Zápis z 37. schůze rady města konané dne 17.3.2008

zveřejněno: 17. 3. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:
Ing. Oldřich Sedlák
Ing. Karel Straka
 

 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 37. schůze rady města:

 

  1. Vyhodnocení grantového programu Volný čas 2008
  2. Vyhodnocení grantového programu Kultura 2008
  3. Dohoda o partnerství s obcí Velká Losenice
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Byty a nebytové prostory
  6. Návrh mimosoudní dohody
  7. Návrh odměn ředitelům PO
  8. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.476/08/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „Volný čas 2008“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VOLNÝ ČAS 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

2. Usn.477/08/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „Kultura 2008“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „KULTURA 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

3. Usn.478/08/ŠKS

Dohoda o partnerství s obcí Velká Losenice

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci s obcí Velká Losenice.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.480/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 2035/3 – orná půda:

- ve výměře cca 70 m2 navazující na zahradu p. č. 1988/1 u RD na p. č. 1988/2

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1989/1 u RD čp. 2339 na p. č. 1989/2

- ve výměře cca 25 m2 navazující na p. č. 1990

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1991/1 u RD na p. č. 1991/2

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1992/1 u RD čp. 2336 na p. č. 1992/2

- ve výměře cca 97 m2 navazující na zahradu p. č. 1993

- ve výměře cca 45 m2 navazující na zahradu p. č. 1994

- ve výměře cca 55 m2 navazující na zahradu p. č. 1995

- ve výměře cca 190 m2 navazující na zahradu p. č. 1996/1 u RD čp. 2332 na p. č. 1996/2 a na zahradu p. č. 1997/1 u RD na p. č. 1997/2

- ve výměře cca 82 m2 navazující na p. č. 1998

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 1999/1 u RD na p. č. 1999/2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na p. č. 2000

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2001/1 u RD na p. č. 2001/2

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2002/1 u RD na p. č. 2002/2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2003/1 u RD na p. č. 2003/2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2004/1 u RD na p. č. 2004/2

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2005

- ve výměře cca 150 m2 navazující na p. č. 2006 a p. č. 2007

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2008

- vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrad u novostaveb řadových RD v lokalitě sídliště Klafar I., ZR 3 a částečného osázení okrasnými keři s tím, že přesné výměry prodávaného pozemku budou určeny po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pod pozemkem jsou umístěny sítě ve vlastnictví správců inž. sítí.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) – za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem. Dalším rozhodujícím kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny.

 

c) Rada města po projednání ukládá na základě shora uvedené žádosti MěÚ ZR dále jednat se společností AGRO – Měřín, a. s. o případné možné směně vhodných pozemků a poté znovu předložit k projednání RM.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6520 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní Ing. Ivy Houfové, Brno a to p. č. 570/389 - orná půda ve výměře 226 m2, p. č. 570/399 - orná půda ve výměře 932 m2, p. č. 570/403 - rybník, potok, tok umělý ve výměře 94 m2 a p. č. 570/404 - orná půda ve výměře 84 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem realizace projektu Úpravy okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou – 2.etapa.

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Vítu Šimurdovi, ZR 5 a manželům Ing. Karlu a Naděždě Strakovým, ZR 5 a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 410 m2 v k. ú. Město Žďár z toho cca 260 m2 podél pozemku zahrady p. č. 2876/2 a cca 150 m2 podél pozemku zahrady p. č. 2878 v lokalitě nové zástavby RD „U Hrázek“ ZR 5 – za účelem využití neudržovaného pozemku a rozšíření zahrad.

- Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že pozemek nesmí být oplocen.

- Nájemné činí Kč 20,--/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.481/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor, uzavřených mezi městem Žďár nad Sázavou a PO Knihovna M.J.Sychry a PO Poliklinika Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.482/08/OP

Návrh mimosoudní dohody

Rada města bere na vědomí návrh mimosoudní dohody a pověřuje ing. Oldřicha Sedláka dalším jednáním v této věci

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.479/08/Taj

Návrh odměn ředitelům PO

Rada města po vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2007 schvaluje odměny ředitelů PO a organizační složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta