Zápis ze 40. schůze rady města konané dne 5.5.2008

zveřejněno: 5. 5. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný
 

Ověřovatel zápisu:

 Ing. Oldřich Sedlák
 

Schválený pořad 40. schůze rady města:

 

 1. Finanční příspěvek novým občánkům
 2. Souhlas s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku
 3. Stanovení a změny základního poslání v DD
 4. Fond rozvoje bydlení
 5. Žádost a.s.ZDAR
 6. Majetkoprávní úkony pro RM
 7. Majetkoprávní úkony pro ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa - smlouva
 10. Žádosti o změnu ÚP města a RP ul.Veselská
 11. Hřiště Modrých dnů – rozpočtové opatření
 12. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Poděšín
 13. Vyhláška o poplatku za zhodnocení pozemku
 14. Žádosti o finanční příspěvky
 15. Žádost o použití znaku města
 16. Řešení sportovišť
 17. Hotel Bílý lev – aktuální informace o dalším postupu
 18. Seniorpenzion
 19. Odpověď na otevřený dopis zastupitelstvu obce Polnička
 20. Vyhodnocení výběrového řízení – Oprava lesních komunikací Žďárská a Radonínská
 21. Rozpočtová opatření
 22. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.540/08/MST

Finanční příspěvek 1.000 Kč rodičům u příležitosti narození nového občánka Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč rodinám nově narozených občánků.

Finanční prostředky v roce 2008 lze čerpat z rozpočtové rezervy – rezerva – pro I. čtvrtletí v částce 38.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 2, proti 5, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

2. Usn.527/08/POMŠ

Souhlas s vyřazením dlouhodobě hmotného majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého materiálu PO MŠ.

Rada města souhlasí s otevřením třídy MŠ Okružní dolní.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.528/08/POSSm

Stanovení a změny základního poslání v DD

Rada města po projednání schvaluje poslání, cíle, cílovou skupinu, kapacitu a pravidla pro výběr obyvatel nové služby – Domov se zvláštním režimem.

 

Rada města po projednání schvaluje změnu poslání, cílové skupiny a pravidel pro výběr nových uživatelů v Domově pro seniory ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.529/08/TSBM

Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.530/08/KS

Žádost Zdar a.s.

Rada města schvaluje ceny jízdného od 1.6.2008 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.531/08/OP

Majetkoprávní úkony – RM

 

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu u RD čp. 855 na p. č. 833 a zahrady p. č. 834 ul. 1. máje 855/9, ZR 3, zjištěného dle GP č. 2723-46/2008 ze dne 26. 3. 2008 po vybudování a zaměření nového oplocení na místě stávajícího plotu zahrady p. č. 834.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Ing. Romana a Mgr. Veroniky Poulových, ZR 3 a to části p. č. 834 – zahrada – díl „a“ ve výměře 4 m2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci oboustranného vzájemného majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2734-66/2008 za účelem rozšíření průjezdu p. č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě podél zahrady u RD čp. 855 ul. 1. máje, ZR 3 a zvětšení parcely 793 na výměru 1 520 m2 – vše v k ú. Město Žďár.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 411 ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavba nového oplocení s automaticky otevíratelnou bránou u RD čp. 480/1 na ul. Tyršova, ZR 1.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Anny Peškové, Vatín a to p. č. 9695 – louka ve výměře 1 035 m2 a p. č. 9697 – louka ve výměře 1 567 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6575 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 8001/1, 8002 a 8007 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Kupecká – VN, TS, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN, zemního kabelového vedení NN, 2x kabelové rozpojovací skříně a přístup ke kioskové trafostanici v lokalitě ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a)-e): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.532/08/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

 

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1728/29, ZR 1 - bytu č. 1728/16,umístěnémv 8.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 11/1250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 11/1250 do vlastnictví Bc. Hany Kazdové, ZR 1. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 261 950,-- Kč

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej byt. jednotky v ul. Neumannova 2058/39, ZR 4 – bytu č. 2058/11 umístěném v 4.N.P. uprostřed od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 na ulici Neumannova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 111/5000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717- zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 o velikosti 111/5000 do vlastnictví p. Miloslava Vařáka, ZR 4. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

– za kupní cenu ve výši 190 225,-- Kč

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení následujícího usnesení:

kupní cena pozemků, které město bude prodávat za účelem rozšíření zahrady je stanovena ve výši 300,-- Kč/m2. Tato cena je stanovena po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb.

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Pavla Vaňka, ZR 2 a Jitky Vaňkové, Praha 4 - Nusle (SJM), a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 1 510,-- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- složená částka ve výši 50.000,-- Kč bude započtena na kupní cenu. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena, započte se tato částka na smluvní pokutu

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 2035/3 – orná půda:

- ve výměře cca 70 m2 navazující na zahradu p. č. 1988/1 u RD na p. č. 1988/2 – do vlastnictví pí Mirky Slámové, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1989/1 u RD čp. 2339 na p. č. 1989/2 – do vlastnictví manželů Petra a Dany Fuskových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na p. č. 1990 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Mgr. Anny Vábkových (SJM), ZR 1

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1991/1 u RD na p. č. 1991/2 – do vlastnictví Ing. Aloise Matýska, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1992/1 u RD čp. 2336 na p. č. 1992/2 – do vlastnictví manželů Miroslava a Pavly Brhelových (SJM), dříve ZR 1, nyní ZR 3

- ve výměře cca 97 m2 navazující na zahradu p. č. 1993 – do vlastnictví p. Petra Rámiše, Nové Město na Moravě a pí Dagmar Novotné, Malenovice, 763 02 Zlín

- ve výměře cca 45 m2 navazující na zahradu p. č. 1994 – do vlastnictví pí Bohumily Slámové, ZR 1

- ve výměře cca 55 m2 navazující na zahradu p. č. 1995 – do vlastnictví p. Mirka Slámy, ZR 1

- ve výměře cca 190 m2 navazující na zahradu p. č. 1996/1 u RD čp. 2332 na p. č. 1996/2 a na zahradu p. č. 1997/1 u RD na p. č. 1997/2 – do vlastnictví manželů Libora a Jany Havlíkových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 82 m2 navazující na p. č. 1998 nově na zahradu p. č. 1998/1 u RD čp. 2330 na p. č. 1998/2 – do vlastnictví manželů Františka a Jany Havlíkových (SJM), ZR 2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 1999/1 u RD na p. č. 1999/2 – do vlastnictví manželů Mgr. Lukáše Zrzavého, Krucemburk a Markéty Zrzavé, ZR 2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na p. č. 2000 – nově na zahradu p. č. 2000/1 u RD čp. 2328 na p. č. 2000/2 – do vlastnictví manželů Pavla a Evy Pelikánových (SJM), ZR 6, nyní oba ZR 3

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2001/1 u RD na p. č. 2001/2 – do vlastnictví manželů Václava a Mgr. Markéty Dobrovolných (SJM), ZR 7

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2002/1 u RD na p. č. 2002/2 – do vlastnictví manželů Petra Kučery, Tři Studně 592 04 Fryšava a Kateřiny Kučerové, ZR 7 (SJM)

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2003/1 u RD na p. č. 2003/2 – do vlastnictví p. Josefa Kučery, 592 04 Fryšava

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2004/1 u RD na p. č. 2004/2 – do vlastnictví manželů Bc. Marcela a Jaroslavy Mlčochových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2005 – do vlastnictví manželů Mgr. Pavla a Marie Kratochvílových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 150 m2 navazující na p. č. 2006 a p. č. 2007 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jiřiny Kohoutkových (SJM), ZR 2

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2008 – do vlastnictví p. Lukáše Fice, ZR 3

- vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrad u novostaveb řadových RD v lokalitě sídliště Klafar I., ZR 3 a částečného osázení okrasnými keři s tím, že přesné výměry prodávaného pozemku budou určeny po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pod pozemkem jsou umístěny sítě ve vlastnictví správců inž. sítí.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), Nové Město na Moravě a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Marie Chmelařových (SJM), ZR 7 a to p. č. 1669/16 – ost. plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku s využitím jako součást zahrady p. č. 4955 u RD čp. 1366 na p. č. 4954 v sídlišti „Vodojem“ v ul. Kavánova 20, ZR 7, vzniklého mezi těmito a sousedními pozemky v souvislosti s přístavbou novostavby RD na p. č. 4669/18 a p. č. 4669/17 – zahrada.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Marie Doležalové, ZR 7 a to p. č. 4298 – ost. plocha ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku podél krajového řadového rodinného domu na p. č. 4296 a podél navazující zahrady p. č. 4297 v sídlišti „Vodojem“ ul. Pelikánova 1643/20, ZR 7.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to části pův. p. č. 9525 - orná půda ve výměře 1 216 m2 nově p. č. 9525/2 - orná, části pův. p. č. 9525 ve výměře 561 m2 nově p. č. 9525/3 - orná, části p. č. 9528/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 237 m2 nově p. č. 9528/3 – ost.pl., ost. kom., části pův. p. č. 9541/1 – orná – díl „a“ ve výměře 1 776 m2 a části pův. p. č. 9541/2 – orná – díl „b“ ve výměře 2 209 m2 obě nově sloučené do p. č. 9541/5 – orná ve výměře 3 985 m2 – dle GP č. 2738-1402/2008 ze dne 25. 4. 2008, tzn. že celková prodávaná výměra činí 5 999 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem plánované výstavby realizace rozšíření výrobního objektu – výstavba další haly - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

j)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti DALIX, s. r. o. se sídlem Švermova 6/34, ZR 4 – za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor pro výrobu a montáž chladícího zařízení – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti MTeZ, s. r. o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1 – za účelem další výstavby výrobní haly a skladových prostor pro výrobu modelového zařízení – rozšíření stávajícího provozu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti VEBA PLYN, a. s. se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko – za účelem výstavby provozovny – lisovny plastů, kancelářské budovy a průmyslové haly – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 501,-- Kč/m2

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VODASERVIS, s. r. o. nově se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to p. č. 9517 – louka ve výměře cca 300 m2 a dále odprodej p. č. 9516/8 – louka ve výměře 192 m2 k. ú. Město Žďár k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem rozšíření výrobního areálu firmy a výstavby dalšího technického zázemí firmy VODASERVIS, s. r. o. nově se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 – vše za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 250,-- Kč/m2

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS MONT, a. s. Brněnská 126/39, ZR 1 a to částí p. č. 5393/2 – louka ve výměře cca 884 m2 a p. č. 9529 - orná ve výměře cca 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření realizace již schváleného záměru v ZM dne 28. 2. 2008 – výstavby „Továrny na výrobu výplní stavebních otvorů“ firmy PKS MONT, a. s. Brněnská 126/39, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Nabyvatel bude respektovat právo chůze a jízdy ve prospěch vlastníků sousedních pozemků p. č. 9530, 9532, 9533, 9534, 9535 a 9536 a to formou zřízení věcného břemene.

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY s. r. o.se sídlemBrněnská 2277/48, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2, části p. č. 6903 – ost. plocha a části p. č. 6902 – ost. plocha v celkové výměře cca 9 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Kamenného rybníka, ZR 1, za areálem firmy ODAS – za účelem vybudování bioplynové stanice (BS) s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP a dále za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit v průmyslové zóně a dalších stanovených podmínek spojených s odprodejem:

- zajištění mezideponie vytříděného skla, bez navýšení ceny za tuto komoditu

- zajištění kompostování od zahájení výstavby BS do doby zahájení jejího provozu za podmínek a cenu stanovenou v platné smlouvě o nakládání s odpadem

- stanovení min. množství biomateriálu, který BS od města odebere

- stanovení max. ceny, za kterou bude biomateriál BS odebírán s ohledem na stávající náklady

- stanovení max. ceny, za kterou bude kompost pro potřeby města prodáván

Tyto podmínky budou zajištěny v souladu s vyjádřením ze dne 23. 4. 2008 – reakce na záměr č. Z-30/2008-OP – viz příloha č. 9

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu bioplynové stanice nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 300,-- Kč/m2

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní Ing. Ivy Houfové, Brno-Nový Lískovec a to p. č. 570/389 - orná půda ve výměře 226 m2, p. č. 570/399 - orná půda ve výměře 932 m2, p. č. 570/403 - rybník, potok, tok umělý ve výměře 94 m2 a p. č. 570/404 - orná půda ve výměře 84 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem realizace projektu Úpravy okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou – 2.etapa.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví pí Marie Chromé, Radostín (podíl 1/2) a pí Jaroslavy Procházkové, Radostín (podíl 1/2), 591 01 Žďár n. Sáz. 1 a to p. č. 8033 – orná ve výměře 3 223 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar „U Vápenné cesty“ – za účelem dalšího plánovaného rozvoje nové výstavby sídliště.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 7990 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 017 m2, části p. č. 7992 – orná ve výměře cca 1 274 m2 a části p. č. 8013 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 604 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 7993 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7994 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7995 – orná a část p. č. 7998/1 – orná ve výměře cca 361 m2, dále část p. č. 8008 – orná ve výměře cca 3 m2 a část p. č. 8014 – orná ve výměře cca 2 531 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro vybudování dopravní a technické infrastruktury městem pro další výstavbu Klafar II. a zároveň realizaci investičního záměru výše uvedené společnosti – výstavby řadových domů, atriových domů, domů sdružených garážemi a bytového domu.

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Pro účely daně z převodu nemovitosti se pozemky ve vlastnictví města oceňují následovně:

kultura ost. plocha, ost. komunikace ve výši 204,95 Kč/m2

orná půda ve výši 6,36 Kč/m2

 

q) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 15. 10. 2007 (částečná revokace RM ze dne 26. 11. 2007) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 23. 10. 2007 (částečná revokace ZM ze dne 13. 12. 2007) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, bytem Hlohová 1277/51, ZR 5.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního objektu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného SP do 30. 6. 2008 nově do 31. 12. 2008.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 – nově do 31. 12. 2008 - toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování bod q: Pro 5, proti 1, zdrž.1

 

r) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 20. 8. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 6. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 - orná vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 - za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději

do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději

do 31. 8. 2008.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději

do 31. 8. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění

 

s) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 20. 8. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 6. 9. 2007 ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2008.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

 

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2008.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

t) Rada města po projednáníschvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 4. 12. 2006, částečná revokace RM dne 19. 2. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 14. 12. 2006 (částečná revokace ZM dne 14. 3. 2007), ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného SP původně stanovený do 30. 6. 2007 (prodlouženo nejpozději do 30. 6. 2008) nově nejpozději do 31. 12. 2008 a doba kolaudace stavby se prodlužuje následně nejpozději do 24 měsíců od vydání SP.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování bod a)-p), r) – t): Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

8. Usn.533/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání neschvaluje žádost manželů Sahulových o mimořádné přidělení bytu, o velikosti 1+1, č. 30, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 30, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 14, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 18, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční, č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 10, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční, č.p. 1829, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost pana Vojtěcha Pavlase týkající se přechodu nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+1, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční, č.p. 1817, č.or. 29 ve Žďáře nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2008.

 

Rada města bere na vědomí změnu nájemného za užívání nebytových prostor s tím, že bude uplatněna inflační doložka ve výši 2,8 %.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na ulici Na Úvoze 766/15 (bývalý KD Vysočany) ve Žďáře nad Sázavou 5, vhodný k provozování služeb. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši 900,-- Kč/m2/rok za provozovnu ve výměře 25,40 m2, 800,-- Kč/m2/rok za sklad-šatnu o výměře 7,20 m2 a 100,-- Kč/m2/rok za WC a sociální zařízení ve výměře 2,73 m2.

 

Rada města bere na vědomí vyjádření k jednání RM, zaslané ing. Jaroslavem Štandlem, předsedou OS Neumann ze dne 29.4.2008.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 30.12.1999 ZUŠ F.Drdly, Doležalovo náměstí 974/4 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.534/08/ORUP

Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa – smlouva

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Římskokatolickou farností, Tvrz 12/1, Žďár nad Sázavou, ve věci zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa, ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

10. Usn.535/08/ORÚP

Žádosti o změnu ÚP města a RP ul.Veselská

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

11. Usn.536/08/ORÚP

Hřiště Modré dny – rozpočtová opatření

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položce 12.10 Hřiště Modré dny z 500 tis.Kč na 1.500 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

12. Usn.541/08/ORÚP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Poděšín

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Poděšín.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.544/08/ORÚP

Vyhláška o místním poplatku zhodnocení stavebního pozemku

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku č.1/2008/ORÚP o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

14. Usn.537/08/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

· Občanskému sdružení ERTEPLE-HMLA na realizaci festivalu – „...pod Zelenou horou“ ve výši 10.000,-Kč

· p.Milanu Janáčkovi na realizaci 5.ročníku keltského svátku Lugnasat ve výši 10.000,-Kč

· p.Janu Havlíkovi – GRAFIES 3 plus Žďár nad Sázavou, Šípková 213/9 ve výši 5.000,-Kč.

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

· p. Libuši Vondráškové Brno na zajištění organizace klavírního recitálu p. Romana Rauera.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

15. Usn.538/08/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města p.Milanu Plockovi, Žďár nad Sázavou při pořadatelství 12. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2008 ve dnech 3. – 6. července 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.54 2/08/ŠKS

Řešení sportovišť

Rada města pověřuje starostu a tajemníka účastí na jednání valné hromady TJ Žďas Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Ústní zpráva

Hotel Bílý lev – aktuální informace o dalším postupu

Rada města bere na vědomí informace podané ředitelem STAVOS Brno panem Zadražilem o postupu řešení hotelu Bílý lev.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn.539/08/OS

Seniorpenzion

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o probíhajících jednáních s AGRO Měřín s.r.o. před podepsáním podnájemní smlouvy na prostory Seniorpenzionu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn.546/08/Taj.

Odpověď na otevřený dopis zastupitelstvu obce Polnička

Rada města neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města další změny splátkového kalendáře Smlouvy o půjčce.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Ústní zpráva/TAJ

Vyhodnocení výběrového řízení – Oprava lesních komunikací Žďárská a Radonínská

Rada města Žďár nad Sázavou projednala výsledek třetího jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava lesních komunikací Žďárská a Radonínská“.

 

Rada města Žďár nad Sázavou schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na:

1. místě COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

 

Umístění dalších uchazečů:

2. místo Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, IČ 47239328

3.místo Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924

 

Rada města Žďár nad Sázavou současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí a následně k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn.545/08/OF

Rozpočtová opatření

Rada města pro projednání:

· schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 3/2008 RM

· doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta