Zápis z 29. schůze rady města konané dne 26.11.2007

zveřejněno: 26. 11. 2007

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 29. schůze rady města:

 

 1. Žádost obce Polnička- hosté p.starosta a místostarosta obce Polnička
 2. Rozpočtové opatření – snížení schváleného příspěvku pro ZŠ Švermova a následná dotace do FRIM
 3. Žádost o výjimku z počtu dětí ve třídě
 4. Seznámení s kapacitou tříd v MŠ Žďár n.S.
 5. Výsledek hospodaření Polikliniky k 31. 10. 2007
  Rozbor výše nájemného na Poliklinice
 6. Problematika bezdomovců
 7. Majetkoprávní úkony – RM
 8. Majetkoprávní úkony – ZM
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Grantové programy 2008
 11. Kosinkova kronika
 12. Žádost TJ ŽĎAS
 13. Žádost Letecko-modelářského klubu
 14. Žádost SK Lední hokej ZR
 15. Odhad majetku OS KOVO Žďas
 16. Doplnění statutu SFRB
 17. Odprodej VS a BS
 18. Rozpočtová opatření
 19. Obecně závazná vyhláška 2/2007 – Poplatek za KO
 20. Rozpočtová opatření č.5
 21. Spolufinancování projektu „Odbahnění rybníků“
 22. Rozpočet města 2008
 23. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 380/07/ŠKS,OF

Žádosti obce Polnička

Rada města po projednání neschvaluje žádost obce Polnička o odpuštění a zápočet neinvestičních výdajů na žáky s trvalým bydlištěm v obci Polnička, navštěvující Základní školu Žďár nad Sázavou, Komenského 6, obor vzdělání – pomocná škola.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odklad 1. splátky půjčky obci Polnička uzavřené dle smlouvy ze dne 24. 3. 2006 ve výši 400 tis.Kč, do 30. 6. 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

2. Usn.363/07/4.ZŠ

Rozpočtové opatření - snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4, středisko ZŠ Švermova a následná dotace do FRIM

Rada města po projednání schvaluje snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4, středisko ZŠ Švermova o 300.000,-Kč a následnou dotaci do FRIM ve výši 300.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 371/07/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí na třídu dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 372/07/POMŠ

Seznámení s kapacitou tříd MŠ ve Žďáru nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informaci o kapacitě MŠ.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 379/07/Pol.

Výsledek hospodaření Polikliniky k 31. 10. 2007

Rozbor výše nájemného na Poliklinice

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Polikliniky k 31. 10. 2007.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje upravený dodatek č. 2 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Žďár n.S. a PO Poliklinika Žďár n.S.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města bere na vědomí rozbor výše nájemného na Poliklinice a schvaluje neuplatnění inflační doložky pro nájemné za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 378/07/OS

Problematika bezdomovců

Rada města bere na vědomí informaci o bezdomovectví.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 361/07/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2043/1 – ost. plocha ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení schodišťového přístupu do zadního traktu výdejny stravy a vybudování zásobovací rampy, zásobovacího vstupu a manipulačního výtahu pro příjem zásob v souvislosti s přístavbou cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga a Biskupského gymnázia v lokalitě Klafar, ZR 3 a to do doby výstavby a kolaudace příjezdové komunikace s tím, že poté proběhne nové projednání žádosti.

- Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2043/1 – ost. plocha ve výměře cca 600 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování části obslužné komunikace k přístavbě cvičného kuchyňského bloku u objektu SŠG a BIGY v lokalitě Klafar, ZR 3 a to do doby výstavby a kolaudace příjezdové komunikace s tím, že poté proběhne nové projednání žádosti.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 4669/1 – ost. plocha dle zhotoveného GP č. 2492-311/2006 ze dne 4. 12. 2006 nově oddělená p. č. 4669/13 – ost. plocha ve výměře 81 m2, nově oddělená p. č. 4669/14 – ost. plocha ve výměře 3 m2 a dále nově oddělená p. č. 4669/15 – ost. plocha ve výměře 5 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zjištěným stavem v katastru nemovitostí po zaměření novostavby garáže na pozemku p. č. 4488 u RD čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 v lokalitě sídliště „Vodojem“ a zahrady pův. p. č. 4489 – nově dle GP p. č. 4489/1.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Vladimíra Rubáče, bytem Haškova 2181/42, ZR 6 a to p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Tokozu“ v blízkosti benzinové čerpací stanice ZR 2 v souvislosti s navrženým vybudováním parkoviště dle schváleného územního plánu.

 

d)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení RM ze dne 28. 5. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci částečné směny pozemkůa to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 7,28 Kč/m2 a doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků bude p. Břečkovou doplacen ve výši 150,-- Kč/m2.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra pozemků bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

- Revokace se schvaluje tak, že toto usnesení se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka – za účelem výstavby části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Konečné výměry stavbou dotčených pozemků budou zřejmé až po zhotovení stavby komunikace.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

3. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9063 – orná půda ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár (část pozemku přilehlého k p. č. 8998/3 ve vlastnictví fyz. osoby) – za účelem rozšíření parkoviště u „Autobazaru Vysočina“ ve Žďáře nad Sázavou – Mělkovicích v návaznosti na výstavbu části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej pozemku se uskuteční po vybudování stavby a to v době do 1 měsíce od nabytí PM kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar z majetku Města Žďár nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to vodovodu IPE 110 v délce 56,9 m v celkové hodnotě 125 842,-- Kč - cena bez DPH – včetně osazení hydrantu na konci větve, napojení vodovodu je na stávající vodovod PVC 225, v souvislosti s realizací stavby „Parkovací plochy u Klafárku, ZR – prodloužení vodovodu“ na pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár před Biskupským gymnáziem Žďár n. Sáz. v lokalitě U Klafárku ZR 3 a na základě kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vydaného dne 3. 10. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2752/07/MB v souladu s ust. § 122 odst. 3 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

f) Rada města po projednání schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako dárcem a PO Poliklinika Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, předmětem které je darování movité věci – halogenové lampy v pořizovací ceně 13 400,-- Kč dle předloženého návrhu darovací smlouvy

 

g) Město Žďár nad Sázavou netrvá na podané žalobě a bere zpět v celém rozsahu svůj návrh na zahájení řízení, vedeném u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod spisovou značkou 6 C 6/98.

 

Hlasování: bod a – bod g): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.362/07/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

 

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění již schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 6. 9. 2007 do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč, v souvislosti s projektem na výstavbu objektu občanské vybavenosti – obchodního centra firmy Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč na pozemcích části p. č. 6222 – ost. plocha, části p. č. 6211 – orná půda a části p. č. 6209/4 – ost. plocha – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – stavba „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ a to o část pozemku p. č. 6210 – orná půda ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za předpokladu dodržení obvyklých stanovených podmínek pro výstavbu a podmínky dodržení územního plánu.

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej byt. jednotky v ul. Bezručova 436/50, ZR 2 - bytu č. 436/5, umístěném v 1.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově čp. 435, 436, číslo orientační 48, 50, na pozemcích parc. č. 741/6 a parc. č. 741/7, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 97/2000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 741/6 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 a parc. č. 741/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 o velikosti 97/2000, k. ú. Zámek Žďár - do vlastnictví p. Stanislava Jirka, ZR 2

- za kupní cenu ve výši 146 535,-- Kč zvýšenou o 1%.

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1726/33, ZR 1 - bytu č. 1726/9,umístěnémv 5.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově čp. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 k. ú. Město Žďár - do vlastnictví manželů Marie a Petra Peškových (SJM), ZR 1

- za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč zvýšenou o 1%

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Miroslava Drdly, ZR 5 a to p. č. 570/1 - orná půda ve výměře 9 531 m2 a p. č. 576 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s realizací úprav okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2 na základě navrženého provedení parkových úprav včetně osázení území veřejnou zelení a vybudování přístupových komunikací.

- za kupní cenu ve výši 80,-- Kč/m2

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku p. č. 9019 - orná půda ve výměře 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Bencových, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s přípravou výstavby výrobní zóny a dále za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 352/11 – louka ve výměře cca 330 m2 (30 m x 11 m) z vlastnictví p. Jitky Šanderové, Stržanov , dále p. č. 352/12 – louka ve výměře cca 620 m2 (56 m x 11 m) z vlastnictví manželů Miroslava a Marty Stehnových (SJM), ZR 3 – vše v k. ú. Stržanov – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku v souvislosti s připravovanou výstavbou – investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 65,-- Kč/m2

 

g)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení RM ze dne 28. 5. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci částečné směny pozemkůa to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 7,28 Kč/m2 a doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků bude p. Břečkovou doplacen ve výši 150,-- Kč/m2.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra pozemků bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

- Revokace se schvaluje tak, že toto usnesení se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky , 592 02 Svratka – za účelem výstavby části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Konečné výměry stavbou dotčených pozemků budou zřejmé až po zhotovení stavby komunikace.

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka a to části p. č. 9063 – orná půda ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár (část pozemku přilehlého k p. č. 8998/3 ve vlastnictví fyz. osoby) – za účelem rozšíření parkoviště u „Autobazaru Vysočina“ ve Žďáře nad Sázavou – Mělkovicích v návaznosti na výstavbu části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej pozemku se uskuteční po vybudování stavby a to v době do 1 měsíce od nabytí PM kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

 

h)

1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 15. 10. 2007, týkající se odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5.

Částečná revokace se schvaluje tak, že bod 12. jednání RM č. 20 ze dne 20. 8. 2007 - majetkoprávní úkony pro ZM - usnesení 262/07/OP bod b) odst. 2 Prodej …… na výstavbu bytového domu - se mění takto:

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního objektu.

- Zároveň tuto částečnou revokaci RM doporučuje ZM ke schválení částečné revokace usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 bod 2. b)majetkoprávní úkony odst. 2.

 

2. Rada města po projednání neschvaluje v ostatních bodech - mimo shora uvedeného bodu 2. - žádosti shromáždění Společenství vlastníků jednotek RADOST se sídlem Neumannova čp. 2040, Žďár n. Sáz. - o nové projednání a revokaci usnesení RM ze dne 15. 10. 2007, týkající se odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5.

 

- RM po projednání nedoporučuje ZM revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 ve shora uvedené věci odprodeje pozemků p. V. Černé za účelem výstavby polyfunkčního objektu mimo částečné revokace bod 2. b)majetkoprávní úkony odst. 2.

 

Hlasování bod h): Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu podmínky č. 1 čl. V. kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. a firmou VODASERVIS, s. r. o. Brněnská 1146, ZR 1 ze dne 1. 8. 2007, týkající se odprodeje pozemků částí p. č. 9512/18 – orná půda ve výměře 883 m2 a p. č. 9516/9 – louka ve výměře 2 235 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1- za účelem výstavby výr. objektu v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

Změna se schvaluje tak, že firma zajistí vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději v termínu do 30. 6. 2008.

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar z majetku Města Žďár nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to vodovodu IPE 110 v délce 56,9 m v celkové hodnotě 125 842,-- Kč - cena bez DPH – včetně osazení hydrantu na konci větve, napojení vodovodu je na stávající vodovod PVC 225, v souvislosti s realizací stavby „Parkovací plochy u Klafárku, ZR – prodloužení vodovodu“ na pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár před Biskupským gymnáziem Žďár n. Sáz. v lokalitě U Klafárku ZR 3 a na základě kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vydaného dne 3. 10. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2752/07/MB v souladu s ust. § 122 odst. 3 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

 

k) Rada města po projednání schvalujea doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 11.8.2007 do 21.11.2007.

 

Hlasování: bod a) – g), i) – k): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 363/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení výjezdového stanoviště rychlé lékařské pomoci v budově č. 4 na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 365/07/ŠKS

Grantové programy 2008

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2008 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou ve výši:

 

1. VOLNÝ ČAS 2008  .......... 300 tis.Kč

2. KULTURA 2008      ........... 500 tis.Kč

3. EDIČNÍ ČINNOST 2008 ... 200 tis.Kč

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objektu finančních prostředků pro grantový program na rok 2008 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou ve výši:

 

4. SPORT 2008 .................. 2 500 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

11. Usn. 366/07/ŠKS

Kosinkova kronika

Rada města po projednání schvaluje cenu knihy „Kosinkova žďárská kronika“ dle navrhované varianty č.1 uvnitř předkládaného materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 367/07/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města po projednání schvaluje rozšíření bodu č.IV. Účel smlouvy Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10, uvedeného ve Smlouvě o použití provozní dotace, uzavřenou dne 29. 1. 2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 o navržené znění dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 368/07/ŠKS

Žádost Leteckomodelářského klubu Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku klubovny v objektu Tvrz č. 1 na dobu určitou do 31. 8. 2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 369/07/ŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s., Jungmannova 10, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 3, proti 5, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

15. Usn. 370/07/ŠKS

Odhad majetku ZO OS KOVO ŽĎAS

Rada města po projednání schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 20.000,-Kč z rezervy na činnosti spojené s odhadem majetku ZO OS KOVO ŽĎAS, který je uložen v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 373/07/TSBM

Doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 373/07/TSBM

Odprodej technologického zařízení výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech:

Libušínská 15, Libušínská 13, Libušínská 11, Kovářova 2, Studentská 46-50, Haškova 6-12, Revoluční 21,43 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 444.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

18. Usn. 375/07/KS,TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení předložených rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

19. Usn. 376/07/KS

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 – Poplatek za KO

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2007, kterou se mění vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 377/07/OF

Rozpočtová opatření č. 5

Rada města po projednání:

- schvaluje přijaté dotace a jejich použití

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení upravená rozpočtová opatření č.5/2007

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn. 381/07/OF

Spolufinancování projektu „Odbahnění rybníků“

Rada města deklaruje spolufinancování projektu „Odbahnění Honzovských rybníků ze zdrojů Fondu správy finančních prostředků ve výši 20%, nejvýše však 4,5 mil.Kč z objemu investice v případě získání dotace na tuto akci.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

22. Usn. 339/07/OF

Rozpočet města na rok 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Různé

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 9. 9. 1998 mezi městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou Žďas Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta