Zápis z 33. schůze rady města konané dne 28.1.2008

zveřejněno: 28. 1. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven: Ing. Vladimír Novotný
 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 33. schůze rady města:

 

 1. Souhlas s vyřazením dlouhodobě hmotného majetku
 2. Žádost o zvýšení kapacity školní výdejny MŠ Santiniho
 3. Rozšíření služeb na azylové ubytovně
 4. Změna úhrad na PS
 5. Změna úhrad na DKS a informace o výsledku veřejné zakázky na stravu
 6. Půjčka Polnička
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Půjčka obci Polnička
 10. Vyhlášení půjček SFRB
 11. Smlouvy – komunální služby
 12. Privatizace bytového fondu
 13. Žižkova ulice – koncepce
 14. Sallerova výstavba – dohoda o spolupráci
 15. Program obnovy venkova
 16. Petice „Vybudujte obchvat a dodržte ÚP“
 17. Žádost o finanční příspěvek
 18. Kulturní památky pro ZŠ
 19. Žádost TJ ŽĎAS
 20. Účast města v programu prevence kriminality „Partnerství 2008“
 21. Udělení výjimky DPS
 22. Žádost Mgr. Sobotky
 23. Smlouva o poskytnutí příspěvku s OS Ječmínek, Charita a Svaz důchodců
 24. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 419/08/POMŠ

Souhlas s vyřazením dlouhodobě hmotného majetku

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením opotřebovaného (nefunkčního) dlouhodobého hmotného majetku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.420/08/POMŠ

Žádost o zvýšení kapacity školní výdejny v MŠ Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2

Rada města po projednání schvaluje kapacitu školní výdejny v MŠ Santiniho dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.421/08/POSSm

Rozšíření služeb na Azylové ubytovně

Rada města po projednání schvaluje rozšíření služeb na Azylové ubytovně pro muže na ulici Brodská 33 ve Žďáře nad Sázavou a výši úhrad za tuto službu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.422/08/POSSm

Změna úhrad na PS

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad pečovatelských služeb pro Sociální služby města Žďár nad Sázavou s účinností od 1. 2. 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.423/08/POSSm

Změna úhrad na DKS a výsledky veřejné zakázky - strava

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na Domě klidného stáří na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou s účinnosti od 1. 2. 2008 a bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodavatele stravy v tomto zařízení.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

6. Ústní zpráva/p.starosta

Žádost Střední školy gastrnomické Adolpha Kolpinga

Rada města po projednání schvaluje umístění stavby komunikace na části p.č.2043/1 k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou budovanou Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 3, Žďár n.S. 3.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.425/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 410 m2 v k. ú. Město Žďár z toho cca 260 m2 podél pozemku zahrady p. č. 2876/2 a cca 150 m 2 podél pozemku zahrady p. č. 2878 v lokalitě nové zástavby RD „U Hrázek“ ZR 5 – za účelem využití neudržovaného pozemku a rozšíření zahrad s tím, že pozemek nebude zaplocený.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p. č. 9541/1 – orná, p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 9 091 m2 a p. č. 5530 – ost. plocha, silnice ve výměře 59 m2 celkem tedy cca 9 150 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 za areálem společnosti E.ON Distribuce a. s. – za účelem výstavby objektu pneuservisu včetně zázemí s tím, že vzhledem k účelu podnikání je nutné řešit záměr napojit se na technickou infrastrukturu ul. Brněnské a zároveň vyřešit sjezd/příjezd z ul. Brněnské nebo přes pozemky v majetku E.ON.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6851/1- orná ve výměře 21 920 m2 příp. její části v k. ú. Město Žďár v lokalitě mezi ul. Jihlavskou a Brněnskou, ZR 1 - za účelem vybudování bioplynové stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů s tím, že v záměru budou ověřeny možnosti napojení technické infrastruktury a samotná stavba se uskuteční až po výstavbě předmětné komunikace, příp. proběhne současně s výstavbou, tj. v době realizace výstavby komunikace.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1 za pozemek ve vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to část p. č. 634/2 – orná ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Letní koupaliště u Pilské nádrže, ZR 2“ a s umístěním vysokonapěťové přípojky s odbočovacím sloupem, včetně jejich ochranných pásem. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1a 634/2 v k. ú. Zámek Žďár bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to p. č. 2148 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 360 m2 v k. ú. Město Žďár pod budovou bez čp. – dětské dopravní hřiště (budova ve vlastnictví města) v lokalitě u zimního stadionu „Bouchalky“, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Vladimíra Rubáče, ZR6 a to p. č. 644/3– orná půda ve výměře 3 274 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Tokozu“ v blízkosti benzinové čerpací stanice ZR 2.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Janu a Renatě Kuncovým, ZR 1 a to části p. č. 154 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem dočasného umístění přístřešku (cca 7 x 3,5 m) pro parkování osobního automobilu (jednoduchá stavba bez pevných základů v případě nutnosti rychle demontovatelná).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ZDAR, a. s. se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 a to p. č. 6731 – trvalý trav. porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ost. plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár sousedících s areálem společnosti ZDAR a.s. v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření parkovací kapacity (dočasná stavba) před administrativní budovou firmy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou stříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 40,-- Kč/m2/rok.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – a to na části p. č. 9372 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Krejdy, úprava NN, Litochlebová“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k p. č. 9070/2 v lokalitě rekreační chatové oblasti „Krejdy“, ZR, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 410 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky v ul. Hutařova, šachty M 16 – M 17 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 410, 5856, 6165, 6161/1 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky v ul. Hutařova, Palachova, Smetanova, Dvořákova šachty M 17 – N 37, ZR 1 a ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2061 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – Kulturní dům – Hotel Jehla v ul. Kovářova, Dolní, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191 a 2043/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k budově ŠECR v ul. U Klafárku 1, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1211, 1391, 1394, 1411 a 1421 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky k budově Střední školy obchodní a služeb v ul. Komenského 972/10, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 922 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky k objektům bytových domů čp. 788 a čp. 811 v ul. Okružní 53 a 55 na pozemcích p. č. 910 a 908, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

8. Usn. 426/08/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor umístěných na náměstí Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.432/08/OF

Půjčka obci Polnička

Rada města ukládá MěÚ posečkat s dalším postupem v souladu s platnou smlouvou do 28. 2. 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn..412/08/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytování půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2008

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytnutí půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) pro rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

11. Usn. 413/08/KS

Smlouvy na komunální služby

Rada města schvaluje smlouvy na zajištění komunálních služeb na území města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 414/08/TSBM

Privatizace bytového fondu – výpočet cen obytných domů

Rada města po projednání schvaluje ceny obytných domů dle upraveného návrhu a termíny dle varianty I.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

 

13. Usn. 415/08/ORÚP

Žižkova ulice – koncepce

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o koncepci Žižkovy ulice.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.416/08/ORÚP

Sallerova výstavba – dohoda o spolupráci

Rada města po projednání neschvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a Sallerovou výstavbou. Rada města Žďáru nad Sázavou poskytne Sallerově výstavbě potřebnou součinnost v rámci správních řízení a projednání majetkoprávních úkonů obvyklým způsobem.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.417/08/ORÚP

Program obnovy venkova

Rada města po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi městem Źďár nad Sázavou a krajem Vysočina za účelem stanovení součinnosti a zajištění realizace Programu obnovy venkova.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 418/08/ORÚP

Petice „Vybudujte obchvat a dodržte územní plán“

Rada města po projednání schvaluje odpověď petici občanů „Vybudujte obchvat a dodržte územní plán“.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 424/08/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

· Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 ve výši 8.000,-Kč na 11. ročník soutěže „O žďárského muzikanta“.

· Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Okresnímu sdružení Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na setkání politicky postižených učitelů okresu Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

 

· Folklornímu sdružení ČR na uskutečnění XI. Národního krojového plesu ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 5, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

18. Usn. 427/08/ŠKS

Kulturní památky pro ZŠ

Rada města po projednání neschvaluje účelově vázaný finanční příspěvek na návštěvu kulturních památek ve Žďáře nad Sázavou ze sponzoringu rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 6.000,-Kč

· Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 3.000,-Kč

· Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 3.600,-Kč

· Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 5.100,-Kč.

 

Rada města ukládá kulturní komisi předložit výčet popř. zápis z jednání koordinovaných kulturních akcí projednaných komisí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn.433/08/ŠKS

Žádost TJ ŽĎAS

Rada města po projednání schvaluje předložené znění smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na II. etapu rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou ve výši 6 mil.Kč.

 

Rada města po projednání pověřuje p. Rostislava Dvořáka a náhradníka p. ing. Oldřicha Sedláka členem výběrové komise výběrového řízení na dodávku nové rolby na Zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na nákup nové rolby na zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou ve výši 2 200 tis.Kč.

 

Rada města žádá Tělovýchovnou jednotu Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 k předložení návrhu řešení investic města do majetku TJ a vztahu k zhodnocovanému majetku do 6/2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 428/08/MP

Účast města v programu prevence kriminality „Partnerství 2008“

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru na Sázavou v programu prevence kriminality „Partnerství 2008“.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v programu „Partnerství 2008“ ve výši 290.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s rozšířením a dovybavením MKDS ve výši 80.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

 

Rada města jmenuje manažerem programu „Partnerství 2008“ pana Mgr. Martina Kunce, vedoucího Městského policie Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn. 429/07/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Marii Málkové, bytem Praha.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

22. Usn. 430/08/OS

Žádost pana Mgr.Martina Sobotky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit panu Mgr. Martinu Sobotkovi finanční příspěvek ve výši 150.000,-Kč z rezervy rozpočtu na zajištění jeho osobní asistence v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Usn.431/08/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, občanským sdružením Ječmínek, Svazem důchodců ČR – MO Žďár nad Sázavou a Hospicovým hnutím Vysočina na jejich činnost v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta