub seniorů

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu seniorů v prostorách budovy Dolní č.p.165, kterou předložilo vedení MO Svazu důchodců ČR.

 

Rada města bere na vědomí informaci vedení MO Svazu důchodců ČR o potřebě zřízení denního klubu pro neorganizované členy organizací, které sdružují seniory a občany se zdravotním postižením.

 

Rada města bere na vědomí žádost vedení MO Svazu důchodců ČR o poskytnutí finančních prostředků na vybavení společenské místnosti klubu pro neorganizované členy organizací, které sdružují seniory a občany se zdravotním postižením a odkládá její projednání do doby schvalování rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 299/07/Taj.

 Hodnocení ředitelů PO města a organizační složky za I. pololetí r. 2007

Rada města schvaluje na základě výsledků hospodaření a provedeného hodnocení odměny ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky Regionální muzeum.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta