Zápis z 39. schůze rady města konané dne 21.4.2008

zveřejněno: 21. 4. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

 MUDr. Marie Košťálová
 Luboš Straka
 

Ověřovatelé zápisu:

 Ing. Oldřich Sedlák
 Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 39. schůze rady města:

 

 1. Informace o připravované smlouvě – stavba Hřiště Modrých dnů
 2. Hospodaření Sdružení Dům kultury
 3. Rozpočtová opatření
 4. Žádost privatizace BF
 5. Návrh cen služeb
 6. Vyhodnocení grantového programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2008
 7. Vyhodnocení grantového programu Ediční činnost 2008
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Inventarizace za rok 2007
 11. Výběrové řízení na dodavatele stavby Hřiště Modrých dnů
 12. Hospodaření města za rok 2007
 13. Daň z nemovitostí
 14. Úročení běžných účtů
 15. Hospodaření k 03/2008
 16. Dotace na dětské dopravní hřiště
 17. Lesní hospodářský plán 2008-2017
 18. Odpis pohledávek – odbor sociální
 19. Rezignace na post člena Kontrolního výboru ZM
 20. Různé:

 Kanalizace Stržanov – napojení na ČOV Žďár nad Sázavou

 Schválení účasti členů ZM na zahraniční cestě

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva/organizace Modrý svět

Informace o připravované smlouvě – stavba Hřiště Modrých dnů

Rada města revokuje svoje usnesení ze dne 7. 4. 2008 ve věci posunutí termínu tanečního festivalu a doporučuje zastupitelstvu města schválit posunutí termínu do konce 9/2008 na konání kulturní akce dle žádosti jednatele sdružení Modrý svět.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí informace jednatele sdružení Modrý svět.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 525/08/DK

Hospodaření sdružení Dům kultury

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření za r. 2007 Zájmového sdružení právnických osob DK Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Zájmovému sdružení právnických osob DK Žďár nad Sázavou:

· Příspěvek ve výši 86.882,79 Kč na pokrytí ztráty NZČ r. 2007

· Příspěvek ve výši 89.975,-Kč na pokrytí nákladů spojených s nákupem výpočetní techniky pro středisko Kultura

· Jednorázový mimořádný příspěvek ve výši 250.000,-Kč na pokrytí nákladů spojených s kulturními programy v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Usn.509/08/TSBM+KS

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření č. 1 až 4 a 6.

 

Hlasování: 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn.510/08/TSBM

Žádosti o snížení nájemného

Rada města bere na vědomí dopis obyvatel domu Brodská 37-41.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města změnu stanovené ceny tohoto domu.

 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn.521/08/KS

Návrh cen služeb

Rada města schvaluje návrh cen za služby v prostorách obřadní síně a cenu za pronájem hrobových míst a urnových hrobů na pohřebištích a pietních místech na území města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.511/08/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2008“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.512/08/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „Ediční činnost 2008“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „Ediční činnost 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce, mimo bod č. 8, a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.513/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p. č. 9541/1 – orná, p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 9 000 m2 a p. č. 5530 – ost. plocha, silnice ve výměře 59 m2 celkem tedy cca 9 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 za areálem společnosti E.ON Distribuce a. s. – za účelem výstavby podnikatelského objektu v souladu s územním plánem města a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že je nutné řešit záměr napojit se na technickou infrastrukturu ul. Brněnské a zároveň vyřešit sjezd/příjezd z ul. Brněnské nebo přes pozemky v majetku E.ON.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Kritériem pro vyhodnocení záměru bude nabídnutá výše kupní ceny. Základní kupní cena je stanovena ve výši 400,-- Kč/m2. Zájemci budou nabízet vyšší kupní cenu ve výběrovém řízení. Zájemci složí jistinu ve výši 50.000,-- Kč na účet města současně s podanou přihláškou do výběrového řízení. Neúspěšným zájemcům bude tato jistina vrácena. Vybranému zájemci bude složená jistina započtena na úhradu kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, jistina nebude vrácena.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s.) – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO.

 Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agrovysočina, a. s. se sídlem Horní 1692/32, ZR 1 a to části ve výměře 104 m2 oddělené z p. č. 5010 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem rozšíření sousedního pozemku města p. č. 9008.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení následujících záměrů:

1. na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6984 – lesní půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 s tím, že přesná výměra části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

2. na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to části p. č. 6984 – lesní půda a části p. č. 6985 – ost. plocha, ost. komunikace v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

3. na směnu pozemků - části p. č. 6984 – lesní půda ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2, p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2, části p. č. 6987 – ost.pl., jiná plocha, části p. č. 6974/1 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 a p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v lokalitě zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

4. nabytí pozemku - části p. č. 6990 – louka v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Zdeňka Staňka (podíl 2/3), ZR 3 a Ing. Vlastimila Staňka (podíl 1/3), ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání pro rozšíření příjezdové cesty p. č. 6985 k pozemkům v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za a. s. ŽĎAS, ZR s tím, že přesná výměra části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

5. tyto záměry budou vyhlášeny po dobu 15 dnů.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 7990 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 017 m2, části p. č. 7992 – orná ve výměře cca 1 274 m2 a části p. č. 8013 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 604 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 7993 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7994 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7995 – orná a část p. č. 7998/1 – orná ve výměře cca 361 m2, dále část p. č. 8008 – orná ve výměře cca 3 m2 a část p. č. 8014 – orná ve výměře cca 2 531 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro vybudování dopravní a technické infrastruktury městem pro další výstavbu Klafar II a zároveň realizaci investičního záměru výše uvedené společnosti – výstavby řadových domů, atriových domů, domů sdružených garážemi a bytového domu.

 Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou akciové společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 a to části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavebních úprav u výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – vybudování zpevněné parkovací plochy pro nově zřízené provozovny v býv. VS 3 s tím, že a. s. SATT vybuduje tyto plochy na vlastní náklady a po rozhodnutí o povolení užívání zpevněných parkovacích ploch je převede bezplatně do vlastnictví města.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Tomášovi a Janě Kopeckých, ZR 6 a to p. č. 6520 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 1. 2008 a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2288 a 2230 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Šípková, úpravy DS NN, Křesťan“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v souvislosti s vybudováním nové kabelové přípojky a zřízení nového odběrního místa na p. č. 2233 v lokalitě ul. Šípková, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 5547 a 5555 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Brněnská, přeložka VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a zemního kabelového vedení VN v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu při křížení ulic Brněnská, Jihlavská a „Sallerova výstavba“ ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 4669/1, 5266, 5267 a 5034 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Novoměstská, VN, DTS, NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 4669/1, 5266, 8500/2 a 8501 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Novoměstská, úpravy DS NN, Evropa 2“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a nového betonového podpěrného bodu v souvislosti se stavbou nové TS a kabel. sítě NN v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 4669/1, 5266, 8500/2 a 8501 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Novoměstská, úpravy DS NN, Evropa 2“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a nového betonového podpěrného bodu v souvislosti se stavbou nové TS a kabel. sítě NN v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na části pozemku p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „M-083-2-1280 Žďár nad Sázavou, prům. zóna, UNIPRESS, KR“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě pro objekty tiskárny UNIPRESS v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.514/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 14, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 25, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční, č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 18, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu, předloženého bytovou komisí.

 

Rada města bere na vědomí přehled návrhů na vyklizení bytů dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje ponechání prostoru, umístěného v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3 pro potřeby MěÚ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje návrh řešení nájmu bytu č. 13, sestávajícího se ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, umístěném v domě č.p. 1919, (č.or.114) na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje návrh řešení nájmu bytu č. 51, sestávajícího se ze dvou pokojů, KK a příslušenství, umístěném v domě č.p. 2039, (č.or.5) na ulici U Klafárku ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu. Podmínkou bude převzetí pohledávky za dlužným nájemným.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor, umístěných v obytném domě č.p. 1975, ul. Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.515/08/OP

Inventarizace za rok 2007

Rada města schvaluje výsledky inventarizace majetku města, schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis a likvidaci majetku města s pořizovací hodnotou nad 20.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.516/08/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů“ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

12. Usn.517/08/OF

Hospodaření města za rok 2007

Závěrečný účet

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.518/08/OF

Daň z nemovitostí

Rada města po projednání bere na vědomí možnost použití místního koeficientu daně z nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.519/08/OF

Nabídka bankovních služeb – úročení běžných účtů

Rada města po projednání schvaluje nabídku bankovních služeb a smlouvu o poskytnutí služby.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.520/08/OF

Hospodaření města k 31. 3. 2008

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření města k 31. 3. 2008.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.522/08/OF

Dotace na dětské dopravní hřiště

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na dětské dopravní hřiště.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn.523/08/OSLR

Lesní hospodářský plán 2008-2017

Rada města souhlasí se schválením Lesního hospodářského plánu 2008-2017.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn.526/08/OS

Odpis pohledávek sociálního odboru

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávek ve výši do 20.000,-Kč na vyplaceném příspěvku na výživu v celkové výši 498.610,-Kč dle seznamu, který je v příloze materiálu.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek vyšších než 20.000,-Kč na vyplaceném příspěvku na výživu v celkové výši 1.170.762,-Kč dle seznamu, který je v příloze materiálu.

 

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávek na bezúročných sociálních půjčkách vyplacených Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou v celkové výši 17.680,-Kč dle seznamu, který je v příloze materiálu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Ústní zpráva/dopis Ing. Bořila ze dne 16.4.2008

Rezignace na post člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí rezignaci pana Ing. Martina Bořila na členství v kontrolním výboru zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Různé

Usn.524/08/p. místostarostka

Kanalizace Stržanov – napojení na ČOV Žďár nad Sázavou

Rada města souhlasí s převzetím investorství investiční akce Kanalizace Stržanov – připojení na ČOV Žďár nad Sázavou a souhlasí se spolufinancováním této akce.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ústní zpráva/p.místostarostka

Schválení účasti členů ZM na zahraniční cestě

Rada města schvaluje účast členů zastupitelstva města:

p. PaedDr. Jaroslava Ptáčka, p. Mgr. Bc. Miloslava Straky, p. Jaroslava Miklíka a pí. MUDr. Marie Košťálové na zahraniční cestě do belgického Flobecqu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta