Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 25.8.2008

zveřejněno: 25. 8. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka
 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 

 1. Žádost o povolení výjimky pro školní rok 2008/2009
 2. Žádost o dodatečné schválení použití čerpání IF
 3. Pronájem kanceláře Dolní 165/1, ZR – revokace usnesení RM
 4. Převod financí z rezervního fondu PO CERUM
 5. Ukončení projektu EU na Denním centru
 6. Změna rozpočtu na rok 2008
 7. Vyhodnocení provozu LSPP a rozbor hospodaření střediska LSPP Polikliniky za I. pololetí 2008
 8. Výběrové řízení na dodavatele stavby OS Klafar II- část B1
 9. Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu
 10. Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy
 11. Výběrové řízení na inž. činnost SŠG A.Kolpinga
 12. Terénní úpravy Jamská II-ukládání výkopových zemin- Provozní řád
 13. Dohoda o pořízení ÚP Herálce a Velké Losenice
 14. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Vícegenerační park Farská humna ZR
 15. Rozpočtová opatření – odvodnění nového hřbitova, terénní úpravy Jamská
 16. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova
 17. Majetkoprávní úkony
 18. Byty a nebytové prostory
 19. Odpis majetku
 20. Zmocnění starosty
 21. Přeložka komunikace I/19
 22. Žádost o finanční příspěvek
 23. Grantový program Vítání jara 2009
 24. Oslavy k 90. výročí vzniku republiky
 25. Žádost pana Vojáčka
 26. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu DPS
 27. Dodatek ke smlouvě o správě aktiv
 28. Hospodaření PO k 30.6.2008
 29. Žádost o příspěvek na vyprošťovací zařízení do nového hasičského vozidla
 30. Souhlas s prodejem vozidla ZRJ 70-27
 31. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 623/08/POMŠ

Žádost o povolení výjimky pro školní rok 2008/2009

Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Žďár nad Sázavou pro školní rok 2008/2009 dle přiloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 624/08/POMŠ

Žádost o dodatečné schválení použití čerpání IF

Rada města dodatečně schvaluje použití čerpání investičního fondu na nákup myčky nádobí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 637/08/PO CERUM

Pronájem kanceláře Dolní 165/1, ZR – revokace usnesení RM

Rada města po projednání revokuje usnesení RM č. 45, bod 10, část odst. 5 ze dne 14.7.2008 ve věci uzavření smlouvy na pronájem kanceláře č.510 pro Občanskou poradnu Žďár nad Sázavou a schvaluje pronájem kanceláře č. 507 pro Občanskou poradnu Žďár nad Sázavou za podmínek uvedených v záměru.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 638/08/PO CERUM

Převod financí z rezervního fondu PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje převod částky 100.000,-Kč z rezervního do investičního fondu PO CERUM.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 642/08/POSSm

Ukončení projektu EU na Denním centru

Rada města Žďár nad Sázavou bere na vědomí zprávu o ukončení grantového programu „Rozvoj aktivit romských programů denního centra pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou v celkové výši Kč 1,9 mil.“ a způsob jeho vyúčtování.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 643/08/POSSm

Změna rozpočtu na rok 2008

Rada města Žďár nad Sázavou po projednání schvaluje úpravu výše příspěvku na provoz PO Sociální služby města Žďár n.S. na rok 2008, změnu ukazatelů rozpočtu a změnu investičního plánu na rok 2008 v souvislosti se zprovozněním služby Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 644/08/Pol.

Vyhodnocení provozu LSPP a rozbor hospodaření střediska LSSP Polikliniky za I. pololetí 2008

Rada města bere na vědomí vyhodnocení LSPP za 1. pololetí 2008 a ukládá řediteli PO Poliklinika připravit variantní návrh pro rozpočet 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 614/08/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby OS Klafar II – část B1

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Obytný soubor Klafar II – část B1“ Žďár nad Sázavou včetně členů komise a vyzvaných uchazečů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 615/08/ORUP

Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu

Rada města po projednání bere na vědomí studii Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu a ukládá odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě stavby včetně zapracování připomínek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 616/08/ORUP

Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o konzultaci na úřadu regionální rady RS JV o žádosti do další výzvy ROP a ukládá odboru rozvoje a ÚP předložit rozhodnutí do další RM.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 617/08/ORUP

Výběrové řízení na inž.činnost SŠG A. Kolpinga

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti „Školní jídelna, SŠG A. Kolpinga, Žďár n.S.“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 621/08/ORUP

Terénní úpravy Jamská II – ukládání výkopových zemin – Provozní řád

Rada města po projednání bere na vědomí projekt „Terénní úprava Jamská II, Žďár nad Sázavou“, ukládá Městskému úřadu pokračovat v zajištění stavby a schvaluje Provozní řád pro ukládání vytěžené zeminy ul. Jamská.

 

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 619/08/ORUP

Dohoda o pořízení ÚP Herálce a Velké Losenice

Rada města po projednání schvaluje Dohody o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Herálec a obcí Velká Losenice.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 620/08/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Vícegenerační park Farská humna ZR“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: „Vícegenerační park Farská humna“ Žďár nad Sázavou včetně členů komise a vyzvaných uchazečů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 618/08/ORUP

Rozpočtová opatření- odvodnění nového hřbitova, terénní úpravy Jamská

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření pro akci Odvodnění nového hřbitova a pro akci Terénní úprava Jamská II dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 622/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Švermova, Žďár n.S.“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 628/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č.281/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 70 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem zamýšlené výstavby nového RD na části zahrady p. č. 398 a umožnění výjezdu na p. č. 362/11 ul. Purkyňova, ZR 2.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1121 – zahrada ve výměře 57 m2 vk. ú. Město Žďár vedle objektu opravny obuvi „SETR“ ul. Žižkova čp. 236/13, ZR 1 - za účelem sjednocení sousedících nemovitostí

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8010/1 – orná a p. č. 8012 – orná ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II., ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod budoucím objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., která bude sloužit pro připojení nových odběratelů el. energie. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6126 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem získání přilehlého pozemku u byt. domu Haškova 1273/2, ZR 6, nezbytného v souvislosti s provozem BD (příp. údržba, opravy, staveb. úpravy apod.).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

e)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 5. 5. 2008 a doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 592 31 Nové Město na Moravě a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Revokace se schvaluje tak, že shora uvedený odprodej se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 a to části p. č. 2035/2 – díl „f“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1), části p. č. 2035/10 – díl „b + d + g + j“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1) ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), Bystřice nad Pernštejnem za část p. č. 2025/1 – díl „e“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/2) a část p. č. 2025/1 – díl „a + c“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/10) ve vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

 

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

3. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-sever – Lesná a to části parcely č. 2033/2 – díl „i“ – ost. pl. ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár (nově sloučeno do p. č. 2035/10) - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného ost. komunikací dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 zhotoveného po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD na p. č. 2025/1 manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

 

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

 

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 639/13 – orná ve výměře 509 m2 a p. č. 647/9 – ost. plocha, silnice ve výměře 47 m2 v k. ú. Zámek Žďárv lokalitě „U Tokozu“ ZR 2 vedle čerpací stanice PH - za účelem komerčního využití.

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3752 – ost. pl. ve výměře 146 m2, p. č. 3753 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře 39 m2 a část p. č. 3755 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 400 m2 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bohumila Kobzy, Rožná za část p. č. 3751 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 220 m2 a část p. č. 3754 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 270 m2 v budoucím vlastnictví Bohumila Kobzy, Rožná do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za městskou tržnicí ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem výstavby víceúčelové haly postavené na p. č. 3750, 3751, 3752, 3754 a 3755 za účelem výstavby víceúčelové budovy za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a pro výstavbu na pozemcích města s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Kritériem pro vyhodnocení záměru je dodržení podmínek ÚP a výše nabídnuté kupní ceny.

 

h) Rada města ruší vyhlášený záměr č. Z–17/2008-OP na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 5 000 m2, části p. č. 9541/1 – orná ve výměře cca 9 125 m2, části p. č. 9541/2 – orná ve výměře cca 2 578 m2, části p. č. 9537 – orná ve výměře cca 3 845 m2 a části p. č. 9538 – orná ve výměře cca 1 746 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9512/2 – orná, p. č. 9524/2 – orná ve výměře 1 835 m2, části p. č. 9525 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 9 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby podnikatelského záměru za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

 

j) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 5547 a p. č. 5507 za část pozemku p. č. 5557/2 ve vlastnictví fy IWA, s. r. o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem využití pro rozšíření parkovacích míst (veřejně přístupné parkoviště) u firmy IWA v ul. Brněnská, ZR 1 v souvislosti s připravovanou stavbou „I/37 Žďár n. Sáz. – okružní křižovatka se silnicí II/353“ (ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1) s tím, případná směna pozemků bude řešena až po dokončení stavby kruhové křižovatky.

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka, Chotěboř, pí Ivy Malé st., ZR 2 a pí Ivy Malé ml., , ZR 2, a to p. č. 584/3 – ost. pl. ve výměře 244 m2, p. č. 591/1 – lesní půda ve výměře 8 703 m2 a p. č. 591/2 – lesní půda ve výměře 14 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2.

 - Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

 

l) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vykonávající právo hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu a to mimo jiné p. č. 9539 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 560 m2 vč. objektu býv. vodojemu postaveném na p. č. 9539 (stavba ve vlastnictví ČD, a. s.) a p. č. 9540 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 479 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 (vedle areálu E.ON ČR).

 

m) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – Nusle a to p. č. 201/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 127 m2 na okraji obce Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ u připravované zástavby RD a dále p. č. 354/21 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 283 m2 a p. č. 354/24 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 - vše v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům sloužících jako místní komunikace.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

n) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6361 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

o) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Evě Chvátalové, Sirákov a to p. č. 6630 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

p) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Václavu Uhlářovi, ZR 1 a to p. č. 6341 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

q) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro Coca-Cola HBC ČR, s. r. o. se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, IČ 41189698 a to části p. č. 6411 ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u prodejního stánku rychlého občerstvení p. Petra Navrátila – za účelem umístění lednice nealkoholických nápojů firmy Coca-Cola Hellenic.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 10.000,-- Kč/rok.

 

r)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 21. 4. 2008, týkající se pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou akciové společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 a to části p. č. 2091/1– za účelem stavebních úprav u výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – vybudování zpevněné parkovací plochy pro nově zřízené provozovny v býv. VS 3 s tím, že a. s. SATT vybuduje tyto plochy na vlastní náklady a po rozhodnutí o povolení užívání zpevněných parkovacích ploch je převede bezplatně do vlastnictví města.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

- Toto usnesení se ruší.

 

2. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou akciové společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 a to části p. č. 2091/1 ve výměře 52 m2 z celkové výměry plochy parkoviště 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě obytného souboru „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Libušínská – za účelem dočasného využití pro parkování vozidel – 4 parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby spojené s užíváním objektu stavby občanské vybavenosti - býv. výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – v souvislosti se stavebními úpravami (soubor parkovacích ploch) s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let a účinnost NS nastane dnem vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu stavebním úřadem MěÚ Žďár n. Sáz.

- Úhrada za pronájem pozemku za celou dobu nájmu se stanoví v hodnotě pořizovací investice 4 parkovacích míst, která bude stanovena dodatkem k uzavřené nájemní smlouvě.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Družstvem Rybářská 1097, bytové družstvo, Rybářská 1097/2, ZR 5 – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Rybářská ve Žďáře n. Sáz. 5 - za účelem přesahu střechy mimo pozemek vlastníka v souvislosti se zastřešením rovné střechy byt. domu Rybářská 1097/2, ZR 5 na p. č. 2707 - včetně přístupu a příjezdu k byt. domu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Družstvem Rybářská 1097, bytové družstvo, Rybářská 1097/2, ZR 5 – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Rybářská ve Žďáře n. Sáz. 5 - za účelem přesahu střechy mimo pozemek vlastníka v souvislosti se zastřešením rovné střechy byt. domu Rybářská 1097/2, ZR 5 na p. č. 2707 - včetně přístupu a příjezdu k byt. domu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 6101, 6102, 6125, 6410 a 6462/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického ve Žďáře n. Sáz. 6 - za účelem vybudování stavby, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a skříně v lokalitě ul. Chelčického ve Žďáře n. Sáz. 6 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

u) Rada města po projednání neschvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 5.5.2008,16.6.2008 a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 2035/3 – orná půda v k ú. Město Žďár do vlastnictví žadatelů v lokalitě Klafar I., ul. Vápenická, ZR 3 - za účelem rozšíření zahrad u novostaveb řadových RD v lokalitě sídliště Klafar I., ZR 3 a částečného osázení okrasnými keři s tím, že přesné výměry prodávaného pozemku budou určeny po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

v)

1. Rada města po projednání vyhlašuje záměr na výpůjčku a následné nabytí části p. č. 2043/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 383 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3.

- Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění.

 

 

Hlasování bod a) – v): Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 629/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 9, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 15 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1+1, č. 26, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1932, č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru dle návrhu Hospodářské komory České republiky se sídlem Fredova 27/82, Praha 9 v předloženém změní.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Markéty Filipové o posunutí termínu splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor za 3. čtvrtletí 2008 s tím, že bude uhrazeno nejpozději do 20.09.2008.

 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad sázavou a Mgr. Petrem Švandou v předloženém znění.

 

Rada města po projednání schvaluje výpověď z nájmu nebytového prostoru p. Ladislavu Dvořákovi v DM centru prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené 05.03.1993 ve znění pozdějších dodatku č.1, 2, 3.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru o jeden měsíc na pronájem nebo prodej nebytových prostor (popřípadě části nebytových prostor), umístěných v budově č.p.72, na nám. Republiky č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou (bývalá 1. ZŠ), za účelem provozování výchovné, vzdělávací, stravovací a sportovní činnosti. Tyto činnosti mohou být provozovány v části budovy k tomuto účelu určené. K jinému využití budovy je nutná změna užívání, povolená stavebním úřadem a s přihlédnutím k omezenému počtu parkovacích míst u objektu z ulice Tyršova a nám. Republiky. Předmětem záměru nejsou prostory nacházející se v 1. NP budovy – vchod z nám. Republiky. Již přihlášení zájemci budou zahrnuti do výběru i po prodloužení záměru.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

19. Usn. 630/08/OP

Odpis majetku

Rada města po projednání schvaluje odpis a vyřazení investičního majetku města dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis a likvidaci majetku s pořizovací hodnotou nad 20.000,-Kč.

Rada města schvaluje odpis pohledávek z bytového hospodářství dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 632/08/OP

Pověření starosty

Rada města pověřuje starostu města k podávání hmotně právního úkonu – výpovědi z nájmu bytu v případě, že je ze strany nájemce bytu naplněn důvod pro podání výpovědi nájmu bytu, uvedený v ustanovení § 711, odst. 2 občanského zákoníku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn. 631/08/OKS

Přeložka komunikace I/19

Rada města doporučuje zastupitelstvu města provedení směny a nabytí komunikace podle varianty A1 po realizaci a kolaudaci přeložky I/19 mezi Mělkovicemi a Brněnskou ulicí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

22. Usn. 633/08/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti:

- AVE-KONTAKT s.r.o. Pardubice I, Zelené Předměstí, Sukova třída 1556 ve výši 19.000,-Kč na organizaci mezinárodního šachového festivalu OPEN VYSOČINA 2008 ve Žďáře nad Sázavou.

- Fit Club Ida – sportovní klub o.s., Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou na činnost klubu ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Usn. 634/08/OŠKS

Grantový program Vítání jara 2009

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků grantového programu pro rok 2008 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

VÍTÁNÍ JARA 2009 100.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0.

 

 

24. Usn. 635/08/OŠKS

Oslavy k 90.výročí vzniku republiky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyčlenění celkového objemu finančních prostředků z rezervy na realizaci oslav k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu ve výši 80 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

25. Usn. 640/08/OS

Žádost pana Vojáčka

Rada města ve věci „žádost pana Vojáčka“ schvaluje variantu č.2 předloženého materiálu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

26. Usn. 641/08/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Milušce Plevové, bytem Jihlava.

 

Hlasování: Pro 6,proti 0, zdrž. 0

 

 

27. Usn. 625/08/OF

Dodatek ke smlouvě o správě aktiv

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o správě aktiv.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

28. Usn. 627/08/OF

Hospodaření PO k 30.6.2008

Rada města po projednání hospodaření PO k 30.6.2008 ukládá ředitelům příspěvkových organizací doplnit a upravit zprávy o hospodaření dle připomínek odboru finančního.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

29. Usn. 639/08/OI

Žádost o příspěvek na vyprošťovací zařízení do nového hasičského vozidla

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města k projednání žádost o příspěvek na vyprošťovací zařízení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

30.  Usn.639/08/Taj.

Souhlas s prodejem vozidla ZRJ 70-27

Rada města schvaluje prodej osobního vozidla Lada Niva SPZ ZRJ 70-27 nejvyšší nabídce, minimálně však 70 tis.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

31. Různé

Pověření k zastupování města

Rada města pověřuje paní MUDr. Marii Košťálovou zastupováním města ve výběrové komisi na nájemce restaurace Tálský mlýn.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta