Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 4.12.2006

zveřejněno: 4. 12. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 4. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření
 2. Schválení vyřazení majetku
 3. Schválení plochy k reklamním účelům
 4. Zvýšení úhrady za lékařskou službu první pomoci v oboru stomatologie od 1. 1. 2007
 5. Odpis pohledávek
 6. Koncepce kultury – pozván ředitel Domu kultury p.Omes
 7. Grantové programy 2007
 8. Spádové obvody ZŠ
 9. Darovací smlouva se 4.ZŠ
 10. Prodej VS a.s. Satt
 11. Proplacení opravy havárie vodovodu
 12. Majetkoprávní úkony RM
 13. Majetkoprávní úkony ZM
 14. Vyhodnocení záměrů
 15. Výše nájemného za užívání bytů od 1. 1. 2007
 16. Vyhlášení záměru na pronájem bytů
 17. Doplnění bytové komise
 18. Pronájem nebytových prostor v budově č.p.165 – Klub seniorů
 19. Veřejnoprávní smlouvy
 20. Doplnění jednacích řádů RM a ZM
 21. Materiály dle Pravidel …
 22. Pověření RM schvalováním rozpočtových opatření
 23. Úprava pravidel pro osadní výbory
 24. Vybavení nové budovy Městské policie – rozpočtové opatření
 25. Rozpočtová opatření
 26. Zimní stadion
 27. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1.Usn. 21/06/KMJS'
Rozpočtové opatření – dofinancování doobjednaných a nepředpokládatelných víceprací při rekonstrukci hlavních vchodových dveří v KMJS

Rada města po projednání hlasovala o schválení:

-dofinancování víceprací při rekonstrukci hlavních vchodových dveří v KMJS ve výši 10.200,-Kč
-doporučuní zastupitelstvu města schválit použití výše požadované částky na dofinancování víceprací při rekonstrukci hlavních vchodových dveří do KMJS.

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

2.Usn. 22/06/KMJS
Vyřazení neupotřebitelného majetku v KMJS

Rada města po projednání:

-schvaluje vyřazení majetku KMJS dle přiloženého seznamu
-doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku KMJS dle přiloženého seznamu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3.Usn. 23/06/KMJS
Umístění reklamy na stěně budovy KMJS

Rada města bere na vědomí žádost PO KMJS a ukládá městskému úřadu prověřit případnou kolizi s autorskými právy k budově KMJS a nutnost vyhlášení záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

4.Usn. 34/06/Pol.
Zvýšení úhrady za poskytování Lékařské služby první pomoci v oboru stomatologie od 1. 1. 2007 na území města Žďáru nad Sázavou

Rada města schvaluje zvýšení úhrady za poskytování Lékařské služby první pomoci v oboru stomatologie od 1. 1. 2007 na území města Žďáru nad Sázavou, na částku 300,-Kč za hodinu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5.Usn. 35/06/CERUM
Odpis pohledávek PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávek PO CERUM dle přiloženého seznamu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6.Usn. 52/06/ŠKS
Koncepce kultury

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď ze sdružení Dům kultury se sídlem Žďár nad Sázavou, Libušínská 183 ke dni 31. 12. 2006a pověřuje zástupce města ve Sdružení Domu kultury a vedení města k jednání s odbory OS KOVO o předložených variantách.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

7.Usn. 50/06/ŠKS
Grantové programy 2007

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčleněnícelkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2006 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2007    300 tis.Kč

2. KULTURA 2007        500 tis.Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8.Usn. 51/06/ŠKS
Spádové obvody ZŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2006 o stanovení spádových obvodů pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9.Usn. 53/06/TSBM
Darovací smlouva se 4.ZŠ

Rada města hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

10.Usn. 28/06/TSBM
Odprodej technologického zařízení výměníkových abojlérových stanic v obytných domech

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1)Schválit odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Revoluční 54, 56, 58; Revoluční 38,40,42;Revoluční 32, 43, 36; Revoluční 48,40,52; Brodská 51,53,55; Brodská 47, 49 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 210.000,-Kč

2)Schválit odprodej TZ výměníkové stanice v obytném domě Brodská 57,59 – Společenství vlastníků jednotek Brodská 1971, 1972, Žďár nad Sázavou, IČO 27703967 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 28.000,-Kč.

3)Schválit odprodej TZ bojlérové stanicev obytném domě Brodská 67,69 – Občanskému sdružení „Brodská 67-69“, Brodská 67,69 Žďár nad Sázavou, IČO 26984270 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 45.000,-Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11.Usn. 29/06/TSBM
Oprava vodovodního řadu na ulici Palachova, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města uhrazení nákladů spojených s odstraněním poruchy na vodovodním řadu na ul. Palachova ve výši 75.428,30 Kč z rozpočtové rezervy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

12.Usn. 38/06/OP
Majetkoprávní úkony

a)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Milana Zicha,ZR 5 a top. č. 261/14 - ornáve výměře 16 913 m2 v k. ú. Stržanov – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“.

b)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ ŽĎAS Žďár n. Sáz., Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2158 – ost. plocha ve výměře cca 273 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace připravované akce dle schváleného územního plánu „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní“ - vybudování chodníku pro pěší v trase od přechodu hlavní silnice I/37 před budovou prodejny Ford a restaurace, dále podél komunikace ke sportovní hale v lokalitě „Bouchalky“ ul. Jungmannova, ZR 1 v souvislosti s vybudováním plánovaného silničního propojení z ul. Dolní na nově budované sídliště Klafar.

Přesná výměra převáděného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

c)Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej některé z následujících nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to objektu č. or. 6 - čp. 240 postaveného na p. č. 1093 – zastav. plocha ve výměře 100 m2, objektu č. or. 8 – čp. 462 postaveného na p. č. 1091 – zastav. plocha ve výměře 107 m2 a objektu č. or. 10 – čp. 239 postaveného na p. č. 1088 – zastav. plocha ve výměře 252 m2 – vše v k. ú. Město Žďár (býv. obytné domy vyjmuté z byt. fondu) v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1.

 d)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 6851 – orná půda a p. č. 6860 – ost. plocha v celkové výměře cca 1 770 m2 do vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 – za účelem ucelení a zarovnání hranic areálu firmy za část p. č. 6865 – ost. plocha ve výměře cca 350 m2 z vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz. – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby komunikace Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

e)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár za budovou na nám. Republiky 150, ZR 1 (za prodejnou domácích potřeb Staplast) – za účelem umístění automobilů a přívěs. vozíků půjčovny vozidel VM CAR (služby pro občany, firmy a cestovní ruch) s vybudováním jednoduchého oplocení s bránou na uzamčení. Podmínkou vyhlášení záměru je vypořádání stávajícího užívání předmětné nemovitosti.

f)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3366 – ost. plocha ve výměře cca 10 m2 v lokalitě před budovou Polikliniky, Studentská ul., ZR 4 – za účelem umístění a provozování stánku pro prodej zmrzliny.

g)Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro Aleše Němce,ZR 3 a to části p. č. 1210 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 (3 x 4,7 m2 ) v k. ú. Město Žďár – za účelem provozování stávajícího stánku s rychlým občerstvením včetně zastávky MHD č. 4 ul. Brodská, ZR 3 (již umístěného naproti obch. domům) z důvodu změny vlastníka stánku.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že výpovědní lhůta je jednoměsíční. Výše nájemného pod prodejním stánkem rychlého občerstvení a s ním související plochou se stanoví ve výši 500,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 2 500,-- Kč ročně a dále bezplatné užívání pozemku pronajatého pod čekárnou a s ní související plochy s tím, že se nájemce zaváže k povinnosti udržovat u prodejního stánku i v okolí zastávky pořádek.

h)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a p. Pavlem Krčálem, Mělkovice – jako povinným – na pozemku ve vlastnictví povinného a to části p. č. 8753 v k. ú. Město Žďár - dle zhotoveného geometrického plánu pro zaměření věcného břemene č. 2482-157/2006 ze dne 22. 11. 2006 - za účelem vybudování podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a umístění napájecího bodu VO včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného s tím, že právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč.

Hlasování: a) – h):Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

13.Usn. 39/06/OP
Majetkoprávní úkony pro zastupitelstva města

a)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ivety Plánočkové,ZR 1 a to jednotky – bytu č. 1724/14, umístěném v 7.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc.č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 87/10000a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 87/10000. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostívedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 806 000,-- Kč

b)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p.Josefa Pongrátze,ZR 7 a to jednotky – bytu č. 1729/10, umístěném v 5.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc.č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 87/10000a spoluvlastnického podílu k pozemkůmparc.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 87/10000. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostívedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč

c)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Marie Zichových (SJM), ZR 4 a to části p. č. 900 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem výstavby rodinného domu s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu RD

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

d)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. se sídlem Římská 45, 120 00 Praha a to části p. č. 1130/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě – části ve výměře cca 900 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 -za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vlastní údržbu nemovitosti (na p. č. 1133) se záměrem výhledově vybudovat na p. č. 1130/1 parkoviště pro osobní vozy pro administrativní budovu Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

e)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

f)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 269/4 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 223 m2 z vlastnictví p. Miloslava Melichara, Stražnov - za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 50,-- Kč/m2

a p. č. 269/2 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 175 m2 z vlastnictví p. Milana Zicha,ZR 5 - za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 35,-- Kč/m2

– vše v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů rybářů v lokalitě u Pilské nádrže.

g)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku formou dražby do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – právo hospodaření České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“ se sídlem 100 10 Praha 10, Kodaňská 46 a to p. č. 60/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Stržanov (pod bývalou trafostanicí) v okrajové části Stržanova při silniční komunikaci ve směru ZR – Ždírec nad Doubravou – Pardubice.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč

h)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského,ZR 2 a to p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. a to p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského,ZR 2 – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

i)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 269/3 – ost. plocha-svah, skála ve výměře cca 300 m2 ve vlastnictví p. Stanislava Krčála,Polničkaza část p. č. 269/1 – ost. plocha-svah, skála o stejné výměře ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Stržanov – za účelem narovnání trasy odvodňovací struhy dešťové vody do Pilské nádrže a majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky Žďár n. Sáz. – Polnička s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Veškeré náklady spojené s touto směnou pozemků (zejména poplatek za vklad do KN, vypracování znaleckého posudku a úhrada daně u FÚ) ponese město.

Pro účely podání daňového přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví Města Žďár n. Sáz. oceňuje částkou ve výši 5,-- Kč/m2.

j)Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 15. 9. 2003, revokace 23. 8. 2004, revokace 20. 9. 2004 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25. 9. 2003, revokace 2. 9. 2004, revokace 23. 9. 2004 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů Davida a Aleny Mittigových (SJM),Stržanov a to části p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 800 m2 (revokace výměry dle GP na 1 123 m2 v RM dne 20. 9. 2004 a v ZM dne 23. 9. 2004) v k. ú. Stržanov

- za účelem výstavby rodinného domu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení a pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2004 – prodloužení do 31. 3. 2005 (schváleno v RM dne 23. 8. 2004 a v ZM dne 2. 9. 2004). Doba výstavby činí nejpozději 24 měsíců od právní moci SP. Pokud nebude pravomocné SP na stavbu RD vydáno do 30. 9. 2004 – prodloužení do 31. 3. 2005 (schváleno v RM dne 23. 8. 2004 a v ZM dne 2. 9. 2004), pozbývá toto usnesení platnosti. Tato částečná revokace spočívá v tom, že se prodlužuje stanovený termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí novostavby RD manželů Mittigových z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 3. 2007 nově nejpozději do 30. 9. 2007 a zároveň se schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 1. 12. 2004.

- V ostatním se dříve schválená usnesení nemění.

k)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 20. 3. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci schváleného odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy WAIBEL, s. r. o. se sídlem Haštalská 1072, Praha 1a to částí p. č. 9512/2 a 9524 ve výměře cca 4 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly pro oděvní výrobu na ploše cca 2 200 m2 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do31. 12. 2008.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Revokace se schvaluje tak, že tento odprodej se ruší na základě žádosti firmy WAIBEL s.r.o. o odstoupení od záměru.

2. RM zároveň po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 20. 3. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci zřízení předkupního práva pro firmu WAIBEL, s.r.o. k částem pozemků p. č. 9512/2, 9524 a 9523 v celkové výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy spočívající v plánované výstavbě rozšíření výr. objektu v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.

Revokace se schvaluje tak, že předkupní právo k pozemkům se ruší na základě žádosti firmy WAIBEL s.r.o. o odstoupení od záměru.

3. - Rada města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 4. 9. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení usnesení ze dne 21. 9. 2006 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264a točásti p. č. 9521/1 – ornáve výměřecca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby haly sloužící pro provoz ofsetové tiskárny.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Revokace se schvaluje tak, že tento odprodej se ruší na základě žádosti firmy ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 o odstoupení od záměru situovaného na pozemku p. č. 9521/1 v k. ú. Město Žďár.

4. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 a to částí p. č. 9512/2 a9524 ve výměřecca 4 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby haly sloužící pro provoz ofsetové tiskárny.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

5. RM zároveň po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zřízení předkupního práva pro firmu ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 k částem pozemků p. č. 9512/2, 9524 a 9523 v celkové výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy spočívající v plánované výstavbě rozšíření objektu v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.

l)Rada městapo projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 7 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004 a dodatku ze dne 16. 12. 2005 uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 10

m)Rada městapo projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 25. 8. 2006 do 30.11. 2006.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14.Usn. 40/06/OP
Vyhodnocení záměrů na obsazení bytů

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu vel. 1+kk, ul. Palachova 72/40,Žďár nad Sázavou 6 a bytu vel. 1+kk, ul. Palachova 72/4, Žďár nad Sázavou 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15.Usn. 41/06/OP
Výše nájemného za užívání bytů od 1. 1. 2007

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného za užívání bytů, uplatňované od 1. 1. 2007, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16.Usn. 42/06/OP
Vyhlášení záměrů na pronájem bytů

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytů dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17.Usn. 43/06/OP
Doplnění bytové komise

Rada města jmenuje jako dalšího člena bytové komise pana Romana Březku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18.Usn. 44/06/OP
Pronájem nebytových prostor v budově č.p.165

Rada města po projednání:

1.schvaluje výpůjčku nebytového prostoru – kanceláře č. 305 v budově č. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou pro schůzovní činnost Svazu důchodců ČR – místní organizace Žďár nad Sázavou. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou a to do doby otevření Klubu seniorů. Náklady na služby s užíváním nebytových prostor budou hrazeny městem Žďár nad Sázavou

2.pověřuje PO Cerum přípravou rekonstrukce nebytových prostor umístěných ve 2. poschodí budovy č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou pro činnost Klubu seniorů

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

19.Usn. 45/06/OP
Veřejnoprávní smlouvy

1.Rada města schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy, předmětem které je výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků tak, jak je uvedena v příloze materiálu.

2.Rada města pověřuje starostu města uzavíráním Veřejnoprávních smluv, předmětem kterých je výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcemi ve správním obvodu města Žďáru nad Sázavou. Veřejnoprávní smlouvy budou uzavírány ve znění schváleném RM dne 4. 12. 2006.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20.Usn. 46/06/OP
Jednací řád Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou
Jednací řád Rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města projednání:

1.Schvaluje Jednací řád rady města v předloženém návrhu
2.Doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou v předloženém návrhu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21.Usn.1/06/PO
Materiály podle „Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35:

Rada města po projednání schvaluje:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 10.000,-Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.670 tis.Kč
-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 9.556 tis.Kč.

 

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 10.000,-Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 705 tis.Kč
-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis.Kč

 

PO Základní škola Žďár nad Sázavou,Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 10.000,-Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů
-plán investic z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.520 tis.Kč.
-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis.Kč

 

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 10.000,-Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů
-pořízení investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele:
 škola –ve výši 8.747 tis.Kč,
 bazén- ve výši 1.200 tis.Kč.
-požadavek na příspěvek od zřizovatele:
škola – ve výši 7.825 tis.Kč
bazén – ve výši4.189 tis.Kč

 

PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2007:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 10.000,-Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů
-pořízení investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.798 tis.Kč
-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.050 tis.Kč

 

PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2007:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 15.000,-Kč
-limit mzdových prostředků ve výši 4.340 tis.Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.000 tis.Kč
-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 940 tis.Kč.

 

PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2007:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 15.000,-Kč
-limit mzdových prostředků ve výši 11.900 tis.Kč.
-limit počtu pracovníků (přepočtený stav) – 43 zaměstnanců
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů
-plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.500 tis.Kč

 

PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2007:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 15.000,-Kč
-limit mzdových prostředků ve výši 13.623 tis.Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů
-plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14.280 tis.Kč

 

PO Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2007:

-limit reprefondu na rok 2007 ve výši 15.000,-Kč
-limit mzdových prostředků ve výši 4.539 tis.Kč
-odpisový plán
-návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2007 včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2007:

-požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis.Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22.Usn. 26/06/OF
Prověření RM schvalováním rozpočtových opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověření Rady města ke schvalováním v příloze.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

23.Usn. 25/06/OF
Pravidla pro čerpání příspěvku na činnost osadních výborů

Rada města po projednání schvaluje úpravu Pravidel pro čerpání příspěvku na činnost osadních výborů zřízených zastupitelstvem města dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

24.Usn. 33/06/MP
Vybavení nové budovy MP – žádost o rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na vybavení nové budovy MP ve výši 350.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

25.Usn. 24/06/OF
Rozpočtová opatření č. 5/2006

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení navrhovaná rozpočtová opatření č. 5 dle doplněného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města