Zápis ze 48. schůze rady města konané dne 22.9.2008

zveřejněno: 22. 9. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka
 

Schválený pořad 48. schůze rady města:

 

  1. Řešení kapacity na Denním stacionáři – studie nákladů
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP obce Vatín
  5. Převod sportovišť
  6. Středisko EUROPE DIRECT
  7. Stanovení odměn a platů ředitelů příspěvkových organizací města
  8. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.669/08/POSSm

Řešení kapacity na denním stacionáři – studie nákladů

Rada města schvaluje bere na vědomí potřeby kapacity denního stacionáře pro mentálně postižené osoby ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města pověřuje odbor RUP vypracováním projektu varianty III přístavby a navyšuje částku rozpočtu v části projekty o 100.000,-Kč na tento projekt.

 

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města vymezit cílovou skupinu uživatelů a oslovit obce stávajících a potenciálních klientů s možností spolufinancování investice a provozu rozšíření kapacity denního stacionáře.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Usn.670/08/OP

Majetkoprávní úkony

a. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4488/3 – zast. plocha ve výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár, vzniklé z pův. p. č. 4669/1 po zápisu stavby garáže dle GP č. 2433-190/2006 ze dne 17. 7. 2006 – zastavěno stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob u řadového rodinného domu čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

 

b. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 360/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a zajištění přístupu a příjezdu k RD – zaplocená předzahrádka u RD čp. 78 na p. č. 381 ul. Bezručova 24, ZR 2 (pozemek je v současné době užíván na základě v RM schválené výpůjčky pozemku z r. 2004).

 

c. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemním smlouvám na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod prodejními stánky s nájemci stánků rychlého občerstvení v prostoru u vestibulu objektu haly ČD ve Žďáře n. Sáz., ul. Chelčického, ZR 6, k. ú. Město Žďár s tím, že v dodatku bude stanoven zákaz prodeje veškerých alkoholických nápojů s výjimkou desetistupňového piva.

 

d. Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 16. 4. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 5487 a 5489 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., kabelová smyčka VN, TBG Vysočina“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV k připojení nové odběratelské kioskové trafostanice pro firmu TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč, s názvem „TS TBG VYSOČINA“ v lokalitě průmyslové zóny mezi ul. Jamská – Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby a umožnění přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 5384 a 5385/1 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 16. 4. 2007 nemění.

 

Hlasování bod a)-d): Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn.671/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 11, č.31, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p.1936, č.or.35 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Rada města pro projednání schvaluje žádost občanského sdružení Brodská 51-53-55, Žďár nad Sázavou a schvaluje poskytnutí nebytových prostor umístěných v obytném domě na ulici Brodská č.p.1975, č.or.55 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do podnájmu panu Ondřeji Němcovi za účelem využívání jako kancelářské prostory.

 

Rada města po projednání ukládá starostovi města vypovědět smlouvy o nájmu garážových stání, umístěných v bytovém domě Palachova 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, uzavřených mezi městem Žďár nad Sázavou a nájemníky, kteří nejsou členy Bytového družstva Palachova 225/72.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p.Miroslava Šustra ve věci užívání nebytového prostoru – objektu č.470/6 na Jungmannově ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a schvaluje prodloužení termínu splatnosti nájemného za užívání uvedeného nebytového prostoru za 3. a 4. čtvrtletí 2008 do 31.12.2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.672/08/ORUP

Dohoda o pořízení změny č.1 ÚP obce Vatín

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny č.1 obce Vatín.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.673/08/ŠKS

Převod sportovišť

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádnou z variant převodu sportovišť.

 

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

6. Usn.675/08/KMJS

Středisko EUROPE DIRECT

Rada města po projednání hlasovala o schválení předložení projektu ED Evropské komisi a v případě úspěšnosti podaného projektu o navýšení rozpočtu KMJS v roce 2009 o 355.200,-Kč v souladu s předloženou finanční kalkulací.

Rada města hlasovala o doporučení výše uvedeného zastupitelstvu města ke schválení do rozpočtu 2009.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

7. Ústní zpráva/p.tajemník

Stanovení odměn a platů ředitelů příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje na základě vyhodnocení výsledků hospodaření v 1. pololetí 2008 mimořádné odměny ředitelů PO města a org.složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení.

Rada města schvaluje úpravu osobního příplatku ředitele/ky PO Poliklinika, PO MŠ a PO ZŠ Švermova.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Různé

Smlouva o výpůjčce TJ Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůčce TJ Žďár nad Sázavou na dofinancování II.etapy rekonstrukce zimního stadionu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka