Zápis ze 45. schůze rady města konané dne 14.7.2008

zveřejněno: 14. 7. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Mgr. Luboš Straka
 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 45. schůze rady města:

 

 1. Žádost o souhlas s vyřazením majetku
 2. Vyhodnocení terénního pracovníka azylové ubytovny
 3. Návrh odpovědi na dopis RM
 4. Seniorpenzion – průběžná informace
 5. Mimořádné zařazení, doplnění pořadníku DPS
 6. Souhlas s umístěním místa podnikání v sídle MěÚ
 7. Stanovení ceny propagač.materiálu
 8. Smlouvy s TJ ŽĎAS, TJ SOKOL, SKLH
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova
 12. Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy
 13. Výběrové řízení na inženýrskou činnost „SŠG“
 14. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.608/08/ZŠ Pal.

Žádost o souhlas s vyřazením majetku

Rada města souhlasí s návrhem na vyřazení majetku.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Usn.611/08/POSSm

Zhodnocení práce terénního pracovníka na azylové ubytovně

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o práci terénního pracovníka a schvaluje rozšíření služeb na azylové ubytovně touto formou i v dalších obdobích..

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Usn.612/08/POSSm

Návrh odpovědi na dopis adresovaný Radě města Žďár nad Sázavou

Rada města Žďár nad Sázavou bere na vědomí anonymní dopis a způsob řešení ve věci ukončení pracovního poměru pracovníka PO Sociální služby města v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

4. Usn.610/08/POSSm/OS

Seniorpenzion

Rada města po projednání bere na vědomí průběžnou informaci o přípravě Domova se zvláštním režimem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 609/07/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

6. Usn.601/08/OŽ

Souhlas s umístěním místa podnikání v sídle městského úřadu

Rada města po projednání neschvaluje, aby na adrese sídla městského úřadu Žďár nad Sázavou, tj. na adrese Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou bylo na základě žádostí umístěno místo podnikání podnikajících fyzických osob.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.602/08/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu dle varianty A předložené uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.603/08/ŠKS

Smlouvy TJ Žďár nad Sázavou, TJ Sokol, SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 17. 1. 2008 Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 17. 1. 2008 TJ Žďár nad Sázavou

 

v předloženém znění uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.604/08/OP

Majetkoprávní úkony

 

a) Rada města ukládá MěÚ zadat uveřejnění inzerátu dle varianty č. 2 v celkové ceně do 100.000,-Kč.

 

b) Rada městapo projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p.č. 9541/1 – orná, p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 9 000 m2 a p. č. 5530 – ost. plocha, silnice ve výměře 59 m2 celkem tedy cca 9 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 za areálem společnosti E.ON Distribuce a. s. – za účelem výstavby podnikatelského objektu v souladu s územním plánem města a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že je nutné řešit záměr napojit se na technickou infrastrukturu ul. Brněnské a zároveň vyřešit sjezd/příjezd z ul. Brněnské nebo přes pozemky v majetku E.ON.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6341 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov, mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov - jako povinným - na části p. č. 2134/1 – rybník, potok v k. ú. Město Žďár - za účelem odvedení dešťových vod přes již vybudovanou retenční nádrž a umělý vodní tok do řeky Sázavy v souvislosti s připravovanou stavbou „OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR II – část B1 – technická infrastruktura, Žďár n. S. 3“ (komunikace, inž. sítě, stav. objekty SO 1 – SO 15) pro 13 novostaveb RD – investor Město Žďár nad Sázavou včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 8003 a 8007/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace stavby veřejné komunikační sítě pod označením „M-083-2-1472 Žďár n. Sáz., 2x vila dům, 30 b. j., KR“ v lokalitě budovaného sídliště Klafar, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření předložených Dohod o přechodu práv a závazků v souvislosti se vznikem nové společnosti a to:

 

1. ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22. 2. 2007 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, 674 47 Třebíč – Jejkov – jako oprávněným, týkající se zřízení staveb inž. sítí (vodovod, plyn. přípojka VN) včetně vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na pozemku p. č. 5384 v k. ú. Město Žďár (vlastník pozemku Město Žďár n. S.) v souvislosti s realizací stavby „Provozovny na výrobu transportbetonu, Žďár n. Sáz., ul. Jamská“ - přechod z dosavadního budoucího oprávněného na nového budoucího oprávněného, kterým se stává TBG PKS, a. s. se sídlem Žďár n. Sáz. 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 39.

 

2. ze Smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 3. 2007 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a společností TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, 674 47 Třebíč – Jejkov – jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5384 ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování příjezdové komunikace k připravované výstavbě provozovny na výrobu transportbetonu na p. č. 5383/2 a 5486 - přechod z dosavadního vypůjčitele na nového vypůjčitele, kterým se stává TBG PKS, a. s. se sídlem Žďár n. Sáz. 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 39.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

10. Usn. 605/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 5, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1829, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3, s Výchovným ústavem, střední školou a školní jídelnou Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájmu za užívání bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou od 1.1.2009 v souladu se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. tak, jak je uvedeno v doplněném návrhu (v DPS o 30%).

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Markéty Filipové o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, předmětem které je pronájem nebytových prostor umístěných v AZ Centrum – kadeřnictví, na ulici Nádražní 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání vyřazuje paní Hanu Števkovou z probíhajícího převodu bytového domu č.p. 1826, č.p. 1827 a č.p. 1828, č.or. 13,15,17, nacházejícího se na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad sázavou 3 z důvodu nesplnění podmínek „Zásad IV. vlny převodu bytových domů“.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných na ulici Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Dagmar Čížkovou, kancelář č. 510 pro potřeby Občanské poradny ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou a ing. Hanou Chalupovou, kancelář č. 720 pro potřeby provozu kanceláře KLH trading spol.s r.o., na dobu určitou do 31.12.2008. Smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně výše nájemného za užívání nebytových prostor budou uzavřeny v souladu s podmínkami vyhlášeného záměru.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 1

 

 

11. Usn.606/08/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova

Rada města pro projednání schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Švermova“, Žďár n.S., a zároveň schvaluje vyhlášení nové výzvy na veřejnou zakázku výše uvedené stavby, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

12. Usn.607/08/ORÚP

Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu přípravy stavby a ukládá odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě stavby vč. žádostí o dotaci do další výzvy ROP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

13. Usn.613/08/ORÚP

Výběrové řízení na inženýrskou činnost – SŠ gastronomická A.Kolpinga, Žďár n.S.

Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti získání dotace a návrh dalšího postupu a ukládá Městskému úřadu připravit příslušné majetkoprávní smlouvy k projednání v radě a zastupitelstvu města.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Školní jídelna – SŠ gastronomická A. Kolpinga“ ve Žďáře n.S., vč.členů komise pro otevírání a posouzení nabídek a oslovených uchazečů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Různé

Rada města pověřuje zástupce města projednáním v orgánech SATT a.s. návrhů komise rozvoje z 2. 7. 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta