Zápis ze 41. schůze rady města konané dne 19.5.2008

zveřejněno: 19. 5. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný
Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka
 

Schválený pořad 41. schůze rady města:

 

 1. Majetkoprávní úkony ZM
 2. Majetkoprávní úkony RM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Pověření vedoucích odborů MěÚ
 5. Dodatek č. 1 – Smlouva ODAS
 6. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů“
 7. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Srázná, U Pily“
 8. Integrovaný OP- žádost ZR 3
 9. Žádost o změnu ÚP města
 10. Závěrečný účet sdružení České dědictví UNESCO
 11. Žádost TJ OREL
 12. Seniorpenzion
 13. Výběr auditora
 14. Rozpočtová opatření č.3/2008
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 548/08/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6984 – lesní půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 s tím, že přesná výměra části pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem - nově p. č. 6984/2 ve výměře 3 316 m2

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.326.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to části p. č. 6984 – lesní půda v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra částí pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6984/3 ve výměře 6 049 m2 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/3 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 739.188,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.102.702,-- Kč

 

3. směnu pozemků - části p. č. 6984 – lesní půda – nově p. č. 6984/1 ve výměře 12 291 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2, p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2, části p. č. 6987 – ost.pl., jiná plocha a části p. č. 6974/1 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6975/2 – ost. plocha ve výměře 106 m2,p. č. 6974/100 – ost.plocha ve výměře 300 m2 a p. č. 6987/2 – ost. plocha ve výměře 275 m2

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 95.090,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/1 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 1.501.960,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 1.406.870,-- Kč

 

4. nabytí pozemku - části p. č. 6990 – louka v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Zdeňka Staňka (podíl 2/3), ZR 3 a Ing. Vlastimila Staňka (podíl 1/3), ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání pro rozšíření příjezdové cesty p. č. 6985 k pozemkům v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za a. s. ŽĎAS, ZR s tím, že přesná výměra části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - nově p. č. 6990/2 ve výměře 92 m2

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnění usnesení ZM č.j. 8/08/OP/4 ze dne 28.2.2008 ve věci převodu bytových domů s tím, že kupní cena za pozemek, zastavěný obytným domem je stanovena ve výši 400,-- Kč/m2.

 

c)

1. Rada města schvaluje a doporučuje ZM částečnou revokaci usnesení ZM č.j. 8/08/OP/4 ze dne 28.2.2008 ve věci stanovení kupní ceny obytného domu č.p.1906 a č.p. 1907, č. or. 29, 31, postaveném na pozemcích p.č. 1269, p.č. 1270, p.č. 1278/2 a p.č. 1278/3, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s tím, že kupní cena ve výši 5.876.153,-- Kč se mění na kupní cenu ve výši 5.926.160,-- Kč.

2. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, předmětem které je převod obytného domu č.p. 1906 a č.p. 1907, č. or. 29, 31, postaveném na pozemcích p.č. 1269, p.č. 1270, p.č. 1278/2 a p.č. 1278/3, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a pozemku p.č. 1269 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 163 m2, pozemku p.č. 1270 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 164 m2, pozemku p.č. 1278/2 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 a pozemku p.č. 1278/3 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

 

d) Rada města částečně vyhovuje žádosti PKS MONT a. s. a doporučuje ZM prodej pozemků za kupní cenu ve výši 222,- Kč/m2

 

e) Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 28.5.2007 (původní usn. MR ze dne 4. 3. 2002) a doporučuje zastupitelstvu městake schválení revokaci usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 (původní usn. MZ ze dne 11. 3. 2002) ve věci nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Okresního úřadu Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to p. č. 686/5 – ost. plocha ve výměře 179 m2, p. č. 686/15 – ost. plocha ve výměře 11 m2 a p. č. 686/16 ve výměře 5 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s vybudováním příjezdové komunikace k hotelu Tálský mlýn v lokalitě „Pilská nádrž“ ZR 2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených touto stavbou dle zaměření geometr. plánem č. 483-3/2002 ze dne 16. 1. 2002 - převod bude uskutečněn z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, ÚP Brno - formou odprodeje za úředně stanovenou cenu dle znaleckého posudku s tím, že nově bude odprodej uskutečněn za kupní cenu ve výši 94 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 23. 8. 2004, částečné revokace RM ze dne 4. 4. 2005 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005, ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2. 11. 2008 se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2009.

V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

 

g)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 5. 5. 2008 z důvodu odstoupení vybraných žadatelů ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Pavla Vaňka, ZR 2 a Jitky Vaňkové, Praha 4 - Nusle (SJM), a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 1.510,-- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- složená částka ve výši 50.000,-- Kč bude započtena na kupní cenu. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena, započte se tato částka na smluvní pokutu

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

Shora uvedený odprodej se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Luboše a Jaroslavy Skřivánkových, ZR 2 (SJM), a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- složená částka ve výši 50.000,-- Kč bude započtena na kupní cenu. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena, započte se tato částka na smluvní pokutu.

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

Hlasování bod a) – g): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.547/08/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej části pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 818/4 ve výměře cca 1 100 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 818/17 v soukromém vlastnictví, zakoupeného od města v r. 2004 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

b) Rada města odkládá žádost uvedenou v bodě b) a ukládá MěÚ připravit podmínky pro vyhlášení záměru.

 

Hlasování bod b): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 550 m2, p. č. 3749 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 27 m2, p. č. 3752 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 146 m2 a p. č. 3753 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě za městskou tržnicí ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem výstavby víceúčelové budovy za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a pro výstavbu na pozemcích města s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Kritériem pro vyhodnocení záměru je dodržení podmínek ÚP a výše nabídnuté kupní ceny. K přihlášce na záměr je nutno předložit podrobnější projektovou dokumentaci.

 

Hlasování bod c): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9516/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 16 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s.

 

e) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku a to části pozemku p. č. 6411 v k. ú. Město Žďár v prostoru ul. Chelčického (u hlavního vchodu do haly vlakového nádraží ČD), ZR 6, na kterém je dočasně umístěn prodejní stánek rychlého občerstvení, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Petrem Navrátilem, dříve ZR 6, nyní trvale Nové Veselí. Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro p. Václava Špičáka, ZR 3, podnikajícího pod IČ 16247655.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 7618 a 7682 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Strojírenská, řadové garáže „Amylon“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířové pojistkové skříně NN v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – doplnění uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene ze dne 13. 11. 2007 (schváleno v RM dne 12. 11. 2007) mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1952/3 a 1967 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení kabelové televize k objektům v areálu a. s. SATT – stavba „Kabelový rozvod ul. Okružní, ZR 3 před areálem firmy SATT a. s., Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 7973/1 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2736-62/2008 ze dne 23. 4. 2008.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 12. 11. 2007 nemění.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech pozemků p. č. 5393/2, 9520/3, 5393/1, 5385/1 a 5384 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „M-083-2-1163 Žďár nad Sázavou, prům. zóna, TBG Vysočina, ÚPS“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě pro objekty firmy TBG Vysočina v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným
a Družstvem Rybářská 1097, bytovým družstvem se sídlem Rybářská 1097/2, ZR 5 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části
p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár z důvodu vybudování nové venkovní dešťové kanalizace s napojením na stávající šachtu dešťové kanalizace v rámci plánovaného zastřešení rovné střechy u byt. domu Rybářská 1097/2, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby – ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 7998/1, 7999, 8001/1, 8002, 8003 a 8007 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě Klafar II. ul. Kupecká, Libická, Sázavská, ZR 3 – za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí v souvislosti se zahájením výstavby nového bytového domu, spočívající v umístění nového podzemního vedení přípojky vodovodní, plynovodní, splaškové a dešťové kanalizace, nového zemního kabelového vedení elektro NN, telefonní přípojky a kabelové televize; dále parkoviště, chodníky a veřejné osvětlení – po kolaudaci bezplatně převedeny na město - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a), d) – j): Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 549/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 13, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční, č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 9, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3 s Výchovným ústavem, střední školou a školní jídelnou, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 11, umístěném v obytném domě na ulici Studentská č.p. 1723, č.or. 46 ve Žďáře nad Sázavou 4 s nově vzniklým občanským sdružením Studentská 1721,1722,1723. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena po založení sdružení a předložení stanov OS registrovaných MV.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem PREFA garáže, umístěné na pozemku p.č. 6483 ve výměře 19 m2, v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská, Žďár nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 9.500 Kč/rok.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.02.2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců Praha, místní organizací Žďár nad Sázavou, kterým se vypůjčuje, na vybavení „Klubu seniorů“, pět kusů restauračních stolů, 50 ks židlí a 2 ks věšáků v celkové hodnotě 41.250 Kč.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok za kanceláře a 600 Kč/m2/rok za ostatní prostory.

 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu Hospodářské komory ČR se sídlem v Praze.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 550/08/OP

Pověření vedoucích odborů MěÚ

Rada města schvaluje Pověření k podávání návrhů na nařízení exekuce s označením soudního exekutora dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.551/08/KS

Smlouva

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou ODAS.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.553/08/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů ve Žďáře nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření v položce 12.10 Hřiště Modrých dnů na částku 1, 7 mil.Kč převodem z položky 3.12 Cyklochodníky po městě a zároveň doporučuje schválit upravenou smlouvu o vzájemné spolupráci.

 

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 554/08/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Srázná, U Pily“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul.Srázná, U Pily“ ve Žďáře nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8.Usn.559/08/ORÚP

Integrovaný operační plán (IOP)

Rada města po projednání bere na vědomí informace o Integrovaném operačním plánu, ukládá zajistit přípravu IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) a žádost o dotaci.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.560/08/ORÚP

Žádost o změnu ÚP města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrhu na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

10. Usn.555/08/ŠKS

Závěrečný účet České dědictví UNESCO

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodářství dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.556/08/ŠKS

Žádost sdružení Orel jednota Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit sdružení Orel jednota Žďár nad Sázavou, Libická 2295/1 finanční příspěvek ve výši 350.000,-Kč z rezervy města jako finanční spoluúčast žadatele ke státní dotaci z Ministerstva financí ČR na stavbu víceúčelového hřiště na pozemku vedle Orlovny ul. Libická 1/2295 v lokalitě Klafar II, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

12. Usn.557/08/OS

Seniorpenzion

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o probíhajících jednání s AGRO Měřín s.r.o. před podepsáním podnájemní smlouvy na prostory Seniorpenzionu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.552/08/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Rada města po projednání schvaluje firmu na přezkoumání hospodaření za rok 2008 podle varianty A.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.558/08/OF

Rozpočtová opatření č.3/2008/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření 3/2008/ZM včetně navržených změn.

 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta