Zápis z 32. schůze rady města konané dne 14.1.2008

zveřejněno: 14. 1. 2008

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 32. schůze rady města:

 

 1. Souhlas s vyřazením majetku
 2. Prodloužení smlouvy – chráněné bydlení
 3. Smlouva o pronájmu WC
 4. Žádosti o snížení nájemného
 5. Smlouva o výpůjčce – technologické zařízení výměníkové stanice v obytném domě Palachova 2234/70, Žďár nad Sázavou
 6. Privatizace bytového fondu
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Výsledky výběrového řízení na projektanta nám. Republiky (rekonstrukce povrchů)
 10. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Kněževes
 11. Smlouvy s TJ ŽĎAS a TJ Sokol
 12. Žádost České dráhy a.s.
 13. Požadavek na rozšíření stránek NŽR
 14. Ceník výstupů CZECH POINT
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 398/08/4.ZŠ

Souhlas s vyřazením majetku

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením opotřebovaného (nefunkčního) majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 411/08/OS

Prodloužení nájemní smlouvy – chráněné bydlení

Rada města bere na vědomí zprávu Oblastní charity Žďár nad Sázavou o činnosti chráněného bydlení.

 

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj. do 31. 12. 2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 399/08/KS

Smlouva o pronájmu veřejných WC

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor určených k provozování veřejných WC.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 400/08/TSBM

Žádosti o snížení nájemného

Rada města:

- Bere na vědomí informaci o stavu objektu v ul. Žižkova 16 a ukládá MěÚ předložit cílové řešení území mezi řekou Sázavou a Žižkovou ulicí. Rada města souhlasí s ponecháním výše nájemného k 1. 9. 2006.

- Bere na vědomí žádosti o snížení nájemného v bytovém domě Veselská 19, 21, 23 a ukládá MěÚ zajistit posouzení věcného a právního postupu ve věci odstraňování reklamačních závad.

- Doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši 165.000,-Kč na zajištění zateplení venkovní zdi ze strany proluky na bytovém domě Veselská 19, 21, 23.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 409/08/TSBM

Smlouva o výpůjčce – technologické zařízení výměníkové stanice v obytném domě Palachova 2234/70, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 405/08/TSBM

Privatizace bytového fondu

Rada města po projednání bere na vědomí předložené ceny obytných domů a ukládá MěÚ do příštího zasedání rady města doplnit ceny bytů dle dohodnutých parametrů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

 

7. Usn. 404/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhovuje žádosti pana Jiřího Juřeny o mimořádné přidělení bytu č. 24 o velikosti 2+1, nacházejícího se v obytném domě č.p.1933, č.or. 41na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Antonína Velína o snížení nájmu za užívání nebytových prostor.

 

Rada města po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu Staré radnice – fotoateliér na náměstí Republiky 24 ve Žďáře nad Sázavou a to salonku ve výměře 47,40 m2, skladu, kanceláře ve výměře 6,45 m2 a WC ve výměře 10 m2 paní Naděždě Šmerousové, Nové Dvory , za účelem provozování fotoateliéru. Nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno následovně: salonek 1.140,-- Kč/m2/rok, sklad-kancelář ve výši 990,-- Kč/m2/rok a WC ve výši 100,-- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

Rada města po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objeku AZ centra na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou a to prodejny ve výměře 26,70 m2, skladu ve výměře 12 m2, skladu ve výměře 9 m2 a WC ve výměře 1,7 m2 Lence Havlíčkové, Pavlov za účelem provozování kosmetických služeb. Nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno následovně: prodejna 1.000,-- Kč/m2/rok, sklady ve výši 800,-- Kč/m2/rok a WC ve výši 100,-- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

Rada města prodlužuje záměr na pronájem části nebytových prostor umístěných v budově Dětského dopravního hřiště, na ulici Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 500,--Kč/m2/rok za kanceláře, 300,-- Kč/m2/rok za chodbu a sociální zařízení a 500,--Kč/m2/rok za garáž. Jedná se o kancelář o výměře 42 m2, chodbu a sociální zařízení o výměře 12 m2 a garáž o výměře 18 m2 .

Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou.

 

Rada města po projednání nevyhovuje žádosti paní Lenky Gregorové, Svratka o poskytnutí nebytových prostor.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců Praha, místní organizací Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání prodlužuje záměr Z-70/2007-OP na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvám o výpůjčce, uzavřeným mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou dne 8.1.2002 dle předložených návrhů.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem PREFA garáže, umístěné na pozemku p.č. 6483 ve výměře 19 m2, v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši nejméně 9.500,-- Kč/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 403/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 2043/1 ve výměře cca 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za p. č. 2043/5 ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 3, ZR 3 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dlouhodobě připravovaným záměrem na přístavbu cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia v lokalitě „Klafar“, ZR 3.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků a to p. č. 639/13 – orná půda ve výměře 509 m2 a p. č. 647/9 – ost. plocha ve výměře 47 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Tokozu“ před benzinovou čerpací stanicí PH – v souvislosti s plánovanou výstavbou střediska služeb (autosalon + pneuservis včetně občerstvení dle urbanistické studie) na sousedním pozemku p. č. 639/1, který je ve spoluvlastnictví fyzických osob s tím, že vzhledem k přípravě obchvatu města a jeho zásahu do parkoviště TOKOZU se nedoporučuje v současné době prodej pozemků města, ale jejich ponechání pro případné majetkoprávní vypořádání.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5342/2 – trvalý trav. porost ve výměře 875 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu v kolonii ČZS „Jamská“, ZR 1 - rozšíření uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 11. 2001 (schválené v RM dne 12. 11. 2001) o pozemek nabytý do vlastnictví města bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, na základě zápisu vlastnického práva v Katastru nemovitostí dne 4. 9. 2007 (parcela č. 5342/2 KN byla nově vytvořena geometrickým plánem č. 2504-256/2006 ze dne 8. 1. 2007 z původní parcely č. 5342 KN).

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6269 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2035/4, 2035/2 a 2035/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Cočev“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2018 v lokalitě ul. Vápenická, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – doplnění uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene ze dne 6. 3. 2007 (schváleno v RM dne 5. 3. 2007) - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1361, 1362, 1367, 1368, 1372, 1373 a 1377 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k byt. domům ul. Revoluční 32-36, 38-42, 44-46 a 54-58, ZR 3 - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 1264 a 1267 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 5. 3. 2007 nemění.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland ČR, v. o. s. se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, zastoupenou na základě substituční plné moci JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D. – jako oprávněným – na části p. č. 6398 v k. ú. Město Žďár - spočívající v umístění opěrné zdi k novostavbě obchodního centra - stavba „samoobslužného obchodního domu Kaufland“ čp. 2376 na p. č. 6416/32 v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6, včetně přístupu a příjezdu na pozemek za účelem provozu, údržby, oprav, rekonstrukce a případného odstranění uvedené stavby - ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Emilem Adlerem, ZR 2 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 1426, 2032/1, 2043/1 a 2039 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby zemního vedení přípojek inženýrských sítí, spočívající v umístění přípojek splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky el. energie NN k zamýšlené výstavbě objektu RD, příp. objektu sloužícímu k podnikatelské činnosti na p. č. 2039 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného za podmínky respektování investičního záměru města.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod b) – i): Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

9. Usn. 401/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na projekt „Náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů, Žďár nad Sázavou“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 402/08/ORUP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kněževes

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení územního plánu s obcí Kněževes.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

11. Usn. 406/08/OŠKS

Smlouvy s TJ ŽĎAS a TJ Sokol

Rada města pro projednání schvaluje znění Smluv o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 a znění Smlouvy o poskytnutí provozní dotace Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 14 na rok 2008 předložené uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 407/08/OŠKS

Žádost České dráhy a.s.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 ve výši 5.000,-Kč na jízdy parních vlaků u příležitosti tradičních oslav Pernštejnského panství v Nedvědici a na hradě Pernštejně.

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222 na plakáty a průvodce pro cestující u příležitosti jízdy historického parního vlaku na oslavy Pernštejnského panství.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 410/08/OŠKS

Požadavek na rozšíření stránek NŽR

Rada města hlasovala o souhlasu s navýšením rozsahu měsíčníku Noviny žďárské radnice dle předloženého materiálu.

Rada města hlasovala o doporučení zastupitelstvu města navýšení finanční částky pro vydávání Novin žďárské radnice o 4998,-.Kč pro rok 2008 z rezervy rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 1, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

14. Usn. 409/08/Taj.

Ceník výstupů CZECH POINT

Rada města po projednání schvaluje předložení ceník se snížením zákonem stanovené sazby za vydání každé další započaté strany výpisu z 50,-Kč na 30,-Kč (mimo výpisu z Rejstříku trestů).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Různé

Rada města bere na vědomí dopis zastupitele města Františka Cihláře a pověřuje vedení města podáním informací v této věci.

 

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě materiálu o řešení komunikací (obchvat) ve městě.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta