Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 30.6.2008

zveřejněno: 30. 6. 2008

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta
Rostislav Dvořák
Ing. Vladimír Novotný
 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 44. schůze rady města:

 

  1. Stížnost občanů z ul.Veselské
  2. Žádost Nová 3, Žďár n.S.
  3. Žádost TJ Žďas
  4. Žádost o finanční příspěvky
  5. Smlouva s TJ OREL
  6. Dar Satt
  7. Majetkoprávní úkony
  8. Byty a nebyt.prostory
  9. Mimosoudní dohoda
  10. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.599/08/Ostav.

Stížnost občanů z ul.Veselská

Rada města po projednání bere na vědomí návrh předložené odpovědi manželům Neplechovým, bytem Veselská 7/9, Žďár nad Sázavou a ing. Petru Podanému, bytem Veselská 7/9, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.592/08/TSBM

Žádost Nová 224/3, Žďár nad Sázavou 2

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města změnu schválené prodejní ceny obytného domu Nová 227/3, Žďár nad Sázavou 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn.593/08/KS

Žádost TJ Žďas

Rada města bere na vědomí žádost TJ Žďas a ukládá MěÚ zařadit požadavek na vybudování přístupové cesty k fotbalovému stadionu do návrhu rozpočtu pro rok 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

4. Usn.594/08/ŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Evě Ambrožové, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na zajištění kulturní akce RAKSAT AMEA 2008

· Jindřichu Mahelovi, Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na účast na mistrovství Evropy ve střelbě

· Občanskému sdružení Chartis ve výši 5.000,-Kč na náklady související s provozem zařízení

· Tomáši Pejchalovi ve výši 5.000,-Kč na účast v projektu European Space Camp 2008¨

· Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Sázava ve výši 5.000,-Kč na činnost sboru

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou na vydání brožury o F.Drdlovi

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

5. Usn.595/08/ŠKS

Smlouva s TJ OREL

Rada města po projednání schvaluje znění smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Orel jednota Žďár nad Sázavou v maximální výši 350.000,-Kč za účelem výstavby víceúčelového hřiště na ulici Libická, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.596/08/OF

Dar Satt a.s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru Satt a.s. ve výši 309.tis.Kč v rámci rozpočtových opatření s použitím na opravu dětského hřiště na ul.Okružní – horní a vybudování klidové zóny – vícegeneračního parku „Farská humna“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.597/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3748 – ost. plocha, ost. komunikace, části p. č. 3749 – ost. plocha, zeleň v zástavbě, p. č. 3752 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 146 m2, části p. č. 3753 – ost. plocha, zeleň v zástavbě a části p. č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě – vše v celkové výměře cca 410 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě za městskou tržnicí ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem zajištění vstupu na pozemek a přístupu k objektu v souvislosti s výstavbou víceúčelové budovy postavené na p. č. 3750, 3751 a 3754.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6411 ve výměře cca 1 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u prodejního stánku rychlého občerstvení p. Petra Navrátila – za účelem umístění lednice nealkoholických nápojů firmy Coca-Cola Hellenic.

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 273 – ost. plocha, silnice ve výměře cca 5 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1, v travnatém pásu mezi komunikací a chodníkem – za účelem umístění 2 billboardů před hypermarketem Hypernova, Strojírenská 2244, ZR 1.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 20,5 m2 (pásy o šíři 50 cm z čelní a zadní strany obytného domu) v k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1658 na p. č. 4457 ul. Makovského 69, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání – změna výměry zastavěné plochy domu vzniklé po zateplení čelní a zadní strany fasády – součástí úprav bude i výměna závěsných balkonů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 – za účelem vybudování přístupové komunikace a rozšíření budoucí zahrady p. č. 2038.

 

f) Rada města po projednání schvaluje návrh odpovědi p. Ladislavovi Šírovi, ZR 2, ve věci původního zamítnutí vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 281/8 ve výměře cca 95 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zajištění přístupu z ul. Purkyňova na zahradu p.č. 395 u RD čp. 86 na p. č. 394 v ul. Bezručova, ZR 2 – dopisem starosty dle předloženého návrhu.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SPOLEČENSTVÍM DOMU ČTRNÁCTKA, Žďár nad Sázavou 3, Brodská 1990/64 – jako oprávněným – na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 963/1, v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Brodská, Žďár n. Sáz. 3 - za účelem rekonstrukce balkónů – nově vybudovaný železobetonový lodžiový systém + přístup k jejich opravě a údržbě v rámci akce „Regenerace bytového domu Brodská 62, 64, 66, Žďár n. Sáz.“ ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

 

8. Usn. 598/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 9, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Rada po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 3, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor, umístěných v budově č.p. 72, na náměstí Republiky č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou (bývalá 1. Základní škola), za účelem provozování výchovné, vzdělávací, stravovací a sportovní činnosti. Tyto činnosti mohou být provozovány v části budovy k tomuto účelu určené. K jinému využití budovy je nutná změna užívání, povolená stavebním úřadem a s přihlédnutím k omezenému počtu parkovacích míst u objektu a zásobování z ulice Tyršova a nám. Republiky. Předmětem záměru nejsou prostory nacházející se v 1. NP budovy – vchod z náměstí Republiky.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Rada města Žďár nad Sázavou po projednání schvaluje využití Prefa garáže, postavené na pozemku par.č. 6483 v k.ú. Město Žďár, ulice Jihlavská, Žďár nad Sázavou s tím, že garáž bude využita Technickou správou budov MěÚ Žďár nad Sázavou pro uskladnění techniky, která je využívána pro provádění oprav a údržby veřejných ploch města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.600/08/Ing.Sedlák/OP

Mimosoudní dohoda

Rada města bere na vědomí informaci o konání členské schůze OS Neumann a konstatuje, že město Žďár nad Sázavou má zájem na vyřešení sporu mimosoudní cestou. Očekává návrh řešení, který bude předložen OS Neumann k projednání v orgánech města. Rada města ukládá MěÚ zpracovat analýzu zpětvzetí odvolání ze strany města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Různé

Vybudování komunikace k pracovišti LZS v objektu Polikliniky

Rada města ukládá MěÚ zpracovat posouzení a dokumentaci žádosti ZZS kraje Vysočina na vybudování komunikace k pracovišti LZS v objektu Polikliniky.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta