Zápis z 28. schůze rady města konané dne 12.11.2007

zveřejněno: 12. 11. 2007

Počet přítomných členů: 7


Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta
Mgr. Luboš Straka
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 28. schůze rady města:

 

  1. Zajištění stravy na Domu klidného stáří a DPS
  2. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Pokojov, Sirákov, Krásněves
  3. Klafar II – žádost o změnu regulativů
  4. Náměstí Republiky – výběrové řízení
  5. Žádost o použití znaku města
  6. Smlouva s TJ ŽĎAS
  7. Majetkoprávní úkony
  8. Byty a nebytové prostory
  9. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 353/07/PO SSm

Zajištění stravy na Domu klidného stáří a pečovatelskou službu

Rada města po projednání bere na vědomí informace o vypsané veřejné zakázce a poptávkovém řízení ohledně zajištění stravy na Domu klidného stáří na ulici Okružní 67 a obědů pro pečovatelskou službu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města pověřuje radního města Ing. Vladimíra Novotného účastí ve výběrové komisi.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 354/07/ORUP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Pokojov, Sirákov, Krásněves

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci na pořízení ÚP obce Pokojov, Sirákov, Krásněves

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 355/07/ORUP

Klafar II – žádost o změnu regulativů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu regulativů rodinných domků – typ oplocení směrem do ulice.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 347/07/ORUP

Náměstí Republiky – výběrové řízení

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projektanta stavby „Náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů, Žďár nad Sázavou“ vč. komise pro otevírání a posouzení nabídek, oslovených uchazečů a pracovní skupiny.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 356/07/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města vydavatelství Robert Helvich, Hradech Králové, Divišova 882/5 na připravovanou brožuru města Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 360/07/OŠKS

Smlouva s TJ ŽĎAS

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 na financování výstavby fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Źďáře nad Sázavou ve výši 6.000.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

7. Usn. 357/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za pozemky, příp. jejich části ve vlastnictví jednotlivých fyzických osob, v souvislosti s potřebným získáním pozemků do vlastnictví města za účelem přípravy území pro výrobní zónu a výstavbu propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou v k. ú. Město Žďár, ZR 1.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části z p. č. 2936/1 – ost.plocha, silnice ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5 v souvislosti se žádostí o vybudování přístupového chodníku k novostavbě RD na pozemku p. č. 8174.

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jaroslava Marka, Jihlava (podíl ½) a p. Ladislava Marka, 6 (podíl ½) a to p. č. 9162/1 – orná půda ve výměře 975 m2, p. č. 9162/3 – orná půda ve výměře 258 m2 a p. č. 9146/1 - louka ve výměře 22 775 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě rekreační oblasti Krejdy, situované pod hrází rybníka „Malá Strana“.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., nám. Republiky - úpravy DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a spojovací skříně NN v lokalitě nám. Republiky, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1952/3 a 1967 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení kabelové televize k objektům v areálu a. s. SATT – stavba „Kabelový rozvod ul. Okružní, ZR 3 před areálem firmy SATT a. s., Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

8. Usn. 358/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 20, umístěného na ulici Brodská č.or. 43, č.p. 1932, ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 na ulici Revoluční 1829/27/18, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu o velikosti 1+1 na ulici Brodská 1936/35/25, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1+1 na ulici Brodská 1936/35/31, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu AZ centra Nádražní ulice č. 44, ve Žďáře nad Sázavou, vhodný pro provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000,-- Kč/m2/rok za prodejnu, 800,-- Kč/m2/rok za sklad a 100,-- Kč/m2/rok za WC.

 

Rada města po projednání prodlužuje vyhlášený záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu Staré radnice – v současné době fotoateliér na náměstí Republiky 24, ve Žďáře nad Sázavou. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.140,-- Kč/m2/rok za prodejnu, salonek, 990,-- Kč/m2/rok za sklad, kancelář a 100,-- Kč/m2/rok za WC.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěného v prostoru DM centra panu Stejskalovi za účelem provozování prodejny s hudebními nástroji a zvukovou a světelnou technikou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkovou organizací, předmětem které je bezúplatný převod movité věci – telefonní ústředny dle předloženého návrhu.

 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž.0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka