Zápis z 50. schůze rady města konané dne 6.10.2008

zveřejněno: 6. 10. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Vladimír Novotný
 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák
 

Schválený pořad 50. schůze rady města:

 

 1. Materiál dle „Pravidel“
 2. Materiál dle „Pravidel“
 3. Žádost o úpravu rozpočtu PO MŠ mezi položkami
 4. Materiál dle „Pravidel“
 5. Materiál dle „Pravidel“
 6. Materiál dle „Pravidel“
 7. Materiál dle „Pravidel“
 8. Materiál dle „Pravidel“
 9. Materiál dle „Pravidel“
 10. Materiál dle „Pravidel“
 11. Rozpočtová opatření č.6
 12. Úpravy v rozpočtu školství
 13. Petice občanů hřiště „U Ivana“
 14. Smlouva s ŘSD Jihlava
 15. Dodatek č.1 ke smlouvě se spol. DARUMA Plzeň
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Privatizace bytového fondu
 19. Smlouvy TJ Žďár n.S.a TJ Sokol Žďár n.S.
 20. Žádost oddílu rychlobruslení TJ ZR
 21. Žádost p.Kunce
 22. Žádost o změnu ÚP
 23. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.č.676/08/POSSm

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města bere na vědomí předložený materiál a ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města a OS MÚ předložit porovnání rozpočtu Seniorpenzionu na rok 2009 s původním materiálem 501/08/OS.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.679/08/POMŠ

Materiál dle „Pravidel...“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů

 

Rada města bere na vědomí požadavek příspěvkové organizace do rozpočtu na rok 2009:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 8.342 tis.Kč

- plán oprav a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 9.510 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.698/08/POMŠ

Žádost o úpravu rozpočtu PO MŠ mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje navýšení nákladové položky „platy“ a položky „odvody“ o celkovou částku 22.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.682/08/KMJS

Materiál dle „Pravidel...“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 4.783 tis.Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009:

- příspěvek od zřizovatele ve výši 7.280 tis.Kč

- plán oprav a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.440 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

5. Usn.683/08/Pol.

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 9.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 9.781 tis.Kč

- limit počtu pracovníků (přepočtený stav) – 36,16 zaměstnanců

- odpisový plán

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 3.500 tis.Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009:

- příspěvek od zřizovatele ve výši 1.726 tis.Kč.

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.690 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.684/08/PO CERUM

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 4.560 tis.Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009:

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.900 tis.Kč

- příspěvek od zřizovatele ve výši 940 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.685/08/ZŠ Komenského 2

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.735.tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 13.200 tis.Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Komenského 2.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.686/08/ZŠ Komenského 6

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.793.tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.585 tis.Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Komenského 6.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.687/08/ZŠ Švermova

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 13.871 tis.Kč, z toho pro středisko bazén 4.840 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.820 tis.Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Švermova.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,z drž. 0

 

 

10. Usn.688/08/ZŠ Palachova

Materiál dle Pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon zřizovatelských práv

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2009

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.872 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.259 tis.Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Palachova.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

11. Usn.677/08/OF

Rozpočtová opatření č. 6

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření 6/2008/RM ve výši přijatých dotací.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.680/08/TSBM

Úpravy v rozpočtu školství

Rada města po projednání schvaluje úpravy v rozpočtu školství dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.681/08/KS

Petice občanů

Rada města bere na vědomí petici občanů a ukládá městskému úřadu zařazení prostředků nutných k výstavbě dětského hřiště obdobného typu jako v ul.Studentská do rozpočtu města pro rok 2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.689/08/KS

Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Rada města schvaluje smlouvu s ŘSD o provedení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.695/08/KS

Smlouva Daruma Plzeň

Rada města schvaluje smlouvu s firmou Daruma Plzeň.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.690/08/OP

Majetkoprávní úkony

a)

1. Rada města po projednání odkládá vyhodnocení vyhlášeného záměru č. Z-69/2008-OP – vyhlášení projednáno v RM dne 25. 8. 2008 – záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 8. do 24. 9. 2008 – na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3752 – ost. pl. ve výměře 146 m2, p. č. 3753 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře 39 m2 a část p. č. 3755 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 400 m2 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bohumila Kobzy, 592 52 Rožná - za část p. č. 3751 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 220 m2 a část p. č. 3754 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 270 m2 v budoucím vlastnictví Bohumila Kobzy, 592 52 Rožná do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za městskou tržnicí ul. Neumannova, ZR 4 ke společnému projednání s doručenou peticí.

 

 

b) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti společnosti ZDAR, a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 o odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5530 – ost. plocha ve výměře 59 m2 a dále částí p. č. 9537, 9538, 9541/1 a 9541/2 celkem ve výměře cca 9 321 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnské, ZR 1 (za areálem E.ON v blízkosti kruhového objezdu směrem k PZ Jamská) – za účelem využití pozemků pro služby motoristům - do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dle vyhlášeného záměru č. Z-72/2008-OP.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 48 m2 v k. ú. Město Žďár, užívané jako zaplocená zahrada – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě sídliště „Vodojem“ u rodinného domu čp. 1569 ul. Makovského 33, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na případný pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku zahrady navazující na stávající zahradu u RD čp. 1569 ul. Makovského 33, ZR 7.

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Milana a Olgy Tlustošových (každý v podílu ½), oba ZR 2, a to p. č. 8026 – orná půda ve výměře 10 641 m2 v k. ú. Město Žďár - v lokalitě „U Vápenné cesty“ – za účelem využití pro připravovanou další budoucí výstavbu sídliště Klafar, ZR 3

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Ivo Roušara, Škrdlovice , podnikajícího pod obchodním jménem IVO ROUŠAR, Škrdlovice 230, IČ 60673052 a to p. č. 6361 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku a to části pozemku p. č. 3366 v k. ú. Město Žďár před budovou polikliniky v lokalitě ul. Studentská, ZR 4, na kterém je dočasně umístěn prodejní novinový stánek, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 19. 12. 1996 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Romanem Boučkem, dříve ZR 7, nyní ZR 5.

Podnájem se schvaluje na dobu určitou 2 roky a to od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 pro p. Aleše Němce, trvale ZR 3, podnikajícího pod IČ 67518966.

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 8. 9. 2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – jako oprávněným – na částech pozemků p.č. 3347, 3349 a 3352 v k. ú. Město Žďár v ul. Dolní - za účelem vybudování stavby „Kabelová přípojka NN, Dům dětí a mládeže, Dolní 3, Žďár n. Sáz. – silnoproud“, tj. k objektu čp. 2274 na p. č. 3347 ve vlastnictví kraje Vysočina, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ul. Dolní ve Žďáře n. Sáz. 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Částečná revokace se schvaluje tak, že správně se zřizuje shora uvedené VB ve prospěch oprávněného - kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3349, 3351 a 3352 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností DALIX, s.r.o. se sídlem Švermova 6/34, ZR 1 – jako oprávněným – a to na částech pozemků p.č. 5386/3, 5385/1, 5385/2, 5393/1, 5393/2, 9520/3, 9520/1, 9521/1 a 9516/1 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování staveb podzemních přípojek inženýrských sítí – vodovodní, plynovodní, splaškové a dešťové kanalizace a elektropřípojky pro novostavbu výr. objektu a areál firmy DALIX, s. r. o. v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených staveb ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a) – h): Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn.691/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu bytu o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1905, ulice Brodská č.or. 33/15 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1932, ulice Brodská č.or. 43/26 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1 pokoj + sociální zařízení, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10/4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu, předloženém bytovou komisí.

 

Rada města odkládá projednání žádostí paní Evy Augustinové, paní Marie Galbové, paní Anny Augustinové a paní Heleny Lackové o mimořádné přidělení holobytů s tím, že tyto žádosti projedná na konci roku 2008.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a to na dobu neurčitou s firmou PTI Europe s.r.o., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00 na užívání komplexu kanceláří (č. 716, 716a, 717, 718,719) v 7. NP budovy na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou 1, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou – kancelář č. 206 o výměře 29,30 m2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je stanovena 698 Kč/m2/rok.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru o jeden měsíc na pronájem nebo prodej části nebytových prostor umístěných v budově č.p.72, na nám. Republiky č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou (bývalá 1. ZŠ), za účelem provozování výchovné, vzdělávací, stravovací a sportovní činnosti. Tyto činnosti mohou být provozovány v části budovy k tomuto účelu určené. K jinému využití budovy je nutná změna užívání, povolená stavebním úřadem a s přihlédnutím k omezenému počtu parkovacích míst u objektu z ulice Tyršova a nám. Republiky.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost firmy Černý – počítačové služby Žďár nad Sázavou nájemce nebytového prostoru v budově na nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, k uzavření podnájemní smlouvy se společností B I B, a.s., Slavkovského 383, 530 02 Pardubice 2. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Černý – počítačové služby.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu umístěném na Nádražní ulici č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, v I. NP, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální nájemného je stanoveno ve výši 1.100,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

 

18. Usn.692/08/OP

Privatizace bytového fondu

Rada města schvaluje změnu osob, které se zúčastňují IV. vlny převodu bytových domů dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn.693/08/OŠKS

Smlouvy TJ Žďár n.S. a TJ Sokol Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku v předloženém znění uvnitř materiálu – úhrada projektové dokumentace k realizaci umělého povrchu fotbalového stadionu TJ Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10.

 

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku v předloženém znění uvnitř materiálu Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou na dokončení rekonstrukce stropu vstupního schodiště Sokolovny Doležalovo náměstí 2.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn.694/08/OŠKS

Žádost oddílu rychlobruslení TJ Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje změnu účelu Smlouvy o poskytnutí příspěvku – účast oddílu rychlobruslení TJ Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10 na soustředění mezinárodní závody TATRA CUP 2008 v polské Poznani.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn.696/08/ORUP

Žádost p.Kunce

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu prací v lokalitě ulice Veselské vč. návrhu řešení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

22. Usn.697/08/ORUP

Žádost o změnu ÚP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrhu na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta