Zápis z 54. schůze rady města konané dne 1.12.2008

zveřejněno: 1. 12. 2008

Počet přítomných členů: 9

 

 

Ověřovatel zápisu:

 Ing. Karel Straka, Ing. Oldřich Sedlák
 

Schválený pořad 54. schůze rady města:

 

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Privatizace bytového fondu
 4. Zásady prodeje pozemků v lokalitě Klafar II – druhá část
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Odpis majetku
 7. Jednací řád RM
 8. Jednací řád ZM
 9. Rozpočet sdružení Dům kultury na rok 2009
 10. Žádost o úpravu příspěvku od zřizovatele výměnou mezi položkami
 11. Dodatek ke smlouvě DDM
 12. Rada školy
 13. Grantové programy 2009
 14. Stanovení ceny propagačního materiálu
 15. Návrh na zajištění provozu LSPP ve Žďáře n.S. v roce 2009 vč. finančních požadavků
 16. Návrh na schválení odvodu finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku Polikliniky na pokrytí mimořádných nákladů za opravu budovy Polikliniky, zařízení Polikliniky a nájmu za LSPP v roce 2008
 17. Analýza hospodaření Polikliniky v období 2004-2008, hospodaření na střediscích OKBH,RTG a RHB s výhledem na rok 2009. Návrh na zajištění dalšího provozu laboratoře (OKBH).
 18. Technické zhodnocení hotelu Tálský mlýn
 19. Rozpočtová opatření v rámci položek
 20. Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami
 21. Změna ceny domu U Klafárku 5
 22. Rozpočtové opatření
 23. Darovací smlouva
 24. Žádosti změn rozpočtu na rok 2009
 25. Rozpočtová opatření č. 8
 26. Směrnice k zadávání veřejných zakázek
 27. Akční plán města – aktualizace
 28. Žádost o změnu ÚP č.3
 29. Rekonstrukce bazénu – studie-doplnění
 30. Souhlas s prodejem osob.automobilu
 31. Smlouva o společném postupu zadavatele – Kraj Vysočina
 32. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.729/08/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady z důvodu současné údržby veřejné plochy, zamezení náletu plevele u RD čp. 2254 na p. č. 2878 a zahrady p. č. 2879 ul. U Hrázek 14, ZR 5.

- Přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 16 m2 (4,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár u řadového RD čp. 1643 na pozemku p. č. 4296 a přilehlé zahrady p. č. 4297 a p. č. 4298 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 20, ZR 7 – za účelem sjednocení vlastnictví pozemků u RD.

- Přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

c) Rada města po projednání doporučuje záměr směny pozemků ve vlastnictví p. Karla Vodičky, Bukovice, Lomnice u Tišnova, (firma Elkov) a to p. č. 6468 – zast. plocha ve výměře 1 260 m2 včetně objektu s čp. 128 a p. č. 6469 ost. plocha, manipulační plocha ve výměře 3 239 m2 v k. ú. Město Žďár ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro část městského obchvatu – propojovací komunikace Jihlavská – Brněnská.- za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p. č. 9539 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 560 m2 (v současné době ve vlastnictví ČR Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vykonávající právo hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu) včetně stavby vodojemu ve vlastnictví ČD, a. s., p. č. 9540 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 479 m2 (v současné době ve vlastnictví ČR Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vykonávající právo hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu), části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 – orná v k. ú. Město Žďár u kruhové křižovatky na ul. Brněnské, ZR 1 – za účelem výstavby nového objektu firmy za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

- Přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Shora uvedený záměr směny pozemků bude vyhlášen a realizován až po nabytí pozemků od ČD, a. s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – části p. č. 9537 – orná, části p. č. 9538 – orná, části p. č. 9541/1 – orná, části p. č. 9541/2 – orná a p. č. 5530 – ost. plocha ve výměře 59 m2 v celkové výměře cca 9 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby podnikatelského objektu a to konkrétně vybudování moderního autocentra – autosalonu pro prodej nových a užitkových vozů včetně zřízení autoservisu do doby sjednocení pozemků od ČD.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí, příp. směnu pozemku v lokalitě Vetla za Radonínem a to p. č. 10143 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 128 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Jaromíra Šímy, Radonín, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, příp. směnu této parcely za část p. č. 10082 – orná ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou (býv. polní cesta) ve výměře cca 400 m2 rovněž v k. ú. Město Žďár– za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku v lokalitě Vetla za Radonínem a to p. č. 10138 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 362 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Josefa Mokrého, Budeč 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování:Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Přemysla Chlubny, ZR 1 a to pozemku p. č. 7991 – orná ve výměře 597 m2 v k. ú. Město Žďár, nacházející se nad úvozem podél budoucí výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání neschvaluje návrh P. Novotného, ZR 2, na pronájem části pozemku p. č. 7621/6 v k. ú. Město Žďár v jeho vlastnictví, využívané jako přístupová komunikace vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejnou účelovou komunikaci. Rada města ukládá MěÚ ZR jednat o možnosti nabytí předmětné části pozemku do vlastnictví města.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Pavlu Drdlovi a doc. Ing. Pavlu Drdlovi, Ph.D., oba trvale ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, užívané jako pozemek navazující na zahradu p. č. 4495 u rodinného domu čp. 1569 na p. č. 4494 ul. Makovského 33, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě sídliště „Vodojem“.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Pavlem Bruknerem, ZR 6 a pí Monikou Hoffmannovou, Stržanov, ZR 2 – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za účelem vybudování přípojek inž. sítí a to kanalizační na části p. č. 281/8 a 362/11 v ul. Purkyňova, ZR 2 a plynovodní přípojky na části p. č. 360/1 v ul. Bezručova, ZR 2 vše v k. ú. Zámek Žďár k RD čp. 87 na ul. Bezručova, ZR 2 na pozemku p. č. 396 a zároveň zřízení práva přístupu a příjezdu za účelem údržby, případných oprav a rekonstrukce těchto přípojek ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka stavby na p. č. 396 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 2035/3 k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár, Klafar 1, přípojka NN, Kohoutek“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN k novostavbě ŘRD na p. č. 2007 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Vápenická, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 3745, 3747, 3748, 3755 a 3759 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár, ul. Neumannova, úprava DS NN, Černá“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

 

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.730/08/OP

Majetkoprávní úkony ZM

 

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Aleny Bednářové, ZR 2 (podíl 1/3), p. Miloše Sedláka, ZR 2 (podíl 1/3) a p. Jiřího Trojana, Lhotka (podíl 1/3), a to p. č. 1121 – zahrada ve výměře 57 m2 vk. ú. Město Žďár vedle objektu opravny obuvi „SETR“ ul. Žižkova čp. 236/13, ZR 1 - za účelem sjednocení sousedících nemovitostí.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodejpozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek - Společenství pro dům Haškova 2 se sídlem Haškova 1273/2, ZR 6 a to části pův. p. č. 6126 – ost. pl., zeleň v zástavbě – nově dle GP č. 2815-246/2008 ze dne 22. 10. 2008 p. č. 6126/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 124 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem získání přilehlého pozemku u byt. domu Haškova 1273/2, ZR 6, nezbytného v souvislosti s provozem BD (příp. údržba, opravy, staveb. úpravy apod.).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Josefa Zaťka, st. (podíl 1/2) a p. Josefa Zaťka, ml. (podíl 1/2), ZR 7 a to p. č. 4488/3 – zast. plocha ve výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár, vzniklé z pův. p. č. 4669/1 po zápisu stavby garáže dle GP č. 2433-190/2006 ze dne 17. 7. 2006 – zastavěno stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob u řadového rodinného domu čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- za kupní cenu ve výši 800,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Františka Beránka, ZR 2 a to části p. č. 360/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a zajištění přístupu a příjezdu k RD – zaplocená předzahrádka u RD čp. 78 na p. č. 381 ul. Bezručova 24, ZR 2 (pozemek je v současné době užíván na základě v RM schválené výpůjčky pozemku z r. 2004).

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví Ing. Pavla Drdly (podíl ½) a doc. Ing. Pavla Drdly, Ph.D. (podíl ½), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, užívané jako zaplocená zahrada – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě sídliště „Vodojem“ u rodinného domu čp. 1569 ul. Makovského 33, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jana Baxanta, ZR 5 a to části p. č. 2469/1 ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1174 na p. č. 2343, ul. Luční 26, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku k zahradě p. č. 2344, dlouhodobě užívaného od r. 1967 jako zahrada s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 a to:

 

1. do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 - části p. č. 9512/2 - orná, části p. č. 9525/1 - orná a části p. č. 9523 – orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, druhovýroba a projekční a poradenská činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

 

2. do vlastnictví Vladimíra a Blaženy Mácových, Čenkov , 589 01 Třešť - části p. č. 9512/2 - orná, části p. č. 9525/1 a p. č. 9524/2 – orná ve výměře 1 835 m2 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře cca 2 880 m2 – za účelem vybudování provozovny pneuservisu pro nákladní vozidla, zemědělskou techniku i pro osobní vozidla včetně skladových prostor a souvisejících ploch - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 505,-- Kč/m2

 

3. do vlastnictví AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 - části p. č. 9523 - orná, části p. č. 9525/1 - orná, části p. č. 9528/1 - orná, části p. č. 9537 - orná, části p. č. 9538 - orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 - orná v celkové výměře cca 20 800 m2 – za účelem vybudování administrativně technického zázemí společnosti zaměřené na vodohospodářské, ekologické a lesotechnické stavby včetně výrobní haly včetně komunikace - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby včetně komunikace do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu administrativně technického zázemí společnosti včetně komunikace nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí, tj. celkem cca 16 300 m2 a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma, tj. celkem cca 4 500 m2

 

 

Součástí výstavby administrativně technického zázemí společnosti je i vybudování přístupové komunikace. Tato komunikace bude vybudována v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“ zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz.. AQUASYS, s. r. o.. dokončenou komunikaci převede do vlastnictví města za rozpočtovou cenu této komunikace ve výši 6.664.000,-- Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny za prodávané pozemky.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Milana a Olgy Tlustošových (každý v podílu ½), oba ZR 2, a to p. č. 8026 – orná půda ve výměře 10 641 m2 v k. ú. Město Žďár - v lokalitě „U Vápenné cesty“ – za účelem využití pro připravovanou další budoucí výstavbu sídliště Klafar, ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8027 – orná půda ve výměře 3 349 m2 v k.ú. Město Žďár ze spoluvlastnictví p. Pavla Fuksy, ZR 3 (podíl ¼), pí Jarmily Krhounkové, Nové Město n. Mor. (podíl ¼) a p. Zdeňka Ondráčka, Povel, Olomouc (podíl ½) – za účelem plánovaného rozšíření výstavby rodinných a bytových domů v připravovaném území nového sídliště „Klafar“ ve Žďáře n. Sáz. 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Přemysla Chlubny, ZR 1 a to pozemku p. č. 7991 – orná ve výměře 597 m2 v k. ú. Město Žďár, nacházející se nad úvozem podél budoucí výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5509 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 5976/1 – ost. pl., ost. komunikace v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování chodníků včetně terénních úprav (veřejná zeleň), jež budou součástí hlavní stavby křižovatky „I/37 Žďár n. Sáz. – okružní křižovatka“ ul. Brněnská x Jihlavská (u Enpeky) ZR 1.

- Přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření stavby oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

l)

1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ze dne 8. 9. 2008 ve věci směny pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“ za Radonínem mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Jaroslavem Šimonem, bytem Budeč, 592 14 Nové Veselí a dále manžely Karlem a Miladou Jelínkovými (SJM), Budeč, 592 14 Nové Veselí s tím, že část schváleného usnesení ve znění: „Na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude na základě ZP doplacen.“ se ruší.

 

2. Rada města po projednání nově schvaluje – doplnění původního záměru č. Z-54/2008-OP na směnu pozemků v lokalitě Vetla za Radonínem, zveřejněného na úřední desce města od 18. 6. do 17. 7. 2008 – směna schválena v ZM dne 18. 9. 2008) a to o pozemek p. č. 10144 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 398 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč, 592 14 Nové Veselí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- Doplatek za rozdíl ve výměře všech směňovaných pozemků bude uhrazen Ing. Šimonovi a manželům Jelínkovým za cenu ve výši 105,-- Kč/m2.

 

3. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení shora uvedenou částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 18. 9. 2008 v této věci.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje zrušení části svého usnesení ze dne 19. 5. 2008 a doporučuje zastupitelstvu města ke zrušení část usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 a to následujících usnesení:

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6984 – lesní půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 s tím, že přesná výměra části pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem - nově p. č. 6984/2 ve výměře 3 316 m2

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.326.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to části p. č. 6984 – lesní půda v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra částí pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6984/3 ve výměře 6 049 m2 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/3 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 739.188,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.102.702,-- Kč

 

3. směnu pozemků - části p. č. 6984 – lesní půda – nově p. č. 6984/1 ve výměře 12 291 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2, p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2, části p. č. 6987 – ost.pl., jiná plocha a části p. č. 6974/1 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín s tím, že přesná výměra částí pozemků je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6975/2 – ost. plocha ve výměře 106 m2,p. č. 6974/100 – ost.plocha ve výměře 300 m2 a p. č. 6987/2 – ost. plocha ve výměře 275 m2

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 95.090,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/1 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 1.501.960,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 1.406.870,-- Kč

 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení následující usnesení:

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku p. č. 6984/4 – lesní půda ve výměře 3 166 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.266.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

 

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to pozemku p. č. 6984/5 – lesní půda ve výměře 5 772 m2 v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/5 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 705.338,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.136.552,-- Kč

 

3. směnu pozemku p. č. 6984/6 – lesní půda ve výměře 2 924 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6976/2 – ostatní plocha ve výměře 324 m2, 6974/4 – ost.plocha ve výměře 24 m2 , 6976/3 – ost.plocha ve výměře 58 m2 a p. č. 6987/4 – ost. plocha ve výměře 317 m2 v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 17.352,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/6 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 357.313,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 339.961,-- Kč

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 5. 5. 2008 (část. revokace pův. usn. RM ze dne 20. 8. 2007) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 (část. revokace pův. usn. ZM ze dne 6. 9. 2007) ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, bytem Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 (pův. do 30. 6. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 (pův. do 30. 6. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

o) Rada městapo projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 9 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004, dodatku ze dne 16. 12. 2005, dodatku ze dne 15. 12. 2006 a dodatku ze dne 15. 12. 2007, uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 - jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou - jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 12

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Zdeňkem Galuškou, ZR 2 – jako dárcem a Městem Žďár n. Sáz. – jako obdarovaným, předmětem které je darování rozestavěné suché retenční nádrže – do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - sloužící pro regulovaný odtok srážkových vod, rozestavěné v souladu se stav. povolením vydaným stav. odborem MěÚ Žďár n. Sáz. č.j. Stav 2346/2004/Pt-StPo dne 30. 9. 2004, nabytí PM dne 26. 10. 2004, na části pozemku p.č. 9651/8 (pův. p. č. 9651) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1. Stavba retenční nádrže byla vybudována v souvislosti se schváleným odprodejem části pozemku p.č. 9651 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Galuškovi za účelem výstavby prodejního a skladovacího objektu se zaměřením na prodej luxusního koženého sedacího nábytku.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

q) Rada města po projednání v souvislosti s převodem pozemku p. č. 570/87 v k. ú. Zámek Žďár, určeného k výstavbě řadového rodinného domu na ul. Vejmluvova ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví manželů Václava Krupičky (SJM), trvale Český Herálec , 592 01 Herálec pod Žákovou horou a Jany Krupičkové (SJM), trvale ZR 2 do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky, Svratka, souhlasí s převodem předkupního práva Města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 570/87 ve výměře 391 m2 v k. ú. Zámek Žďár na nového nabyvatele, tj. p. Michala Břečku. Souhlas bude podmíněn uzavřením dohody mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Břečkou o dodržení podmínek výstavby dle termínů schválených pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II B1.

Zároveň RM doporučuje toto usnesení zastupitelstvu města ke schválení.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

r) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 14.08.2007 do 25.11.2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

s) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu movitých věcí Základní škole Žďár nad Sázavou Švermova 4, v celkové pořizovací hodnotě 164.314 Kč – viz příloha č. 14

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

t) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací CERUM Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění viz příloha č. 15

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.731/08/OP

Privatizace bytového fondu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění článku IV. Zásad IV. vlny převodu bytových domů, schválených ZM dne 28.2.2008 o bod h) který bude znít následovně:

h) s účinností od 1.4.2008 do doby převodu vlastnického práva k bytovému domu o změně žadatele rozhodne rada města.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1856, č.p. 1857 a č.p. 1858, č.or. 10, 12, 14, na Revoluční ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1000, p.č. 1001 a p.č. 1002, s tím, že doporučuje ZM prodloužit splatnost kupní ceny do 31.12.2008 a dále doporučuje přijmout usnesení, že město nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 22.9.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1851, č.p. 1852, č.p. 1853, č.p. 1854 a č.p. 1855, č.or. 17, 19, 21, 23, 25, na Revoluční ulici ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1048, p.č. 1049, p.č. 1050, p.č. 1051 a p.č. 1052, s tím, že doporučuje ZM prodloužit splatnost kupní ceny do 31.12.2008 a dále doporučuje přijmout usnesení, že město nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 1.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Bytového družstva Purkyňova 5 – zámek, družstvo a schválit dodatek Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti ve znění dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost občanského sdružení Sdružení nájemníků bytů Žďár nad Sázavou, Okružní 98-102., se sídlem Okružní 1994/98, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 37 073, s tím, že doporučuje ZM prodloužit splatnost kupní ceny za obytný dům č.p. 1992, č.p. 1993 a č.p. 1994, č.or. 98, 100, 102, na Okružní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 983, p.č. 984 a p.č. 985 včetně uvedených pozemků a to do 31.12.2008 a dále doporučuje přijmout usnesení, že město nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 25.9.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do vlastnictví občanského sdružení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo a schválit dodatek Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti ve znění dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost občanského sdružení Klafárek”, se sídlem Žďár nad Sázavou, U Klafárku 2039/5, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 33 639, s tím, že doporučuje ZM prodloužit splatnost kupní ceny za obytný dům č.p. 2039, č.or. 5, na ulici U Klafárku ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postavený na pozemku p.č. 2042 včetně uvedeného pozemku a to do 31.12.2008 a dále doporučuje přijmout usnesení, že město nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 24.9.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do vlastnictví občanského sdružení. Rada města po projednání, na základě vlastní žádosti, vylučuje paní Hanu Mrázkovou z účasti na koupi obytného domu č.o. 2039, č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání, na základě žádosti, vylučuje pana Jana Bednáře, z účasti na koupi obytného domu č.o. 1721, č.or. 50 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Záměr na pronájem bytu č. 11, umístěný v tomto domě nebude, s ohledem na uzavřenou kupní smlouvu, vyhlašován.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody mezi městem Žďár nad Sázavou a bytovými družstvy dle předložených návrhů a dále schvaluje text dohody o nájemném dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost a.s. ENPEKA, Jihlavská 1143, 591 01 Žďár nad Sázavou, doručenou dne 12.11.2008 a to s ohledem na svoje rozhodnutí ze dne 16.6.2008.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 4

 

 

Rada města schvaluje zřízení účtů pro obytný dům Revoluční 32-36, Revoluční 38-42, Revoluční 54-58, Purkyňova 5, Purkyňova 7, Jamborova 3, Palachova 72, Kovářova 2 a Veselská 19-23.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut Fondu správy finančních prostředků bytových domů města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů a garážových stání, umístěných v obytném domě na ulici Palachova 2235/72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 v případě, že nájemce bytu nebo nebytového prostoru je člen Bytového družstva Palachova 2235/72 se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO: 282 96 931 následovně:

měsíční nájemné za užívání bytu 2+kk 420,-- Kč

měsíční nájemné za užívání bytu 1+kk 210,-- Kč

měsíční nájemné za užívání garážového stání 60,-- Kč

výše fondu 336.000.,-- Kč

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.732/08/OP

Zásady prodeje pozemků v lokalitě Klafar II – druhá část

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady prodeje pozemků v lokalitě Klafar II B1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.733/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 20, umístěného v obytném domě č.p. 1829, ulice Revoluční 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 22, umístěného v obytném domě č.p. 1936, ulice Brodská 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 20, umístěného v obytném domě č.p. 1905, ulice Brodská 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláře č. 206 o výměře 29,30 m2 v budově na nám. Republiky č. 75/2 ve Žďáře nad Sázavou s Okresní hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou od 1.11.2008 na dobu neurčitou s výši nájemného 698 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 4“ ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené 29.02.2000 s p. Antonínem Velínem dle předloženého návrhu a schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1441/44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 892 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi DM spol. s.r.o. z nebytového prostoru v DM centru na nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou s tím, že veškeré dlužné částky vůči Městu Žďár nad Sázavou byly v měsíci září 2008 uhrazeny.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje převedení práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a DM spol. s r.o. v nebytovém prostoru DM centrum se sídlem na nám. Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou z důvodu ukončení činnosti firmy, na fyzickou osobu Ladislava Dvořáka, podnikajícího na základě Živnostenského listu č.j. : OŽ/2645/06/Se vydaného 08.12.2006, místo podnikání nám. Republiky 1785/49 Žďár nad Sázavou za stejných podmínek jako s DM spol. s r.o. a to ke dni 01.01.2009.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.734/08/OP

Odpis majetku

Rada města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis majetku s pořizovací hodnotou vyšší než 20.000,--Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.759/08/OP

Jednací řád RM

Rada města schvaluje jednací řád rady města dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.760/08/OP

Jednací řád ZM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.735/08/DK

Rozpočet sdružení Dům kultury na rok 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek města na kulturní činnost sdružení Dům kultury pro rok 2009 ve výši 2.600 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0 , zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje předložený návrh ředitelky sdružení Dům kultury na rozdělení nákladů mezi středisko kultura a středisko dům kultury dle přilohy č.1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města pověřuje zástupce města ve sdružení Dům kultury k jednání o snížení nájemného za budovu domu kultury.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.736/08/POMŠ

Žádost o úpravu příspěvku od zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku mezi položkami dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.737/08/ŠKS

Dodatek ke smlouvě DDM

Rada města po projednání schvaluje znění dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku předložené uvnitř materiálu na realizaci akce ISF Cross country 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

12. Usn.738/08/ŠKS

Rada školy

Rada města po projednání schvaluje počet členů školských rad podle návrhu předloženého materiálu v příloze č. 1., varianty A.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.739/08/ŠKS

Grantové programy 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2008 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

1. VOLNÝ ČAS 2009 400 tis.Kč

2. KULTURA 2009 500 tis.Kč

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

3.SPORT 2009 2.500 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.740/08/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje stanovení ceny brožury „Kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře“ dle předložené varianty A.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.742/08/Pol.

Návrh na zajištění provozu LSPP ve Žďáře nad Sázavou v roce 2009 včetně finančních požadavků

Rada města po projednání hlasovala o schválení provozu LSPP ve Žďáře nad Sázavou v roce 2009 dle varianty 2.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání bere na vědomí současný provoz LSPP ve Žďáře nad Sázavou v roce 2009 a ukládá řediteli PO Poliklinika předložit vyhodnocení 1. pololetí 2009 k dalšímu rozhodnutí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

16. Usn.743/08/Pol.

Návrh na schválení odvodu finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku Polikliniky na pokrytí mimořádných nákladů za opravu budovy Polikliniky, zařízení Polikliniky a nájmu za LSPP v roce 2008.

Rada města po projednání schvaluje odvod finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ve výši 392.179,-Kč do rozpočtou města.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na pokrytí mimořádných nákladů za opravu budovy Polikliniky ve výši 166.546,-Kč zařízení Polikliniky ve výši 54.273,-Kč a na pokrytí nákladů za LSPP ve výši 171.360,-Kč zvýšením příspěvku na provoz v celkové výši 392.179,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.744/08/Pol.

Analýza hospodaření Polikliniky v období 2004-2008, hospodaření na střediscích OKBH, RTG a RHB s výhledem na rok 2009. Návrh na zajištění dalšího provozu laboratoře (OKBH).

Rada města po projednání bere na vědomí informace ředitele o hospodaření Polikliniky a ukládá řediteli předložit rozbor (porovnání) hospodaření jednotlivých středisek za období 2006-2008 do konce 2/2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn.747/08/CERUM

Technické zhodnocení majetku

Rada města po projednání souhlasí s technickým zhodnocením majetku a schvaluje odepisování veškerého technického zhodnocení dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn.748/08/4.ZŠ

Rozpočtová opatření:

Snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4, Středisko ZŠ a následná dotace do FRIM

Rozpočtová opatření v rámci položek PO

 

Rada města po projednání doporučuje snížení schváleného příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4 o 200.000,-Kč.

 

Rada města doporučuje investiční dotaci do FRIM Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 200.000,-Kč na nákup žákovských lavic a židliček.

 

Rada města schvaluje navrhované přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu PO pro rok 2008.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn.752/08/3.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2008 v rámci kapitoly 5.1. – příspěvek zřizovatele dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Usn.749/08/TSBM

Úprava prodejní ceny obytného domu U Klafárku 5, Žďár nad Sázavou 3

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města úpravu prodejní ceny obytného domu U lafárku 5 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

22. Usn.750/08/KS

Rozpočtová opatření

Rada města:

Doporučuje zastupitelstvu města schválení předložených rozpočtových opatření

Ruší své usnesení ze dne 3.11.2008 č.719/08/KS o doporučení rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

23. Usn.761/08/KS

Darovací smlouva

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru od Agentury Dobrý den s..r.o.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

24. Usn.745/08/OF

Návrh rozpočtu na rok 2009

Žádosti – změny v návrhu rozpočtu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2009 včetně doplněných dotací z kraje Vysočina.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

25. Usn.746/08/OF

Rozpočtová opatření č.8/2008/RM

Rada města po projednání:

- schvaluje přijetí dotací uvedených v RO č.8/2008/RM včetně dotace 4.15 Kraj – odborní lesní hospodáři

a dotace 4.21 Kraj – ESF Rozvoj lidských zdrojů

příspěvek na zvukové panely Českému dědictví UNESCO ve výši 25.000,-Kč

 

- doporučuje ZM ke schválení RO č. 8 /2008

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

26. Usn.754/08/ORÚP

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

27. Usn.755/08/ORÚP

Akční plán města – aktualizace

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí Akční plán města upravený podle výhledu rozpočtu města na rok 2009 a který je nezávaznou částí Strategického plánu rozvoje města.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

28. Usn.756/08/ORÚP

Žádost o změnu ÚP města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení zamítavého rozhodnutí o návrhu na pořízení změny územního plánu města Žďáru na Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn.757/08/ORÚP

Rekonstrukce bazénu – studie – doplnění

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení studii „Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu ve Žďáře nad Sázavou“ vč. pokračování přípravy stavby.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

30. Usn.758/08/taj.

Prodej os.vozidel Škoda Felicia SPZ ZRJ 17-70 a Škoda Fabia SPZ ZRJ 47-96

Rada města schvaluje prodej os.vozidel Škoda Felicia SPZ ZRJ 17-70 a Škoda Fabia SPZ ZRJ 47-96 za ceny dle ocenění uvedeného v předloženém materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

31. Usn.751/08/OI

Smlouva o společném postupu zadavatelů – kraj Vysočina

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Ing. Karel Straka v.r.

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta