Zápis z 25. schůze rady města konané dne 22.10.2007

zveřejněno: 22. 10. 2007

Počet přítomných členů: 7


Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Karel Straka


 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 25. schůze rady města:

 

 1. Udělení ředitelského volna
 2. Materiály dle „Pravidel…“ ZŠ Švermova
 3. Materiály dle „Pravidel…“ ZŠ Komenského 6
 4. Materiály dle „Pravidel…“ ZŠ Komenského 2
 5. Materiály dle „Pravidel…“ ZŠ Palachova
 6. Materiály dle „Pravidel…“ POMŠ
 7. Materiály dle „Pravidel…“ PO Sociální služby města
 8. Rozpočtové opatření
 9. Šikmá schodišť.plošina CPM 225
 10. Materiály dle „Pravidel…“ KMJS
 11. Materiály dle „Pravidel…“ CERUM
 12. Materiály dle „Pravidel…“ Poliklinika
 13. Žádost manželů Chmelařových
 14. Zpráva o hospodaření PO Poliklinika k 30. 9. 2007 – Návrh na pokrytí finanční ztráty za r.2007
  Vyjádření ředitele PO Poliklinika k dopisu lékařů
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

 

1. Usn. 338/07/4.ZŠ

Ředitelské volno pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 23. 11. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 318/07/ZŠ Švermova

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

· plán investic z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 317/07/ZŠ Komenského 6

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 316/07/ZŠ Komenského 2

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 319/07/ZŠ Palachova

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje ukončení činnosti detašovaného pracoviště ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou umístěného v budově na náměstí Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou k 31. 8. 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 315/07/MŠ

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

7. Usn.314/07/Sociální služby města

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

· limit mzdových prostředků ve výši 14.258 tis.Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.327/07/KMJS

Rozpočtové opatření v KMJS

Rada města po projednání schvaluje přesun požadované finanční částky v rámci upraveného rozpočtu KMJS 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

9. Usn.326/07/KMJS

Šikmá schodišťová plošina CPM 225 – KMJS

Rada města po projednání:

· schvaluje pořízení plošiny + elektroinstalace v částce 341.300,-Kč financované z investičního fondu KMJS

· doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení plošiny a způsob financování

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.313/07/KMJS

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 14.000,-Kč

· limit mzdových prostředků ve výši 4.645 tis.Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

11. Usn. 311/07/Cerum

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

· limit mzdových prostředků ve výši 4.440 tis.Kč

· odpisový plán

· návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 312/07/Poliklinika

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2008:

· limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

· limit mzdových prostředků ve výši 9.745 tis.Kč

· limit počtu pracovníků (přepočtený stav) – 37 zaměstnanců

· odpisový plán

· plán investic z vlastních zdrojů ve výši 840 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž.0

 

 

13. Usn. 344/07/OP

Žádost manželů Chmelařových

Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 8. 3. 2004, částečná revokace dne 4. 9. 2006 a doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 18. 3. 2004, částečná revokace dne 21. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Petry Chmelařových (SJM), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby rodinného domu v sídlišti „Vodojem“ na ul. Kavánova ve Žďáře n. Sáz. 7 vedle RD čp. 1366/20 na p. č. 4954 -za předpokladu dodržení stanovených podmínek: dokončení stavby do 2 let od nabytí právní moci staveb. povolení s tím, žepravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2004, částečná revokace do 31. 10. 2007. Kupní smlouva na odprodej pozemku bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu stanoveného typu rodinného domu - atriový domek nebo přístavba řadového RD.

Tato částečná revokace spočívá v tom, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí novostavby RD manželů Chmelařových z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 12. 2006, částečná revokace nejpozději do 31. 10. 2007, nově nejpozději do 30. 6. 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 340/07/Poliklinika

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika k 30. 9. 2007 – Návrh na pokrytí finanční ztráty za rok 2007

Vyjádření ředitele PO Poliklinika k dopisu lékařů

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Poliklinika a vyjádření ředitele k dopisů lékařů s tím, že po doplnění informací požadovaných radou města bude znovu projednána.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

15. Různé

Žádost FC Žďas – darování kulatiny

Rada města schvaluje darování 25 m3 kulatiny na opravu lavic na tribunách fotbalového stadionu FC Žďas dle žádosti FC Žďas.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta