Zápis ze 42. schůze rady města konané dne 2.6.2008

zveřejněno: 2. 6. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Vladimír Novotný
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 42. schůze rady města:

 

 1. Prodej osobního vozidla
 2. Problematika dopravy – Havlíčkovo náměstí, ZR
 3. Žádosti o finanční příspěvky
 4. Žádost TJ SOKOL
 5. Žádost SZŠ a VOŠ Žďár n.S.
 6. Žádost SKLH ZR
 7. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kotlasy
 8. Výsledky výběr.řízení na dodavatele stavby Hřiště Modrých dnů
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Smlouva o příspěvku – Charita, Úsvit
 12. Dětské dopravní hřiště – příležitostný pronájem a ceník
 13. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.572/08/CERUM

Prodej osobního vozidla

Rada města po projednání schvaluje prodej osobního vozidla ZRJ60-43 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.561/08/KS

Žádosti na změnu dopravního značení na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá MěÚ postupovat podle varianty 1.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 562/08/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

· Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na zajištění krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů ve výši 5.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5,proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

· Miloši Živnému, Žďár nad Sázavou příspěvek ve výši 5.000,-Kč na sportovní vybavení za účelem zajištění tréninku k získání titulu „Železný muž – Iroman“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.563/08/OŠKS

Žádost TJ Sokol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou ve výši 265.000,-Kč z rezervy na dokončení opravy vstupního schodiště Sokolovny Doležalovo náměstí 2.


 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.564/08/OŠKS

Žádost SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu Rady města na zajištění soutěže „o nejšikovnější mateřskou školu“ v rámci projektu „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“.

 

Rada města schvaluje spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou v rámci projektu „Prevence dětských úrazů ve školách“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 573/08/OŠKS

Žádost SKLH Žďár n.S.

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s., Jungmannova 1496/10 o finanční příspěvek SKLH Žďár nad Sázavou ve výši 410.000,-Kč z rezervy města.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání bere na vědomí žádost žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s., Jungmannova 14 o finanční příspěvek SKLH Žďár nad Sázavou ve výši 410.000,-Kč z rezervy města.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

7. Usn. 565/08/ORUP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kotlasy

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Kotlasy.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.566/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města ruší výběrové řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů ve Žďáře nad Sázavou“ a to vzhledem k novým podmínkách spoluúčasti na financování a novému technickému řešení stavby.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje změnu způsobu použití finančních prostředků položky 12.9 rozpočtu města roku 2008 na investiční příspěvek pro Sdružení Modrý svět.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1,zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku parc.č.761/1 v k.ú. Město-Žďár za účelem výstavby Hřiště Modrých dnů. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

9. Usn.567/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 281/8 ve výměře cca 95 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zajištění přístupu z ul. Purkyňova na zahradu p.č. 395 u RD čp. 86 na p. č. 394 v ul. Bezručova

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/86 ve výměře 2 x cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Studniční, ZR 2 – za účelem příležitostného stání osobních automobilů.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 119/13 – ost. plocha, jiná pl. a části p. č. 119/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako obslužné plochy k nemovitosti na pozemku p. č. 119/14 (novostavba IOOV) ul. Veselská, ZR 1.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Dobřichovského, ZR 6 (podíl ¼), p. Martina Dobřichovského, ZR 2 (podíl ¼) a pí Milady Zelenkové, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar – „Na Starém městě“, ZR 3 – za účelem dalšího rozšíření území pro připravovanou výstavbu sídliště v dané lokalitě.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 a to p. č. 7858 – louka ve výměře 312 m2 a navazující pozemek p. č. 7846 – louka ve výměře 1 026 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s připravovanou výstavbou další etapy cyklistické stezky a to v části ZR 3 v prostoru od ul. V Zahrádkách po katastrální území Hamry n. Sáz. - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/20 – orná půda ve výměře 1 222 m2 a p. č. 770/2 – louka ve výměře 843 m2 – oba v lokalitě „Za starým dvorem“ ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a ucelení pozemků s tím, že na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v ceně bude doplacen.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej horkovodní přípojky k bytovému domu Kovářova čp. 2240/2, ZR 1 na p. č. 2119 v k. ú. Město Žďár – předizolované potrubí ISOPLUS, profil DN 80 z r. 1998 v délce 138,10 m – součást horkovodu u 56 b.j. Libušín ve Žďáře nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1209 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k RD čp. 274 na p. č. 1156 ve vlastnictví p. Milana Jílka, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 6039 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení rozvodů kabelové televize k byt. domu čp. 1774 na p. č. 6033 v ul. Palachova 1, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na části p. č. 1636/2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem umístění nového telefonního sloupu (jednoduchého, dřevěného s betonovou patkou výšky 6,5 m) pro zřízení telefonní přípojky pro čp. 5 v obci Veselíčko včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 19. 5. 2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 7618 a 7682 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby – nový název „Žďár n. S., ul. Strojírenská, úpravy DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířové pojistkové skříně NN v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na stavbu – nový název „Žďár n. S., ul. Strojírenská, úpravy DS NN“ se rozšiřuje ještě o část pozemku p.č. 7653/1 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 19. 5. 2008 nemění.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 9237, 9194 a 9230 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Krejdy, úpravy DS NN, Imramovský“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k pozemku p. č. 9217 v lokalitě rekreační chatové oblasti „Krejdy“ ve Žďáře n. Sáz. včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

10. Usn.568/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 3, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 25 umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1+1, č. 14 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru o velikosti 49 m2, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1975, č.or. 55 ve Žďáře nad Sázavou 3 s nově vzniklým občanským sdružením Brodská 1975,1976,1977, Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena po založení sdružení a předložení stanov OS registrovaných MV.

 

Rada města po projednání předběžně schvaluje výši nájmů bytů a nebytových prostor, nacházejících se v obytném domě Palachova 2235/72 ve Žďáře nad Sázavou 6. Předpokladem rozhodnutí RM o schválení nájmu bude dohoda uzavřená mezi městem, bytovým družstvem a nájemníky domu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.571/08/OS

Smlouva o příspěvku – Oblastní charita, Úsvit

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a občanským sdružením ÚSVIT Havlíčkův Brod na jejich činnost v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.569/08/taj.

Dětské dopravní hřiště – ceník příležitostného pronájmu

Rada města po projednání schvaluje ceník příležitostného pronájmu plochy dětského dopravního hřiště.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta