Zápis z 24. schůze rady města konané dne 15.10.2007

zveřejněno: 15. 10. 2007

Počet přítomných členů: 8


Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 24. schůze rady města:

 

 1. Rozpočtová opatření
 2. Privatizace bytového fondu
 3. Majetkoprávní úkony pro RM
 4. Majetkoprávní úkony pro ZM
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Udělení výjimky z DPS
 7. Vydání katalogu organizací poskytujících sociální služby
 8. Dar a.s.SATT
 9. Vyhláška o místních poplatcích
 10. Rozpočtová opatření č. 4
 11. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP pro obec Chlumětín
 12. Přijetí dotace
 13. Anketa parkoviště ul.Palachova ZR
 14. Petice ul.Palachova, ZR
 15. Žádost o použití znaku města
 16. Žádost p.Bradáče, předsedy lyžařského oddílu TJ ŽĎAS
 17. Žádost TJ ŽĎAS
 18. Žádost TJ SOKOL
 19. Žádost o prominutí penále TJ ŽĎAS
 20. Návrh řešení zadaného úkolu z RM č. 23
 21. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 331/07/TSBM+KS

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení předložených rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 303/07/OP

Privatizace bytového fondu

Rada města ukládá MěÚ předložit návrh kupní ceny jednotlivých obytných domů zařazených do privatizace bytového fondu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

3. Usn. 332/07/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 – odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou a to p. č. 50/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 145 m2, p. č. 52 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 187 m2 a p. č. 60/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 121 m2 v k. ú. Stržanov – v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Kanalizace Stržanov“.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9525 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 5 800 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby výrobního objektu v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu v lokalitě PZ.

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a provozování plynárenského zařízení - stavby „Prodloužení STL plynovodu v PZ Jamská“ v délce 383,3 m v k. ú. Město Žďár v pořizovací hodnotě ve výši 827 825,-- Kč mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a JMP Net , s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako nájemcem - za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy – viz příloha č. 3.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 333/07/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ZZN Hospodářské potřeby, a. s. se sídlem Jihlavská 1148/16, ZR 1 a to p. č. 6929/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 476 m2, p. č. 6921 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 363 m2, p. č. 6920 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 a p. č. 6929/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 582 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním vlastnictví příjezdových cest k pozemkům města a k objektům města, městským rybníkům a lesům v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1.

– za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. v celkové výši 625 440,-- Kč

 

b)

1. Rada města po projednání schvaluje zrušení původního usnesení RM ze dne 12. 6. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení původního usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 ve věci uzavření Kupní smlouvy a Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, předmětem kterých je převod plynárenského zařízení do vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu na převod movitých částí rozvodného plynárenského zařízení vybudovaného Městem Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, Zámek Žďár a Hamry nad Sázavou – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 2

 

c) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou, IČO 093050 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu

– viz příloha č. 3.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení čestné prohlášení dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města opětovné projednání žádosti paní Věry Černé o prodej pozemku pro výstavbu relaxačního centra.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2,zdrž. 0

 

 

5. Usn. 334/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměry na pronájem bytů umístěných na ulici Brodská č.or. 35 a Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu 1+k.k. na ulici Palachova 2235/72/45 ve Žďáře nad Sázavou 6 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru, umístěného v obytném domě č.p. 12, č.or. 21 na ulici Veselská ve Žďáře nad Sázavou s Josefem Mackem a Janou Mackovou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 336/07/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou panu Jánu Petrovi, bytem Nové Město na Moravě.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 337/07/OS

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Rada města bere na vědomí informaci o připravovaném katalogu sociálních služeb a ukládá vedoucímu sociálního odboru, aby zajistil jeho realizaci.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit částku ve výši 40.000,- Kč z daru SATT a.s. na vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 320/07/OF

Dar Satt a.s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru Satt a.s. ve výši 264 tis.Kč v rámci rozpočtových opatření s použitím na:

– Opravu střechy 12. MŠ

– Instalaci termostatických ventilů

– Katalog sociálních služeb

 

Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 321/07/OF

Vyhláška o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku č.1/2007/OF o místních poplatcích.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 322/07/OF

Rozpočtová opatření č.4/2007/RM

Rada města po projednání:

- schvaluje přijaté dotace a jejich použití

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2007

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 323/07/ORÚP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Chlumětín

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Chlumětín.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 324/07/ORÚP

Přijetí dotace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na akci „Místní komunikace ul.Brněnská – průmyslová oblast Jamská, Žďár n.S.“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 325/07/ORÚP

Anketa „Parkoviště na ul.Palachova, Žďár n.S.“

Rada města bere na vědomí výsledky ankety ke stavbě parkoviště na ul.Palachova, Žďár nad Sázavou a ukládá Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou vybudovat v prostoru před Střední zdravotní školou ve Žďáře nad Sázavou provizorní parkoviště.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 330/07/ORÚP

Petice „Výstavba parkoviště na ul. Palachova, Žďár n.S.“

Rada města bere na vědomí petici občanů k výstavbě parkoviště na ul. Palachova, ve Žďáře nad Sázavou a schvaluje znění odpovědi petitentům.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 328/07/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města vydavatelce Jitce Průžové, Polnička 63 na vydání publikace autorů Karla Černého a Petra Krčála „Žďáráci v letectvu krále Anglie“.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 329/07ŠKS

Žádost p. Bradáče, předsedy lyžařského oddílu TJ ŽĎAS

Rada města po projednání bere na vědomí žádost p. J. Bradáče, předsedy oddílu lyžování Tělovýchovné jednoty Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 335/07/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města po projednání schvaluje rozšíření použití investičního příspěvku ve výši 4. 338.000,- o náklady spojené s inženýrskou činností a stavebními pracemi ve Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku, uzavřené dne 27. 8. 2007 při dofinancování výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku, uzavřené dne 27. 8. 2007 v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

18. Usn. 343/07/ŠKS

Žádost TJ Sokol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou ve výši 194.000,-Kč z rezervy na dokončení opravy balkonu a oken nad vstupním schodištěm budovy sokolovny na Doležalově náměstí 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 341/07/OFKIA

Žádost o prominutí penále Tělovýchovná jednota Žďas

Rada města doporučuje zastupitelstvu města z důvodu zamezení tvrdosti podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů prominout Tělovýchovné jednotě Žďas , Jungmannova č. 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou odvod penále ve výši 39.107 Kč za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odstavec 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů v důsledku nedodržení ustanovení Smlouvy o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 16. 1. 2006.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 342/07/taj.

Návrh řešení úkolů z RM č. 23

Rada města bere na vědomí návrh vytvoření pozice projektového manažera dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta