Zápis ze 3. schůze rady města konané dne 27.11.2006

zveřejněno: 27. 11. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

Schválený pořad 3. schůze rady města:

 

 1. Žádost Oblastní charity
 2. Římskokatolické farnosti – žádosti o příspěvky
 3. Klafar II - žádost o změnu regulativů
 4. Žádost o použití znaku města
 5. Žádost o finanční podporu
 6. Rozpočet města na rok 2007

Odloženo na 4. schůzi rady města:

 1. Materiály dle Pravidel
 2. Úprava pravidel pro osadní výbory
 3. Pověření RM schvalováním rozpočtových opatření
 4. Prodej VS a.s. SATT
 5. Proplacení opravy havárie vodovodu
 6. Vybavení nové budovy Městské policie – rozpočtové opatření
 7. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1.Usn. 31/06/OS
Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 0

 

2.Usn. 27/06/ORÚP
Římskokatolické farnosti – žádosti o příspěvky – doplnění

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 800 tis.Kč do rozpočtu města pro rok 2007.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o příspěvek na opravu kostela sv. Prokopa ve výši 200 tis.Kč do rozpočtu města pro rok 2007.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

3.Usn. 32/06/ORÚP
Klafar II – žádost o změnu regulativů

Rada města neschvaluje změnu regulativů schválených v lokalitě Klafar II.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

4.Usn. 36/06/ŠKS
Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje žádost Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě o povolení užití znaku města na propagační materiál, který bude trvale umístěn v prostoru Biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5.Usn. 37/06/ŠKS
Žádost o finanční podporu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu žádost organizace MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě o finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč na pronájem Domu kultury a Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou pro náhradní termíny neuskutečněných akcí v rámci festivalu MODRÉ DNY 2006 konaného ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 28. 10. – 17. 11. 2006.

Rada města bere na vědomí žádost pro rok 2007.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6.Usn. 2/06/OF
Návrh rozpočtu na rok 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2007.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

7.Různé
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků s firmou FI Konsult s.r.o. k zvýšení podílu tříděného komunálního odpadu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města