Zápis z 5. schůze rady města konané dne 18.12.2006

zveřejněno: 18. 12. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

Schválený pořad 5. schůze rady města:

 

 1. Pojištění majetku města
 2. Vyřazení majetku
 3. Volno pro žáky
 4. Použití prostředků příspěvku na provoz a prostředků na opravy a rekonstrukce ve školství
 5. Schválení výše úhrad pečovatelské služby a azylové ubytovny
 6. Klub seniorů – Dolní 165, ZR
 7. Změny v komisi péče o rodinu a dítě
 8. Udělení výjimky – DPS
 9. Garážový objekt
 10. Žádost TJ SOKOL – přemístění busty F.Hutaře
 11. Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP obce Sazomín
 12. Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP obce Obyčtov
 13. Znak města – oprava na průčelí budovy Staré radnice
 14. Majetkoprávní úkony
 15. Bytové záležitosti
 16. Žádost o snížení nájmu za nebytové prostory
 17. Žádost o finanční příspěvek
 18. Sbírka obrazů - dědictví
 19. Závěrečná zpráva projektu VÍTEJTE NA ŽĎÁRSKU

Doplnění pořadu jednání

Rada města doplňuje jako 2. bod jednání mat. č. 70/06/OF – Rozpočtová opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 66/06/OF
Pojištění majetku města

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě platný od 1. 1. 2007.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se. 0

 

2. Usn. 70/06/OF
Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6 a doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 7

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 50/06/2.ZŠ
Vyřazení a likvidace hmotného investičního majetku – 6 ks PC

Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci hmotného investičního majetku – 6 ks PC dle návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 51/06/2.ZŠ
Volno pro žáky na den 3. 1. 2007

Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky na den 3. 1. 2007 z důvodů organizačních.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 65/06/3.ZŠ
Použití prostředků příspěvku na provoz
Použití prostředků na opravy a rekonstrukce ve školství

Rada města schvaluje použití prostředků kapitoly 5.1 – příspěvek dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje použití prostředků kapitoly 5.2 – opravy a rekonstrukce ve školství dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 60/06/SSm
Schválení výše úhrad PS a AU

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, která stanoví výši úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby s účinností od 1. 1. 2007 a výši úhrady v azylové ubytovně pro muže, která od 1. 1. 2007 činí  Kč 70,-/1 osoba a den.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 69/06/CERUM
Klub seniorů, Dolní 165, Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí rozpracování PD Klubu seniorů a ukládá MěÚ a PO Soc. služby předložit alternativní návrh provozu prostor pro seniory, obsahující zejména: Kdo provozuje, za jakých podmínek a pravidel včetně bilance příjmů a výdajů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 67/06/OS
Změny v komisi péče o rodinu a děti

Rada města po projednání odvolává z funkce tajemníka Komise péče o rodinu a děti sl. Denisu Bencovou a děkuje jí za její velmi dobrou práci v komisi.

Rada města jmenuje do funkce tajemníka Komise péče o rodinu a děti paní Ludmilu Modlitbovou , pracovnici sociálního odboru.

Rada města jmenuje členem Komise péče o rodinu a děti paní Květoslavu Fňukalovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 68/06/OS
Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou manželům Nepejchalovým, bytem Radenice.

Rada města po projednání neschvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Marii Přibylové, bytem Dolní Bory.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 47/06/ORÚP
Garážový objekt – KOMA – Ložiska spol. s r.o.

Rada města po projednání bere na vědomí prezentaci firmy KOMA-Ložiska spol. s r.o. Ostrava týkající se garážového objektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 63/06/ORÚP
Žádost TJ Sokol – přemístění busty F. Hutaře

Rada města po projednání schvaluje žádost TJ Sokol o přemístění busty Fr. Hutaře.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

12. Usn. 61/06/ORÚP
Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP obce Sazomín

Rada města po projednání schvaluje dohodu č. 6/2006 o spolupráci při pořízení územního plánu obce Sazomín.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 62/06/ORÚP
Dohoda o spolupráci při pořízení ÚP obce Obyčtov

Rada města po projednání schvaluje dohodu č. 7/2006 o spolupráci při pořízení územního plánu obce Obyčtov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

14. Usn. 64/06/ORÚP
Znak města – oprava na průčelí budovy staré radnice

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o Znaku města- podklad pro opravu na průčelí Staré radnice a schvaluje provedení podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

15. Usn. 54/06/OP
Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651/8 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování technického zázemí stávajících firem s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a součástí této výstavby bude i komunikace.

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 190 m2 v k. ú. Město ZR v lokalitě sídliště „Vodojem“ - rozšíření zahrady p. č. 4300 u RD čp. 1642 na p. č. 4299 ul. Pelikánova 22, ZR 7 a zároveň za účelem úpravy a údržby pozemku u krajového řadového RD (na hranicích pozemku místo plotu osázeny konifery pro snížení hlučnosti a prašnosti z plánovaného komunikačního obchvatu vedoucího v těsné blízkosti RD) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena oddělovacím geometrickým plánem.

c) Rada města po projednání neschvalujevyhlášení záměru na odprodej, příp. pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 793 ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město ZR - rozšíření zahrady p. č. 826 u RD čp. 685 na p. č. 825 v ul. Kopečná, ZR 3 a zamezení přístupu do části p. č. 793.

d) Rada města po projednání neschvalujevyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3374, 3377 a 3378 v celkové výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Polikliniky“ vedle objektu nákupního střediska Lidl v ul. Neumannova ZR 4 – za účelem vybudování maloobchodní prodejny a provozovny firmy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Mgr. Jiřího Kratochvíla, Přezletice, 250 73 Jenštejn (1/2) a p. Věry Kratochvílové, 565 01 Choceň (1/2) a to p. č. 643 - orná ve výměře 3 512 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“ a za účelem realizace veřejně prospěšné stavby – parkoviště u rekreační zóny Pilská nádrž, ZR 2 dle schváleného ÚP města a dále p. č. 106/5 ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár v sousedství městských pozemků p. č. 696/4 a 696/6 – majetkoprávní vypořádání pozemku po zaměření kulturní památky – Boží muka u Dolního hřbitova, ul. Santiniho, ZR 2. 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6507 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ Jihlavská ul., ZR 1, pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka garáže.

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9. 9. 1998 včetně dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2001, dodatku č. 2 ze dne 16. 11. 2004 a dodatku č. 3 ze dne 24. 1. 2006, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a TJ ŽĎAS Žďár n. Sáz. – jako vypůjčitelem na výpůjčku pozemků v lokalitě sportovního hřiště „Bouchalky“ v k. ú. Město Žďár a k. ú. Zámek Žďár s tím, že článek IV. uvedené smlouvy se mění následovně:

Půjčitel přenechává do užívání všechny pozemky s účinností od 1. 10. 1998 na dobu určitou a to do 31. 12. 2022.

V ostatních ustanoveních se původní smlouva nemění.

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro firmu Zdeněk Staněk – Staplast, nám. Republiky 150, ZR 1, IČ 13650963, a to části p. č. 3766 – ost. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár za obchodním domem Staplast na nám. Republiky 150, ZR 1 - za účelem vybudování příručního skladu pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v této lokalitě.

Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok.

Hlasování bod a) – h): Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

16. Usn. 55/06/OP

Bytové záležitosti

Rada města:

1. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu
2. neschvaluje žádost Anny Augustinové

Rada města schvaluje paní Emílii Vítkovou za členku bytové komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

17. Usn. 56/06/OP
Žádost o snížení nájemného za užívání nebytových prostor

Rada města vyhovuje žádosti pana Radima Němce dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

18. Usn. 57/06/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání nedoporučuje schválit finanční příspěvek Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

19. Usn. 58/06/ŠKS
Sbírka obrazů – dědictví

Rada města po projednání bere na vědomí informaci pana Arnd C. Sieverta o odkazu sbírky obrazů manželů Bodefeldových Městu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

20. Usn. 59/06/ŠKS
Závěrečná zpráva projektu „Vítejte na Žďársku“

Rada města po projednání bere na vědomí závěrečnou zprávu projektu „VÍTEJTE NA ŽĎÁRSKU“.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města