Zápis z 51. schůze rady města konané dne 20.10.2008

zveřejněno: 20. 10. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka
 

Schválený pořad 51. schůze rady města:

 

 1. Vyhodnocení záměru – otevírání obálek – pozváni přihlášení zájemci na záměr
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Vyřazení hmotného investičního majetku
 5. Odpis nedobytné pohledávky
 6. Seniorpenzion – rozpočet
 7. Operační plán zimní údržby
 8. Nařízení Rady města
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště ul. Studentská“
 10. Vyhlášení výběrového řízení na projektanta „Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu“
 11. Náklady na dokončení projektu Letní koupaliště Pilská nádrž
 12. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Vícegenerační park Farská humna“
 13. Žádost obce Polnička
 14. Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2009
 15. Žádosti o schválení použití znaku města
 16. Žádost nájemce restaurace Tálský mlýn
 17. Zápis komise partnerství
 18. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.705/08/OP

Vyhodnocení záměru č. Z-52/2008-OP

Rada města po otevření obálek zájemců přihlášených na záměr Z-52/2008-OP ukládá MěÚ posoudit shodu předložených nabídek s vyhlášeným záměrem a jeho podmínkami.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.706/08/OP

Majetkoprávní úkony

a)

1.Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-69/2008-OP – vyhlášení projednáno v RM dne 25. 8. 2008 – záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 8. do 24. 9. 2008 – na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3752 – ost. pl. ve výměře 146 m2, p. č. 3753 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře 39 m2 a část p. č. 3755 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 400 m2 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bohumila Kobzy, 592 52 Rožná - za část p. č. 3751 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 220 m2 a část p. č. 3754 – ost. pl., zeleň v zástavbě ve výměře cca 270 m2 v budoucím vlastnictví Bohumila Kobzy, 592 52 Rožná do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za městskou tržnicí ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem výstavby víceúčelové haly postavené na p. č. 3750, 3751, 3752, 3754 a 3755 za účelem výstavby víceúčelové budovy s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Kritériem pro vyhodnocení záměru je dodržení podmínek ÚP a výše nabídnuté kupní ceny.

 

2. Rada města po projednání Petice občanů města o změnu územního plánu a vyjádření nesouhlasu s výstavbou víceúčelové haly v lokalitě ul. Neumannova ve Žďáře n. Sáz. schvaluje odpověď dle předloženého návrhu – viz příloha č. 3.

 

Hlasování bod a): Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2469/1 ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1174 na p. č. 2343, ul. Luční 26, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku k zahradě p. č. 2344, dlouhodobě užívaného od r. 1967 jako zahrada s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

c) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro manžele Ing. Aleše a Mgr. Andreu Blažíčkovy, ZR 2 a to části p.č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 152 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití ke hraní malých dětí bydlících v bytovém domě č.p. 248/11 na parcele č. 568/9, ul. Nová, ZR 2.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s tím, že ve smlouvě bude zakotvena povinnost nájemce – bezplatná údržba vypůjčeného pozemku na vlastní náklady nájemce a na pozemku nebudou umisťovány žádné stavby trvalého charakteru.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 9529 – orná, p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p. č. 9541/1 – orná a p. č. 9541/2 - orná v celkové výměře cca 24 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby podnikatelského záměru za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 821/1 a p. č. 1612/2 v k. ú. Veselíčko ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Veselíčko, úprava DS NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, nového podpěrného bodu NN a zemního kabelového vedení NN k novému odběrnému místu v obci Veselíčko na pozemku p. č. 822 ve vlastnictví p. Jaroslava Poukara a na p. č. 820/10 ve vlastnictví p. Mgr. Miroslavy Machkové včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno – zastoupenou na základě plné moci ze dne 20. 12. 2007 Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby liniového plynárenského zařízení – STL plynovod - stavba „Reko NTL + přípojky Žďár n. Sáz. ul. Zelenohorská“ na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 308 a p. č. 483 v k. ú. Zámek Žďár dle GP č. 640-379/2007 ze dne 1. 2. 2008 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení včetně příslušenství za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno – zastoupenou na základě plné moci ze dne 20. 12. 2007 Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby liniového plynárenského zařízení – STL plynovod - stavba „Reko NTL Žďár n. Sáz. ul. Vrbová, č. stavby 70101“ na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2536-36/2008 ze dne 14. 3. 2008 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení včetně příslušenství za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování bod b) – g): Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

3. Usn.707/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1829, ulice Revoluční č.or. 27/36 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu, předloženém bytovou komisí.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 4, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pronájem bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 9, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

 

Rada města po projednání „odporu proti opětovnému zvýšení nájmu“, doručeném dne 8.10.2008 schvaluje odpověď v předloženém znění.

 

Rada města po projednání žádosti pana Milana Polívky nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 32 na ulici Brodská č.p. 1825, č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 ze dne 10.9.2008.

 

Rada města po projednání žádosti Mgr. Petra Přichystala ze dne 30.9.2008 neschvaluje jeho žádost o prominutí úhrady poplatku z prodlení.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost firmy Černý – počítačové služby Žďár nad Sázavou nájemce nebytového prostoru v budově na nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, a schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu s paní Zdeňkou Musilovou, Studentská 1723/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, která nebytový prostor využije jako kanceláře. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost firmy Černý – počítačové služby Žďár nad Sázavou, nájemce nebytového prostoru v budově na nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, a schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu s panem Zbyňkem Vintrem, Chelčického 26/87, 591 01 Žďár nad Sázavou 6, který nebytový prostor využije jako kanceláře. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Zdeňka Vokurky, nájemce nebytového prostoru Steak Jack baru v objektu bývalého KD Vysočany na ulici Na Úvoze 15 ve Žďáře nad Sázavou, a schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu s firmou EUTIS, o.p.s. Žďár nad Sázavou, která nebytový prostor – bývalou provozovnu kadeřnictví, využije pro kancelářskou činnost. Podnájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a Zdeňkem Vokurkou, Vnitřní 1098/4, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.708/OU/3.ZŠ

Vyřazení a likvidace hmotného investičního majetku

Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci investičního majetku dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.708/08/3.ZŠ

Odpis nedobytné pohledávky

Rada města schvaluje odpis nedobytné pohledávky dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.710/08/OS, PO SSm

Seniorpenzion – rozpočet

Rada města bere na vědomí informaci o zahájení provozu Seniorpenzionu FIT, Domova se zvláštním režimem.

 

Rada města po projednání schvaluje variantu A) předloženého materiálu pro další řešení a financování Seniorpenzionu FIT.

 

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2009:

 • Limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů organizace
 • Limit mzdových prostředků ve výši Kč 19.495 tis.Kč

a bere na vědomí

příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši Kč 12.920 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.699/08/KS

Operační plán zimní údržby

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.714/08/KS

Nařízení č.1/2008

Rada města vydává nařízení č.1/2008, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.700/08/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště za poliklinikou“ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Parkoviště za poliklinikou“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.701/08/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektu stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na zpracovatele PD stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků hodnotící komise pro hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.702/08/ORÚP

Náklady na dokončení projektu „Letní koupaliště Pilská nádrž“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí návrh doúčtování projektových prací na projektu „Letní koupaliště Pilská nádrž“ Žďár nad Sázavou a zároveň ukládá odboru RÚP převzít rozpracovanou dokumentaci od zhotovitele projektové dokumentace vč. konečné fakturace.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.703/08/ORÚP

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Vícegenerační park Farská humna“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Vícegenerační park Farská humna“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.704/08/OF

Žádost obce Polnička

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

 • prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení do doby uzavření dodatku ke Smlouvě o půjčce
 • splátkový kalendář půjčky obci Polnička dle návrhu ze 30. září 2008
 • rozpočtové opatření vycházející ze splátkového kalendáře pro rok 2008

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.711/08/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „Vítání jara 2009“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu VÍTÁNÍ JARA 2009 jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.713/08/ŠKS

Žádosti o souhlas s použitím znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města za účelem označení budovy „Hasičská zbrojnice“ společně se znakem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2.

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města za účelem jeho umístění na služebních oděvech členů sboru dobrovolných hasičů pro Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.712/08/CERUM

Žádost o snížení nájemného

Rada města po projednání bere na vědomí jednorázové snížení nájemného pro restauraci hotelu Tálský mlýn dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Ústní zpráva/p.místostarostka

Zápis komise partnerství

Rada města schvaluje účast maximálně 12 osob na předvánočním trhu v partnerském městě Cairanne v termínu 5. - 8.12.2008.

 

Rada města bere na vědomí žádost partnerského města Flobecq pro rok 2009 a doporučuje její zařazení do rozpočtu roku 2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta