Zápis z 35. schůze rady města konané dne 25.2.2008

zveřejněno: 25. 2. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven: Rostislav Dvořák

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 35. schůze rady města:

 

 1. Žádost ZŠ Palachova
 2. Žádosti o finanční příspěvky
 3. Smlouva TJ SOKOL
 4. Dodatek k projektu Vítejte na Žďársku
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádosti o změnu ÚP města – doplnění
 8. Program „Podpora obnovy kultur.památek“
 9. Rozpočtová opatření č. 2
 10. Řešení Senior Penzionu Agro Měřín
 11. Udělení výjimky z DPS
 12. Bydlení p.Šrekové
 13. Stomatologické pohotovosti – rok 2007
 14. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zák.č.106/99 Sb. – za rok 2007
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 451/08/ZŠ Palachova

Žádost Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Rada města hlasovala o vyhovění žádosti Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

 

Hlasování: Pro 2, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

2. Usn. 452/08/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč a to snížením schválené částky rozpočtu Granty v sportu 2008 dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Ing. Radku Krejčíkovi, Žďár nad Sázavou 6 na organizaci mezinárodního turnaje v ledním hokeji žáků 8. tříd Meoller-DEL cup 2008

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Sdružení AMBRA Žďár nad Sázavou 2 32 ve výši 10.000,-Kč jako příspěvek na hiporehabilitaci

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Centru pro rodinu a sociální péči Brno-město, Josefská 516/1 ve výši 10.000,-Kč na uspořádání Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

 

3. Usn. 453/08/ŠKS

Smlouva TJ Sokol

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku do maximální výše 800 tis.Kč Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 14, Žďár nad Sázavou 2 na opravu vstupního schodiště sokolovny Doležalovo náměstí 528 ve Žďáře nad Sázavou 1.

 

Hlasování Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 454/08/ŠKS

Dodatek k projektu „Vítejte na Žďársku“

Rada města po projednání schvaluje předložené znění dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Vítejte na Žďársku“ v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.455/08/OP

Majetkoprávní úkony

a. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6223 – zahrada ve výměře 372 m2 a p. č. 6224 – zahrada ve výměře 264 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova za Hypernovou, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu s tím, že pozemek je dle ÚP určen pro občanské vybavení, nevýrobní služby a v případě nutnosti by měl sloužit jako náhrada za RD v asanačním pásmu na ul. Smíchov.

 

b. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem obnovy vodní plochy Rada města ukládá MěÚ prověřit stav těchto pozemků a podat radě města zprávu s návrhem případného řešení.

 

Hlasování bod b.: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 4298 – ost. plocha ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku podél krajového řadového rodinného domu na p. č. 4296 a podél navazující zahrady p. č. 4297 v sídlišti „Vodojem“ ul. Pelikánova 143/20, ZR 7.

 

d. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobou bezplatnou výpůjčku pozemku a to části p. č. 2043/1 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení části obslužné komunikace ke cvičnému kuchyňskému bloku v souvislosti s dlouhodobě připravovaným záměrem na přístavbu cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia v lokalitě „Klafar“, ZR 3.

 

e. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 5 000 m2, části p. č. 9541/1 – orná ve výměře cca 9 125 m2, části p. č. 9541/2 – orná ve výměře cca 2 578 m2, části p. č. 9537 – orná ve výměře cca 3 845 m2 a části p. č. 9538 – orná ve výměře cca 1 746 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem. Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

 

f. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS MONT, a. s. se sídlem Brněnská 126/39, ZR 1 a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9525 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby výrobního objektu na výrobu výplní stavebních otvorů – plastové výrobky pro stavebnictví (továrna o celkové ploše cca 6 200 m2 zbudována zčásti na stávajících pozemích spol. PKS INPOS a. s. – cca 1 350 m2) a dále vybudování skladových ploch a komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

za kupní cenu ve výši 406,-- Kč/m2

 

g. Rada města po projednání schvalujea doporučujezastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 22. 11. 2007 do 25. 2. 2008.

 

h. Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 1. 1998 na pronájem pozemků ve vlastnictví města a to na částech p. č. 1952 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 1460 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár – uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako pronajímatelem a ing. Josefem Mičkou, ZR 7 – jako nájemcem – za účelem provozu praní prádla pro občany – umístění sušáků prádla pro nájemce i pro občany okolních domů na části p. č. 1460 a vybudování zpevněné plochy za účelem parkování os. automobilů na části pozemku p. č. 1952.

Článek VII. odst. a) i b) původní NS – účinnost nájemní smlouvy - původně uzavřené na dobu určitou od 1. 2. 1998 na dobu 10 let, tj. do 31. 1. 2008 se nově mění na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 2. 2008.

V ostatním se původní NS včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004 nemění.

 

i. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 5335, 5586, 5611, 5627, 5725, 5732, 5815/1, 5818 a 5822 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení rozvodů kabelové televize v ul. Za Jatkami, Rybníček a Lučiny, ZR 1- včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavebních úprav výměníkové stanice VS 3 Libušín na p. č. 2092 v ul. Libušínská, ZR 1 - včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

k. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 8, Praha 5 – zastoupeným na základě zmocnění ing. Blankou Brožkovou, pověřenou řízením závodu Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví ČR – právo hospodaření pro Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8 Praha 5 – Smíchov a to na části p. č. 259 a 260/2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění a uložení podzemního vedení potrubí dešťové kanalizace na p. č. 259 a 260/2 včetně výústního objektu na p. č. 259 v rámci stavby „Letní koupaliště u Pilské nádrže“ ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

Hlasování bod a., c.-k.: Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Usn. 456/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje pronájem kanceláří č. 707, 708 a 709, umístěných v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou společnosti PS KŘÍDLA, Kulkova 30, 614 00 Brno, za účelem zřízení externí redakce a obchodního oddělení Rádia Petrov. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,--Kč/m2/rok.

 

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově Dětského dopravního hřiště, ulice Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou, s výši nájemného 500,-- Kč/m2/rok za kanceláře o výměře 42 m2, 300,-- Kč/m2/rok za chodbu a sociální zařízení o výměře 12 m2 a 500,-- Kč/m2/rok za garáž o výměře 18 m2, Občanskému sdružení WiFiStar.net, Dolní 29/16, Žďár nad Sázavou.

 

Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na PREFA garáž, umístěné na pozemku par.č. 6483 ve výměře 19 m2 , v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská, Žďár nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena 9.500,-- Kč/rok.

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Lenky Gregorové, Svratka o poskytnutí nebytových prostor k pronájmu či podnájmu. Rada města ukládá MěÚ jednat o úpravě stávající nájemní smlouvy.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 - holobyt, umístěném v obytném domě č.p. 2228, č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1829 (č. or. 27), ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných vyklizení bytů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

7. Usn.457/08/ORUP

Žádosti o změnu územního plánu města – doplnění

Rada města pro projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu s § 46, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 458/08/ORUP

Program „Podpora obnovy kulturních památek“

Rada města pro projednání schvaluje spolupráci s Ministerstvem kultury ČR při zajištění programu Podpora obnovy kulturních památek, který byl vyhlášen pro rok 2008 a pověřuje jeho administrací odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 459/08/OF

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 461/08/OS/POSSm

Řešení Senior Penzionu Agro Měřín

Rada města bere na vědomí informaci o jednání s AGRO Měřín a.s. o možnosti převzetí provozování Senior-Penzionu na ulici Horní, Žďár na Sázavou formou Domova. Po doplnění informací bude znovu projednán v radě města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž.1

 

 

11. Usn. . 462/08/OS

Udělení výjimky z DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínky trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Aleně Rudelové, bytem Prostějov a paní Ivoně Frgalové, bytem Nové Město na Moravě.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.463/08/OS

Bydlení p.Šrekové

Rada města po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou k bytu Libušínská 1/71, Žďár nad Sázavou 1 a uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu s paní Ivanou Šrekovou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.464/08/OS

Stomatologické pohotovosti – rok 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční částku ve výši 35.000,-Kč na úhradu stomatologické pohotovosti zajišťované v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

14. Usn. 460/08/ST

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zák.č.106/99 Sb. za rok 2007

Rada města Výroční zprávu města Žďár nad Sázavou za rok 2007 o činnosti v oblasti poskytování informací bere na vědomí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta