Zápis z 30. schůze rady města konané dne 10.12.2007

zveřejněno: 10. 12. 2007

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 30. schůze rady města:

 

 1. Pojištění města 2007
 2. Změna úhrad na azylové ubytovně
 3. Problematika veřejných WC
 4. Použití prostředků příspěvku na provoz
 5. Informace o škole ve vztahu k integrovaným žákům Speciální školy
 6. Majetkoprávní úkony pro RM
 7. Majetkoprávní úkony pro ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Odvolání proti rozsudku
 10. Sázava – čistá, zdravá, romantická
 11. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul.Sadová, Drdlova“
 12. Výsledky výběrového řízení „Koupaliště Pilská nádrž – inženýrská činnost“
 13. Rozpočtová opatření č. 5
 14. Statut Fondu správy aktiv
 15. Organizační řád
 16. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 392/07/OF

Pojištění města v roce 2007

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o pojištění města v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 382/07/PO SSm

Změna úhrad na Azylové ubytovně

Rada města po projednání schvaluje změnu výše úhrad na Azylové ubytovně pro muže na ulici Brodská 33 ve Žďáře nad Sázavou ode dne 1. 12. 2007 a 1. 1. 2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 383/07/KS

Problematika veřejných WC

Rada města ukládá jednat MěÚ o případném uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem objektu a k 18.2.2008 předložit RM ke schválení návrh smlouvy.

 

Rada města schvaluje cenu za použití veřejného WC na 5 Kč od 1.1.2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 390/07/3.ZŠ

Použití prostředků příspěvku na provoz

Rada města schvaluje použití prostředků kapitoly 5.1 – příspěvek dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 391/07/3.ZŠ

Informace o škole ve vztahu k integraci žáků speciální školy

Rada města bere na vědomí informace o škole ve vztahu k integraci žáků speciální školy.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 384/07/OP

Majetkoprávní úkony pro RM

 a)

1. - Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6731 – trvalý trav. porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ost. plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár sousedících s areálem společnosti ZDAR a.s. v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření parkovací kapacity před administrativní budovou firmy - do doby vyřešení komunikace Brněnská – Jihlavská.

2. - Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6731 – trvalý trav. porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ost. plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár sousedících s areálem společnosti ZDAR a.s. v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření parkovací kapacity (dočasná stavba) před administrativní budovou firmy.

 

b)

1. - Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8001/1 – orná půda ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ul. Kupecká, ZR 3 - za účelem výstavby trafostanice (v souvislosti se schválenou výstavbou 2 viladomů).

 

2. - Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5266 – ost.plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, v ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem výstavby trafostanice

 (v souvislosti s výstavbou objektu vzorkovny firmy Mazel).

 

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 154 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem dočasného umístění přístřešku (cca 7 x 3,5 m) pro parkování osobního automobilu (jednoduchá stavba bez pevných základů v případě nutnosti rychle demontovatelná).

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 na akci "Místní komunikace ul. Brněnská - průmyslová oblast Jamská ZR – vodovodní řad a dešťová kanalizace" a to objektu SO3 – vodovodní řad DN 225 - 755,19 m, DN 110 – 73,17 m, v celkové hodnotě 2 946 447,-- Kč včetně DPH na pozemcích p. č. 9525, 9527, 9528, 9542, 9541/2, 5530, 5529, 5528, 5527, 5526, 5525, 5522, 5523, 5521, 5518, 5446/1, 5531, 5532, 5536, 6844/5 a 6844/6 - vše v k. ú. Město Žďár - na základě kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby vodního díla vydaného dne 20. 8. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2752/07/MB v souladu s ust. § 15 vodního zákona a ust. § 82 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 9525, 9520/3 a 9512/14 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „0755/07 KOVO Koukola Žďár nad Sázavou, MK“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k novostavbě výr. objektu firmy na p. č. 9524/1 v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

f) Rada města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 26. 11. 2007, bod 23. a schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 9. 9. 1998 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS.

 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

7. Usn. 385/07/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

a)

1) Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení záměr č. Z-91/2007-OP.

2) Rada města vyhlašuje záměr na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9521/1, p. č. 9528, p.č. 9522, p.č. 9525 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře cca 10 000 m2. Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro průmyslovou zónu Jamská. Kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny. Záměr bude vyhlášen s účinností od 1.1.2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 5. 3. 2007 (původní usnesení RM ze dne 6. 3. 2006) a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 14. 3. 2007 (původní usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaroslava Chalupy, ZR 4 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12ti měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tzn. nejpozději do 31. 3. 2007. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení, tj. nejpozději do 31. 3. 2009.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč/m2

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu (nyní schválený nejpozději do 31. 3. 2008) nově nejpozději do 12 měsíců od data kladného vyrozumění MěÚ ZR o změně územního plánu (snížení podlaží a zrušení průchodu) a kupující zároveň provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu movité věci – telefonní ústředny v pořizovací hodnotě 144 569,50 Kč mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako dárcem a Základní školou Palachova 35, Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným dle předloženého návrhu.

 

 

d) Rada města navrhuje zastupitelstvu města odpis telefonní ústředny SIEMENS HiCom 150 E, inv. č. 215/0 z evidence majetku města a její likvidaci dle předloženého návrhu.

 

 

e) Rada městapo projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 8 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004, dodatku ze dne 16. 12. 2005 a dodatku ze dne 15. 12. 2006, uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 - jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou - jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 3

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako věřitelem a Obcí Polnička – jako dlužníkem ze dne 24.3. 2006 uzavřena Smlouva o půjčce, předmětem které je závazek věřitele půjčit dlužníkovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, za účelem dokrytí nákladů na realizaci stavby „Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička – 2. etapa“ a závazek dlužníka půjčené finanční prostředky použít pouze k tomuto dohodnutému účelu a půjčené peníze vrátit zpět věřiteli. V souladu se vzájemnou dohodou účastníků se mění ustanovení čl. IV. Lhůta splatnosti a režim splácení půjčky – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 4.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 386/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 na ulici Brodská 1932/43/20, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu o velikosti 1+1 na ulici Palachova 2234/70/6, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Jiřího Juřeny o mimořádné přidělení bytu č. 24 na ulici Brodská 1933/41 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města po projednání prodlužuje záměr Z-70/2007-OP na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu včetně provedených změn.

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor umístěných v DM-Centru –asijské bistro za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500,-- Kč/m2/rok. V prostorách nebude povoleno umístění výherních hracích automatů. Rada města si vyhrazuje zrušení záměru bez výběru žadatele.

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 395/07/OP

Odvolání proti rozsudku

Rada města schvaluje odvolání proti rozsudku 11 C 34/2007-239 ve znění dle předloženého návrhu.

 

Rada města pověřuje Ing. O. Sedláka jednáním ve věci případné dohody v této věci.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 387/07/ORUP

Sázava – čistá, zdravá, romantická

Rada města po projednání bere na vědomí informace o programu „Sázava čistá, zdravá, romantická“ a pověřuje paní místostarostku Ing. Zvěřinovou zastupováním města Žďáru nad Sázavou při jednáních s koordinačním výborem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.388/07/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic Sadová a Drdlova“ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic Sadová a Drdlova“ ve Žďáře nad Sázavou, vč.členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 389/07/ORUP

Výsledky výběrového řízení „Koupaliště u Pilské nádrže – inženýrská činnost

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na zajištění výkonu inženýrské činnosti pro akci „Letní koupaliště u Pilské nádrže, Žďár nad Sázavou“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

13. Usn. 377/07/OF

Rozpočtová opatření č.5/2007/RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 5/2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 393/07/OF

Statut Fondu správy finančních prostředků

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu statutu Fondu správy finančních prostředků města Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 394/07/Taj.

Organizační řád

Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Různé

Rada města schvaluje Vyjádření společného zájmu dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta