Zápis z 38. schůze rady města konané dne 7.4.2008

zveřejněno: 7. 4. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 38. schůze rady města:

 

 1. Náměstní Republiky – pracovní tým s RM
 2. Koupaliště, projekt k ÚR
 3. Hřiště Modré dny
 4. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul.Srázná, U Pily“
 5. Žádost společnosti Modrý svět
 6. Žádosti o finanční příspěvky
 7. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2008
 8. Žádosti o užití znaku města
 9. Ředitelské volno
 10. Vyhlášení volných dnů
 11. Ředitelské volno
 12. Ředitelské volno
 13. Odměny ZM
 14. Výtěžek z výher.hracích přístrojů
 15. Výběrové řízení – přezkoumání hospodaření
 16. Budova Dolní 165/1:

  - Přechod ze zálohových na paušální

  - Zvýšení cen za služby

 17. Majetkoprávní úkony
 18. Byty a nebytové prostory
 19. Privatizace bytového fondu
 20. Mimosoudní dohoda
 21. Seniorpenzion
 22. Doplnění pořadníku DPS
 23. Udělení výjimky DKS
 24. Doporučení jmenování členů DR a.s.SATT za město Žďár nad Sázavou
 25. Dotace na opravu lesních komunikací Žďárská a Radonínská
 26. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.492/08/ORUP

Náměstí Republiky – pracovní tým s RM

Rada města po projednání bere na vědomí materiály předložené na pracovním výboru projektantem stavby „Rekonstrukce náměstí Republiky, ve Žďáře nad Sázavou“ a požaduje zapracování svých námětů a připomínek z projednávání do čistopisu projektu stavby.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.493/08/ORUP

Koupaliště, projekt k ÚR

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu prací na projektové dokumentaci k ÚR a ukládá odboru RÚP pokračovat na projektu ke stavebnímu povolení rozšířeného o realizaci PD.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn.494/08/ORUP

Hřiště Modré dny

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružením Modrý svět za účelem vybudování hřiště na pozemku parc.č.761/1 v k.ú. Město-Žďár dle upraveného návrhu (vypuštění posledního odstavce kapitoly III, v kapitole II odst. 2 ve výši nejméně 500.000,-Kč).

 

Rada města bere na vědomí projekt stavby hřiště vč. souhrnného rozpočtu stavby a ukládá odboru rozvoje a ÚP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou pokračovat v přípravě stavby.

 

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdrž. 0

 

 

4. Usn.495/08/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. Srázná, U Pily“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul.Srázná, U Pily“ ve Žďáře nad Sázavou vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.484/08/OŠKS

Žádost společnosti Modrý svět

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu realizace projektu HIP – HOP BEST LIVE SHOW z grantového programu „Vítání jara 2008“ do 30.6.2008 společnosti MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.101.

 

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 485/08/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2, ve výši 6.000,-Kč na akci „Faraónský běh po schodech na Zelenou horu“

 

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

· Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Žďár nad Sázavou 4 ve výši 15.000,-Kč na projekt „Věda a technika ve městě“.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

· Centru pro rodinu a sociální péči Brno-město, Josefská 516/1 ve výši 10.000,-Kč na uspořádání Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

· Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá – Horákov, Mokrá 98, Brno ve výši 10.000,-Kč na „Filmové léto 2008“ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

· Domovem české hudby o.p.s. Praha 1, Staré Město, Národní 417 ve výši 12.000,-Kč na uspořádání koncertu u příležitosti 140. výročí narození F.A.Drdly.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

· Občanskému sdružení FONS BMV, Žďár nad Sázavou na realizaci 2.ročníku „Svatováclavského festivalu duchovní hudby FONS“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

 

7. Usn.486/08/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2008

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

8. Usn.504/08/OŠKS

Žádosti o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

· Tělovýchovné jednotě Žďas, Jungmannova 10, Žďár nad Sázavou – oddílu rychlobruslení za účelem umístění znaku města na dresy členů oddílu a propagaci města Žďáru nad Sázavou

 

· Okresní hospodářské komoře Žďár nad Sázavou na publikaci „Firmy Vysočiny pro výchovné poradce ZŠ“.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 1

 

 

9. Usn.491/08/ZŠ Palachova

Ředitelské volno

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna ZŠ Palachova.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

10. Usn.496/08/3.ZŠ

Vyhlášení volných dnů

Rada města bere na vědomí vyhlášení volných dnů ředitelem školy 3.ZŠ.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.497/08/2.ZŠ

Volno pro žáky ve dnech 2 5. a 9.5.2008

Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky 2.ZŠ na dny 2.5.a 9.5.2008 z důvodů organizačních.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

12. Usn.506/08/4.ZŠ

Ředitelské volno pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 2.5.2008 a 9.5.2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.498/08/OF

Odměny členům ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměny členům ZM.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.499/08/OF

Výtěžek z výherních hracích přístrojů za rok 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtových opatření výtěžek z VHP a jeho použití.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

 

15. Usn.500/08/OF

Výběrové řízení – přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na přezkoumání hospodaření města za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.493/08/PO CERUM

Budova na ulici Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou:

a) přechod ze zálohových na paušální platby za služby

b) zvýšení cen za služby s účinností od 1. 7. 2008

Rada města po projednání schvaluje:

a) přechod ze zálohových na paušální platby za služby

 

b) zvýšení cen za služby s účinností od 1. 7. 2008 v budově na ulici Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn.487/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1728/29, ZR 1 - bytu č. 1728/16,umístěnémv 8.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29,31, 33, 35, 37 na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 11/1250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 11/1250. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní – nabyvatelem může být pouze nájemce nebo příbuzný v řadě přímé.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej byt. jednotky v ul. Neumannova 2058/39, ZR 4 – bytu č. 2058/11 umístěném v 4.N.P. uprostřed od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 na ulici Neumannova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 111/5000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717- zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří , ve výměře 221 m2 o velikosti 111/5000. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní – nabyvatelem může být pouze nájemce nebo příbuzný v řadě přímé.

  

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1669/16 – ost. plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku s využitím jako součást zahrady p. č. 4955 u RD čp. 1366 na p. č. 4954 v sídlišti „Vodojem“ v ul. Kavánova 20, ZR 7, vzniklého mezi těmito a sousedními pozemky v souvislosti s přístavbou novostavby RD na p. č. 4669/18 a p. č. 4669/17 – zahrada.

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 697 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 100 m2 (rovným dílem 5 zájemců) v k. ú. Město Žďár – za účelem budoucí výstavby 5 garáží vlastníků bytů v domě čp. 622/6 a čp. 702/4 ul. Jiřího z Poděbrad, ZR 1.

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a top. č. 1109 – ostatní plocha ve výměře 208 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Žižkova, ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru – vybudování provozovny stravovacích služeb s bytovou jednotkou s tím, že doporučuje ponechat pro potřeby směn pozemků pro přípravu staveb města.

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 821/1 – orná ve výměře cca 115 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. (přilehlé k zahradě podél komunikace ZR - Slavkovice na okraji obce Veselíčko) – za účelem zcelení k pozemku p. č. 822 a usnadnění příjezdu na tuto parcelu z komunikace.

 

h) Rada města po projednání schvaluje doplnění vyhlášeného záměru č. Z-79/2007-OP na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/1, 9517 a 9518 - částí ve výměře cca 10 000 m2 k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem plánovaného rozšíření III. etapy výstavby výr. haly u stávající haly VAMAFIL, s. r. o. Jamská 49 a části pozemku p. č. 9517 – louka ve výměře cca 200 m2 k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření výrobního areálu firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Brněnská 1146, ZR 1 – vše za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

 

- Doplnění se schvaluje tak, že část prodávaného pozemku p. č. 9517 – louka ve výměře cca 200 m2 se rozšiřuje o dalších cca 100 m2,celkem tedy část cca 300 m2 a dále odprodej p. č. 9516/8 – louka ve výměře 192 m2 k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření výr. areálu firmy a výstavby dalšího technického zázemí firmy VODASERVIS, s. r. o. nově se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1.

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 5393/2 – louka ve výměře cca 884 m2 a p. č. 9529 - orná ve výměře cca 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření realizace již schváleného záměru v ZM dne 28. 2. 2008 – výstavby „Továrny na výrobu výplní stavebních otvorů“ firmy PKS MONT, a. s. Brněnská 126/39, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Nabyvatel bude respektovat právo chůze a jízdy ve prospěch vlastníků sousedních pozemků p. č. 9530, 9532, 9533, 9534, 9535 a 9536 a to formou zřízení věcného břemene.

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2, části p. č. 6903 – ost. plocha a části p. č. 6902 – ost. plocha v celkové výměře cca 9 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Kamenného rybníka, ZR 1, za areálem firmy ODAS – za účelem vybudování bioplynové stanice. Součástí záměru budou podmínky OKS.

Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví pí Marie Chromé, Radostín (podíl 1/2) a pí Jaroslavy Procházkové, Radostín (podíl 1/2), 591 01 Žďár n. Sáz. 1 a to p. č. 8033 – orná ve výměře 3 223 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar „U Vápenné cesty“ – za účelem dalšího plánovaného rozvoje nové výstavby sídliště.

Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2009.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, , ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2009.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2009.

 

m) Rada města ruší původní vyhlášení záměru a ukládá MěÚ připravit vyhlášení nového záměru dle projednaných podmínek.

 

n)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti EWECO s. r. o., se sídlem Krausova 604, 199 00 Praha9a to p. č. 6851/1- orná - části z celkové výměry 21 920 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě mezi ul. Jihlavskou a Brněnskou, ZR 1 - za účelem výstavby obchodního centra TESCO včetně parkoviště s tím, že ve stavebním řízení budou ověřeny možnosti napojení technické infrastruktury a dále včetně výstavby plánované komunikace - samotná stavba se uskuteční současně s výstavbou komunikace - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit s tím, že přesná výměra pozemku bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem po zaměření stavby komunikace.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 5. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 5. 2011.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 440,-- Kč/m2

 

2. Rada města bere na vědomí dopis společnosti ZDAR, a. s. Žďár n. Sáz. s tím, že ukládá starostovi zajistit odpověď s informací o výsledku vyhodnocení záměru č. Z-8/2008-OP.

 

o) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemkůve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jaroslavu Beránkovi, Stržanov a pí Věře Zemanové, ZR 2 a to části p. č. 254/17 – orná ve výměře cca 400 m2 a p. č. 201/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 6 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace v souvislosti se zasíťováním a vybudováním nově vznikajícího obytného souboru 8 rodinných domů v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 5 let s tím, že vybudovaná komunikace, bude po uplynutí doby trvání výpůjčky převedena bezúplatně do vlastnictví města.

 

p) Rada města po projednání schvaluje dlouhodobou bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 3, ZR 3 a to části p. č. 2043/1 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení části obslužné komunikace ke cvičnému kuchyňskému bloku v souvislosti s dlouhodobě připravovaným záměrem na přístavbu cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia v lokalitě „Klafar“, ZR 3 s tím, že při realizaci plánované přístavby bude na náklady SŠG zřízena část obslužné komunikace ke cvičnému kuchyňskému bloku.

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.

Po uplynutí období 10 let a v souladu s podmínkami financování projektu v rámci programu ROP 3.2 bude tato komunikace převedena bezplatně do majetku města.

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 186/1 a 752 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Veselská, přeložka VN, NN, Město“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a zemního kabelového vedení VN v souvislosti s výstavbou nového parkoviště v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a)- q): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn.488/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 10, umístěném v obytném domě č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 30, umístěném v obytném domě č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu, předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 2228, č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou 1 dle návrhu, předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1901, č.or. 54 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje nezvýšení nájmu za užívání 8 bytů, umístěných v obytném domě č.or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3, užívaných jako azylová ubytovna pro muže. Nájem za užívání těchto bytů nebude v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 navyšován.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem PREFA garáže, umístěné na pozemku p.č. 6483 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská, Žďár nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 9.500,-- Kč za rok.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor umístěných v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost pana Miroslava Šustra s tím, že nájemné za užívání nebytových prostor za I. a II. čtvrtletí roku 2008 bude uhrazeno nejpozději do 30.6.2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 489/08/OP

Privatizace bytového fondu

Rada města schvaluje materiál v předloženém návrhu a to následovně:

U bodu 1. variantu b)

U bodu 2. variantu a)

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

20. Usn. 490/08/OP

Mimosoudní dohoda

Rada města schvaluje návrh mimosoudní dohody ve variantě KC/3 a pověřuje Ing. Oldřicha Sedláka dalším jednáním v této věci.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn.501/08/OS

Seniorpenzion

Rada města bere na vědomí doplňující informace k možnému převzetí provozování Seniorpenzionu AGRO Měřín.

 

Rada města ukládá MěÚ připravit smlouvu na pronájem prostorů Seniorpenzionu, Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou s AGRO Měřín a.s., pro zřízení Domova se zvláštním režimem na dobu určitou 5 let s opčním právem na dalších 5 let.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku PO sociální služby města Žďáru nad Sázavou na provoz Domova se zvláštním režimem ve výši 1.312.000,-Kč na úhradu jednorázového vybavení tohoto domova a zvýšení příspěvku PO Sociální služby města o 1.300.tis.Kč na provoz v roce 2008.

 

Rada města ukládá ředitelce PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou zajistit potřebnou registraci na KÚ kraje Vysočina pro provozování Domova se zvláštním režimem a pokračovat v jednání o poskytnutí dotace krajem Vysočina.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

22. Usn.502/08/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Usn.505/08/PO SSm

Udělení výjimky DKS

Rada města po projednání schvaluje výjimku z Usn.č.155/07/PO SSm ze dne 2. 4. 2007 (cílové skupiny uživatelů Domova pro seniory) pro manžele Holoubkovi a pro jejich další pobyt v DSK doporučuje v souladu s návrhem manželů Holoubkových zvolit variantu C.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

24. Usn.507/08/STAR

Doporučení jmenování členů dozorčí rady SATT, a.s. za město Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit stávající zástupce města Žďár nad Sázavou v dozorčí radě SATT, a.s., a to:

p. Rostislava Dvořáka

p. Ing. Vladimíra Novotného

p. Ing. Petra Stočka

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

25. Usn.508/08/taj.

Dotace na opravu lesních komunikací Žďárská a Radonínská

Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na opravu lesních komunikací Žďárská a Radonínská dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Dohody.

 

Rada města pověřuje Ing. Kamila Leštinu a pana Miloslava Odvárku zastupováním města ve výběrové komisi na dodavatele oprav.

 

Rada města schvaluje minimální seznam dodavatelských firem oslovených k podání nabídky na tyto opravy.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření a vytvoření rozpočtové položky Opravy lesních komunikací Žďárská a Radonínská ve výši 4 mil.Kč, snížením rozpočtové položky 3.12 Cyklochodníky po městě.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta