Zápis z 36. schůze rady města konané dne 10.3.2008

zveřejněno: 10. 3. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven: Miloslav Odvárka

 

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 36. schůze rady města:

 

 1. Senior Penzion
 2. Hospodaření PO
 3. Půjčka Polnička
 4. Hospodaření MOS
 5. Opatrovnictví
 6. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Klub Spektrum a Mgr. Sobotka
 7. Změny úhrad a provozní změny na denním stacionáři
 8. Změna úhrad v KMJS
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Komise kultury
 12. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 473/08/OS

Seniorpenzion

 

Rada města bere na vědomí doplňující informace k možnému převzetí provozování Seniorpenzionu AGRO Měřín

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí provozní řád Domova se zvláštním režimem, zpracovaným PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 4, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy na pronájem prostorů Seniorpenzionu, Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou s AGRO Měřín a. s. pro zřízení Domova se zvláštním režimem k dalšímu posouzení.

 

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

2. Usn.467/08/OF

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007

Rada města po projednání schvaluje:

- rozdělení HV PO ZŠ Palachova 35 podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

- rozdělení HV PO Sociální služby města podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

- rozdělení HV PO Mateřské školy podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 6 podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

- rozdělení HV PO Knihovna MJS podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž.0

 

 

- úhradu ztráty PO Poliklinika z rezervního fondu PO

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

- úhradu ztráty PO ZŠ Komenského 2 z rezervního fondu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

- rozdělení HV PO ZŠ Švermova podle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

- rozdělení HV PO CERUM podle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení RO s použitím finančních prostředků roku 2007 v roce 2008 pro PO CERUM ve výši 59.444,14 Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.466/08/OF

Půjčka obci Polnička

Rada města po projednání schvaluje postup podle varianty a).

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

4. Usn.468/08/OF

M.O.S. s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. s. r. o.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.474/08/OS

Opatrovnictví

Rada města po projednání zmocňuje výkonem opatrovnictví paní Eriky Oláhové, vedoucího sociálního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, pana ing. Petra Krábka.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.475/08/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Kolpingovým dílem ČR na provoz nízkoprahového kontaktního centra Spektrum v roce 2008.

 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s panem Mgr. Martinem Sobotkou na zajištění jeho osobní asistence v roce 2008.

 

Rada města schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou ve výroční zprávě Sdružení Nové Město na Moravě za rok 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.471/08/PO SSm

Změny na DPM

Rada města po projednání schvaluje změnu výše úhrad v Denním stacionáři na ulici Haškova ve Žďáře nad Sázavou s účinností od 1.3.2008, změnu poslání, cílů a upřesnění kapacity v tomto zařízení.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.465/08/KMJS

Změna úhrad v KMJS

Rada města po projednání schvaluje změnu úhradu v KMJS dle předložené kalkulace a návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.469/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4032 - ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 693 m2 v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 u křižovatky s ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem realizace podnikatelského záměru – občanské vybavenosti a administrativy (stavby vlastní vzorkovny, prodejny a sídla vedení firmy). Rada města ukládá MěÚ projednat změnu funkčního využití plochy.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2058 – zastav. plocha ve výměře 4 389 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod stavbou objektu občanské vybavenosti s čp. 183 – kulturního domu v ul. Dolní 30, ZR 1 včetně přilehlých souvisejících ploch.

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, příp. pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 192/4 – louka ve výměře cca 90 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem údržby pozemku podél pozemků sousedních vlastníků – svod dešťové vody, sjíždění sněhu ze střech, přístupnosti pro příp. budoucí rekonstrukci budov (garáž na p. č. 97 a sklad dřeva na p. č. 101) na sousedních pozemcích, sekání trávy apod.

 

d) Rada města po projednání schvaluje bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Českému zahrádkářskému svazu, z.o. č. 614042 – Jamská, ZR 1 a to p. č. 5342/2 – trvalý trav. porost ve výměře 875 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu v kolonii ČZS „Jamská“, ZR 1 - rozšíření uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 11. 2001 (schválené v RM dne 12. 11. 2001) formou dodatku, o pozemek nabytý do vlastnictví města bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, na základě zápisu vlastnického práva v Katastru nemovitostí dne 4. 9. 2007 (parcela č. 5342/2 KN byla nově vytvořena geometrickým plánem č. 2504-256/2006 ze dne 8. 1. 2007 z původní parcely č. 5342 KN) s tím, že bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Marii Kourkové, ZR 6 a to p. č. 6269 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže s tím, že NS bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

f) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2007 ve výši 20,-- Kč/m2/rok s tím, že celková roční výše nájemného činí 84 000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavebních úprav u výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – vybudování zpevněné parkovací plochy pro nově zřízené provozovny v býv. VS 3.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – doplnění uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene ze dne 15. 5. 2007 (schváleno v RM dne 14. 5. 2007) - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1428/2, 1428/3, 1429/5, 1429/6, 1430/1, 1430/2, 1430/4, 2031/1, 2031/4, 2031/5, 2031/6, 2032/1, 2032/2, 2033/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4 a 2035/10 – vše v k. ú. Město Žďár– za účelem vybudování podzemního vedení rozvodu kabelové televize pro RD v sídlišti Klafar I. ul. Vápenická, Libická a Trhová, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 1428/5 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2705-127/2007 ze dne 22. 1. 2008.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 14. 5. 2007 nemění.

 

i) Rada města pověřuje MěÚ ZR jednáním o prodeji pozemku p. č. 6984 v k. ú. Město Žďár s tím, že k projednání a schválení prodeje části tohoto pozemku v ZM bude doporučovat kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.470/08/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu, předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1932, č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 491, č.or. 18, umístěném na Sychrově ulici ve Žďáře nad Sázavou 2 (obřadní síň) dle předloženého návrhu.

 

Rada města neschvaluje žádost pana Šustra o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn .472/08/ŠKS

Komise kultury

Rada města po projednání doporučuje komisi kultury věnovat se zejména koordinaci kulturních akcí pořádaných na území města Žďáru nad Sázavou, včetně funkcí vymezených zákonem.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta