Zápis z 26. schůze rady města konané dne 29.10.2007

zveřejněno: 29. 10. 2007

Počet přítomných členů: 8


Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 

  1. Rozpočet města na rok 2008 – odloženo k projednání 5. 11. 2007
  2. Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2008
  3. Výběrové řízení na inženýrskou .činnost
  4. Operační plán zimní údržby
  5. Nařízení RM č. 1/07
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Doporučení likvidační komise
  9. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.345/07/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2008

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VÍTÁNÍ JARA 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v >> přiložené upravené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž.0

 

 

2. Usn. 346/07/ORÚP

Výběrové řízení na inženýrskou činnost

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Letní koupaliště u Pilské nádrže – inženýrská činnost“, Žďár nad Sázavou, vč. členů komise pro otevírání a posouzení nabídek a oslovených uchazečů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

 

3. Usn. 348/07/OKS

Operační plán zimní údržby

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby pro zimní období 2007 – 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

4. Usn. 352/07/OKS

Nařízení RM č.1/07

Rada města vydává nařízení č.1/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 349/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Miroslava Drdly, ZR 5 a to p. č. 570/1 - orná půda ve výměře 9 531 m2 a p. č. 576 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s realizací úprav okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2 na základě navrženého provedení parkových úprav včetně osázení území veř. zelení a vybudování přístupových komunikací.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání neschvaluje návrh p. Josefa Uchytila ve věci doplnění původně schválené směny pozemků dle zaslaného požadavku ze dne 4. 10. 2007 – viz příloha č. 5 - o získání dalších nově navržených pozemků do vlastnictví p. Uchytila s tím, že trvá na původním přijatém usnesení v této věci na zasedání RM dne 20. 8. 2007 a následně schváleném v ZM dne 6. 9. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2034 a 2035/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Bárta, Polívka“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2022/3 a 2022/4 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2034, 2035/2 a 2035/10 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Heger“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2025/1 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 350/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor umístěných v domě č.p.161, Dolní ulice č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou a to:

místnost č.310 o výměře 4,02 m2 společnosti JS Partner, Upolínova 280/7, Praha s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok.

místnost č.518 a místnost č. 519 v 5. poschodí společnosti REGION REALITY a.s., Šmejkalova 92, Brno s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí informaci o jednostranném zvýšení nájemného za užívání bytů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 351/07/OP

Doporučení likvidační komise

Rada města schvaluje odpis majetku a odpis pohledávek dle doporučení likvidační komise.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odpis majetku dle doporučení likvidační komise.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Různé

Pověření zastupováním města

Rada města pověřuje pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka zastupováním města na oslavách 770 let města Krzywin v Polsku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miroslav Odvárka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta