Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 8.9.2008

zveřejněno: 8. 9. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 47. schůze rady města:

 

 1. Změna organizačního řádu
 2. Řešení kapacity na Denním centru
 3. Středisko Europe Direct
 4. Žádost o schválení použití FRIM
 5. Smlouva o výpůjčce
 6. Žádost ZDAR a.s.
 7. Žádosti TJ Žďár nad Sázavou
 8. Převod sportovišť
 9. Žádost p. Jakuba Pustiny
 10. Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy
 11. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Školní jídelna SŠG A. Kolpinga
 12. Změna Regulačního plánu Veselská
 13. Doplnění pořadu DPS
 14. Nabídka Tyflo Vysočina Jihlava
 15. Nabídka Ministerstva vnitra – bydlení azylantů
 16. Žádost OS Ječmínek
 17. Majetkoprávní úkony – RM
 18. Majetkoprávní úkony – ZM
 19. Byty a nebytové prostory
 20. Privatizace bytového fondu – prodej domů
 21. Privatizace bytového fondu – Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 22. Stanovisko ve sporu neplatnosti kupní smlouvy
 23. Rozpočtová opatření
 24. Hospodaření PO města
 25. Stanovení odměn ředitelům PO města
 26. Ceník služeb poskytovaných veřejnosti
 27. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.648/08/POSSm

Změna organizačního řádu

Rada města Žďár nad Sázavou schvaluje změnu organizačního řádu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou od 1.9.2008 vč. celkové organizační struktury a funkčních schémat jednotlivých služeb.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

2. Usn.649/08/POSSm

Řešení kapacity na denním stacionáři

Rada města bere na vědomí potřebu zvýšení kapacity denního stacionáře pro mentálně postižené osoby na ulici Haškova 14 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Sociální služby města předložit studii investičních a provozních nákladů rozšíření kapacity stacionáře.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.667/08/KMJS

Středisko Europe Direct

Rada města bere na vědomí zprávu o projektu EUROPE DIRECT, který bude Knihovnou M.J.Sychry předložen v zastoupení Evropské komise.

 

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Knihovna .M. J. Sychry zpracování nového projektu za spolupráce MěÚ, Europe Direct s důrazem na využití stávajících prostředků.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

4. Usn.666/08/2.ZŠ

Žádost o schválení použití finančních prostředků z FRIMu

Rada města po projednání schvaluje použití finančních prostředků z fondu FRIM na nákup počítačového vybavení pro učebny PC.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.647/08/KS

Žádost Zdar a.s.

Rada města bere na vědomí žádost Zdar a.s.

 

Rada města ukládá MěÚ vést jednání s žadatelem a v listopadu 2008 předložit radě města a následně zastupitelstvu města návrh na rozpočtová opatření ke krytí vzniklé ztráty.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.646/08/TSBM

Smlouva o výpůjčce

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce se Satt a.s.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.651/08/ŠKS

Převod sportovišť

Rada města ukládá MěÚ ve spolupráci s TJ Žďár nad Sázavou propočítat náklady na sportování ve variantě č. 3 a předložit Radě města k dalšímu rozhodování.

 

Hlasování:Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.650/08/ŠKS

Žádosti TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje znění Dodatku č. 2 v předloženém znění uvnitř materiálu – uvolnění zbývající částky investičního příspěvku na účet TJ Žďár nad Sázavu 1, Jungmannova 1496/10 na rekonstrukci strojovny chlazení ledové plochy zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.665/08/ŠKS

Žádost p.Pustiny

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o zařazení „Mezinárodní pěvecké soutěže Žďár nad Sázavou 2009“ jako samostatnou položku do rozpočtu města 2009 v kapitole kultura v celkovém finančním objemu 100 tis.Kč.

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města p.Jakubovi Pustinovi, Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1714/36 při pořádání „Mezinárodní pěvecké soutěže Žďár nad Sázavou 2009.“

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.652/08/ORUP

Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy

Rada města po projednání neschvaluje podání žádosti Koupaliště Pilák do další výzvy ROP a ukládá ORUP jednat o dodatku smlouvy s projektantem.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.653/08/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Školní jídelna SŠG A. Kolpinga“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Školní jídelna SŠG A. Kolpinga“ Žďár nad Sázavou vč. vyzvaných uchazečů, členů komise a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.654/08/ORUP

Žádost o změnu regulačního plánu ul.Veselská

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města rozhodnutí o návrhu na pořízení změny regulačního plánu – „Dostavba ulice Veselská“ – v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

13. Usn.655/08/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.663/08/OS

Nabídky Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o nabídce Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s.

 

Rada města ukládá sociálnímu odboru projednat s Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. a s organizacemi zastupujícími osoba nevidomé a slabozraké konkrétní podmínky a požadavky na zřízení pobočky Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. ve Žďáře nad Sáazvou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.664/08/OS

Nabídka MV ČR – možnost zajištění bydlení azylantů

Rada města po projednání s lítostí konstatuje, že vzhledem k nedostatku volných bytů se nemůže Město Žďár nad Sázavou zapojit do programu zajištění bydlení azylantů v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

16. Usn.668/08/OS

Žádost OS Ječmínek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření – příspěvek na provozní náklady.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn.656/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 281/9 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 120 m2 v k.ú. Zámek Žďár – za účelem zachování přístupu k pozemku p.č. 382 (zahradě a RD č.p. 78) z ulice Purkyňova, ZR 2.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví SJM Matějka Vladimír, Jihlava a Matějková Marcela, Žďár n.S. a to p.č. 636/2, orná půda o výměře 3712 m2, p.č. 623/9, trvalý travní porost o výměře 3813 m2 a p.č. 637/3, trvalý travní porost ve výměře 3490 m2,zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 600, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Zámek Žďár.

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a to části p.č. 3776, ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 1464 m2 a části ve výměře cca 900 m2 v k.ú. Město Žďár

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 152 m2 v k.ú. Zámek Žďár – za účelem využití ke hraní malých dětí bydlících v bytovém domě Nová č.p. 248/11, ZR 2.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – jako oprávněným – na částech pozemků p.č. 3347, 3349 a 3352 v k. ú. Město Žďár v ul. Dolní - za účelem vybudování stavby „Kabelová přípojka NN, Dům dětí a mládeže, Dolní 3, Žďár n. Sáz. – silnoproud“, tj. k objektu čp. 2274 na p. č. 3347 ve vlastnictví kraje Vysočina, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ul. Dolní ve Žďáře n. Sáz. 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve správě kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě,Žižkova 57, 587 33 Jihlava mezi krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným na části pozemku p.č. 8172 v k.ú. Město Žďár (v lokalitě Vysocká – Grunt) - za účelem vybudování a provozu stavby města „Zatrubněná vodoteč v k.ú. Město Žďár.“ Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

 

g) Rada města po projednání schvaluje revokaci na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov, mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov – jako povinným - na části p.č. 2134/1 – rybník, potok v k.ú. Město Žďár – za účelem vybudování tlakové splaškové kanalizace pod tokem řeky Sázavy (odvedení splaškových vod přes přemístěnou ČS do veřejné kanalizace) v souvislosti s připravovanou stavbou „Obytný soubor KLAFAR II – část B1 – technická infrastruktura, Žďár n.S“ (komunikace, inž. sítě, stav.objekty SO 1 – SO 15) pro 13 novostaveb RD – investor Město Žďár nad Sázavou včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,- Kč

 

Hlasování bod a)-g): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn.657/08/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej části pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miloslava a Jitky Dočekalových (SJM), ZR 5, a to p. č. 818/4 ve výměře cca 1 100 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 818/17 v soukromém vlastnictví, zakoupeného od města v r. 2004 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 70,-Kč/m2. + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to části p. č. 119/13 – ost. plocha, jiná pl. a části p. č. 119/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 200 m2v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako obslužné plochy k nemovitosti na pozemku p. č. 119/14 (novostavba IOOV) ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. ul. Brněnská 126/38, ZR 1 a to p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha o výměře 1 947 m2 v k. ú. Město Žďár ležící v oploceném areálu spol. PKS INPOS, a. s. na ul. Brněnská, ZR 1 a části pozemku p. č. 5725 – zast.plocha o výměře cca 320 m2v k. ú. Město Žďár - pod budovou garáží Na Rybníčku, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemkům jiného vlastníka. Přesná výměra části p. č. 5725 bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši: za pozemek p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 947 m2 činí 170,-- Kč/m2 (oploc. areál společnosti) a za část p. č. 5725 – zastavěná plocha ve výměře cca 320 m2nabízí 800,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění již schváleného převodu pozemku v ZM dne 26.06.2008 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín (a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s. – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO) - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. - Doplnění se schvaluje tak, že odprodej se nově rozšiřuje o p. č. 4984 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (celkem tedy odprodej 105 m2 výměry pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka v bývalém zemědělském areálu Agrovysočina, a. s. Žďár n. Sáz.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Občanského sdružení nájemníků MAKOVSKÝ se sídlem Makovského 1658/69, ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 58,5 m2 (pásy o šíři 1,5 m z čelní a zadní strany obytného domu) v k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1658 na p. č. 4457 ul. Makovského 69, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání – změna výměry zastavěné plochy domu vzniklé po zateplení čelní a zadní strany fasády – součástí úprav bude i výměna závěsných balkonů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Emila Adlera, ZR 2 a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 – za účelem vybudování přístupové komunikace a rozšíření budoucí zahrady p. č. 2038. - za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to částí p. č. 8010/1 – orná a p. č. 8012 – orná ve výměře cca 10 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II., ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod budoucím objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., která bude sloužit pro připojení nových odběratelů el. energie. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

h)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 a to části p. č. 2035/2 – díl „f“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1), části p. č. 2035/10 – díl „b + d + g + j“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1) ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem za část p. č. 2025/1 – díl „e“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/2) a část p. č. 2025/1 – díl „a + c“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/10) ve vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

Rozdíl ve směňované výměře pozemků bude manžely Hegerovými doplacen ve výši 300,-- Kč/m2.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-sever – Lesná a to části parcely č. 2033/2 – díl „i“ – ost. pl. ve výměře 1 m2v k. ú. Město Žďár (nově sloučeno do p. č. 2035/10) - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného ost. komunikací dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 zhotoveného po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD na p. č. 2025/1 manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 a to p. č. 7858 – louka ve výměře 312 m2 a navazující pozemek p. č. 7846 – louka ve výměře 1 026 m2 – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s připravovanou výstavbou další etapy cyklistické stezky a to v části ZR 3 v prostoru od ul. V Zahrádkách po katastrální území Hamry n. Sáz. - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/20 – orná půda ve výměře 1 222 m2 a p. č. 770/2 – louka ve výměře 843 m2 – oba v lokalitě „Za starým dvorem“ ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání a ucelení pozemků s tím, že na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v ceně bude doplacen.

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Dobřichovského, ZR 6 (podíl ¼), p. Martina Dobřichovského, ZR 2 (podíl ¼) a pí Milady Zelenkové, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar – „Na Starém městě“, ZR 3 – za účelem dalšího rozšíření území pro připravovanou výstavbu sídliště v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

- V kupní smlouvě bude uzavřen závazek nabídnutí pozemku pro výstavbu RD

v lokalitě Klafar II. za podmínek schválených městem pro prodej pozemků v této lokalitě.

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 10145 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a části p. č. 10146 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví manželů Karla a Milady Jelínkových (SJM), Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě Vetla s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. - Cena pozemků bude zjištěna dle znaleckého posudku a rozdíl v hodnotě

směňovaných pozemků bude na základě ZP doplacen.

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, Budeč a to p. č. 9886 – louka ve výměře 2 579 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

- Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vypracování znaleckého posudku uhradí město.

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 584/3 – ost. pl. ve výměře 244 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl ¼), Chotěboř a pí Ivy Malé st. (podíl ¾), ZR 2, dále p. č. 591/1 – lesní půda ve výměře 8 703 m2a p. č. 591/2 – lesní půda ve výměře 14 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl 2/8), Chotěboř, pí Ivy Malé st. (podíl 2/8), ZR 2 a pí Ivy Malé ml. (podíl 4/8), ZR 2, vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u nového hřbitova na Zelené hoře,ZR 2.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku v celkové výši 183 450,-- Kč

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – Nusle a to p. č. 201/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 127 m2 na okraji obce Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ u připravované zástavby RD a dále p.č. 354/21 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 283 m2 a p. č. 354/24 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 v lokalitě chatové zástavby „U Strže“ - vše v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům sloužících jako místní komunikace.

 

o)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ve Žďáře nad Sázavou 3 a to p. č. 2043/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 383 m2v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace výstavby vedlejší stavby ke stávajícímu areálu školy.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 25.02.2007 do 13.08.2008.

 

Hlasování bod a) – p): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn.658/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 36 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1876, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1+společné sociální zařízení, č. 4, umístěném v obytném domě na ulici Brněnská č.p. 2228, č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje výpočet zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově č.p.165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, kanceláře č. 510 s účinností od 1.9.2008 na dobu neurčitou, s výší nájemného 1.000,-- Kč/m2/rok s panem Martinem Smolíkem, Brodská 1971/59, Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost p. Šárky Chaloupkové ve věci užívání bytu č. 17, na ulici Revoluční 30 ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

20. Usn.659/08/OP

Privatizace BF

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

21. Usn.660/08/OP

Privatizace BF

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvy o budoucích kupních smlouvách dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

22. Usn.661/08/OP

Stanovisko ve věci sporu o neplatnost kupní smlouvy

Rada města bere na vědomí stanovisko ve věci sporu o neplatnost kupní smlouvy.

 

Rada města ukládá starostovi města vzít zpět odvolání proti rozsudku č.j. 11C 34/2007.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

23. Usn.627/08/OF

Hospodaření PO k 30.6.2008

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

24. Usn.626/08/OF

Rozpočtová opatření č.5/2008/RM

Rada města po projednání:

- schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 5/2008/RM a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření dle upraveného materiálu.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přefinancování úvěru na bytový dům Veselská.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

25. Usn.662/08/p.tajemník

Ceník služeb poskytovaných veřejnosti

Rada města po projednání schvaluje ceník služeb poskytovaných veřejnosti Městským úřadem Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta