Zápis z 34. schůze rady města konané dne 11.2.2008

zveřejněno: 11. 2. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 34. schůze rady města:

 

 1. Žádost České pojišťovny
 2. Žádost HZS o finanční příspěvek
 3. Majetkoprávní úkony pro RM
 4. Majetkoprávní úkony pro ZM
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Osadní výbor Radonín
 7. Privatizace bytového fondu
 8. Strategický plán rozvoje města
 9. Žádosti o změnu ÚP města
 10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlova
 11. Výsledky výběrového řízení na zpracování žádosti o dotace koupaliště ZR
 12. Rozpočtová opatření  - žádost  o převedení finančních prostředků ŘF
 13. Rozpočtová opatření č. 1
 14. Rozpočtová opatření č. 2
 15. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2007
 16. Žádost svazu důchodců
 17. Zpráva o činnosti BOZP a PO a plán činnosti
 18. Různé
 • Schválení daru Martině Sáblíkové
 • Žádost o odpuštění penále – Sdružení dům kultury

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 446/08/PO CERUM

Žádost České pojišťovny a.s. o udělení souhlasu s instalací klimatizačního zařízení

Rada města po projednání uděluje souhlas s instalací klimatizačního zařízení na náklady České pojišťovny a.s. v budově na ulici Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 43/08/OI

Žádost HZS kraje Vysočina o příspěvek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost HZS kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou o příspěvek ve výši 75.000 Kč na zabezpečení požární ochrany – pořízení doplňků vyprošťovacího zařízení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

 

3. Usn. 435/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, příp. výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 254/17 – orná ve výměře cca 400 m2 a p. č. 201/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 6 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace v souvislosti se zasíťováním a vybudováním nově vznikajícího obytného souboru 8 rodinných domů v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově.

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a jednotlivými vlastníky nemovitostí v lokalitě rekreační oblasti „Krejdy“ ve Žďáře n. Sáz. v k. ú. Město Žďár - seznam vlastníků viz smlouva příloha č. 2– jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 9117, 9191, 9192 a 9253 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování podzemního kabelového vedení el. přípojky včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. každého vlastníka, resp. spoluvlastníka předmětných nemovitostí – pozemků – viz smlouva.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč.

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2032/1, 2043/1 a 2039 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar, úpravy DS NN, Adler“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení přípojky NN a pojistkové skříně pro p. č. 2038 v lokalitě Klafar, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2034, 2035/2 a 2035/10 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 2675-202/2007 ze dne 3. 12. 2007 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Bárta, Polívka“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbám RD na p. č. 2022/3 a 2022/4 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 7967, 7973/1, 7995, 7998/1, 7999, 8001/1, 8007, 10148, 10149, 10162 a 10174 v k. ú. Město Žďár a dále na částech p. č. 774/3, 774/46 a 774/47 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 2562-72/2007, 630-72/2007 ze dne 6. 12. 2007 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S. – kabelová NN - Klafar II“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní NN k novostavbám RD v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn. 436/08/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Josefa Zaťka st. a p. Josefa Zaťka ml., oba ZR 7 a to částí p. č. 4669/1 – ost. plocha dle zhotoveného GP č. 2492-311/2006 ze dne 4. 12. 2006 nově oddělená p. č. 4669/13 – ost. plocha ve výměře 81 m2, nově oddělená p. č. 4669/14 – ost. plocha ve výměře 3 m2 a dále nově oddělená p. č. 4669/15 – ost. plocha ve výměře 5 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zjištěným stavem v katastru nemovitostí po zaměření novostavby garáže na pozemku p. č. 4488 u RD čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 v lokalitě sídliště „Vodojem“ a zahrady pův. p. č. 4489 – nově dle GP p. č. 4489/1.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

 

b)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 8001/1 – orná půda ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ul. Kupecká, ZR 3 - za účelem výstavby trafostanice (v souvislosti se schválenou výstavbou 2 viladomů).

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

 

2. - Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 5266 – ost.plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, v ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem výstavby trafostanice (v souvislosti s výstavbou objektu vzorkovny firmy Mazel).

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 na akci "Místní komunikace ul. Brněnská - průmyslová oblast Jamská ZR – vodovodní řad a dešťová kanalizace" a to objektu SO3 – vodovodní řad DN 225 - 755,19 m, DN 110 – 73,17 m, v celkové hodnotě 2 946 447,-- Kč včetně DPH na pozemcích p. č. 9525, 9527, 9528, 9542, 9541/2, 5530, 5529, 5528, 5527, 5526, 5525, 5522, 5523, 5521, 5518, 5446/1, 5531, 5532, 5536, 6844/5 a 6844/6 - vše v k. ú. Město Žďár - na základě kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby vodního díla vydaného dne 20. 8. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2752/07/MB v souladu s ust. § 15 vodního zákona a ust. § 82 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Vladimíra Rubáče, ZR 6 a to p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2 a p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Tokozu“ v blízkosti benzinové čerpací stanice ZR 2 v souvislosti s navrženým vybudováním parkoviště dle schváleného územního plánu.

- za kupní cenu ve výši 65,-- Kč/m2

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to p. č. 2148 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 360 m2 v k. ú. Město Žďár pod budovou bez čp. – dětské dopravní hřiště (budova ve vlastnictví města) v lokalitě u zimního stadionu „Bouchalky“, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

f)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci svého původního usnesení ze dne 20. 8. 2007 a doporučuje ZM ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Revokace se schvaluje tak, že původně schválené usnesení ve věci odprodeje pozemků se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1 za pozemek ve vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), oba ZR 2 a to část p. č. 634/2 – orná ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Letní koupaliště u Pilské nádrže, ZR 2“ a s umístěním vysokonapěťové přípojky s odbočovacím sloupem, včetně jejich ochranných pásem. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1a 634/2 v k. ú. Zámek Žďár bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

g) Rada města po projednání neschvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 28. 5. 2007 anedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usneseníZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy BENAWOOD, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou, část Veselíčko 74, IČ 25320131, a to částí p. č. 9512/2, p. č. 9523 a p. č. 9525 v celkové výměře cca 8 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 – za účelem investiční výstavby (I. etapa) v oboru zpracovatelského průmyslu – truhlářské výroby a dalších činností dle OKEČ č. 20 (výroba a prodej truhlářských výrobků – malosériového nábytku a realizace zakázkových interiérů) s následným vytvořením příslušného počtu nových pracovních míst – cca 50 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

h) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 26. 11. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12. 2007 ve věci odprodeje byt. jednotky v ul. Bezručova 436/50, ZR 2 - bytu č. 436/5, umístěném v 1.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově čp. 435, 436, číslo orientační 48, 50, na pozemcích parc. č. 741/6 a parc. č. 741/7, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 97/2000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 741/6 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 a parc. č. 741/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 o velikosti 97/2000, k. ú. Zámek Žďár - do vlastnictví p. Stanislava Jirka, ZR 2 - za kupní cenu ve výši 148 000,-- Kč - s tím, že odprodej se uskuteční do vlastnictví manželů p. Stanislava Jirka, ZR 2 a p. Anny Jirkové, ZR 6 (SJM).

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení prodej bytu č. 1726/12,umístěnéhov 6.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 89/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 89/10000, k.ú. Město Žďár do vlastnictví p. Tomáše Průži, ZR1 za kupní cenu ve výši 238.137,-- Kč.

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí částky ve výši 250.000,-- Kč spoluvlastníkům pozemků p.č. 270, p.č. 271 a p.č. 730, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro k.ú. Zámek Žďár a obec Žďár nad Sázavou, jako náhradu za dobu omezení provozu v restauraci Táferna ve Žďáře nad Sázavou 2, při opravě mostu evidenční číslo 37-048 v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou 2, za podmínky umístění a provozu mostního provizoria vedeného přes uvedené pozemky.

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Souhlasného prohlášení o vzniku práva správy k nemovitostem ve vlastnictví státu podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhotovované podle ust. § 40, odst. 2, písm. a) a odst. 3 vyhl. ČUZK č. 26/2007 Sb. mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00 a Městem Žďár nad Sázavou a to k nemovitostem pozemku p.č. 6826, zast. plocha ve výměře 325 m2 a p.č. 6829/2, ostatní plocha ve výměře 237 m2 v katastrálním území Město Žďár na účelem narovnání právního vztahu – viz příloha č. 8

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výmaz předkupního práva pro Město Žďár nad Sázavou, zřízeného k pozemku p. č. 2097 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 446 m2 v k. ú. Město Žďár – na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 6. 10. 1992 – čl. IV., na kterém je postaven objekt obč. vybavenosti čp. 211 „Dům služeb“ v sídlišti „Libušín“ZR1. Výmaz předkupního práva k pozemku p. č. 2097 se týká LV č. 1257, vlastníci manželé ing. Jiří a ing. arch. Ilona Halvová (SJM), ZR 1, zapsaného v KN pro obec Žďár n. Sáz., k. ú. Město Žďár.

 

Hlasování bod a) – bod l): Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

5. Usn. 437/08/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 438/08/OP

Osadní výbor Radonín

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města:

1. Odvolává na základě vlastní žádosti ing. Josefa Zikušku z funkce předsedy Osadního výboru Radonín

2. Určuje, že na základě vlastních žádostí ing. Josef Zikuška a Radek Morkus nejsou členy Osadního výboru Radonín

3. Určuje jako členy Osadního výboru Radonín

pana Lubomíra Mokrého, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Václava Babáčka, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Stanislava Puchýře ml., Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Zdeňka Zikušku, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Pavla Mikeše, Radonín , Žďár nad Sázavou

4. Volí jako předsedu Osadního výboru Radonín pana Lubomíra Mokrého

5. Určuje, že s účinností od 29.2.2008 bude mít Osadní výbor Radonín 5 členů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 439/08/OP/TSBM

IV. vlna převodu bytových domů

Rada města vyřazuje na základě dopisu nájemníků domy Veselská 60 a nám. Republiky 61 ze IV. vlny privatizace bytového fondu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení Zásady IV. vlny převodu

bytových domů v předloženém znění po zapracování připomínek a návrhů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž 1

 

 

8. Usn. 440/08/ORÚP

Strategický plán rozvoje města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Strategický plán rozvoje města, akční plán je přílohou tohoto dokumentu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 441/08/ORÚP

Žádosti o změnu ÚP města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrzích na pořízení změn územního plánu města Žďáru nad Sázavou č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.442/08/ORÚP

Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic Sadová a Drdlova“ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic Sadová a Drdlova“ ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření:

Přesun ušetřených finančních prostředků z položky 3.11 „Rekonstrukce ulic Sadová, Drdlová“ do nové položky 12.11 „Příprava obchvatu“ ve výši 2 mil.Kč a opravu textu položky 3.18 na „Rekonstrukce ulice Sadová, Hutařova, Nádražní“.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.447/08/ORÚP

Výběrové řízení na zpracování žádosti o dotace „Koupaliště Pilská nádrž“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotace „Koupaliště Pilská nádrž“ Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 449/08/ORÚP

Rozpočtové opatření – žádost Římskokatolické farnosti Žďár n.S. 2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření, převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2007 ve výši 27.062,-Kč do rozpočtu roku 2008.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.443/08/OF

Rozpočtová opatření č.1/2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.1/2008.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.444/08/OF

Rozpočtová opatření č.2/2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.2/2008.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení grantového programu Město v zahraniční ve výši 270 tis.Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšení příspěvku na festival Modré dny o 60 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

 

15. Usn.445/08/MP

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2007

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2007 na vědomí a doporučuje ji k předložení do zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.450/08/OS

Žádost Svazu důchodců

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Svazu důchodců ČR, místní organizaci Žďár nad Sázavou finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč z rezervy rozpočtu města na pořízení židlí a ostatního vybavení Klubu seniorů, Dolní 1, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

17. Usn.448/08/taj.

Zpráva o činnosti na úseku BOZP a PO za rok 2007 a plán činnosti v oblasti BOZP a PO na rok 2008

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti na úseku BOZP a PO za rok 2007 a plán činnosti v oblasti BOZP a PO na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Různé

Schválení daru pro Martinu Sáblíkovou

Rada města schvaluje rychlobruslařce Martině Sáblíkové dar ve výši 20 tis.Kč u příležitosti zisku titulu Sportovkyně roku 2007 ze sponzoringu rady města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

Žádost o odpuštění penále – Sdružení domu kultury

Rada města neschvaluje odpuštění penále vyměřené Sdružení domu kultury za pozdní platby nájemného v městském divadle.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta