Zápis ze 43. schůze rady města konané dne 16.6.2008

zveřejněno: 16. 6. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka
 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 43. schůze rady města:

 

 1. Projekt galerie barokního umění Evropy
 2. Propagační materiál města
 3. Žádost TJ Sokol
 4. Vyhlášení záměru na prodej pozemku
 5. Majetkoprávní úkony pro RM
 6. Žádost Ing. Havelky a p. Sýkory
 7. Majetkoprávní úkony pro ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Schválení smlouvy o výpůjčce
 10. Úpravy na Domovince – DPS Libušínská 15
 11. Seniorpenzion
 12. Žádost o rozpočtová opatření související s otevřením MŠ Okružní 73, ZR 3
 13. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Švermova“
 14. Odpis pohledávky Dvorská 1998
 15. Rozpočtová opatření č. 4
 16. Nařízení města – vyhlášení záměru zadat zpracování LHO Nasavrky
 17. Žádost obce Polnička
 18. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 585/08/ŠKS

Projekt galerie barokního umění Evropy

Rada města po projednání schvaluje přípravu projektu Galerie barokního umění Evropy.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu schválit „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie barokního umění Evropy ze sbírek Národní galerie Praha“.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.

 

 

2. Usn. 584/08/ŠKS

Propagační materiál města

Rada města po projednání bere na vědomí užívání nového prezentačního piktogramu města Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

Rada města po projednání schvaluje ceny předložených propagačních materiálů dle varianty A.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání schvaluje každoroční navýšení položky „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ rozpočtu města o příjem z komisního prodeje propagačních materiálů města prodaných v předešlém kalendářním roce na základě předloženého vyúčtování.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

3. Usn. 586/08/ŠKS

Žádost TJ Sokol

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku . ve výši 5.568.471,- Kč Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na dokončení 2. etapy opravy zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 590/08/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemku

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 6167/2 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu včetně doplnění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 579/08/OP

Majetkoprávní úkony pro RM

a)Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8145/1 – orná půda ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování odvodňovacího kanálu na vlastní náklady žadatelů a napojení ke stávajícímu systému, jež by bránil zaplavování zahrady u RD čp. 2256, U Hrázek 18, ZR 5 s tím, že v případě zájmu žadatelů lze řešit tuto situaci pronájmem předmětné části pozemku.

b)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5489 o výměře 1 947 m2 v k. ú. Město Žďár ležící v oploceném areálu spol. PKS INPOS, a. s. na ul. Brněnská, ZR 1 a části pozemku p. č. 5725 o výměře cca 320 m2 v k. ú. Město Žďár - pod budovou garáží Na Rybníčku, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemkům jiného vlastníka. Přesná výměra části p. č. 5725 bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

 

c)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 10145 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a části p. č. 10146 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví manželů Karla a Milady Jelínkových (SJM), Budeč za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě Vetla.

 

d)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, Budeč , a to p. č. 9886 – louka ve výměře 2 579 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

 

e)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6630 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

f)Rada města po projednání ruší záměr č. Z-33/2008-OP na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a točástí p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p. č. 9541/1 – orná, p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 9 000 m2 a p. č. 5530 – ost. plocha, silnice ve výměře 59 m2 celkem tedy cca 9 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 za areálem společnosti E.ON Distribuce a. s. – za účelem výstavby podnikatelského objektu v souladu s územním plánem města a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že je nutné řešit záměr napojit se na technickou infrastrukturu ul. Brněnské a zároveň vyřešit sjezd/příjezd z ul. Brněnské nebo přes pozemky v majetku E.ON.

 

g)Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Kadlecovi, ZR 6 a to p. č. 6575 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 9521/1, 9522, 9525, 9523, 9528/1, 9529 a 9537 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Jamská - přeložka VN, PKS“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN v souvislosti s výstavbou montážní haly a přilehlých skladovacích venkovních ploch firmy PKS INPOS, a. s. – přeložka části stávajících distribučních kabelových vedení VN v prostoru průmyslové zóny, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a ) – h): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 589/08/OP

Žádost Ing. Havelky a p. Sýkory

Rada města pověřuje ing. Oldřicha Sedláka, člena rady města, zastupováním města Žďáru nad Sázavou na schůzi občanského sdružení Neumann,Žďár nad Sázavou konané dne 19. 6. 2008, předmětem které bude projednání uzavření mimosoudní dohody.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

7. Usn. 580/08/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

 

a)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s.) – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku+ úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agrovysočina, a. s. se sídlem Horní 1692/32, ZR 1 a to části ve výměře 104 m2 oddělené po zhotovení GP z p. č. 5010 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem rozšíření sousedního pozemku města p. č. 9008.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

 

b)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Romana a Mgr. Veroniky Poulových, ZR 3 a to části p.č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu u RD čp. 855 na p. č. 833 a zahrady p. č. 834 ul. 1. máje 855/9, ZR 3, zjištěného dle GP č. 2723-46/2008 ze dne 26. 3. 2008 po vybudování a zaměření nového oplocení na místě stávajícího plotu zahrady p. č. 834.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Ing. Romana a Mgr. Veroniky Poulových, ZR 3 a to části p. č. 834 – zahrada – díl „a“ ve výměře 4 m2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci oboustranného vzájemného majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2734-66/2008 za účelem rozšíření průjezdu p. č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě podél zahrady u RD čp. 855 ul. 1. máje, ZR 3 a zvětšení parcely 793 na výměru 1 520 m2 – vše v k ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

 

 

c)

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej budovy s číslem popisným - obytného domu čp. 1866, čp. 1867, čp. 1868, čp. 1869 a čp. 1870, postaveném na pozemcích p. č. 945, p. č. 946, p. č. 947, p. č. 948 a p. č. 949 včetně pozemků p. č. 945, p. č. 946, p. č. 947, p. č. 948 a p. č. 949, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví občanského sdružení Brodská-lékárna, se sídlem Brodská 22/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 36 760 za kupní cenu 11.702.761,-- Kč.

 

 

d)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Anny Peškové, Vatín a to p. č. 9695 – louka ve výměře 1 035 m2 a p. č. 9697 – louka ve výměře 1 567 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy uhradí město. Dále město umožní přístup na další pozemky ve vlastnictví p. Peškové a to p. č. 9698 a p. č. 9700 v k. ú. Město Žďár přes pozemky města.

 

 

e)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví - E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to p. č. 9516/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 16 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 720,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

f)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej horkovodní přípojky k bytovému domu Kovářova čp. 2240/2, ZR 1 na p. č. 2119 v k. ú. Město Žďár – předizolované potrubí ISOPLUS, profil DN 80 z r. 1998 v délce 138,10 m – součást horkovodu u 56 b.j. Libušín ve Žďáře nad Sázavou - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 - za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 416 270,-- Kč.

 

 

g)Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 5. 5. 2008 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje byt. jednotky v ul. Neumannova 2058/39, ZR 4 – bytu č. 2058/11 umístěném v 4.N.P. uprostřed od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 na ulici Neumannova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 111/5000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717- zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 o velikosti 111/5000 do vlastnictví p. Miloslava Vařáka, 4 - za kupní cenu ve výši 190.225,-- Kč - s tím, že odprodej se uskuteční do vlastnictví manželů Miloslava a Heleny Vařákových (SJM), ZR 4.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

h)Rada města po projednání nevyhovuje žádosti p. Marie Doležalové o snížení kupní ceny – částečná revokace usnesení RM ze dne 5. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Marie Doležalové, ZR 7 a to p. č. 4298 – ost. plocha ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku podél krajového řadového rodinného domu na p. č. 4296 a podél navazující zahrady p. č. 4297 v sídlišti „Vodojem“ ul. Pelikánova 1643/20, ZR 7 - za kupní cenu ve výši 180,-- až 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

- Rada města zároveň nedoporučuje snížení kupní ceny předložit ZM k projednání částečné revokace ve věci snížení ceny výše uvedeného prodávaného pozemku, původně schváleného k odprodeji za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

 

Hlasování bod h): Pro 4, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

i)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu podmínky č. 1 čl. V. kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. a firmou VODASERVIS, s. r. o. Jamská 2362/53, ZR 1 ze dne 1. 8. 2007, týkající se odprodeje pozemků částí p. č. 9512/18 – orná půda ve výměře 883 m2 a p. č. 9516/9 – louka ve výměře 2 235 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby výr. objektu v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

- Změna se schvaluje tak, že firma zajistí vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději v termínu do 30. 9. 2008 (původní prodloužení do 30. 6. 2008).

 

j)Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 5. 5. 2008 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s tím, že doporučuje prodej částí p. č. 2035/3 – orná půda do vlastnictví níže uvedených žadatelů:

- ve výměře cca 70 m2 navazující na zahradu p. č. 1988/1 u RD na p. č. 1988/2 – do vlastnictví pí Mirky Slámové, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1989/1 u RD čp. 2339 na p. č. 1989/2 – do vlastnictví manželů Petra a Dany Fuskových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na p. č. 1990 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Mgr. Anny Vábkových (SJM), ZR 1

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1991/1 u RD na p. č. 1991/2 – do vlastnictví Ing. Aloise Matýska, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1992/1 u RD čp. 2336 na p. č. 1992/2 – do vlastnictví manželů Miroslava a Pavly Brhelových (SJM), ZR 1, nyní ZR 3

- ve výměře cca 97 m2 navazující na zahradu p. č. 1993 – do vlastnictví p. Petra Rámiše, Nové Město na Moravě a pí Dagmar Novotné, 763 02 Zlín

- ve výměře cca 45 m2 navazující na zahradu p. č. 1994 – do vlastnictví pí Bohumily Slámové, ZR 1

- ve výměře cca 55 m2 navazující na zahradu p. č. 1995 – do vlastnictví p. Mirka Slámy, ZR 1

- ve výměře cca 82 m2 navazující na p. č. 1998 nově na zahradu p. č. 1998/1 u RD čp. 2330 na p. č. 1998/2 – do vlastnictví manželů Františka a Jany Havlíkových (SJM), ZR 2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 1999/1 u RD na p. č. 1999/2 – do vlastnictví manželů Mgr. Lukáše Zrzavého, 582 66 Krucemburk a Markéty Zrzavé, bytem ZR 2 (SJM)

- ve výměře cca 110 m2 navazující na p. č. 2000 – nově na zahradu p. č. 2000/1 u RD čp. 2328 na p. č. 2000/2 – do vlastnictví manželů Pavla a Evy Pelikánových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2001/1 u RD na p. č. 2001/2 – do vlastnictví manželů Václava a Mgr. Markéty Dobrovolných (SJM), ZR 7

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2002/1 u RD na p. č. 2002/2 – do vlastnictví manželů Petra Kučery, a Kateřiny Kučerové, ZR 7 (SJM)

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2003/1 u RD na p. č. 2003/2 – do vlastnictví p. Josefa Kučery, Tři Studně

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2004/1 u RD na p. č. 2004/2 – do vlastnictví manželů Bc. Marcela a Jaroslavy Mlčochových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2005 – do vlastnictví manželů Mgr. Pavla a Marie Kratochvílových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 150 m2 navazující na p. č. 2006 a p. č. 2007 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jiřiny Kohoutkových (SJM), ZR 2

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2008 – do vlastnictví p. Lukáše Fice, ZR 3

- vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrad u novostaveb řadových RD v lokalitě sídliště Klafar I., ZR 3 a částečného osázení okrasnými keři s tím, že přesné výměry prodávaného pozemku budou určeny po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pod pozemkem jsou umístěny sítě ve vlastnictví správců inž. sítí.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Prodej se uskuteční ve 2 etapách, v 1. etapě se uskuteční prodej části pozemku p. č. 2035/3, navazující na pozemky p. č. 1998/1 po p. č. 2008 a ve 2. etapě se uskuteční prodej zbývající části pozemku p. č. 2035/3 po vyřešení části navazující na pozemky p. č. 1997/1 a 1996/1.

 

Hlasování bod j): Pro 2, proti 4, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

k)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení následujícího usnesení:

kupní cena pozemků, které město bude prodávat za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků činí:

 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek zastavěný bytovým domem ...600,-- Kč/m2

Pozemek zastavěný garáží ....................800,-- Kč/m2

Pozemek zastavěný rodinným domem ..750,-- Kč/m2

 

Druh pozemku: pozemek pro výrobní povahu (pro výrobní, administrativní, obchodní a skladovací činnost)

Pozemek zastavěný objektem ..............400,-- Kč/m2

Pozemek související ............................170,-- Kč/m2

Tato cena je stanovena po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb.

 

l) Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení prodej budovy s číslem popisným - obytného domu č.p. 176, č.p. 177, č.p. 178 a č.p. 179, číslo orientační 16, 18, 20, 22 na Libušínské ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postaveném na pozemcích p.č. 2078, p.č. 2079, p.č. 2080 a p.č. 2081 a pozemku p.č. 2078 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, pozemku p.č. 2079 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2, pozemku p.č. 2080 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 187 m2 a pozemku p.č. 2081 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 189 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár do vlastnictví občanského sdružení Bytový dům Libušínská ulice 176, 177, 178 a 179, o.s., se sídlem Libušínská ulice 177/18, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 227 33 213, za kupní cenu ve výši 18.830.168,-- Kč.

 

 

Hlasování: bod a) – g), i), l): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 581/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje úkony týkající se bytů a nebytových prostor dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.13 umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3, bytu o velikosti 1+1, č. 18 umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1871, č.or. 30, bytu o velikosti 1+1, č. 14 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1876, č.or. 27 a bytu o velikosti 1+1, č. 30 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu na ulici Na Úvoze 776/15 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem, na dobu neurčitou s výši nájemného ve výši 900 Kč/m2/rok za provozovnu o výměře 25,40 m2, 800 Kč/m2/rok za sklad-šatnu o výměře 7,20 m2 a 100 Kč/m2/rok za WC a sociální zařízení o výměře 2,73 m2, s panem Zdeňkem Vokurkou, Vnitřní 1098/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Rada města konstatuje, že vyhoví žádosti zástupců nájemníků bytového domu Jamborova1531/3, Žďár nad Sázavou s tím, že souhlasu rady města bude předcházet dohoda uzavřená mezi městem a vzniklým družstvem.

 

Rada města v souvislosti s IV. vlnou převodů bytových domů (formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě) schvaluje žádosti nájemníků o souhlas vlastníka s umístěním sídla vznikajících bytových družstev v předmětných obytných domech.

 

Rada města neschvaluje žádost paní Boháčkové o prominutí placení poplatku z prodlení.

 

Rada města neschvaluje žádost paní Loukotové a paní Vocáskové o mimořádné přidělení bytu

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 574/08/Pol.

Schválení smlouvy o výpůjčce

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi Poliklinikou Žďár nad Sázavou a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina za účelem provozování zdravotnické záchranné služby po dobu 30 let s účinností od 1.7.2008, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

10. Usn. 576/08/SSm

Úpravy na Domovice – DPS Libušínská 15

Rada města po projednání schvaluje úpravy pronajatých nebytových prostor Domovinky na ulici Libušínská 15 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

11. Usn. 582/08/OS, SSm

Seniorpenzion

Rada města bere na vědomí informaci o přípravných pracích na zřízení Domova se zvláštním režimem v prostorách Seniorpenzionu AGRO Měřín.

Rada města po projednání schvaluje upravenou smlouvu o podnájmu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Města Žďár nad Sázavou a AGRO Měřín, obchodní společnost, s.r.o. a Agrovysočina, a.s.

Rada města schvaluje úpravu Pravidel pro výběr nového obyvatele z evidence žadatelů o poskytnutí služby v domově.

Rada města schvaluje Výši úhrad Domova se zvláštním režimem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 588/08/PO MŠ

Žádost o rozpočtová opatření související s otevřením MŠ Okružní

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – provozní příspěvek ve výši 430.000,- Kč na zprovoznění MŠ Okružní 73.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtového opatření, schválit investiční příspěvek na zprovoznění MŠ Okružní 73 ve výši 99.000,- Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 577/08/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Švermova“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Švermova“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 578/08/ORUP

Odpis pohledávky Dvorská 1998

Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytné a nebonitní pohledávky dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 587/08/OŽP

Nařízení města – vyhlášení záměru zadat zpracování LHO Nasavrky

1. Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 1/2008 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu Města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení par. 25, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. par. 11 a par. 102, odst. 2, písm d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

2. Rada města na základě žádosti odboru ŽP Městského úřadu Žďár nad Sázavou:

pověřuje městský úřad zajištěním výběru zpracovatele LHO postupem dle par. 12, odst. 6, zák. č. 137/2006 Sb.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 583/08/OF

Rozpočtová opatření č. 4

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření 4/2008/RM.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

17. Usn. 591/08/Taj.

Žádost obce Polnička

Rada města hlasovala o schválení revokace usnesení 546/08/Taj ze dne 5.5.2008 týkající se Smlouvy o půjčce obci Polnička.

Rada města hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit změny splátkového kalendáře smlouvy o půjčce dle žádosti obce Polnička.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města hlasovala o neschválení revokaci usnesení 546/08/Taj ze dne 5. 5. 2008 týkající se Smlouvy o půjčce obci Polnička.

 

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta