Zápis z 52. schůze rady města konané dne 3.11.2008

zveřejněno: 3. 11. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 52. schůze rady města:

 

 1. Hraniční kámen Čech a Moravy – host p.Olšiak
 2. Spádové obvody ZŠ
 3. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 4. Informace ředitele PO Poliklinika
 5. Obecně závazná vyhláška 2/2008 – Poplatek komunální odpad
 6. Rozpočtová opatření
 7. Žádost o úpravu příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami
 8. Doplnění pořadníku DPS
 9. Posouzení záměru Z-52/2008-OP
 10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště na ul.Studentská
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Rozpočtová opatření č. 7
 14. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.716/08/OŠKS

Hraniční kámen Čech a Moravy

Rada města po projednání schvaluje zviditelnění zemské hranice mezi Čechami a Moravou a ukládá OŠKS zpracovat podrobnější varianty umístění a návrhů a doporučuje zapracování v částce 250 tis.Kč do rozpočtu 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.717/08/OŠKS

Spádové obvody ZŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města č.3/2008 o stanovení spádových obvodů pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Usn.726/08/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod finančních prostředků z položky rozpočtu 2008, kapitoly 7.7. úhrada ztráty sportovišť – TJ Žďas – PD hřiště s umělým povrchem do položky rozpočtu 2008 kapitoly 7.1 úhrada ztráty sportovišť na dosypání trávníku s umělým povrchem ve výši 150 tis.Kč.

 

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku v předloženém znění uvnitř materiálu za účelem úhrady dosypání trávníku s umělým povrchem fotbalového stadionu TJ Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Ústní zpráva/řed.PO Poliklinika

Informace ředitele PO Poliklinika

Rada města bere na vědomí informaci ředitele PO Poliklinika a ukládá řediteli ukončit jednání s fa Medesa a připravit variantní řešení pracovišť OKBH, RTG a RHB k projednání v radě města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

 

5. Usn.718/08/KS

Obecně závazná vyhláška 2/2008

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2008, kterou se mění vyhláška č.1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada města stanovuje sazbu pro rok 2009 ve výši 480 Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Usn.719/08/KS

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.720/08/ZŠ Palachova

Žádost o úpravu příspěvku od zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku výměnou mezi položkami dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.727/08/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.721/08/ORUP

Posouzení záměru Z-52/2008-OP

Rada města po projednání bere na vědomí posouzení předložených nabídek a ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit úpravu a přípravu materiálu pro prezentaci návrhů veřejnosti.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

10. Usn.722/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště na ul.Studentská

Na základě doporučení výběrové komise rada města po projednání schvaluje dodavatele stavby „Parkoviště za poliklinikou“ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.723/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8027 – orná půda ve výměře 3 349 m2 v k.ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví p. Pavla Fuksy, ZR 3 (podíl ¼), pí Jarmily Krhounkové, Nové Město n. Mor. (podíl ¼) a p. Zdeňka Ondráčka, Povel, Olomouc (podíl ½) – za účelem plánovaného rozšíření výstavby rodinných a bytových domů v připravovaném území nového sídliště „Klafar“ ve Žďáře n. Sáz.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5509 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 5976/1 – ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování chodníků včetně terénních úprav (veřejná zeleň), jež budou součástí hlavní stavby křižovatky „I/37 Žďár n. Sáz. – okružní křižovatka“ ul. Brněnská x Jihlavská (u Enpeky) ZR 1.

Přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření stavby oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí, příp. směnu pozemku – doplnění původního záměru č. Z-54/2008-OP na směnu pozemků v lokalitě Vetla za Radonínem, zveřejněného na úřední desce města od 18. 6. do 17. 7. 2008 – směna schválena v ZM dne 18. 9. 2008) a to nově: p. č. 10144 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 398 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč, 592 14 Nové Veselí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání hlasovala o schválení a doporučení zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví SJM Matějka Vladimír, Jihlava a Matějková Marcela, Žďár n.S. a to p. č. 636/2 - orná půda o výměře 3 712 m2, p. č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 3 813 m2 a p. č. 637/3 - trvalý travní porost ve výměře 3 490 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 600, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár - za kupní cenu ve výši 170,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje udělení souhlasu Města Žďáru nad Sázavou – jako vlastníka pozemků p. č. 2192 a p. č. 2178 v k. ú. Město Žďár, zapsaných na LV 1 pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě – KP Žďár nad Sázavou, se zápisem nemovitostí do KN a to na parcele p. č. 2192 – zastav. plocha ve výměře 53 m2, na které stojí objekt obč. vybavenosti ve vlastnictví TJ Žďár n. Sáz., občanské sdružení a dále na p. č. 2178 – zastav. plocha ve výměře 192 m2, na které stojí ostatní stavební objekt rovněž ve vlastnictví TJ Žďár n. Sáz., obč. sdružení – vše v lokalitě fotbalového hřiště „Bouchalky“ ZR 1 v k. ú. Město Žďár.

Souhlas se zápisem shora uvedených nemovitostí, tj. předmětných budov do katastru nemovitostí se uděluje pro TJ Žďár nad Sázavou, občanské sdružení se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 7748/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, úprava DS NN Kudláček“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN k novému odběrnému místu v obci Radonín na pozemku p. č. 7745 ve vlastnictví p. Martina Kudláčka, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. ZmŽ-1, MěŽ-1, VUZ-1 - dle GP č. 598-7157/2006 ze dne 13. 3. 2006, č. 599-7157/2006 ze dne 22. 3. 2008, č. 2339-7157/2006 ze dne 21. 3. 2006, č. 2405-7157/2006 ze dne 28. 3. 2006 a č. 163-7157/2006 ze dne 6. 12. 2006 - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SELF servis, s. r. o. se sídlem Pálavské nám. 44, 628 00 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech pozemků p. č. 943 a 1067 v k. ú. Zámek Žďár, dále na částech p. č. 1952/3, 1967, 7952, 4669/1, 8500/2, 8568 a 8575 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 1232/1, 1232/49, 1581/1 a 1590 v k. ú. Veselíčko ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Kabelové propojení Šlapanov – Tišnov, část II – okres Žďár nad Sázavou“, spočívající v umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně přístupu a příjezdu k zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a případné rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.724/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 31 o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1936, ulice Brodská č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 15, umístěného v obytném domě č.p. 1829, ulice Revoluční 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 12, umístěného v obytném domě č.p. 1876, ulice Brodská 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání a na základě vyjádření OS Brodská 1828, IČ 22731709, Brodská 1828/17, Žďár nad Sázavou, schvaluje účast paní Hany Števkové, Žďár nad Sázavou na koupi obytného domu čp. 1826, 1827, 1828, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 v rámci 4. vlny převodu obytných domů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje přidělení náhradního bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 4, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 paní Valerii Kováčové

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání rozhodla, že do 31.12.2008 nebude vyhlašovat záměr na pronájem bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 6, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého záměru.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.725/08/OF

Rozpočtová opatření č. 7

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 7/2008/RM.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Ověřovatel:

 

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta